ἐστιν
Englishman's Concordance
ἐστιν (estin) — 903 Occurrences

Matthew 1:20 V-PI-3S
GRK: ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου
INT: from [the] Spirit is Holy

Matthew 1:23 V-PI-3S
GRK: Ἐμμανουήλ ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ'
INT: Immanuel which is translated With

Matthew 2:2 V-PI-3S
GRK: λέγοντες Ποῦ ἐστὶν ὁ τεχθεὶς
INT: saying Where is the [one] having been born

Matthew 3:3 V-PI-3S
GRK: Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς
INT: this indeed is the [one] having been spoken of

Matthew 3:11 V-PI-3S
GRK: ἰσχυρότερός μου ἐστίν οὗ οὐκ
NAS: me is mightier than I, and I am not fit
KJV: whose shoes I am not worthy
INT: mightier than I is he of whom not

Matthew 3:15 V-PI-3S
GRK: γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι
INT: indeed fitting it is to us to fulfill

Matthew 3:17 V-PI-3S
GRK: λέγουσα Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός
INT: saying This is the Son

Matthew 5:3 V-PI-3S
GRK: ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία
INT: for theirs is the kingdom

Matthew 5:10 V-PI-3S
GRK: ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία
INT: for theirs is the kingdom

Matthew 5:34 V-PI-3S
GRK: ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ
INT: because [the] throne it is of God

Matthew 5:35 V-PI-3S
GRK: ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν
INT: because [the] footstool it is [for] the feet

Matthew 5:35 V-PI-3S
GRK: ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου
INT: because [the] city it is of the great

Matthew 5:37 V-PI-3S
GRK: τοῦ πονηροῦ ἐστίν
INT: evil comes

Matthew 5:48 V-PI-3S
GRK: οὐράνιος τέλειός ἐστιν
INT: Heavenly perfect is

Matthew 6:13 V-PI-3S
GRK: ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία
INT: For yours is the kingdom

Matthew 6:21 V-PI-3S
GRK: ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός
INT: where indeed is the treasure

Matthew 6:22 V-PI-3S
GRK: τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός
INT: of the body is the eye

Matthew 6:23 V-PI-3S
GRK: σοὶ σκότος ἐστίν τὸ σκότος
INT: you darkness is that darkness

Matthew 6:25 V-PI-3S
GRK: ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς
INT: life more is than the food

Matthew 7:9 V-PI-3S
GRK: ἢ τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν
INT: Or which is of you

Matthew 7:12 V-PI-3S
GRK: οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος
INT: this indeed is the law

Matthew 8:27 V-PI-3S
GRK: λέγοντες Ποταπός ἐστιν οὗτος ὅτι
INT: saying What kind [of man] is this that

Matthew 9:5 V-PI-3S
GRK: τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν
INT: which indeed is easier to say

Matthew 9:13 V-PI-3S
GRK: μάθετε τί ἐστιν Ἔλεος θέλω
INT: learn what is Mercy I desire

Matthew 9:15 V-PI-3S
GRK: μετ' αὐτῶν ἐστὶν ὁ νυμφίος
INT: with them is the bridegroom

Matthew 10:2 V-PI-3S
GRK: τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα πρῶτος
INT: the names are these first

Matthew 10:11 V-PI-3S
GRK: αὐτῇ ἄξιός ἐστιν κἀκεῖ μείνατε
INT: it worthy is and there remain

Matthew 10:24 V-PI-3S
GRK: Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ
INT: Not is a disciple above

Matthew 10:26 V-PI-3S
GRK: οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον ὃ
INT: nothing indeed is concealed which

Matthew 10:37 V-PI-3S
GRK: ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος
INT: me not is of me worthy

Matthew 10:37 V-PI-3S
GRK: ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος
INT: me not is of me worthy

Matthew 10:38 V-PI-3S
GRK: μου οὐκ ἔστιν μου ἄξιος
INT: me not is of me worthy

Matthew 11:6 V-PI-3S
GRK: καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν
INT: And blessed is he who if

Matthew 11:10 V-PI-3S
GRK: οὗτός ἐστιν περὶ οὗ
INT: For this is [he] concerning whom

Matthew 11:11 V-PI-3S
GRK: μείζων αὐτοῦ ἐστίν
INT: greater than he is

Matthew 11:14 V-PI-3S
GRK: δέξασθαι αὐτός ἐστιν Ἠλίας ὁ
INT: to receive [it] he is Elijah who

Matthew 11:16 V-PI-3S
GRK: ταύτην ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθημένοις
INT: this like it is to little children sitting

