πτωχοῖς
Englishman's Concordance
πτωχοῖς (ptōchois) — 9 Occurrences

Matthew 19:21 Adj-DMP
GRK: δὸς τοῖς πτωχοῖς καὶ ἕξεις
NAS: and give to [the] poor, and you will have
KJV: give to the poor, and
INT: give the to poor and you will have

Matthew 26:9 Adj-DMP
GRK: καὶ δοθῆναι πτωχοῖς
NAS: and [the money] given to the poor.
KJV: and given to the poor.
INT: and have been given to [the] poor

Mark 10:21 Adj-DMP
GRK: δὸς τοῖς πτωχοῖς καὶ ἕξεις
NAS: and give to the poor, and you will have
KJV: give to the poor, and
INT: give to the poor and you will have

Mark 14:5 Adj-DMP
GRK: δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς καὶ ἐνεβριμῶντο
NAS: and [the money] given to the poor. And they were scolding
KJV: have been given to the poor. And
INT: to have been given to the poor And they grumbled

Luke 4:18 Adj-DMP
GRK: με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέν με
NAS: ME TO PREACH THE GOSPEL TO THE POOR. HE HAS SENT
KJV: to preach the gospel to the poor; he hath sent
INT: me to preach good news to [the] poor he has sent me

Luke 18:22 Adj-DMP
GRK: καὶ διάδος πτωχοῖς καὶ ἕξεις
NAS: and distribute it to the poor, and you shall have
KJV: distribute unto the poor, and
INT: and distribute to [the] poor and you will have

Luke 19:8 Adj-DMP
GRK: κύριε τοῖς πτωχοῖς δίδωμι καὶ
NAS: I will give to the poor, and if
KJV: goods I give to the poor; and if
INT: Lord to the poor I give and

John 12:5 Adj-DMP
GRK: καὶ ἐδόθη πτωχοῖς
NAS: denarii and given to poor [people]?
KJV: and given to the poor?
INT: and given to [the] poor

John 13:29 Adj-DMP
GRK: ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι
NAS: something to the poor.
KJV: he should give something to the poor.
INT: or to the poor that something

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page