ἐπαγγελλομέναις
Englishman's Concordance
ἐπαγγελλομέναις (epangellomenais) — 1 Occurrence

1 Timothy 2:10 V-PPM/P-DFP
GRK: πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν δι'
NAS: for women making a claim to godliness.
KJV: women professing godliness)
INT: is becoming to women professing [the] fear of God by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page