Matthew 11:30 V-PI-3S
GRK: μου ἐλαφρόν ἐστιν
INT: of me light is

Matthew 12:6 V-PI-3S
GRK: ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν ὧδε
INT: temple a greater is here

Matthew 12:7 V-PI-3S
GRK: ἐγνώκειτε τί ἐστιν Ἔλεος θέλω
INT: you had known what is Mercy I desire

Matthew 12:8 V-PI-3S
GRK: κύριος γάρ ἐστιν τοῦ σαββάτου
INT: Lord indeed is of the Sabbath

Matthew 12:23 V-PI-3S
GRK: Μήτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς
INT: not This is the son

Matthew 12:30 V-PI-3S
GRK: κατ' ἐμοῦ ἐστίν καὶ ὁ
INT: against me is and he who

Matthew 12:48 V-PI-3S
GRK: αὐτῷ Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ
INT: him Who is the mother

Matthew 12:50 V-PI-3S
GRK: καὶ μήτηρ ἐστίν
INT: and mother is

Matthew 13:19 V-PI-3S
GRK: αὐτοῦ οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ
INT: of him This is he who on

Matthew 13:20 V-PI-3S
GRK: σπαρείς οὗτός ἐστιν ὁ τὸν
INT: having been sown this is he who the

Matthew 13:21 V-PI-3S
GRK: ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν γενομένης δὲ
INT: but temporary is having come however

Matthew 13:22 V-PI-3S
GRK: σπαρείς οὗτός ἐστιν ὁ τὸν
INT: having been sown this is he who the

Matthew 13:23 V-PI-3S
GRK: σπαρείς οὗτός ἐστιν ὁ τὸν
INT: having been sown this is he who the

Matthew 13:31 V-PI-3S
GRK: λέγων Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία
INT: saying Like is the kingdom

Matthew 13:32 V-PI-3S
GRK: μικρότερον μέν ἐστιν πάντων τῶν
INT: smallest indeed is of all the

Matthew 13:32 V-PI-3S
GRK: τῶν λαχάνων ἐστὶν καὶ γίνεται
INT: than the garden plants it is and becomes

Matthew 13:33 V-PI-3S
GRK: αὐτοῖς Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία
INT: to them Like is the kingdom

Matthew 13:37 V-PI-3S
GRK: καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ υἱὸς
INT: good seed is the Son

Matthew 13:38 V-PI-3S
GRK: δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος
INT: and [the] field is the world

Matthew 13:39 V-PI-3S
GRK: σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος
INT: having sown them is the devil

Matthew 13:39 V-PI-3S
GRK: συντέλεια αἰῶνός ἐστιν οἱ δὲ
INT: [the] completion of the age is and

Matthew 13:44 V-PI-3S
GRK: Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία
INT: like is the kingdom

Matthew 13:45 V-PI-3S
GRK: Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία
INT: Again like is the kingdom

Matthew 13:47 V-PI-3S
GRK: Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία
INT: Again like is the kingdom

Matthew 13:52 V-PI-3S
GRK: οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ
INT: heavens like is to a man a master of a house

Matthew 13:55 V-PI-3S
GRK: οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ
INT: not this is the of the

Matthew 13:57 V-PI-3S
GRK: αὐτοῖς Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος
INT: to them not is a prophet without Honor

Matthew 14:2 V-PI-3S
GRK: αὐτοῦ Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὁ
INT: of him This is John the

Matthew 14:15 V-PI-3S
GRK: λέγοντες Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος
INT: saying Desolate is the place

Matthew 14:26 V-PI-3S
GRK: ὅτι Φάντασμά ἐστιν καὶ ἀπὸ
INT: a ghost it is And in

Matthew 15:20 V-PI-3S
GRK: ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα
INT: These things are they which defile

Matthew 15:26 V-PI-3S
GRK: εἶπεν Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν
INT: he said Not it is good to take

Matthew 16:20 V-PI-3S
GRK: ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ χριστός
INT: that he is the Christ

Matthew 17:4 V-PI-3S
GRK: Κύριε καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε
INT: master good it is for us here

Matthew 17:5 V-PI-3S
GRK: λέγουσα Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός
INT: saying This is the Son

Matthew 18:1 V-PI-3S
GRK: ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ
INT: then [the] greatest is in the

Matthew 18:4 V-PI-3S
GRK: τοῦτο οὗτός ἐστιν ὁ μείζων
INT: this he is the greatest

Matthew 18:8 V-PI-3S
GRK: καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς
INT: better for you it is to enter into

Matthew 18:9 V-PI-3S
GRK: καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς
INT: good for you it is one-eyed into

Matthew 18:14 V-PI-3S
GRK: οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν
INT: So not it is [the] will of

