5421. φρέαρ (phrear)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5421. φρέαρ (phrear) — 7 Occurrences

Luke 14:5 N-ANS
GRK: βοῦς εἰς φρέαρ πεσεῖται καὶ
NAS: fall into a well, and will not immediately
KJV: fallen into a pit, and will
INT: an ox into a pit will fall and

John 4:11 N-NNS
GRK: καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ
NAS: to draw with and the well is deep;
KJV: to draw with, and the well is deep:
INT: and the well is deep

John 4:12 N-ANS
GRK: ἡμῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς
NAS: gave us the well, and drank
KJV: gave us the well, and drank
INT: us the well and himself

Revelation 9:1 N-GNS
GRK: κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου
NAS: of the bottomless pit was given
KJV: the key of the bottomless pit.
INT: key of the pit of the abyss

Revelation 9:2 N-ANS
GRK: ἤνοιξεν τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου
NAS: the bottomless pit, and smoke
KJV: the bottomless pit; and
INT: it opened the pit of the abyss

Revelation 9:2 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς
NAS: went up out of the pit, like
KJV: a smoke out of the pit, as the smoke
INT: out of of the pit as [the] smoke

Revelation 9:2 N-GNS
GRK: καπνοῦ τοῦ φρέατος
NAS: were darkened by the smoke of the pit.
KJV: by reason of the smoke of the pit.
INT: smoke of the pit

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page