Titus 3
Interlinear Bible
Obedience to Authorities
1   5279 [e]
1   Hypomimnēske
1   Ὑπομίμνῃσκε
1   Remind
1   V-PMA-2S
846 [e]
autous
αὐτοὺς
them
PPro-AM3P
746 [e]
archais
ἀρχαῖς  ,
to rulers
N-DFP
1849 [e]
exousiais
ἐξουσίαις  ,
to authorities
N-DFP
5293 [e]
hypotassesthai
ὑποτάσσεσθαι  ,
to be subject
V-PNP
3980 [e]
peitharchein
πειθαρχεῖν  ;
to be obedient
V-PNA
4314 [e]
pros
πρὸς
for
Prep
3956 [e]
pan
πᾶν
every
Adj-ANS
2041 [e]
ergon
ἔργον
work
N-ANS
18 [e]
agathon
ἀγαθὸν  ,
good
Adj-ANS
2092 [e]
hetoimous
ἑτοίμους
ready
Adj-AMP
1510 [e]
einai
εἶναι  ;
to be
V-PNA
2   3367 [e]
2   mēdena
2   μηδένα
2   no one
2   Adj-AMS
987 [e]
blasphēmein
βλασφημεῖν  ,
to speak evil of
V-PNA
269 [e]
amachous
ἀμάχους
peaceable
Adj-AMP
1510 [e]
einai
εἶναι  ,
to be
V-PNA
1933 [e]
epieikeis
ἐπιεικεῖς  ,
gentle
Adj-AMP
3956 [e]
pasan
πᾶσαν
all
Adj-AFS
1731 [e]
endeiknymenous
ἐνδεικνυμένους
showing
V-PPM-AMP
4240 [e]
prautēta
πραΰτητα
humility
N-AFS
4314 [e]
pros
πρὸς
toward
Prep
3956 [e]
pantas
πάντας
all
Adj-AMP
444 [e]
anthrōpous
ἀνθρώπους  .
men
N-AMP
God's Mercy to Us
3   1510 [e]
3   Ēmen
3   Ἦμεν
3   Were
3   V-IIA-1P
1063 [e]
gar
γάρ
for
Conj
4218 [e]
pote
ποτε
once
Prtcl
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
1473 [e]
hēmeis
ἡμεῖς
we ourselves
PPro-N1P
453 [e]
anoētoi
ἀνόητοι  ,
foolish
Adj-NMP
545 [e]
apeitheis
ἀπειθεῖς  ,
disobedient
Adj-NMP
4105 [e]
planōmenoi
πλανώμενοι  ,
being deceived
V-PPM/P-NMP
1398 [e]
douleuontes
δουλεύοντες
serving
V-PPA-NMP
1939 [e]
epithymiais
ἐπιθυμίαις
lusts
N-DFP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2237 [e]
hēdonais
ἡδοναῖς
pleasures
N-DFP
4164 [e]
poikilais
ποικίλαις  ,
various
Adj-DFP
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
2549 [e]
kakia
κακίᾳ
malice
N-DFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5355 [e]
phthonō
φθόνῳ
envy
N-DMS
1236 [e]
diagontes
διάγοντες  ,
living
V-PPA-NMP
4767 [e]
stygētoi
στυγητοί  ,
hateful
Adj-NMP
3404 [e]
misountes
μισοῦντες
hating
V-PPA-NMP
240 [e]
allēlous
ἀλλήλους  .
one another
RecPro-AMP
4   3753 [e]
4   Hote
4   Ὅτε
4   When
4   Adv
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
3588 [e]


the
Art-NFS
5544 [e]
chrēstotēs
χρηστότης
kindness
N-NFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]


the
Art-NFS
5363 [e]
philanthrōpia
φιλανθρωπία
love of mankind
N-NFS
2014 [e]
epephanē
ἐπεφάνη  ,
appeared
V-AIP-3S
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GMS
4990 [e]
Sōtēros
Σωτῆρος
Savior
N-GMS
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν  ,
of us
PPro-G1P
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  ,
God
N-GMS
5   3756 [e]
5   ouk
5   οὐκ
5   not
5   Adv
1537 [e]
ex
ἐξ
by
Prep
2041 [e]
ergōn
ἔργων
works
N-GNP
3588 [e]
tōn
τῶν
 - 
Art-GNP
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
1343 [e]
dikaiosynē
δικαιοσύνῃ
righteousness
N-DFS
3739 [e]
ha