Matthew 19:10 V-PI-3S
GRK: Εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία
INT: If this is the case

Matthew 19:14 V-PI-3S
GRK: γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία
INT: indeed such kind is the kingdom

Matthew 19:17 V-PI-3S
GRK: ἀγαθοῦ εἷς ἐστὶν ὁ ἀγαθός
INT: good Only One is good

Matthew 19:24 V-PI-3S
GRK: ὑμῖν εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ
INT: to you easier [it] is a camel through [the]

Matthew 19:26 V-PI-3S
GRK: τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν παρὰ δὲ
INT: this impossible is with however

Matthew 20:1 V-PI-3S
GRK: Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία
INT: like indeed is the kingdom

Matthew 20:15 V-PI-3S
GRK: σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ
NAS: envious because I am generous?'
KJV: because I am good?
INT: of you envious Is because I

Matthew 20:23 V-PI-3S
GRK: εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν τοῦτο
INT: [the] left not is mine this

Matthew 21:10 V-PI-3S
GRK: λέγουσα Τίς ἐστιν οὗτος
INT: saying Who is this

Matthew 21:11 V-PI-3S
GRK: ἔλεγον Οὗτός ἐστιν ὁ προφήτης
INT: said This is the prophet

Matthew 21:38 V-PI-3S
GRK: ἑαυτοῖς Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος
INT: themselves This is the heir

Matthew 21:42 V-PI-3S
GRK: αὕτη καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν
INT: this and it is marvelous in

Matthew 22:8 V-PI-3S
GRK: γάμος ἕτοιμός ἐστιν οἱ δὲ
INT: [the] wedding feast ready is those moreover

Matthew 22:32 V-PI-3S
GRK: Ἰακώβ οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς
INT: of Jacob Not He is God

Matthew 22:38 V-PI-3S
GRK: αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη
INT: This is the great

Matthew 22:42 V-PI-3S
GRK: τίνος υἱός ἐστιν λέγουσιν αὐτῷ
INT: of whom son is he They say to him

Matthew 22:45 V-PI-3S
GRK: υἱὸς αὐτοῦ ἐστίν
INT: son of him is he

Matthew 23:8 V-PI-3S
GRK: εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ
INT: one indeed is of you the

Matthew 23:9 V-PI-3S
GRK: εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ
INT: one indeed is of you the

Matthew 23:10 V-PI-3S
GRK: καθηγητὴς ὑμῶν ἐστὶν εἷς ὁ
INT: [the] leader of you is one the

Matthew 23:16 V-PI-3S
GRK: ναῷ οὐδέν ἐστιν ὃς δ'
INT: temple nothing it is whoever however

Matthew 23:17 V-PI-3S
GRK: γὰρ μείζων ἐστίν ὁ χρυσὸς
INT: indeed greater is the gold

Matthew 23:18 V-PI-3S
GRK: θυσιαστηρίῳ οὐδέν ἐστιν ὃς δ'
INT: altar nothing it is whoever however

Matthew 24:6 V-PI-3S
GRK: ἀλλ' οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος
INT: but not yet is the end

Matthew 24:26 V-PI-3S
GRK: τῇ ἐρήμῳ ἐστίν μὴ ἐξέλθητε
INT: the wilderness he is not go forth

Matthew 24:33 V-PI-3S
GRK: ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις
INT: that near it is at [the] doors

Matthew 24:45 V-PI-3S
GRK: Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς
INT: Who then is the faithful

Matthew 26:18 V-PI-3S
GRK: μου ἐγγύς ἐστιν πρὸς σὲ
INT: of me near is with you

Matthew 26:26 V-PI-3S
GRK: φάγετε τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά
INT: eat this is the body

Matthew 26:28 V-PI-3S
GRK: τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά
INT: this indeed is the blood

Matthew 26:38 V-PI-3S
GRK: αὐτοῖς Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή
INT: to them Very sorrowful is the soul

Matthew 26:39 V-PI-3S
GRK: εἰ δυνατόν ἐστιν παρελθάτω ἀπ'
INT: if possible it is let pass from

Matthew 26:48 V-PI-3S
GRK: φιλήσω αὐτός ἐστιν κρατήσατε αὐτόν
INT: I shall kiss he it is seize him

Matthew 26:66 V-PI-3S
GRK: Ἔνοχος θανάτου ἐστίν
INT: Deserving of death he is

Matthew 26:68 V-PI-3S
GRK: χριστέ τίς ἐστιν ὁ παίσας
INT: Christ Who is he that having struck

Matthew 27:6 V-PI-3S
GRK: τιμὴ αἵματός ἐστιν
INT: price of blood it is

Matthew 27:33 V-PI-3S
GRK: Γολγοθά ὅ ἐστιν Κρανίου Τόπος
INT: Golgotha which is of a skull place

