4771. σύ (su)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4771. σύ (su) — 2926 Occurrences

Matthew 1:20 PPro-G2S
GRK: τὴν γυναῖκά σου τὸ γὰρ
INT: [as] the wife of you that which indeed

Matthew 2:6 PPro-N2S
GRK: Καὶ σύ Βηθλεὲμ γῆ
KJV: And thou Bethlehem, [in] the land
INT: And you Bethlehem land

Matthew 2:6 PPro-G2S
GRK: Ἰούδα ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται
INT: of Judah out of you for will go forth

Matthew 2:13 PPro-D2S
GRK: ἂν εἴπω σοι μέλλει γὰρ
INT: anyhow I should tell you is about for

Matthew 3:7 PPro-D2P
GRK: τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ
INT: who forewarned you to flee from

Matthew 3:9 PPro-D2P
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται
INT: I say indeed to you that able is

Matthew 3:11 PPro-A2P
GRK: ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν
INT: I indeed you baptize with

Matthew 3:11 PPro-A2P
GRK: βαστάσαι αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν
INT: to carry he you will baptize with [the]

Matthew 3:14 PPro-G2S
GRK: ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι καὶ
KJV: and comest thou to me?
INT: have by you to be baptized and

Matthew 3:14 PPro-N2S
GRK: βαπτισθῆναι καὶ σὺ ἔρχῃ πρός
INT: to be baptized and you come to

Matthew 4:6 PPro-G2S
GRK: ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ
INT: he will give orders concerning you and in

Matthew 4:6 PPro-A2S
GRK: χειρῶν ἀροῦσίν σε μή ποτε
INT: [their] hands will they bear up you lest ever

Matthew 4:6 PPro-G2S
GRK: τὸν πόδα σου
INT: the foot of you

Matthew 4:7 PPro-G2S
GRK: τὸν θεόν σου
INT: the God of you

Matthew 4:9 PPro-D2S
GRK: αὐτῷ Ταῦτά σοι πάντα δώσω
INT: to him These things to you all will I give

Matthew 4:10 PPro-G2S
GRK: τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ
INT: the God of you will you worship and

Matthew 4:19 PPro-A2P
GRK: καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων
INT: and I will make you fishers of men

Matthew 5:11 PPro-A2P
GRK: ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν
INT: when they shall insult you and shall persecute [you]

Matthew 5:11 PPro-G2P
GRK: πονηρὸν καθ' ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν
INT: evil against you lying on account of

Matthew 5:12 PPro-G2P
GRK: ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν
INT: the reward of you [is] great in

Matthew 5:12 PPro-G2P
GRK: τοὺς πρὸ ὑμῶν
INT: who [were] before you

Matthew 5:13 PPro-N2P
GRK: Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ
INT: You are the

Matthew 5:14 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς ἐστὲ τὸ
INT: You are the

Matthew 5:16 PPro-G2P
GRK: τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν
INT: the light of you before

Matthew 5:16 PPro-G2P
GRK: ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ
INT: so that they might see your good

Matthew 5:16 PPro-G2P
GRK: τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν
INT: the Father of you who [is] in

Matthew 5:18 PPro-D2P
GRK: γὰρ λέγω ὑμῖν ἕως ἂν
INT: indeed I say to you until anyhow

Matthew 5:20 PPro-D2P
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν
INT: I say indeed to you That if

Matthew 5:20 PPro-G2P
GRK: μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη
INT: not shall abound your righteousness

Matthew 5:22 PPro-D2P
GRK: δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς
INT: moreover say to you that every one

Matthew 5:23 PPro-G2S
GRK: τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ
INT: the offering of you at the

Matthew 5:23 PPro-G2S
GRK: ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι
INT: the brother of you has something

Matthew 5:23 PPro-G2S
GRK: τι κατὰ σοῦ
INT: something against you

Matthew 5:24 PPro-G2S
GRK: τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ
INT: the gift of you before the

Matthew 5:24 PPro-G2S
GRK: τῷ ἀδελφῷ σου καὶ τότε
INT: to brother of you and then

Matthew 5:24 PPro-G2S
GRK: τὸ δῶρόν σου
INT: the gift of you

Matthew 5:25 PPro-G2S
GRK: τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως
INT: with adversary of you quickly while

Matthew 5:25 PPro-A2S
GRK: μή ποτέ σε παραδῷ ὁ
INT: lest ever you deliver the

Matthew 5:26 PPro-D2S
GRK: ἀμὴν λέγω σοι οὐ μὴ
INT: Truly I say to you no not

Matthew 5:28 PPro-D2P
GRK: δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς
INT: moreover say to you that every one

Matthew 5:29 PPro-G2S
GRK: ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς
INT: the eye of you right

Matthew 5:29 PPro-A2S
GRK: δεξιὸς σκανδαλίζει σε ἔξελε αὐτὸν
INT: right cause to stumble you pluck out it

Matthew 5:29 PPro-G2S
GRK: βάλε ἀπὸ σοῦ συμφέρει γάρ
INT: cast [it] from you it is better indeed

Matthew 5:29 PPro-D2S
GRK: συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται
INT: it is better indeed for you that should perish

Matthew 5:29 PPro-G2S
GRK: τῶν μελῶν σου καὶ μὴ
INT: of the members of you and not