that
RelPro-ANP
4160 [e]
epoiēsamen
ἐποιήσαμεν
did
V-AIA-1P
1473 [e]
hēmeis
ἡμεῖς  ,
we
PPro-N1P
235 [e]
alla
ἀλλὰ
but
Conj
2596 [e]
kata
κατὰ
according to
Prep
3588 [e]
to
τὸ
 - 
Art-ANS
846 [e]
autou
αὐτοῦ
His
PPro-GM3S
1656 [e]
eleos
ἔλεος  ,
mercy
N-ANS
4982 [e]
esōsen
ἔσωσεν
He saved
V-AIA-3S
1473 [e]
hēmas
ἡμᾶς
us
PPro-A1P
1223 [e]
dia
διὰ
through
Prep
3067 [e]
loutrou
λουτροῦ
[the] washing
N-GNS
3824 [e]
palingenesias
παλινγενεσίας
of regeneration
N-GFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
342 [e]
anakainōseōs
ἀνακαινώσεως
renewing
N-GFS
4151 [e]
Pneumatos
Πνεύματος
of [the] Spirit
N-GNS
40 [e]
Hagiou
Ἁγίου  ,
Holy
Adj-GNS
6   3739 [e]
6   hou
6   οὗ
6   whom
6   RelPro-GNS
1632 [e]
execheen
ἐξέχεεν
He poured out
V-AIA-3S
1909 [e]
eph’
ἐφ’
on
Prep
1473 [e]
hēmas
ἡμᾶς
us
PPro-A1P
4146 [e]
plousiōs
πλουσίως
richly
Adv
1223 [e]
dia
διὰ
through
Prep
2424 [e]
Iēsou
Ἰησοῦ
Jesus
N-GMS
5547 [e]
Christou
Χριστοῦ  ,
Christ
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GMS
4990 [e]
Sōtēros
Σωτῆρος
Savior
N-GMS
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν  ,
of us
PPro-G1P
7   2443 [e]
7   hina
7   ἵνα  ,
7   so that
7   Conj
1344 [e]
dikaiōthentes
δικαιωθέντες
having been justified
V-APP-NMP
3588 [e]

τῇ
 - 
Art-DFS
1565 [e]
ekeinou
ἐκείνου
by that
DPro-GMS
5485 [e]
chariti
χάριτι  ,
grace
N-DFS
2818 [e]
klēronomoi
κληρονόμοι
heirs
N-NMP
1096 [e]
genēthōmen
γενηθῶμεν
we should become
V-ASP-1P
2596 [e]
kat’
κατ’
according to
Prep
1680 [e]
elpida
ἐλπίδα
[the] hope
N-AFS
2222 [e]
zōēs
ζωῆς
of life
N-GFS
166 [e]
aiōniou
αἰωνίου  .
eternal
Adj-GFS
8   4103 [e]
8   Pistos
8   Πιστὸς
8   Trustworthy [is]
8   Adj-NMS
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
3056 [e]
logos
λόγος  ,
saying
N-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4012 [e]
peri
περὶ
concerning
Prep
3778 [e]
toutōn
τούτων
these things
DPro-GNP
1014 [e]
boulomai
βούλομαί
I want
V-PIM/P-1S
4771 [e]
se
σε
you
PPro-A2S
1226 [e]
diabebaiousthai
διαβεβαιοῦσθαι  ,
to affirm strongly
V-PNM/P
2443 [e]
hina
ἵνα
so that
Conj
5431 [e]
phrontizōsin
φροντίζωσιν
may take care
V-PSA-3P
2570 [e]
kalōn
καλῶν
good
Adj-GNP
2041 [e]
ergōn
ἔργων
works
N-GNP
4291 [e]
proistasthai
προΐστασθαι  ,
to be devoted to
V-PNM
3588 [e]
hoi
οἱ
those
Art-NMP
4100 [e]
pepisteukotes
πεπιστευκότες
believing
V-RPA-NMP
2316 [e]
Theō
Θεῷ  .
God
N-DMS
3778 [e]
tauta
ταῦτά
These things
DPro-NNP
1510 [e]
estin
ἐστιν
are
V-PIA-3S
2570 [e]
kala
καλὰ
excellent
Adj-NNP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5624 [e]
ōphelima
ὠφέλιμα
profitable
Adj-NNP
3588 [e]
tois
τοῖς
 - 
Art-DMP
444 [e]
anthrōpois
ἀνθρώποις  .
to men
N-DMP
Avoiding Divisions
9   3474 [e]
9   Mōras
9   Μωρὰς
9   Foolish
9   Adj-AFP
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
2214 [e]
zētēseis
ζητήσεις
controversies
N-AFP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1076 [e]
genealogias
γενεαλογίας
genealogies
N-AFP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2054 [e]
ereis
ἔρεις*
arguments
N-AFP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3163 [e]
machas
μάχας
quarrels
N-AFP
3544 [e]
nomikas
νομικὰς  ,
about [the] Law
Adj-AFP
4026 [e]
periistaso
περιΐστασο  ;
avoid
V-PMM-2S
1510 [e]
eisin
εἰσὶν
they are
V-PIA-3P
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
512 [e]
anōpheleis
ἀνωφελεῖς
unprofitable
Adj-NFP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3152 [e]
mataioi
μάταιοι  .
worthless
Adj-NFP
10   141 [e]
10   hairetikon
10   αἱρετικὸν
10   A factious
10   Adj-AMS
444 [e]
anthrōpon
ἄνθρωπον  ,
man
N-AMS
3326 [e]
meta
μετὰ
after
Prep
1520 [e]
mian
μίαν
one
Adj-AFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1208 [e]
deuteran
δευτέραν
a second
Adj-AFS
3559 [e]
nouthesian
νουθεσίαν  ,
admonition
N-AFS
3868 [e]
paraitou
παραιτοῦ  ,
reject
V-PMM/P-2S
11   1492 [e]
11   eidōs
11   εἰδὼς
11   knowing
11   V-RPA-NMS
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
1612 [e]
exestraptai
ἐξέστραπται
is corrupt
V-RIM/P-3S
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
5108 [e]
toioutos
τοιοῦτος  ,
such a man
DPro-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
264 [e]
hamartanei
ἁμαρτάνει  ,
is sinning
V-PIA-3S
1510 [e]
ōn
ὢν
being
V-PPA-NMS
843 [e]
autokatakritos
αὐτοκατάκριτος  .
self-condemned
Adj-NMS
Final Remarks and Greetings
12   3752 [e]
12   Hotan
12   Ὅταν
12   When
12   Conj
3992 [e]
pempsō
πέμψω
I shall send
V-ASA-1S
734 [e]
Arteman
Ἀρτεμᾶν
Artemas
N-AMS
4314 [e]
pros
πρὸς
to
Prep
4771 [e]
se
σὲ  ,
you
PPro-A2S
2228 [e]
ē