Matthew 27:37 V-PI-3S
GRK: γεγραμμένην ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΙΗΣΟΥΣ Ο
INT: written This is Jesus the

Matthew 27:42 V-PI-3S
GRK: βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστιν καταβάτω νῦν
INT: King of Israel he is let him descend now

Matthew 27:46 V-PI-3S
GRK: σαβαχθανι τοῦτ' ἔστιν Θεέ μου
INT: sabachthani that is God of me

Matthew 27:62 V-PI-3S
GRK: ἐπαύριον ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν
INT: [the] next day which is after the

Matthew 28:6 V-PI-3S
GRK: οὐκ ἔστιν ὧδε ἠγέρθη
INT: not He is here he is risen

Mark 1:27 V-PI-3S
GRK: λέγοντας Τί ἐστιν τοῦτο διδαχὴ
INT: saying What is this teaching

Mark 2:1 V-PI-3S
GRK: ἐν οἴκῳ ἐστίν
INT: in [the] house he is

Mark 2:9 V-PI-3S
GRK: τί ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν
INT: which is easier to say

Mark 2:19 V-PI-3S
GRK: μετ' αὐτῶν ἐστὶν νηστεύειν ὅσον
INT: with them is fast as long as

Mark 2:28 V-PI-3S
GRK: ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς
INT: so then Lord is the Son

Mark 3:17 V-PI-3S
GRK: Βοανηργές ὅ ἐστιν Υἱοὶ Βροντῆς
INT: Boanerges which is Sons of thunder

Mark 3:29 V-PI-3S
GRK: ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁμαρτήματος
INT: but guilty is [of] eternal sin

Mark 3:33 V-PI-3S
GRK: λέγει Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ
INT: says Who are the mother

Mark 3:35 V-PI-3S
GRK: καὶ μήτηρ ἐστίν
INT: and mother is

Mark 4:22 V-PI-3S
GRK: οὐ γὰρ ἔστιν κρυπτὸν ἐὰν
INT: nothing indeed is hidden if

Mark 4:26 V-PI-3S
GRK: ἔλεγεν Οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία
INT: he said Thus is the kingdom

Mark 4:41 V-PI-3S
GRK: ἄρα οὗτός ἐστιν ὅτι καὶ
INT: then this is that even

Mark 5:14 V-PI-3S
GRK: ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονός
INT: to see what it is that has been done

Mark 5:41 V-PI-3S
GRK: κούμ ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Τὸ
INT: cumi which is translated

Mark 6:3 V-PI-3S
GRK: οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων
INT: not this is the carpenter

Mark 6:4 V-PI-3S
GRK: ὅτι Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος
INT: Not is a prophet without honor

Mark 6:15 V-PI-3S
GRK: ὅτι Ἠλίας ἐστίν ἄλλοι δὲ
INT: Elijah it is others moreover

Mark 6:35 V-PI-3S
GRK: ὅτι Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος
INT: Desolate is the place

Mark 6:49 V-PI-3S
GRK: ὅτι φάντασμά ἐστιν καὶ ἀνέκραξαν
INT: that a ghost [it] is and cried out

Mark 6:55 V-PI-3S
GRK: ἤκουον ὅτι ἔστιν
INT: they were hearing that he is

Mark 7:2 V-PI-3S
GRK: χερσίν τοῦτ' ἔστιν ἀνίπτοις ἐσθίουσιν
INT: hands that is unwashed eating

Mark 7:4 V-PI-3S
GRK: ἄλλα πολλά ἐστιν ἃ παρέλαβον
INT: other things many there are which they received

Mark 7:11 V-PI-3S
GRK: Κορβάν ὅ ἐστιν Δῶρον ὃ
INT: [It is] a corban that is a gift whatever

Mark 7:15 V-PI-3S
GRK: οὐδὲν ἔστιν ἔξωθεν τοῦ
INT: Nothing there is from outside the

Mark 7:15 V-PI-3S
GRK: ἀνθρώπου ἐκπορευόμενά ἐστιν τὰ κοινοῦντα
INT: man proceed are the things which defile

Mark 7:27 V-PI-3S
GRK: οὐ γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν
INT: not indeed it is good to take

Mark 7:34 V-PI-3S
GRK: Ἐφφαθά ὅ ἐστιν Διανοίχθητι
INT: Ephphatha that is Be opened

Mark 9:5 V-PI-3S
GRK: ῥαββί καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε
INT: Rabbi good it is for us here

Mark 9:7 V-PI-3S
GRK: νεφέλης Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός
INT: cloud This is the Son

