5532. χρεία (chreia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5532. χρεία (chreia) — 49 Occurrences

Matthew 3:14 N-AFS
GRK: λέγων Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ
NAS: I have need to be baptized
KJV: I have need to be baptized of
INT: saying I need have by

Matthew 6:8 N-AFS
GRK: ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ
NAS: knows what you need before you ask
KJV: what things ye have need of, before ye
INT: of you of what things need you have before

Matthew 9:12 N-AFS
GRK: εἶπεν Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ
NAS: who are healthy who need a physician,
KJV: whole need not
INT: he said Not need have they who

Matthew 14:16 N-AFS
GRK: αὐτοῖς Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν
NAS: said to them, They do not need to go away;
KJV: said unto them, They need not depart;
INT: to them No need they have to go away

Matthew 21:3 N-AFS
GRK: κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει εὐθὺς
NAS: has need of them,' and immediately
KJV: The Lord hath need of them; and
INT: Lord of them need has immediately

Matthew 26:65 N-AFS
GRK: τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων
NAS: further need do we have
KJV: further need have we
INT: why any more need have we of witnesses

Mark 2:17 N-AFS
GRK: ὅτι Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ
NAS: who are healthy who need a physician,
KJV: have no need of the physician, but
INT: Not need have they who

Mark 2:25 N-AFS
GRK: Δαυίδ ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ
NAS: when he was in need and he and his companions
KJV: when he had need, and was an hungred,
INT: David when need he had and

Mark 11:3 N-AFS
GRK: κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει καὶ
NAS: has need of it'; and immediately
KJV: the Lord hath need of him; and
INT: Lord of it need has and

Mark 14:63 N-AFS
GRK: Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων
NAS: further need do we have
KJV: and saith, What need we any further
INT: What any more need have we of witnesses

Luke 5:31 N-AFS
GRK: αὐτούς Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ
NAS: who are well who need a physician,
KJV: They that are whole need not
INT: them No need have they who

Luke 9:11 N-AFS
GRK: καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας
NAS: those who had need of healing.
KJV: healed them that had need of healing.
INT: and those need having of healing

Luke 10:42 N-NFS
GRK: δέ ἐστιν χρεία ἢ ἑνός
NAS: thing is necessary, for Mary
KJV: one thing is needful: and Mary
INT: however is necessary and one thing

Luke 15:7 N-AFS
GRK: οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας
NAS: who need no
INT: who no need have of repentance

Luke 19:31 N-AFS
GRK: κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει
NAS: The Lord has need of it.'
KJV: the Lord hath need of him.
INT: Lord of it need has

Luke 19:34 N-AFS
GRK: κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει
NAS: The Lord has need of it.
KJV: The Lord hath need of him.
INT: Lord of it need has

Luke 22:71 N-AFS
GRK: ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν αὐτοὶ γὰρ
NAS: further need do we have
KJV: What need we any further witness?
INT: have we of witness need ourselves indeed

John 2:25 N-AFS
GRK: ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα
NAS: and because He did not need anyone
KJV: [men],And needed not that
INT: that no need he had that

John 13:10 N-AFS
GRK: οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ
NAS: to him, He who has bathed needs only
KJV: He that is washed needeth not
INT: not has [other] need if not

John 13:29 N-AFS
GRK: Ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς
NAS: the things we have need of for the feast;
KJV: we have need of against
INT: Buy what things need [of] we have for

John 16:30 N-AFS
GRK: καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα
NAS: no need for anyone
KJV: all things, and needest not that
INT: and not need have that

Acts 2:45 N-AFS
GRK: ἄν τις χρείαν εἶχεν
NAS: as anyone might have need.
KJV: every man had need.
INT: anyhow anyone need had

Acts 4:35 N-AFS
GRK: ἄν τις χρείαν εἶχεν
NAS: as any had need.
INT: anyhow anyone need had

Acts 6:3 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης
NAS: we may put in charge of this task.
KJV: over this business.
INT: over the task this

Acts 20:34 N-DFP
GRK: ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ
NAS: ministered to my [own] needs and to the men who were with me.
KJV: unto my necessities, and
INT: that the needs of me and

Acts 28:10 N-AFP
GRK: πρὸς τὰς χρείας
NAS: they supplied [us] with all we needed.
KJV: [us] with such things as were necessary.
INT: for the need

