ἑορτὴν
Englishman's Concordance
ἑορτὴν (heortēn) — 11 Occurrences

Matthew 27:15 N-AFS
GRK: Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὁ
NAS: Now at [the] feast the governor
KJV: at [that] feast the governor
INT: at moreover [the] feast was accustomed the

Mark 15:6 N-AFS
GRK: Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς
NAS: Now at [the] feast he used to release
KJV: at [that] feast he released
INT: at moreover [the] feast he released to them

Luke 23:17 Noun-AFS
GRK: αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα
KJV: unto them at the feast.)
INT: to them at [the] feast one

John 4:45 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἑορτήν
NAS: also went to the feast.
KJV: went unto the feast.
INT: to the feast

John 7:8 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἑορτήν ἐγὼ οὐκ
NAS: Go up to the feast yourselves;
KJV: unto this feast: I go
INT: to the feast I not yet

John 7:8 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην ὅτι
NAS: up to this feast because
KJV: unto this feast; for my
INT: to the feast this for

John 7:10 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἑορτήν τότε καὶ
NAS: had gone up to the feast, then
KJV: up unto the feast, not openly,
INT: to the feast then also

John 11:56 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἑορτήν
NAS: that He will not come to the feast at all?
KJV: come to the feast?
INT: to the feast

John 12:12 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἑορτήν ἀκούσαντες ὅτι
NAS: who had come to the feast, when they heard
KJV: to the feast, when they heard
INT: to the feast having heard that

John 13:29 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἑορτήν ἢ τοῖς
NAS: need of for the feast; or else,
KJV: need of against the feast; or, that
INT: for the feast or to the

Acts 18:21 Noun-AFS
GRK: πάντως τὴν ἑορτὴν τὴν ἐρχομενην
KJV: keep this feast that cometh
INT: by all means the feast coming

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page