Mark 9:10 V-PI-3S
GRK: συζητοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ
INT: questioning what is the from among

Mark 9:21 V-PI-3S
GRK: Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο
INT: How long a time is it that this

Mark 9:39 V-PI-3S
GRK: οὐδεὶς γὰρ ἔστιν ὃς ποιήσει
INT: no one indeed there is who will do

Mark 9:40 V-PI-3S
GRK: γὰρ οὐκ ἔστιν καθ' ἡμῶν
INT: indeed not is against us

Mark 9:40 V-PI-3S
GRK: ὑπὲρ ἡμῶν ἐστίν
INT: for us is

Mark 9:42 V-PI-3S
GRK: ἐμέ καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον
INT: me better it is for him rather

Mark 9:43 V-PI-3S
GRK: αὐτήν καλόν ἐστίν σε κυλλὸν
INT: it better it is for you crippled

Mark 9:45 V-PI-3S
GRK: αὐτόν καλόν ἐστίν σε εἰσελθεῖν
INT: it better it is for you to enter

Mark 9:47 V-PI-3S
GRK: καλόν σέ ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν
INT: better for you it is with one eye to enter

Mark 10:14 V-PI-3S
GRK: γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία
INT: indeed such belongs the kingdom

Mark 10:24 V-PI-3S
GRK: πῶς δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν
INT: how difficult it is into the

Mark 10:25 V-PI-3S
GRK: εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ
INT: Easier it is [for] a camel through

Mark 10:29 V-PI-3S
GRK: ὑμῖν οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν
INT: to you No one there is who has left

Mark 10:40 V-PI-3S
GRK: εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι
INT: [my] left hand not is mine to give

Mark 10:43 V-PI-3S
GRK: οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν
INT: thus however shall it be among you

Mark 10:47 V-PI-3S
GRK: ὁ Ναζαρηνός ἐστιν ἤρξατο κράζειν
INT: of Nazareth it is he began to cry out

Mark 12:7 V-PI-3S
GRK: ὅτι Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος
INT: This is the heir

Mark 12:11 V-PI-3S
GRK: αὕτη καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν
INT: this and it is marvelous in

Mark 12:27 V-PI-3S
GRK: οὐκ ἔστιν θεὸς νεκρῶν
INT: not He is God of [the] dead

Mark 12:28 V-PI-3S
GRK: αὐτόν Ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη
INT: him Which is commandment [the] first

Mark 12:29 V-PI-3S
GRK: ὅτι Πρώτη ἐστίν Ἄκουε Ἰσραήλ
INT: the foremost is Hear this O Israel

Mark 12:29 V-PI-3S
GRK: κύριος εἷς ἐστίν
INT: Lord one is

Mark 12:31 V-PI-3S
GRK: ἐντολὴ οὐκ ἔστιν
INT: commandment not there is

Mark 12:32 V-PI-3S
GRK: ὅτι εἷς ἐστὶν καὶ οὐκ
INT: that one he is and not

Mark 12:32 V-PI-3S
GRK: καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν
INT: and not there is another besides

Mark 12:33 V-PI-3S
GRK: ἑαυτὸν περισσότερόν ἐστιν πάντων τῶν
INT: oneself more important is than all the

Mark 12:35 V-PI-3S
GRK: υἱὸς Δαυίδ ἐστιν
INT: [the] son of David is

Mark 12:37 V-PI-3S
GRK: πόθεν αὐτοῦ ἐστὶν υἱός Καὶ
INT: how of him is he his son And

Mark 12:42 V-PI-3S
GRK: δύο ὅ ἐστιν κοδράντης
INT: two which is a kodrantes

Mark 13:28 V-PI-3S
GRK: τὸ θέρος ἐστίν
INT: the summer is

Mark 13:29 V-PI-3S
GRK: ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις
INT: that near it is at [the] doors

Mark 13:33 V-PI-3S
GRK: ὁ καιρός ἐστιν
INT: the time is

Mark 14:14 V-PI-3S
GRK: λέγει Ποῦ ἐστὶν τὸ κατάλυμά
INT: says Where is the guest room

Mark 14:22 V-PI-3S
GRK: Λάβετε τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά
INT: Take this is the body

Mark 14:24 V-PI-3S
GRK: αὐτοῖς Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά
INT: to them This is the blood

Mark 14:34 V-PI-3S
GRK: αὐτοῖς Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή
INT: to them Very sorrowful is the soul

Mark 14:35 V-PI-3S
GRK: εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ ἀπ'
INT: if possible it is might pass from

Mark 14:44 V-PI-3S
GRK: φιλήσω αὐτός ἐστιν κρατήσατε αὐτὸν
INT: I shall kiss he is seize him

