ἦσαν
Englishman's Concordance
ἦσαν (ēsan) — 95 Occurrences

Matthew 4:18 V-II-3P
GRK: τὴν θάλασσαν ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς
INT: the sea they were indeed fishermen

Matthew 9:36 V-II-3P
GRK: αὐτῶν ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι καὶ
INT: them because they were wearied and

Matthew 14:21 V-II-3P
GRK: δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ
INT: moreover ate were men about

Matthew 15:38 V-II-3P
GRK: δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες
INT: moreover ate were four thousand men

Matthew 22:8 V-II-3P
GRK: κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι
INT: having been invited not were worthy

Matthew 22:25 V-II-3P
GRK: ἦσαν δὲ παρ'
INT: there were moreover among

Matthew 24:38 V-II-3P
GRK: ὡς γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς
INT: As indeed they were in the

Matthew 25:2 V-II-3P
GRK: ἐξ αὐτῶν ἦσαν μωραὶ καὶ
INT: of them were foolish and

Matthew 26:43 V-II-3P
GRK: αὐτοὺς καθεύδοντας ἦσαν γὰρ αὐτῶν
INT: them sleeping were indeed of them

Matthew 27:55 V-II-3P
GRK: Ἦσαν δὲ ἐκεῖ
INT: they were moreover there

Mark 1:16 V-II-3P
GRK: τῇ θαλάσσῃ ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς
INT: the sea they were indeed fishermen

Mark 2:6 V-II-3P
GRK: ἦσαν δέ τινες
INT: there were moreover some

Mark 2:15 V-II-3P
GRK: μαθηταῖς αὐτοῦ ἦσαν γὰρ πολλοὶ
INT: disciples of him they having been indeed many

Mark 2:18 V-II-3P
GRK: Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ
INT: And were the disciples

Mark 4:1 V-II-3P
GRK: τῆς γῆς ἦσαν
INT: the land was

Mark 6:31 V-II-3P
GRK: ἀναπαύσασθε ὀλίγον ἦσαν γὰρ οἱ
INT: rest a little Were indeed those

Mark 6:34 V-II-3P
GRK: αὐτοὺς ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα
INT: them because they were as sheep

Mark 6:44 V-II-3P
GRK: καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες
INT: And were the [ones] having eaten of

Mark 8:9 V-II-3P
GRK: ἦσαν δὲ ὡς
INT: there were moreover about

Mark 9:4 V-II-3P
GRK: Μωυσεῖ καὶ ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ
INT: Moses and they were talking with

Mark 10:32 V-II-3P
GRK: Ἦσαν δὲ ἐν
INT: they were moreover on

Mark 12:20 V-II-3P
GRK: ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν καὶ ὁ
INT: Seven brothers they were and the

Mark 14:4 V-II-3P
GRK: ἦσαν δέ τινες
INT: were moreover some

Mark 14:40 V-II-3P
GRK: αὐτοὺς καθεύδοντας ἦσαν γὰρ αὐτῶν
INT: them sleeping were indeed of them

Mark 14:56 V-II-3P
GRK: μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν
INT: testimonies not were

Mark 15:40 V-II-3P
GRK: Ἦσαν δὲ καὶ
INT: there were moreover also

Luke 1:6 V-II-3P
GRK: ἦσαν δὲ δίκαιοι
INT: they were moreover righteous

Luke 1:7 V-II-3P
GRK: ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν
INT: years of them were

Luke 2:8 V-II-3P
GRK: Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ
INT: And shepherds were in the

Luke 4:20 V-II-3P
GRK: τῇ συναγωγῇ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ
INT: the synagogue were fixed upon him

Luke 4:25 V-II-3P
GRK: πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς
INT: many widows were in the

Luke 4:27 V-II-3P
GRK: πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ
INT: many lepers were in

Luke 5:10 V-II-3P
GRK: Ζεβεδαίου οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ
INT: of Zebedee who were partners

Luke 5:17 V-II-3P
GRK: διδάσκων καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι
INT: teaching and there were sitting by Pharisees

Luke 5:17 V-II-3P
GRK: νομοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ
INT: teachers of the law who were come out of

Luke 5:29 V-II-3P
GRK: ἄλλων οἳ ἦσαν μετ' αὐτῶν
INT: others who were with them

Luke 7:41 V-II-3P
GRK: δύο χρεοφειλέται ἦσαν δανιστῇ τινί
INT: Two debtors there were to a creditor certain

Luke 8:2 V-II-3P
GRK: τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ
INT: certain who had been cured from

Luke 8:40 V-II-3P
GRK: ὁ ὄχλος ἦσαν γὰρ πάντες
INT: the crowd they were indeed all

Luke 9:14 V-II-3P
GRK: ἦσαν γὰρ ὡσεὶ
INT: they were for about

Luke 9:30 V-II-3P
GRK: αὐτῷ οἵτινες ἦσαν Μωυσῆς καὶ
INT: him who were Moses and

Luke 9:32 V-II-3P
GRK: σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ
INT: with him were heavy with sleep

Luke 14:1 V-II-3P
GRK: καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι αὐτόν
INT: that they were watching him

Luke 15:1 V-II-3P
GRK: Ἦσαν δὲ αὐτῷ
INT: were moreover to him

Luke 20:29 V-II-3P
GRK: οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν καὶ ὁ
INT: then brothers there were and the

Luke 23:55 V-II-3P
GRK: γυναῖκες αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι ἐκ
INT: women who were come with out of

