John 4:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3361 [e]μὴ
NotAdv
4771 [e]σὺ
sy
YouPPro-N2S
3173 [e]μείζων
meizōn
greater thanAdj-NMS-C
1510 [e]εἶ
ei
areV-PIA-2S
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
3962 [e]πατρὸς
patros
fatherN-GMS
1473 [e]ἡμῶν
hēmōn
of usPPro-G1P
2384 [e]Ἰακώβ,
Iakōb
Jacob,N-GMS
3739 [e]ὃς
hos
whoRelPro-NMS
1325 [e]ἔδωκεν
edōken
gaveV-AIA-3S
1473 [e]ἡμῖν
hēmin
usPPro-D1P
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
5421 [e]φρέαρ,
phrear
well,N-ANS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
846 [e]αὐτὸς
autos
himselfPPro-NM3S
1537 [e]ἐξ
ex
ofPrep
846 [e]αὐτοῦ
autou
itPPro-GN3S
4095 [e]ἔπιεν
epien
drank,V-AIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
5207 [e]υἱοὶ
huioi
sonsN-NMP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of him,PPro-GM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὰ
ta
theArt-NNP
2353 [e]θρέμματα
thremmata
livestockN-NNP
846 [e]αὐτοῦ;
autou
of him?PPro-GM3SGreek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:12 Greek NT: Nestle 1904
μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Μὴ σὺ μείζων εἴ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιε καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιε, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ

John 4:12 Hebrew Bible
האתה גדול מיעקב אבינו אשר נתן לנו את הבאר הזאת וישת ממנה הוא ובניו ובעירו׃

John 4:12 Aramaic NT: Peshitta
ܠܡܐ ܐܢܬ ܪܒ ܐܢܬ ܡܢ ܐܒܘܢ ܝܥܩܘܒ ܗܘ ܕܗܘ ܝܗܒ ܠܢ ܒܪܐ ܗܕܐ ܘܗܘ ܡܢܗ ܐܫܬܝ ܘܒܢܘܗܝ ܘܥܢܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"You are not greater than our father Jacob, are You, who gave us the well, and drank of it himself and his sons and his cattle?"

King James Bible
Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle?

Holman Christian Standard Bible
You aren't greater than our father Jacob, are You? He gave us the well and drank from it himself, as did his sons and livestock."
Treasury of Scripture Knowledge

John 8:53 Are you greater than our father Abraham, which is dead? and the prophets …

Isaiah 53:2,3 For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root …

Matthew 12:42 The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, …

Hebrews 3:3 For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch …

Links
John 4:12John 4:12 NIVJohn 4:12 NLTJohn 4:12 ESVJohn 4:12 NASBJohn 4:12 KJVJohn 4:12 Bible AppsJohn 4:12 Biblia ParalelaJohn 4:12 Chinese BibleJohn 4:12 French BibleJohn 4:12 German BibleBible Hub
John 4:11
Top of Page
Top of Page