ἐπήγγελται
Englishman's Concordance
ἐπήγγελται (epēngeltai) — 3 Occurrences

Romans 4:21 V-RIM/P-3S
GRK: ὅτι ὃ ἐπήγγελται δυνατός ἐστιν
NAS: that what God had promised, He was able
KJV: what he had promised, he was
INT: that what he has promised able he is

Galatians 3:19 V-RIM/P-3S
GRK: σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται διαταγεὶς δι'
NAS: to whom the promise had been made.
KJV: to whom the promise was made; [and it was] ordained
INT: seed to whom promise has been made having been ordained through

Hebrews 12:26 V-RIM/P-3S
GRK: νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων Ἔτι
NAS: but now He has promised, saying,
KJV: but now he hath promised, saying, Yet
INT: now moreover he has promised saying Yet

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page