ὢν
Englishman's Concordance
ὢν (ōn) — 45 Occurrences

Matthew 1:19 V-PP-NMS
GRK: αὐτῆς δίκαιος ὢν καὶ μὴ
INT: of her righteous being and not

Matthew 12:30 V-PP-NMS
GRK: ὁ μὴ ὢν μετ' ἐμοῦ
INT: He who not is with me

Luke 3:23 V-PP-NMS
GRK: ἐτῶν τριάκοντα ὢν υἱός ὡς
INT: years [old] thirty being son as

Luke 11:23 V-PP-NMS
GRK: ὁ μὴ ὢν μετ' ἐμοῦ
INT: the [one who] not is with me

Luke 24:6 V-PP-NMS
GRK: ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ
INT: to you yet being in

Luke 24:44 V-PP-NMS
GRK: ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν
INT: you yet being with you

John 1:18 V-PP-NMS
GRK: θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν
INT: God the is in the

John 3:4 V-PP-NMS
GRK: γεννηθῆναι γέρων ὤν μὴ δύναται
INT: be born old being not can he

John 3:13 V-PPA-NMS
GRK: ἀνθρώπου ὁ ὤν ἐν τῷ
INT: of man who is in

John 3:31 V-PP-NMS
GRK: ἐστίν ὁ ὢν ἐκ τῆς
INT: is He who is from the

John 4:9 V-PP-NMS
GRK: σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ' ἐμοῦ
INT: you a Jew being from me

John 6:46 V-PP-NMS
GRK: μὴ ὁ ὢν παρὰ τοῦ
INT: not he who is from

John 7:50 V-PP-NMS
GRK: πρότερον εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν
INT: former one being [one] of them

John 8:47 V-PP-NMS
GRK: ὢν ἐκ τοῦ
INT: He that is of

John 9:25 V-PP-NMS
GRK: ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω
INT: that blind being now I see

John 10:12 V-PP-NMS
GRK: καὶ οὐκ ὢν ποιμήν οὗ
INT: however not who is [the] shepherd whose

John 10:33 V-PP-NMS
GRK: σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν
INT: you a man being make yourself

John 11:49 V-PP-NMS
GRK: Καιάφας ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ
INT: Caiaphas high priest being the year

John 11:51 V-PP-NMS
GRK: ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ
INT: but high priest being the year

John 12:17 V-PP-NMS
GRK: ὄχλος ὁ ὢν μετ' αὐτοῦ
INT: crowd that was with him

John 18:26 V-PP-NMS
GRK: ἀρχιερέως συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν
INT: high priest kinsman being [of him] of whom cut off

John 18:37 V-PP-NMS
GRK: πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς
INT: Everyone who is of the

John 19:38 V-PP-NMS
GRK: ἀπὸ Ἁριμαθαίας ὢν μαθητὴς τοῦ
INT: from Arimathaea being a disciple

Acts 18:24 V-PP-NMS
GRK: Ἔφεσον δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς
INT: Ephesus mighty being in the

Romans 9:5 V-PP-NMS
GRK: σάρκα ὁ ὢν ἐπὶ πάντων
INT: [the] flesh who is over all

Romans 11:17 V-PP-NMS
GRK: δὲ ἀγριέλαιος ὢν ἐνεκεντρίσθης ἐν
INT: moreover a wild olive tree being were grafted in among

1 Corinthians 9:19 V-PP-NMS
GRK: Ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων
INT: free indeed being from all

1 Corinthians 9:20 V-PP-NMS
GRK: νόμον μὴ ὢν αὐτὸς ὑπὸ
INT: law not being myself under

1 Corinthians 9:21 V-PP-NMS
GRK: ἄνομος μὴ ὢν ἄνομος θεοῦ
INT: without law not being without law to God

2 Corinthians 8:9 V-PP-NMS
GRK: ἐπτώχευσεν πλούσιος ὤν ἵνα ὑμεῖς
INT: he became poor rich being that you

2 Corinthians 11:31 V-PP-NMS
GRK: οἶδεν ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς
INT: knows he who is blessed to

Galatians 2:3 V-PP-NMS
GRK: ἐμοί Ἕλλην ὤν ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι
INT: me a Greek being was compelled to be circumcised

Galatians 4:1 V-PP-NMS
GRK: κύριος πάντων ὤν
INT: owner of all being

Galatians 6:3 V-PP-NMS
GRK: τι μηδὲν ὤν φρεναπατᾷ ἑαυτόν
INT: something nothing being he deceives himself

Ephesians 2:4 V-PP-NMS
GRK: θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει
INT: God rich being in mercy

2 Thessalonians 2:5 V-PP-NMS
GRK: ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς
INT: that yet being with you

Titus 3:11 V-PP-NMS
GRK: καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος
INT: and sins being self-condemned

Philemon 1:9 V-PP-NMS
GRK: παρακαλῶ τοιοῦτος ὢν ὡς Παῦλος
INT: I exhort such a one being as Paul

Hebrews 1:3 V-PP-NMS
GRK: ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς
INT: who being [the] radiance of the

Hebrews 5:8 V-PP-NMS
GRK: καίπερ ὢν υἱός ἔμαθεν
INT: though being a son he learned

Revelation 1:4 V-PP-NMS
GRK: ἀπὸ ὁ ὢν καὶ ὁ
INT: from him who is and who

Revelation 1:8 V-PP-NMS
GRK: θεός ὁ ὢν καὶ ὁ
INT: God who is and who

Revelation 4:8 V-PP-NMS
GRK: καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ
INT: and who is and who

Revelation 11:17 V-PP-NMS
GRK: παντοκράτωρ ὁ ὢν καὶ ὁ
INT: Almighty [He] who is and who

Revelation 16:5 V-PP-NMS
GRK: εἶ ὁ ὢν καὶ ὁ
INT: are you who are and who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page