5420. φράσσω (phrassó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5420. φράσσω (phrassó) — 3 Occurrences

Romans 3:19 V-ASP-3S
GRK: πᾶν στόμα φραγῇ καὶ ὑπόδικος
NAS: mouth may be closed and all
KJV: every mouth may be stopped, and all
INT: every mouth might be stopped and under judgment

2 Corinthians 11:10 V-FIP-3S
GRK: αὕτη οὐ φραγήσεται εἰς ἐμὲ
NAS: of mine will not be stopped in the regions
INT: this not will be sealed up as to me

Hebrews 11:33 V-AIA-3P
GRK: ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν ἔφραξαν στόματα λεόντων
NAS: promises, shut the mouths
KJV: promises, stopped the mouths
INT: obtained promises stopped [the] mouths of lions

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page