or
Conj
5190 [e]
Tychikon
Τυχικόν  ,
Tychicus
N-AMS
4704 [e]
spoudason
σπούδασον
be diligent
V-AMA-2S
2064 [e]
elthein
ἐλθεῖν
to come
V-ANA
4314 [e]
pros
πρός
to
Prep
1473 [e]
me
με
me
PPro-A1S
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
3533 [e]
Nikopolin
Νικόπολιν  ;
Nicopolis
N-AFS
1563 [e]
ekei
ἐκεῖ
there
Adv
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
2919 [e]
kekrika
κέκρικα
I have decided
V-RIA-1S
3914 [e]
paracheimasai
παραχειμάσαι  .
to winter
V-ANA
13   2211 [e]
13   Zēnan
13   Ζηνᾶν
13   Zenas
13   N-AMS
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
3544 [e]
nomikon
νομικὸν
lawyer
Adj-AMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
625 [e]
Apollōn
Ἀπολλῶν
Apollos
N-AMS
4709 [e]
spoudaiōs
σπουδαίως
earnestly
Adv
4311 [e]
propempson
πρόπεμψον  ,
equip
V-AMA-2S
2443 [e]
hina
ἵνα
so that
Conj
3367 [e]
mēden
μηδὲν
nothing
Adj-NNS
846 [e]
autois
αὐτοῖς
to them
PPro-DM3P
3007 [e]
leipē
λείπῃ  .
should be lacking
V-PSA-3S
14   3129 [e]
14   manthanetōsan
14   μανθανέτωσαν
14   Let learn
14   V-PMA-3P
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
3588 [e]
hoi
οἱ
 - 
Art-NMP
2251 [e]
hēmeteroi
ἡμέτεροι
our [people]
PPro-NM1P
2570 [e]
kalōn
καλῶν
good
Adj-GNP
2041 [e]
ergōn
ἔργων
works
N-GNP
4291 [e]
proistasthai
προΐστασθαι  ,
to devote themselves to
V-PNM
1519 [e]
eis
εἰς
for
Prep
3588 [e]
tas
τὰς
 - 
Art-AFP
316 [e]
anankaias
ἀναγκαίας
necessary
Adj-AFP
5532 [e]
chreias
χρείας  ,
needs
N-AFP
2443 [e]
hina
ἵνα
so that
Conj
3361 [e]

μὴ
not
Adv
1510 [e]
ōsin
ὦσιν
they should be
V-PSA-3P
175 [e]
akarpoi
ἄκαρποι  .
unfruitful
Adj-NMP
15   782 [e]
15   Aspazontai
15   Ἀσπάζονταί
15   Greet
15   V-PIM/P-3P
4771 [e]
se
σε  ,
you
PPro-A2S
3588 [e]
hoi
οἱ
those
Art-NMP
3326 [e]
met’
μετ’
with
Prep
1473 [e]
emou
ἐμοῦ
me
PPro-G1S
3956 [e]
pantes
πάντες  .
all
Adj-NMP
782 [e]
Aspasai
Ἄσπασαι
Greet
V-AMM-2S
3588 [e]
tous
τοὺς
those
Art-AMP
5368 [e]
philountas
φιλοῦντας
loving
V-PPA-AMP
1473 [e]
hēmas
ἡμᾶς
us
PPro-A1P
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
4102 [e]
pistei
πίστει  .
[the] faith
N-DFS
3588 [e]


 - 
Art-NFS
5485 [e]
charis
χάρις
Grace [be]
N-NFS
3326 [e]
meta
μετὰ
with
Prep
3956 [e]
pantōn
πάντων
all
Adj-GMP
4771 [e]
hymōn
ὑμῶν  .
of you
PPro-G2P
281 [e]
Amēn
⧼Ἀμήν⧽  .
Amen
Heb
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Titus 2
Top of Page
Top of Page