2054. ἔρις (eris)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2054. ἔρις (eris) — 9 Occurrences

Romans 1:29 N-GFS
GRK: φθόνου φόνου ἔριδος δόλου κακοηθείας
NAS: murder, strife, deceit,
KJV: murder, debate, deceit,
INT: of envy murder strife deceit malice

Romans 13:13 N-DFS
GRK: ἀσελγείαις μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ
NAS: and sensuality, not in strife and jealousy.
KJV: wantonness, not in strife and envying.
INT: sensuality not in strife and jealousy

1 Corinthians 1:11 N-NFP
GRK: Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν
NAS: by Chloe's [people], that there are quarrels among
KJV: that there are contentions among you.
INT: of [the house of] Chloe that quarrels among you

1 Corinthians 3:3 N-NFS
GRK: ζῆλος καὶ ἔρις οὐχὶ σαρκικοί
NAS: there is jealousy and strife among
KJV: envying, and strife, and divisions,
INT: jealousy and strife not fleshly

2 Corinthians 12:20 N-NFS
GRK: μή πως ἔρις ζῆλος θυμοί
NAS: that perhaps [there will be] strife, jealousy,
KJV: lest [there be] debates, envyings,
INT: lest perhaps quarrels jealousies anger

Galatians 5:20 N-NFS
GRK: φαρμακεία ἔχθραι ἔρις ζῆλος θυμοί
NAS: enmities, strife, jealousy,
KJV: hatred, variance, emulations,
INT: sorcery enmities strife jealousy fits of rage

Philippians 1:15 N-AFS
GRK: φθόνον καὶ ἔριν τινὲς δὲ
NAS: from envy and strife, but some
KJV: envy and strife; and some
INT: envy and strife some moreover

1 Timothy 6:4 N-NFS
GRK: γίνεται φθόνος ἔρις βλασφημίαι ὑπόνοιαι
NAS: envy, strife, abusive language,
KJV: cometh envy, strife, railings, evil
INT: come envy strife evil speakings suspicions

Titus 3:9 N-AFS
GRK: γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας
NAS: and genealogies and strife and disputes
KJV: and contentions, and
INT: genealogies and quarrels and contentions

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page