Romans 12:13 N-DFP
GRK: ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων
NAS: contributing to the needs of the saints,
KJV: Distributing to the necessity of saints;
INT: to the needs of the saints

1 Corinthians 12:21 N-AFS
GRK: τῇ χειρί Χρείαν σου οὐκ
NAS: I have no need of you; or again
KJV: I have no need of thee: nor
INT: to the hand Need of you not

1 Corinthians 12:21 N-AFS
GRK: τοῖς ποσίν Χρείαν ὑμῶν οὐκ
NAS: I have no need of you.
KJV: I have no need of you.
INT: to the feet Need of you not

1 Corinthians 12:24 N-AFS
GRK: ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει ἀλλὰ
NAS: no need [of it]. But God
KJV: [parts] have no need: but God
INT: of us no need have But

Ephesians 4:28 N-AFS
GRK: μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι
NAS: with one who has need.
KJV: to give to him that needeth.
INT: to impart to him that need has

Ephesians 4:29 N-GFS
GRK: οἰκοδομὴν τῆς χρείας ἵνα δῷ
NAS: for edification according to the need [of the moment], so
KJV: is good to the use of edifying, that
INT: building up of the need that it might give

Philippians 2:25 N-GFS
GRK: λειτουργὸν τῆς χρείας μου πέμψαι
NAS: and minister to my need;
KJV: he that ministered to my wants.
INT: minster of the need of me to send

Philippians 4:16 N-AFS
GRK: εἰς τὴν χρείαν μοι ἐπέμψατε
NAS: than once for my needs.
KJV: unto my necessity.
INT: for the needs of me you sent

Philippians 4:19 N-AFS
GRK: πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ
NAS: all your needs according
KJV: all your need according to his
INT: will fill up all [the] needs of you according to

1 Thessalonians 1:8 N-AFS
GRK: ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς
NAS: that we have no need to say anything.
KJV: so that we need not to speak
INT: so as no need to have for us to have

1 Thessalonians 4:9 N-AFS
GRK: φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε γράφειν
NAS: no need for [anyone] to write
INT: brotherly love no need you have [for me] to write

1 Thessalonians 4:12 N-AFS
GRK: καὶ μηδενὸς χρείαν ἔχητε
NAS: outsiders and not be in any need.
KJV: [that] ye may have lack of nothing.
INT: and of no one need might have

1 Thessalonians 5:1 N-AFS
GRK: ἀδελφοί οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν
NAS: no need of anything to be written
KJV: ye have no need that I write unto you.
INT: brothers no need you have for you

Titus 3:14 N-AFP
GRK: τὰς ἀναγκαίας χρείας ἵνα μὴ
NAS: to meet pressing needs, so
KJV: for necessary uses, that they be
INT: necessary needs that not

Hebrews 5:12 N-AFS
GRK: χρόνον πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ
NAS: you have need again
KJV: ye have need that one teach
INT: time again need you have this

Hebrews 5:12 N-AFS
GRK: καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος
NAS: and you have come to need milk
KJV: have need of milk,
INT: and have become need having of milk

Hebrews 7:11 N-NFS
GRK: τίς ἔτι χρεία κατὰ τὴν
NAS: further need [was there] for another
KJV: further need [was there] that another
INT: what still need [was there] according to the

Hebrews 10:36 N-AFS
GRK: γὰρ ἔχετε χρείαν ἵνα τὸ
NAS: For you have need of endurance, so
KJV: For ye have need of patience, that,
INT: indeed you have need that the

1 John 2:27 N-AFS
GRK: καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα
NAS: no need for anyone
KJV: you, and ye need not that
INT: and not need you have that

1 John 3:17 N-AFS
GRK: ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ
NAS: his brother in need and closes
KJV: brother have need, and shutteth up
INT: brother of him need having and

Revelation 3:17 N-AFS
GRK: καὶ οὐδὲν χρείαν ἔχω καὶ
NAS: and have need of nothing,
KJV: and have need of nothing; and
INT: and of nothing need have and

Revelation 21:23 N-AFS
GRK: πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ
NAS: has no need of the sun or
KJV: had no need of the sun, neither
INT: city no need has of the

Revelation 22:5 N-AFS
GRK: οὐκ ἔχουσιν χρείαν φωτὸς λύχνου
NAS: and they will not have need of the light
KJV: there; and they need no candle,
INT: not they have need light of a lamp

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page