John 13:29
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5100 [e]τινὲς
tines
SomeIPro-NMP
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1380 [e]ἐδόκουν,
edokoun
were thinking,V-IIA-3P
1893 [e]ἐπεὶ
epei
sinceConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
1101 [e]γλωσσόκομον
glōssokomon
money bagN-ANS
2192 [e]εἶχεν
eichen
hadV-IIA-3S
2455 [e]Ἰούδας,
Ioudas
Judas,N-NMS
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3004 [e]λέγει
legei
is sayingV-PIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to himPPro-DM3S
3588 [e]‹ὁ›
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
59 [e]Ἀγόρασον
Agorason
BuyV-AMA-2S
3739 [e]ὧν
hōn
what thingsRelPro-GNP
5532 [e]χρείαν
chreian
need [of]N-AFS
2192 [e]ἔχομεν
echomen
we haveV-PIA-1P
1519 [e]εἰς
eis
forPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1859 [e]ἑορτήν,
heortēn
feast,N-AFS
2228 [e]
ē
orConj
3588 [e]τοῖς
tois
to theArt-DMP
4434 [e]πτωχοῖς
ptōchois
poorAdj-DMP
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
5100 [e]τι
ti
somethingIPro-ANS
1325 [e]δῷ.
he should give.V-ASA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:29 Greek NT: Nestle 1904
τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς Ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν, ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:29 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς Ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν, ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:29 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ [ὁ] Ἰησοῦς Ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν, ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:29 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἴχεν ὁ Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν· ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:29 Greek NT: Greek Orthodox Church
τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν ὁ Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν, ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:29 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν, ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:29 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν ὁ Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν· ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:29 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τινὲς γὰρ ἐδόκουν ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν ὁ Ἰούδας ὅτι λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ

John 13:29 Hebrew Bible
כי יש אשר חשבו כי אמר אליו ישוע קנה לנו צרכי החג או לתת לאביונים יען אשר כיס הכסף תחת יד יהודה׃

John 13:29 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢܫܝܢ ܓܝܪ ܤܒܪܘ ܡܛܠ ܕܓܠܘܤܩܡܐ ܨܐܕܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܗܘܕܐ ܕܡܦܩܕ ܦܩܕ ܠܗ ܕܢܙܒܢ ܡܕܡ ܕܡܬܒܥܐ ܠܥܕܥܕܐ ܐܘ ܕܢܬܠ ܡܕܡ ܠܡܤܟܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For some were supposing, because Judas had the money box, that Jesus was saying to him, "Buy the things we have need of for the feast"; or else, that he should give something to the poor.

King James Bible
For some of them thought, because Judas had the bag, that Jesus had said unto him, Buy those things that we have need of against the feast; or, that he should give something to the poor.

Holman Christian Standard Bible
Since Judas kept the money-bag, some thought that Jesus was telling him, "Buy what we need for the festival," or that he should give something to the poor.
Treasury of Scripture Knowledge

that.

John 12:5 Why was not this ointment sold for three hundred pence, and given to the poor?

Acts 20:34,35 Yes, you yourselves know, that these hands have ministered to my …

Galatians 2:10 Only they would that we should remember the poor; the same which …

Ephesians 4:28 Let him that stole steal no more: but rather let him labor, working …

Links
John 13:29John 13:29 NIVJohn 13:29 NLTJohn 13:29 ESVJohn 13:29 NASBJohn 13:29 KJVJohn 13:29 Bible AppsJohn 13:29 Biblia ParalelaJohn 13:29 Chinese BibleJohn 13:29 French BibleJohn 13:29 German BibleBible Hub
John 13:28
Top of Page
Top of Page