John 4:11
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Λέγει
legei
SaysV-PIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to HimPPro-DM3S
3588 [e]‹ἡ
theArt-NFS
1135 [e]γυνή›
gynē
womanN-NFS
2962 [e]Κύριε,
Kyrie
Sir,N-VMS
3777 [e]οὔτε
oute
nothingConj
502 [e]ἄντλημα
antlēma
to draw withN-ANS
2192 [e]ἔχεις
echeis
You have,V-PIA-2S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
5421 [e]φρέαρ
phrear
wellN-NNS
1510 [e]ἐστὶν
estin
isV-PIA-3S
901 [e]βαθύ·
bathy
deep;Adj-NNS
4159 [e]πόθεν
pothen
from whereAdv
3767 [e]οὖν
oun
thenConj
2192 [e]ἔχεις
echeis
have YouV-PIA-2S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
5204 [e]ὕδωρ
hydōr
waterN-ANS
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
2198 [e]ζῶν;
zōn
living?V-PPA-ANS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:11 Greek NT: Nestle 1904
λέγει αὐτῷ Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:11 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λέγει αὐτῷ Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:11 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λέγει αὐτῷ [ἡ γυνή] Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:11 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις, καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις, καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶ βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:11 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ· πόθεν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:11 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις, καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶ βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λέγει αὐτῷ ἡ γυνή Κύριε οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν

John 4:11 Hebrew Bible
ותאמר אליו האשה אדני הן אין לך כלי לשאב בו והבאר עמקה ומאין לך אפוא מים חיים׃

John 4:11 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪܐ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܗܝ ܡܪܝ ܠܐ ܕܘܠܐ ܐܝܬ ܠܟ ܘܒܪܐ ܥܡܝܩܐ ܐܝܡܟܐ ܠܟ ܡܝܐ ܚܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
She said to Him, "Sir, You have nothing to draw with and the well is deep; where then do You get that living water?

King James Bible
The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep: from whence then hast thou that living water?

Holman Christian Standard Bible
Sir," said the woman, "You don't even have a bucket, and the well is deep. So where do You get this 'living water?
Treasury of Scripture Knowledge

thou hast.

John 3:4 Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? can …

1 Corinthians 2:14 But the natural man receives not the things of the Spirit of God: …

Links
John 4:11John 4:11 NIVJohn 4:11 NLTJohn 4:11 ESVJohn 4:11 NASBJohn 4:11 KJVJohn 4:11 Bible AppsJohn 4:11 Biblia ParalelaJohn 4:11 Chinese BibleJohn 4:11 French BibleJohn 4:11 German BibleBible Hub
John 4:10
Top of Page
Top of Page