Luke 24:10 V-II-3P
GRK: ἦσαν δὲ ἡ
INT: it was moreover

Luke 24:13 V-II-3P
GRK: τῇ ἡμέρᾳ ἦσαν πορευόμενοι εἰς
INT: the day were going to

Luke 24:53 V-II-3P
GRK: καὶ ἦσαν διὰ παντὸς
INT: and were continually all

John 1:24 V-II-3P
GRK: Καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν
INT: And [those who] had been sent were from among the

John 2:6 V-II-3P
GRK: ἦσαν δὲ ἐκεῖ
INT: There were moreover there

John 12:20 V-II-3P
GRK: Ἦσαν δὲ Ἕλληνές
INT: they were moreover Greeks

John 17:6 V-II-3P
GRK: κόσμου σοὶ ἦσαν κἀμοὶ αὐτοὺς
INT: world Yours they were and to me them

John 20:19 V-II-3P
GRK: κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ
INT: having been shut where were the disciples

John 20:26 V-II-3P
GRK: ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ
INT: eight again were inside the

John 21:2 V-II-3P
GRK: Ἦσαν ὁμοῦ Σίμων
INT: They were together Simon

John 21:8 V-II-3P
GRK: οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ
INT: not indeed were they far from

Acts 1:10 V-II-3P
GRK: ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν
INT: as looking intently they were into the

Acts 1:13 V-II-3P
GRK: ἀνέβησαν οὗ ἦσαν καταμένοντες ὅ
INT: they went up where were staying

Acts 1:14 V-II-3P
GRK: οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν
INT: These all were steadfastly continuing with one accord

Acts 2:1 V-II-3P
GRK: τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν πάντες ὁμοῦ
INT: of Pentecost they were all with one accord

Acts 2:2 V-II-3P
GRK: οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι
INT: house where they were sitting

Acts 2:5 V-II-3P
GRK: Ἦσαν δὲ εἰς
INT: were moreover in

Acts 2:42 V-II-3P
GRK: ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες
INT: they were moreover steadfastly continuing

Acts 2:44 V-IIA-3P
GRK: οἱ πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ τὸ
INT: having believed were together the

Acts 4:6 V-II-3P
GRK: καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους
INT: and as many as were of descent

Acts 4:13 V-II-3P
GRK: τῷ Ἰησοῦ ἦσαν
INT: Jesus they were

Acts 4:31 V-II-3P
GRK: ἐν ᾧ ἦσαν συνηγμένοι καὶ
INT: in which they were assembled and

Acts 5:12 V-II-3P
GRK: λαῷ καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες
INT: people and they were with one accord all

Acts 11:20 V-II-3P
GRK: Ἦσαν δέ τινες
INT: were however certain

Acts 12:3 V-II-3P
GRK: καὶ Πέτρον ἦσαν δὲ αἱ
INT: also Peter they were moreover the

Acts 12:12 V-II-3P
GRK: Μάρκου οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι
INT: Mark where were many gathered together

Acts 13:1 V-II-3P
GRK: Ἦσαν δὲ ἐν
INT: there were moreover in

Acts 13:48 V-II-3P
GRK: ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς
INT: believed as many as were appointed to

Acts 14:4 V-II-3P
GRK: οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς
INT: some indeed were with the

Acts 14:7 V-II-3P
GRK: κἀκεῖ εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν
INT: and there preaching the gospel they were

Acts 14:26 V-II-3P
GRK: Ἀντιόχειαν ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι τῇ
INT: Antioch from where they had been committed to the

Acts 17:11 V-II-3P
GRK: οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν
INT: these moreover were more noble than those

Acts 18:3 V-II-3P
GRK: καὶ ἠργάζετο ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ
INT: and worked they were indeed tent makers

Acts 19:7 V-II-3P
GRK: ἦσαν δὲ οἱ
INT: were moreover the

Acts 19:14 V-II-3P
GRK: ἦσαν δέ τινος
INT: they were moreover certain [men]

Acts 20:8 V-II-3P
GRK: ἦσαν δὲ λαμπάδες
INT: were moreover lamps

Acts 21:9 V-II-3P
GRK: τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες τέσσαρες
INT: with this moreover there were daughters four

Acts 21:29 V-II-3P
GRK: ἦσαν γὰρ προεωρακότες
INT: they were indeed having before seen

Acts 23:13 V-II-3P
GRK: ἦσαν δὲ πλείους
INT: they were moreover more than

1 Corinthians 10:1 V-II-3P
GRK: τὴν νεφέλην ἦσαν καὶ πάντες
INT: the cloud were and all

Galatians 1:23 V-II-3P
GRK: δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι Ὁ
INT: moreover hearing they were That he who

Galatians 2:6 V-II-3P
GRK: ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι
INT: what kind formerly they were not to me

Hebrews 2:15 V-II-3P
GRK: ζῇν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας
INT: their lifetime were subject were to bondage

2 Peter 3:5 V-II-3P
GRK: ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι καὶ
INT: that heavens were of old and

1 John 2:19 V-II-3P
GRK: ἀλλ' οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν
INT: but not they were of us

1 John 2:19 V-II-3P
GRK: ἐξ ἡμῶν ἦσαν μεμενήκεισαν ἂν
INT: of us they were they would have remained anyhow

Revelation 4:11 V-II-3P
GRK: θέλημά σου ἦσαν καὶ ἐκτίσθησαν
INT: will of you they are and were created

Revelation 9:8 V-II-3P
GRK: ὡς λεόντων ἦσαν
INT: as of lions were

Revelation 18:23 V-II-3P
GRK: ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες
INT: merchants of you were the great ones

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
εἰλικρινείᾳ — 1 Occ.
εἰλικρινείας — 2 Occ.
εἰλικρινῆ — 1 Occ.
εἰλικρινεῖς — 1 Occ.
ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page