τινες
Englishman's Concordance
τινες (tines) — 76 Occurrences

Matthew 9:3 IPro-NMP
GRK: Καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων
NAS: And some of the scribes said
KJV: behold, certain of the scribes
INT: And behold some of the scribes

Matthew 12:38 IPro-NMP
GRK: ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινὲς τῶν γραμματέων
NAS: Then some of the scribes and Pharisees
KJV: Then certain of the scribes and
INT: answered to him some of the scribes

Matthew 16:28 IPro-NMP
GRK: ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε
NAS: I say to you, there are some of those
KJV: unto you, There be some standing here,
INT: There are some of those here

Matthew 27:47 IPro-NMP
GRK: τινὲς δὲ τῶν
NAS: And some of those who were standing
KJV: Some of them that stood there,
INT: some moreover of those

Matthew 28:11 IPro-NMP
GRK: αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας
NAS: while they were on their way, some of the guard
KJV: behold, some of the watch
INT: they Behold some of the guard

Mark 2:6 IPro-NMP
GRK: ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων
NAS: But some of the scribes were sitting
KJV: there were certain of the scribes
INT: there were moreover some of the scribes

Mark 7:1 IPro-NMP
GRK: Φαρισαῖοι καί τινες τῶν γραμματέων
NAS: The Pharisees and some of the scribes
KJV: and certain of the scribes,
INT: Pharisees and some of the scribes

Mark 8:3 IPro-NMP
GRK: ὁδῷ καί τινες αὐτῶν ἀπὸ
NAS: on the way; and some of them have come
KJV: the way: for divers of them came
INT: way For some of them from

Mark 9:1 IPro-NMP
GRK: ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τῶν
NAS: I say to you, there are some of those
KJV: there be some of them that stand
INT: That there are some here of those

Mark 11:5 IPro-NMP
GRK: καί τινες τῶν ἐκεῖ
NAS: Some of the bystanders were saying
KJV: And certain of them that stood there
INT: And some of those there

Mark 14:4 IPro-NMP
GRK: ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς
NAS: But some were indignantly
KJV: there were some that had indignation
INT: were moreover some indignant within

Mark 14:57 IPro-NMP
GRK: καί τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν
NAS: Some stood
KJV: there arose certain, and bare false witness
INT: And some having risen up bore false testimony

Mark 14:65 IPro-NMP
GRK: Καὶ ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ
NAS: Some began to spit
KJV: And some began to spit
INT: And began some to spit upon him

Mark 15:35 IPro-NMP
GRK: καί τινες τῶν παρεστηκότων
NAS: When some of the bystanders heard
KJV: And some of them that stood by,
INT: And some of those standing by

Luke 6:2 IPro-NMP
GRK: τινὲς δὲ τῶν
NAS: But some of the Pharisees said,
KJV: And certain of the Pharisees said
INT: some however of the

Luke 8:2 IPro-NFP
GRK: καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν
NAS: and [also] some women who
KJV: And certain women, which
INT: and women certain who had been

Luke 9:27 IPro-NMP
GRK: ἀληθῶς εἰσίν τινες τῶν αὐτοῦ
NAS: to you truthfully, there are some of those
KJV: there be some standing
INT: truthfully there are some of those here

Luke 11:15 IPro-NMP
GRK: τινὲς δὲ ἐξ
NAS: But some of them said, He casts
KJV: But some of them
INT: some moreover of

Luke 13:1 IPro-NMP
GRK: Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ
NAS: occasion there were some present
KJV: at that season some that told him
INT: were present moreover some at the same

Luke 13:31 IPro-NMP
GRK: ὥρᾳ προσῆλθάν τινες Φαρισαῖοι λέγοντες
NAS: at that time some Pharisees
KJV: there came certain of the Pharisees,
INT: day came to [him] certain Pharisees saying

Luke 19:39 IPro-NMP
GRK: Καί τινες τῶν Φαρισαίων
NAS: Some of the Pharisees in the crowd
KJV: And some of the Pharisees from
INT: And some of the Pharisees

Luke 20:27 IPro-NMP
GRK: Προσελθόντες δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων
NAS: there came to Him some of the Sadducees
KJV: came to [him] certain of the Sadducees,
INT: having come to [him] moreover some of the Sadducees

Luke 20:39 IPro-NMP
GRK: ἀποκριθέντες δέ τινες τῶν γραμματέων
NAS: Some of the scribes answered
KJV: Then certain of the scribes answering
INT: having answered moreover some of the scribes

Luke 24:22 IPro-NFP
GRK: καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν
NAS: But also some women among
KJV: Yea, and certain women also
INT: Moreover women certain from among us

Luke 24:24 IPro-NMP
GRK: καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν
NAS: Some of those who were with us went
KJV: And certain of them which were with us
INT: And went some of those with

John 6:64 IPro-NMP
GRK: ἐξ ὑμῶν τινὲς οἳ οὐ
NAS: But there are some of you who
KJV: But there are some of you
INT: of you some who not