Mark 14:69 V-PI-3S
GRK: ἐξ αὐτῶν ἐστίν
INT: of them is

Mark 15:16 V-PI-3S
GRK: αὐλῆς ὅ ἐστιν πραιτώριον καὶ
INT: palace that is [the] praetorium and

Mark 15:22 V-PI-3S
GRK: τόπον ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Κρανίου
INT: a place which is translated of a skull

Mark 15:34 V-PI-3S
GRK: σαβαχθανι ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Ὁ
INT: sabachthani which is translated

Mark 15:42 V-PI-3S
GRK: παρασκευή ὅ ἐστιν προσάββατον
INT: Preparation that is [the day] before Sabbath

Mark 16:6 V-PI-3S
GRK: ἠγέρθη οὐκ ἔστιν ὧδε ἴδε
INT: He is risen not he is here behold

Luke 1:36 V-PI-3S
GRK: μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ
INT: month sixth is to her who

Luke 1:61 V-PI-3S
GRK: ὅτι Οὐδεὶς ἔστιν ἐκ τῆς
INT: No one is among the

Luke 1:63 V-PI-3S
GRK: λέγων Ἰωάννης ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ
INT: saying John is [the] name of him

Luke 2:11 V-PI-3S
GRK: σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος
INT: a Savior who is Christ [the] Lord

Luke 4:22 V-PI-3S
GRK: Οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος
INT: Not the son is of Joseph this

Luke 4:24 V-PI-3S
GRK: προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ
INT: prophet acceptable is in the

Luke 5:21 V-PI-3S
GRK: λέγοντες Τίς ἐστιν οὗτος ὃς
INT: saying Who is this who

Luke 5:23 V-PI-3S
GRK: τί ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν
INT: which is easier to say

Luke 5:34 V-PI-3S
GRK: μετ' αὐτῶν ἐστὶν ποιῆσαι νηστεῦσαι
INT: with them is to make to fast

Luke 5:39 V-PI-3S
GRK: παλαιὸς χρηστός ἐστιν
INT: old better is

Luke 6:5 V-PI-3S
GRK: αὐτοῖς Κύριός ἐστιν τοῦ σαββάτου
INT: to them Lord is of the Sabbath

Luke 6:20 V-PI-3S
GRK: ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία
INT: for yours is the kingdom

Luke 6:32 V-PI-3S
GRK: ὑμῖν χάρις ἐστίν καὶ γὰρ
INT: to you credit is it even indeed

Luke 6:33 V-PI-3S
GRK: ὑμῖν χάρις ἐστίν καὶ οἱ
INT: to you credit is it For even

Luke 6:34 V-PI-3S
GRK: ὑμῖν χάρις ἐστίν καὶ ἁμαρτωλοὶ
INT: to you credit is it even sinners

Luke 6:35 V-PI-3S
GRK: αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς
INT: he kind is to the

Luke 6:36 V-PI-3S
GRK: ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν
INT: of you compassionate is

Luke 6:40 V-PI-3S
GRK: οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ
INT: not is a disciple above

Luke 6:43 V-PI-3S
GRK: Οὐ γὰρ ἔστιν δένδρον καλὸν
INT: no indeed there is tree good

Luke 6:47 V-PI-3S
GRK: ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος
INT: you whom he is like

Luke 6:48 V-PI-3S
GRK: ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι
INT: Like he is to a man building

Luke 6:49 V-PI-3S
GRK: ποιήσας ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι
INT: having done like is to a man having built

Luke 7:4 V-PI-3S
GRK: ὅτι ἄξιός ἐστιν ᾧ παρέξῃ
INT: that worthy he is to whom he will grant

Luke 7:23 V-PI-3S
GRK: καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν
INT: and blessed is who if

Luke 7:27 V-PI-3S
GRK: οὗτός ἐστιν περὶ οὗ
INT: This is he concerning whom

Luke 7:28 V-PI-3S
GRK: Ἰωάννου οὐδεὶς ἔστιν ὁ δὲ
INT: than John no one is yet

Luke 7:28 V-PI-3S
GRK: μείζων αὐτοῦ ἐστίν
INT: greater than he is

Luke 7:39 V-PI-3S
GRK: ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν
INT: for a sinner she is

Luke 7:49 V-PI-3S
GRK: Τίς οὗτός ἐστιν ὃς καὶ
INT: Who this is who even

Luke 8:11 V-PI-3S
GRK: ἔστιν δὲ αὕτη
INT: is moreover this

Luke 8:11 V-PI-3S
GRK: Ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος
INT: The seed is the word

