1861. ἐπαγγέλλω (epaggellomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1861. ἐπαγγέλλω (epaggellomai) — 15 Occurrences

Mark 14:11 V-AIP-3P
GRK: ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον
NAS: when they heard [this], and promised to give
KJV: and promised to give
INT: they rejoiced and promised him money

Acts 7:5 V-AIM-3S
GRK: ποδός καὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ
NAS: child, He promised that HE WOULD GIVE
KJV: yet he promised that he would give
INT: a foot but promised to give to him

Romans 4:21 V-RIM/P-3S
GRK: ὅτι ὃ ἐπήγγελται δυνατός ἐστιν
NAS: that what God had promised, He was able
KJV: what he had promised, he was
INT: that what he has promised able he is

Galatians 3:19 V-RIM/P-3S
GRK: σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται διαταγεὶς δι'
NAS: to whom the promise had been made.
KJV: to whom the promise was made; [and it was] ordained
INT: seed to whom promise has been made having been ordained through

1 Timothy 2:10 V-PPM/P-DFP
GRK: πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν δι'
NAS: for women making a claim to godliness.
KJV: women professing godliness)
INT: is becoming to women professing [the] fear of God by

1 Timothy 6:21 V-PPM/P-NMP
GRK: ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν
NAS: some have professed and thus gone astray
KJV: some professing have erred
INT: which some professing in reference to the

Titus 1:2 V-AIM-3S
GRK: αἰωνίου ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς
NAS: who cannot lie, promised long ages
KJV: that cannot lie, promised before
INT: eternal which promised the one who cannot lie

Hebrews 6:13 V-APM-NMS
GRK: γὰρ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ θεός
NAS: For when God made the promise to Abraham,
KJV: when God made promise to Abraham,
INT: For to Abraham having promised God

Hebrews 10:23 V-APM-NMS
GRK: γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος
NAS: without wavering, for He who promised is faithful;
KJV: (for he [is] faithful that promised;)
INT: indeed [is] the [one] having promised

Hebrews 11:11 V-APM-AMS
GRK: ἡγήσατο τὸν ἐπαγγειλάμενον
NAS: Him faithful who had promised.
KJV: him faithful who had promised.
INT: she considered the [one] having promised

Hebrews 12:26 V-RIM/P-3S
GRK: νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων Ἔτι
NAS: but now He has promised, saying,
KJV: but now he hath promised, saying, Yet
INT: now moreover he has promised saying Yet

James 1:12 V-AIM-3S
GRK: ζωῆς ὃν ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν
NAS: which [the Lord] has promised to those
KJV: the Lord hath promised to them that love
INT: of life which he promised to those that love

James 2:5 V-AIM-3S
GRK: βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν
NAS: which He promised to those
KJV: which he hath promised to them that love
INT: kingdom which he promised to those that love

2 Peter 2:19 V-PPM/P-NMP
GRK: ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι αὐτοὶ δοῦλοι
NAS: promising them freedom
KJV: While they promise them liberty,
INT: freedom them promising themselves slaves

1 John 2:25 V-AIM-3S
GRK: ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν τὴν
NAS: He Himself made to us: eternal
KJV: he hath promised us,
INT: which he promised us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page