ἔσῃ
Englishman's Concordance
ἔσῃ (esē) — 8 Occurrences

Luke 1:20 V-FI-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν καὶ
INT: and Behold you will be silent and

Luke 5:10 V-FI-2S
GRK: νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν
INT: now on men you will be catching

Luke 14:14 V-FI-2S
GRK: καὶ μακάριος ἔσῃ ὅτι οὐκ
INT: and blessed you will be for not

Luke 23:43 V-FI-2S
GRK: μετ' ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ
INT: with me you will be in

Acts 13:11 V-FI-2S
GRK: σέ καὶ ἔσῃ τυφλὸς μὴ
INT: you and you will be blind not

Acts 22:15 V-FI-2S
GRK: ὅτι ἔσῃ μάρτυς αὐτῷ
INT: for you will be a witness for him

Ephesians 6:3 V-FI-2S
GRK: γένηται καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ
INT: it might be and you may be long-lived on

1 Timothy 4:6 V-FI-2S
GRK: ἀδελφοῖς καλὸς ἔσῃ διάκονος Χριστοῦ
INT: brothers good you will be a servant of Christ

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page