Luke 8:17 V-PI-3S
GRK: οὐ γὰρ ἔστιν κρυπτὸν ὃ
INT: nothing indeed is hidden which

Luke 8:25 V-PI-3S
GRK: ἄρα οὗτός ἐστιν ὅτι καὶ
INT: then this is that even

Luke 8:26 V-PI-3S
GRK: Γερασηνῶν ἥτις ἐστὶν ἀντίπερα τῆς
INT: Gerasenes which is opposite

Luke 8:30 V-PI-3S
GRK: σοὶ ὄνομά ἐστιν ὁ δὲ
INT: your name is and

Luke 9:9 V-PI-3S
GRK: τίς δέ ἐστιν οὗτος περὶ
INT: who moreover is this concerning

Luke 9:33 V-PI-3S
GRK: Ἐπιστάτα καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε
INT: Master good it is for us here

Luke 9:35 V-PI-3S
GRK: λέγουσα Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός
INT: saying This is the Son

Luke 9:38 V-PI-3S
GRK: μονογενής μοί ἐστιν
INT: an only child to me he is

Luke 9:48 V-PI-3S
GRK: ὑπάρχων οὗτός ἐστιν μέγας
INT: is he shall be great

Luke 9:50 V-PI-3S
GRK: γὰρ οὐκ ἔστιν καθ' ὑμῶν
INT: indeed not is against us

Luke 9:50 V-PI-3S
GRK: ὑπὲρ ὑμῶν ἐστίν
INT: for us is

Luke 9:62 V-PI-3S
GRK: ὀπίσω εὔθετός ἐστιν τῇ βασιλείᾳ
INT: behind fit is for the kingdom

Luke 10:22 V-PI-3S
GRK: γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱὸς
INT: knows who is the Son

Luke 10:22 V-PI-3S
GRK: καὶ τίς ἐστιν ὁ πατὴρ
INT: and who is the Father

Luke 10:29 V-PI-3S
GRK: Καὶ τίς ἐστίν μου πλησίον
INT: And who is my neighbor

Luke 10:42 V-PI-3S
GRK: ἑνὸς δέ ἐστιν χρεία ἢ
INT: one thing however is necessary and

Luke 11:21 V-PI-3S
GRK: ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα
INT: in peace are the possessions

Luke 11:23 V-PI-3S
GRK: κατ' ἐμοῦ ἐστίν καὶ ὁ
INT: against me is and he that

Luke 11:29 V-PI-3S
GRK: γενεὰ πονηρά ἐστιν σημεῖον ζητεῖ
INT: generation an evil is a sign it seeks after

Luke 11:34 V-PI-3S
GRK: τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός
INT: of your body is the eye

Luke 11:34 V-PI-3S
GRK: σου φωτεινόν ἐστιν ἐπὰν δὲ
INT: of you light is when however

Luke 11:35 V-PI-3S
GRK: σοὶ σκότος ἐστίν
INT: you darkness is

Luke 11:41 V-PI-3S
GRK: καθαρὰ ὑμῖν ἐστίν
INT: clean to you are

Luke 12:1 V-PI-3S
GRK: ζύμης ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις τῶν
INT: leaven which is hyprocrisy of the

Luke 12:2 V-PI-3S
GRK: δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστὶν ὃ οὐκ
INT: moreover concealed up is which not

Luke 12:6 V-PI-3S
GRK: αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον
INT: them not is forgotten before

Luke 12:15 V-PI-3S
GRK: ζωὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἐκ τῶν
INT: life to him is of that which

Luke 12:23 V-PI-3S
GRK: ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς
INT: life more than is the food

Luke 12:24 V-PI-3S
GRK: οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ
INT: to which not there is storehouse nor

Luke 12:34 V-PI-3S
GRK: ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς
INT: where indeed is the treasure

Luke 12:42 V-PI-3S
GRK: Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς
INT: Who then is the faithful

Luke 13:18 V-PI-3S
GRK: Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία
INT: To what like is the kingdom

Luke 13:19 V-PI-3S
GRK: ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως
INT: Like it is to a grain of mustard

Luke 13:21 V-PI-3S
GRK: ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ ἣν
INT: Like it is to leaven which

Luke 14:17 V-PI-3S
GRK: ἤδη ἕτοιμά ἐστιν
INT: now ready is

Luke 14:22 V-PI-3S
GRK: ἔτι τόπος ἐστίν
INT: still room there is

Luke 14:31 V-PI-3S
GRK: εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα
INT: whether able he is with ten

Luke 14:35 V-PI-3S
GRK: κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν ἔξω βάλλουσιν
INT: manure fit is it out they cast