John 7:25 IPro-NMP
GRK: Ἔλεγον οὖν τινὲς ἐκ τῶν
NAS: So some of the people of Jerusalem
KJV: Then said some of them of Jerusalem,
INT: Said therefore some of those

John 7:44 IPro-NMP
GRK: τινὲς δὲ ἤθελον
NAS: Some of them wanted to seize
KJV: And some of them
INT: some moreover desired

John 9:16 IPro-NMP
GRK: τῶν Φαρισαίων τινές Οὐκ ἔστιν
NAS: Therefore some of the Pharisees
KJV: Therefore said some of the Pharisees,
INT: the Pharisees some not is

John 11:37 IPro-NMP
GRK: τινὲς δὲ ἐξ
NAS: But some of them said, Could
KJV: And some of them
INT: some however of

John 11:46 IPro-NMP
GRK: τινὲς δὲ ἐξ
NAS: But some of them went to the Pharisees
KJV: But some of them
INT: some however of

John 12:20 IPro-NMP
GRK: δὲ Ἕλληνές τινες ἐκ τῶν
NAS: Now there were some Greeks among
KJV: And there were certain Greeks among
INT: moreover Greeks certain among those

John 13:29 IPro-NMP
GRK: τινὲς γὰρ ἐδόκουν
NAS: For some were supposing, because
KJV: For some [of them] thought, because
INT: some indeed thought

Acts 6:9 IPro-NMP
GRK: Ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ
NAS: But some men from what was called
KJV: there arose certain of
INT: arose however certain of those of

Acts 10:23 IPro-NMP
GRK: αὐτοῖς καί τινες τῶν ἀδελφῶν
NAS: up and went away with them, and some of the brethren
KJV: them, and certain brethren from
INT: them and certain of the brothers

Acts 11:20 IPro-NMP
GRK: Ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν
NAS: But there were some of them, men
KJV: And some of them
INT: were however certain of them

Acts 15:1 IPro-NMP
GRK: ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΚΑΤΕΛΘΟΝΤΕΣ ἀπὸ
NAS: Some men came down from Judea
KJV: And certain men which came down from
INT: And certain having come down from

Acts 15:5 IPro-NMP
GRK: Ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ
NAS: But some of the sect of the Pharisees
KJV: But there rose up certain of the sect
INT: rose up moreover certain of those of

Acts 15:24 IPro-NMP
GRK: ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν
NAS: we have heard that some of our number
KJV: that certain which went out
INT: we have heard that certain from among us

Acts 17:4 IPro-NMP
GRK: καί τινες ἐξ αὐτῶν
NAS: And some of them were persuaded
KJV: And some of them
INT: And some of them

Acts 17:18 IPro-NMP
GRK: τινὲς δὲ καὶ
NAS: And also some of the Epicurean
KJV: Then certain philosophers
INT: some moreover also

Acts 17:18 IPro-NMP
GRK: αὐτῷ καί τινες ἔλεγον Τί
NAS: were conversing with him. Some were saying,
KJV: him. And some said, What
INT: him And some said What

Acts 17:28 IPro-NMP
GRK: ὡς καί τινες τῶν καθ'
NAS: as even some of your own poets
KJV: as certain also
INT: as also some of the among

Acts 17:34 IPro-NMP
GRK: τινὲς δὲ ἄνδρες
NAS: But some men joined
KJV: Howbeit certain men clave
INT: some moreover men

Acts 19:9 IPro-NMP
GRK: ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο καὶ
NAS: But when some were becoming hardened
KJV: But when divers were hardened, and
INT: when moreover some were hardened and

Acts 19:13 IPro-NMP
GRK: Ἐπεχείρησαν δέ τινες καὶ τῶν
NAS: But also some of the Jewish exorcists,
KJV: Then certain of the vagabond
INT: attempted moreover some of also the

Acts 19:31 IPro-NMP
GRK: τινὲς δὲ καὶ
NAS: Also some of the Asiarchs
KJV: And certain of the chief of Asia,
INT: some moreover also

Acts 23:9 IPro-NMP
GRK: καὶ ἀναστάντες τινὲς τῶν γραμματέων
NAS: uproar; and some of the scribes
INT: and having risen up some the scribes

Acts 24:18 IPro-NMP
GRK: μετὰ θορύβου τινὲς δὲ ἀπὸ
NAS: uproar. But [there were] some Jews
KJV: Whereupon certain Jews from
INT: with riot some however from

Romans 3:3 IPro-NMP
GRK: εἰ ἠπίστησάν τινες μὴ ἡ
NAS: If some did not believe,
KJV: what if some did not believe?
INT: if believed some not the

Romans 3:8 IPro-NMP
GRK: καθώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν
NAS: And why not [say] (as we are slanderously reported and as some claim
KJV: and as some affirm that we
INT: as affirm some [that] we say

Romans 11:17 IPro-NMP
GRK: Εἰ δέ τινες τῶν κλάδων
NAS: But if some of the branches
INT: if however some of the branches

