ἐπαγγελία
Englishman's Concordance
ἐπαγγελία (epangelia) — 7 Occurrences

Acts 2:39 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ ἐπαγγελία καὶ τοῖς
NAS: For the promise is for you and your children
KJV: For the promise is unto you,
INT: is the promise and to the

Romans 4:13 N-NFS
GRK: νόμου ἡ ἐπαγγελία τῷ Ἀβραὰμ
NAS: For the promise to Abraham or
KJV: For the promise, that he should be the
INT: law the promise [was] to Abraham

Romans 4:14 N-NFS
GRK: κατήργηται ἡ ἐπαγγελία
NAS: is made void and the promise is nullified;
KJV: and the promise made of none effect:
INT: made of no effect the promise

Galatians 3:22 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως
NAS: so that the promise by faith
KJV: sin, that the promise by faith
INT: that the promise by faith

Ephesians 6:2 N-DFS
GRK: πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ
NAS: commandment with a promise),
KJV: commandment with promise;)
INT: the first with a promise

2 Peter 3:4 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας
NAS: Where is the promise of His coming?
KJV: Where is the promise of his coming?
INT: is the promise of the coming

1 John 2:25 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς
NAS: This is the promise which He Himself
KJV: this is the promise that he
INT: is the promise which he

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page