ἑορτῆς
Englishman's Concordance
ἑορτῆς (heortēs) — 5 Occurrences

Luke 2:42 N-GFS
GRK: ἔθος τῆς ἑορτῆς
NAS: to the custom of the Feast;
KJV: after the custom of the feast.
INT: custom of the Feast

John 7:14 N-GFS
GRK: δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη
NAS: the midst of the feast Jesus
KJV: the midst of the feast Jesus
INT: moreover of the feast [it] being in middle went up

John 7:37 N-GFS
GRK: μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ
NAS: the great [day] of the feast, Jesus
KJV: that great [day] of the feast, Jesus
INT: great of the feast stood

John 13:1 N-GFS
GRK: ΔΕ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ τοῦ πάσχα
NAS: before the Feast of the Passover,
KJV: before the feast of the passover,
INT: moreover the feast of the passover

Colossians 2:16 N-GFS
GRK: ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νεομηνίας
NAS: in respect to a festival or
KJV: respect of an holyday, or
INT: in respect of feast or new moon

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page