Luke 15:31 V-PI-3S
GRK: ἐμὰ σά ἐστιν
INT: [is] mine your is

Luke 16:10 V-PI-3S
GRK: πολλῷ πιστός ἐστιν καὶ ὁ
INT: much faithful is and the [one who]

Luke 16:10 V-PI-3S
GRK: πολλῷ ἄδικός ἐστιν
INT: much unrighteous is

Luke 16:17 V-PI-3S
GRK: Εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τὸν οὐρανὸν
INT: easier for moreover it is the heaven

Luke 17:1 V-PI-3S
GRK: αὐτοῦ Ἀνένδεκτόν ἐστιν τοῦ τὰ
INT: of him Impossible it is that the

Luke 17:21 V-PI-3S
GRK: ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν
INT: in the midst of you is

Luke 18:16 V-PI-3S
GRK: γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία
INT: indeed such belongs the kingdom

Luke 18:25 V-PI-3S
GRK: εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ
INT: easier for indeed it is a camel through

Luke 18:27 V-PI-3S
GRK: τῷ θεῷ ἐστίν
INT: God are

Luke 18:29 V-PI-3S
GRK: ὅτι οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν
INT: That no one there is who has left

Luke 19:3 V-PI-3S
GRK: Ἰησοῦν τίς ἐστιν καὶ οὐκ
INT: Jesus who he is and not

Luke 19:9 V-PI-3S
GRK: υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν
INT: a son of Abraham is

Luke 20:2 V-PI-3S
GRK: ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς
INT: or who is the [one] having given

Luke 20:6 V-PI-3S
GRK: πεπεισμένος γάρ ἐστιν Ἰωάννην προφήτην
INT: persuaded indeed they are [that] John a prophet

Luke 20:14 V-PI-3S
GRK: λέγοντες Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος
INT: saying This is the heir

Luke 20:17 V-PI-3S
GRK: Τί οὖν ἐστὶν τὸ γεγραμμένον
INT: What then is that has been written

Luke 20:38 V-PI-3S
GRK: δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ
INT: moreover not he is of [the] dead but

Luke 20:44 V-PI-3S
GRK: αὐτοῦ υἱός ἐστιν
INT: of him son is he

Luke 21:30 V-PI-3S
GRK: τὸ θέρος ἐστίν
INT: the summer is

Luke 21:31 V-PI-3S
GRK: ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία
INT: that near is the kingdom

Luke 22:11 V-PI-3S
GRK: διδάσκαλος Ποῦ ἐστὶν τὸ κατάλυμα
INT: teacher Where is the guest room

Luke 22:19 V-PI-3S
GRK: λέγων Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά
INT: saying This is the body

Luke 22:38 V-PI-3S
GRK: αὐτοῖς Ἱκανόν ἐστιν
INT: to them Enough it is

Luke 22:53 V-PI-3S
GRK: ἀλλ' αὕτη ἐστὶν ὑμῶν ἡ
INT: but this is of you the

Luke 22:59 V-PI-3S
GRK: γὰρ Γαλιλαῖός ἐστιν
INT: indeed a Galilean he is

Luke 22:64 V-PI-3S
GRK: Προφήτευσον τίς ἐστιν ὁ παίσας
INT: Prophesy who is the [one] having struck

Luke 23:6 V-PI-3S
GRK: ἄνθρωπος Γαλιλαῖός ἐστιν
INT: man a Galilean is

Luke 23:7 V-PI-3S
GRK: ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστὶν ἀνέπεμψεν αὐτὸν
INT: jurisdiction of Herod he is he sent up him

Luke 23:15 V-PI-3S
GRK: ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ
INT: worthy of death is done by him

Luke 23:35 V-PI-3S
GRK: εἰ οὗτός ἐστιν ὁ χριστὸς
INT: if this is the Christ

Luke 24:6 V-PI-3S
GRK: οὐκ ἔστιν ὧδε ἀλλὰ
INT: not He is here but

Luke 24:21 V-PI-3S
GRK: ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων
INT: he it is who is about

Luke 24:29 V-PI-3S
GRK: πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν
INT: toward evening it is and has declined

John 1:19 V-PI-3S
GRK: Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία
INT: And this is the testimony

John 1:30 V-PI-3S
GRK: οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ
INT: He it is concerning whom

John 1:33 V-PI-3S
GRK: αὐτόν οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων
INT: him he it is who baptizes

John 1:34 V-PI-3S
GRK: ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς
INT: that this is the Son

John 1:41 V-PI-3S
GRK: Μεσσίαν ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Χριστός
INT: Messiah which is translated Christ

John 1:47 V-PI-3S
GRK: δόλος οὐκ ἔστιν
INT: deceit not is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page