2 Corinthians 3:1
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
756 [e]Ἀρχόμεθα
Archometha
Are we beginningV-PIM-1P
3825 [e]πάλιν
palin
againAdv
1438 [e]ἑαυτοὺς
heautous
ourselvesRefPro-AM3P
4921 [e]συνιστάνειν;
synistanein
to commend?V-PNA
2228 [e]
ē
OrConj
3361 [e]μὴ
notAdv
5535 [e]χρῄζομεν
chrēzomen
we need,V-PIA-1P
5613 [e]ὥς
hōs
likeAdv
5100 [e]τινες
tines
some,IPro-NMP
4956 [e]συστατικῶν
systatikōn
commendatoryAdj-GFP
1992 [e]ἐπιστολῶν
epistolōn
lettersN-GFP
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
4771 [e]ὑμᾶς
hymas
youPPro-A2P
2228 [e]
ē
orConj
1537 [e]ἐξ
ex
fromPrep
4771 [e]ὑμῶν;
hymōn
you?PPro-G2P

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 3:1 Greek NT: Nestle 1904
Ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν; ἢ μὴ χρῄζομεν ὥς τινες συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς ἢ ἐξ ὑμῶν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 3:1 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν; ἢ μὴ χρῄζομεν ὥς τινες συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς ἢ ἐξ ὑμῶν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 3:1 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν; ἢ μὴ χρῄζομεν ὥς τινες συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς ἢ ἐξ ὑμῶν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 3:1 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν; Εἰ μὴ χρῄζομεν, ὥς τινες, συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς, ἢ ἐξ ὑμῶν συστατικῶν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 3:1 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν; εἰ μὴ χρῄζομεν ὥς τινες συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς ἢ ἐξ ὑμῶν συστατικῶν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 3:1 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν; ἢ μὴ χρῄζομεν ὥς τινες συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς ἢ ἐξ ὑμῶν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 3:1 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν; ἢ μὴ χρῄζομεν, ὥς τινες, συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς, ἤ ἐξ ὑμῶν συστατικῶν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 3:1 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν εἴ μὴ χρῄζομεν ὥς τινες συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς ἢ ἐξ ὑμῶν συστατικῶν

2 Corinthians 3:1 Hebrew Bible
הנחל עוד לשבח עצמנו האם נצטרך כמקצת אנשים לאגרות אליכם או מכם המזכירות אתנו לשבח׃

2 Corinthians 3:1 Aramaic NT: Peshitta
ܡܫܪܝܢܢ ܠܢ ܬܘܒ ܡܢ ܕܪܝܫ ܕܢܚܘܝܟܘܢ ܡܢܐ ܚܢܢ ܐܘ ܕܠܡܐ ܤܢܝܩܝܢܢ ܐܝܟ ܐܚܪܢܐ ܕܐܓܪܬܐ ܕܦܘܩܕܐ ܢܬܟܬܒܢ ܠܟܘܢ ܥܠܝܢ ܐܘ ܕܐܢܬܘܢ ܬܟܬܒܘܢ ܬܦܩܕܘܢ ܥܠܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Are we beginning to commend ourselves again? Or do we need, as some, letters of commendation to you or from you?

King James Bible
Do we begin again to commend ourselves? or need we, as some others, epistles of commendation to you, or letters of commendation from you?

Holman Christian Standard Bible
Are we beginning to commend ourselves again? Or do we need, like some, letters of recommendation to you or from you?
Treasury of Scripture Knowledge

begin.

2 Corinthians 2:17 For we are not as many, which corrupt the word of God: but as of …

2 Corinthians 5:12 For we commend not ourselves again to you, but give you occasion …

2 Corinthians 10:8,12 For though I should boast somewhat more of our authority, which the …

2 Corinthians 12:11,19 I am become a fool in glorying; you have compelled me: for I ought …

1 Corinthians 3:10 According to the grace of God which is given to me, as a wise master …

1 Corinthians 4:15 For though you have ten thousand instructors in Christ, yet have …

1 Corinthians 10:33 Even as I please all men in all things, not seeking my own profit, …

epistles.

Acts 18:27 And when he was disposed to pass into Achaia, the brothers wrote, …

1 Corinthians 16:3 And when I come, whomsoever you shall approve by your letters, them …

Links
2 Corinthians 3:12 Corinthians 3:1 NIV2 Corinthians 3:1 NLT2 Corinthians 3:1 ESV2 Corinthians 3:1 NASB2 Corinthians 3:1 KJV2 Corinthians 3:1 Bible Apps2 Corinthians 3:1 Biblia Paralela2 Corinthians 3:1 Chinese Bible2 Corinthians 3:1 French Bible2 Corinthians 3:1 German BibleBible Hub
2 Corinthians 2:17
Top of Page
Top of Page