1 Corinthians 4:18 IPro-NMP
GRK: ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν τινες
NAS: Now some have become arrogant,
KJV: Now some are puffed up, as though
INT: you were puffed up some

1 Corinthians 6:11 IPro-NMP
GRK: Καὶ ταῦτά τινες ἦτε ἀλλὰ
NAS: Such were some of you; but you were washed,
KJV: were some of you: but
INT: And these things some you were but

1 Corinthians 8:7 IPro-NMP
GRK: ἡ γνῶσις τινὲς δὲ τῇ
NAS: knowledge; but some, being accustomed
KJV: for some with conscience
INT: this knowledge some moreover

1 Corinthians 10:7 IPro-NMP
GRK: γίνεσθε καθώς τινες αὐτῶν ὥσπερ
NAS: Do not be idolaters, as some of them were; as it is written,
KJV: idolaters, as [were] some of them; as
INT: be you as some of them as

1 Corinthians 10:8 IPro-NMP
GRK: πορνεύωμεν καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν
NAS: immorally, as some of them did,
KJV: as some of them
INT: should we commit sexual immorality as some of them committed sexual immorality

1 Corinthians 10:9 IPro-NMP
GRK: Χριστόν καθώς τινες αὐτῶν ἐπείρασαν
NAS: the Lord, as some of them did,
KJV: Christ, as some of them also
INT: Christ as some of them tested

1 Corinthians 10:10 IPro-NMP
GRK: γογγύζετε καθάπερ τινὲς αὐτῶν ἐγόγγυσαν
NAS: grumble, as some of them did,
KJV: murmur ye, as some of them also
INT: grumble you as some of them grumbled

1 Corinthians 15:6 IPro-NMP
GRK: ἕως ἄρτι τινὲς δὲ ἐκοιμήθησαν
NAS: now, but some have fallen asleep;
KJV: but some are fallen asleep.
INT: until presently some however are fallen asleep

1 Corinthians 15:12 IPro-NMP
GRK: ἐν ὑμῖν τινὲς ὅτι ἀνάστασις
NAS: how do some among
KJV: how say some among you
INT: among you some that a resurrection

1 Corinthians 15:34 IPro-NMP
GRK: γὰρ θεοῦ τινὲς ἔχουσιν πρὸς
NAS: sinning; for some have
KJV: not; for some have not the knowledge
INT: indeed of God some have to

2 Corinthians 3:1 IPro-NMP
GRK: χρῄζομεν ὥς τινες συστατικῶν ἐπιστολῶν
NAS: do we need, as some, letters
KJV: as some [others], epistles
INT: we need as some commendatory letters

Galatians 1:7 IPro-NMP
GRK: εἰ μή τινές εἰσιν οἱ
NAS: only there are some who are disturbing
KJV: but there be some that
INT: if not some there are who

Philippians 1:15 IPro-NMP
GRK: Τινὲς μὲν καὶ
NAS: Some, to be sure, are preaching
KJV: Some indeed preach
INT: Some indeed even

Philippians 1:15 IPro-NMP
GRK: καὶ ἔριν τινὲς δὲ καὶ
NAS: and strife, but some also
KJV: strife; and some also of
INT: and strife some moreover also

1 Timothy 1:6 IPro-NMP
GRK: ὧν τινὲς ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν
NAS: For some men, straying
KJV: From which some having swerved
INT: from which some having missed the mark turned aside

1 Timothy 1:19 IPro-NMP
GRK: συνείδησιν ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ
NAS: which some have rejected
KJV: which some having put away
INT: conscience which some having cast away as to

1 Timothy 4:1 IPro-NMP
GRK: καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως
NAS: times some will fall away
KJV: times some shall depart from
INT: times will depart from some the faith

1 Timothy 5:15 IPro-NMP
GRK: ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω
NAS: for some have already turned aside
KJV: For some are already
INT: already indeed some are turned aside after

1 Timothy 6:10 IPro-NMP
GRK: φιλαργυρία ἧς τινὲς ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν
NAS: sorts of evil, and some by longing
KJV: which while some coveted after,
INT: love of money which some stretching after were seduced

1 Timothy 6:21 IPro-NMP
GRK: ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ
NAS: which some have professed
KJV: Which some professing have erred
INT: which some professing in reference to

Hebrews 13:2 IPro-NMP
GRK: γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους
NAS: for by this some have entertained
KJV: thereby some have entertained
INT: indeed unawares some have entertained angels

1 Peter 3:1 IPro-NMP
GRK: καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσιν τῷ
NAS: if any [of them] are disobedient
INT: even if any are disobedient to the

2 Peter 3:9 IPro-NMP
GRK: ἐπαγγελίας ὥς τινες βραδυτῆτα ἡγοῦνται
NAS: about His promise, as some count
KJV: as some men count
INT: promise as some slowness esteem

Jude 1:4 IPro-NMP
GRK: παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι οἱ
NAS: For certain persons
KJV: For there are certain men
INT: came in stealthily indeed certain men they who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page