ἐπηγγείλατο
Englishman's Concordance
ἐπηγγείλατο (epēngeilato) — 5 Occurrences

Acts 7:5 V-AIM-3S
GRK: ποδός καὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ
NAS: child, He promised that HE WOULD GIVE
KJV: yet he promised that he would give
INT: a foot but promised to give to him

Titus 1:2 V-AIM-3S
GRK: αἰωνίου ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς
NAS: who cannot lie, promised long ages
KJV: that cannot lie, promised before
INT: eternal which promised the one who cannot lie

James 1:12 V-AIM-3S
GRK: ζωῆς ὃν ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν
NAS: which [the Lord] has promised to those
KJV: the Lord hath promised to them that love
INT: of life which he promised to those that love

James 2:5 V-AIM-3S
GRK: βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν
NAS: which He promised to those
KJV: which he hath promised to them that love
INT: kingdom which he promised to those that love

1 John 2:25 V-AIM-3S
GRK: ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν τὴν
NAS: He Himself made to us: eternal
KJV: he hath promised us,
INT: which he promised us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page