Matthew 5:29 PPro-G2S
GRK: τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς
INT: the body of you be cast into

Matthew 5:30 PPro-G2S
GRK: ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει
INT: the right of you hand cause to stumble

Matthew 5:30 PPro-A2S
GRK: χεὶρ σκανδαλίζει σε ἔκκοψον αὐτὴν
INT: hand cause to stumble you cut off it

Matthew 5:30 PPro-G2S
GRK: βάλε ἀπὸ σοῦ συμφέρει γάρ
INT: cast [it] from you it is better indeed

Matthew 5:30 PPro-D2S
GRK: συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται
INT: it is better indeed for you that should perish

Matthew 5:30 PPro-G2S
GRK: τῶν μελῶν σου καὶ μὴ
INT: of the members of you and not

Matthew 5:30 PPro-G2S
GRK: τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν
INT: the body of you into hell

Matthew 5:32 PPro-D2P
GRK: δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς
INT: moreover say to you that everyone

Matthew 5:33 PPro-G2S
GRK: τοὺς ὅρκους σου
INT: the oaths of you

Matthew 5:34 PPro-D2P
GRK: δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι
INT: moreover say to you not to swear

Matthew 5:36 PPro-G2S
GRK: τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς ὅτι
INT: the head of you shall you swear because

Matthew 5:37 PPro-G2P
GRK: ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί
INT: the statement of you Yes yes

Matthew 5:39 PPro-D2P
GRK: δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι
INT: moreover say to you not to resist

Matthew 5:39 PPro-A2S
GRK: ἀλλ' ὅστις σε ῥαπίζει εἰς
INT: but whoever you shall strike on

Matthew 5:39 PPro-G2S
GRK: δεξιὰν σιαγόνα σου στρέψον αὐτῷ
INT: right cheek of you turn to him

Matthew 5:40 PPro-D2S
GRK: τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ
INT: to him who would from you sue you and

Matthew 5:40 PPro-G2S
GRK: τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν ἄφες
INT: the tunic of you take yield

Matthew 5:41 PPro-A2S
GRK: καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον
INT: and whoever you will compel to go mile

Matthew 5:42 PPro-A2S
GRK: τῷ αἰτοῦντί σε δός καὶ
INT: To him who asks of you give and

Matthew 5:42 PPro-G2S
GRK: θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι μὴ
INT: him that wishes from you to borrow not

Matthew 5:43 PPro-G2S
GRK: τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις
INT: neighbor of you and hate

Matthew 5:43 PPro-G2S
GRK: τὸν ἐχθρόν σου
INT: enemy of you

Matthew 5:44 PPro-D2P
GRK: δὲ λέγω ὑμῖν ἀγαπᾶτε τοὺς
INT: moreover say to you Love

Matthew 5:44 PPro-G2P
GRK: τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε
INT: enemies of you and pray

Matthew 5:44 PPro-A2P
GRK: τῶν διωκόντων ὑμᾶς εὐλογειτε τοὺς
INT: those who persecute you bless those who

Matthew 5:44 Ppro-A2P
GRK: τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς καλῶς ποιεῖτε
INT: those who curse you good do

Matthew 5:44 Ppro-A2P
GRK: τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς
INT: to those who hate you

Matthew 5:45 PPro-G2P
GRK: τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν
INT: of the Father of you who is in

Matthew 5:46 PPro-A2P
GRK: τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς τίνα μισθὸν
INT: those who love you what reward

Matthew 5:47 PPro-G2P
GRK: τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον τί
INT: the brothers of you only what

Matthew 5:48 PPro-N2P
GRK: Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς
INT: will be Therefore you perfect even as

Matthew 5:48 PPro-G2P
GRK: ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος
INT: the Father of you who [is] Heavenly

Matthew 6:1 PPro-G2P
GRK: τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν
INT: the righteousness of you not to do

Matthew 6:1 PPro-G2P
GRK: τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν
INT: the Father of you who [is] in

Matthew 6:2 PPro-G2S
GRK: σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου ὥσπερ οἱ
INT: do sound a trumpet before you as the

Matthew 6:2 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τὸν
INT: Truly I say to you they have the

Matthew 6:3 PPro-G2S
GRK: σοῦ δὲ ποιοῦντος
INT: you moreover when you do

Matthew 6:3 PPro-G2S
GRK: ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ
INT: the left [hand] of you what does

Matthew 6:3 PPro-G2S
GRK: ἡ δεξιά σου
INT: the right hand of you

Matthew 6:4 PPro-G2S
GRK: ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη
INT: so that might be your giving

Matthew 6:4 PPro-G2S
GRK: ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων
INT: the Father of you who sees

Matthew 6:4 PPro-D2S
GRK: κρυπτῷ ἀποδώσει σοι
INT: secret will reward you

Matthew 6:5 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τὸν
INT: Truly I say to you they have the

Matthew 6:6 PPro-N2S
GRK: σὺ δὲ ὅταν
KJV: But thou, when thou prayest,
INT: you moreover when

Matthew 6:6 PPro-G2S
GRK: τὸ ταμεῖόν σου καὶ κλείσας
INT: the room of you and having shut

Matthew 6:6 PPro-G2S
GRK: τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ
INT: the door of you pray to

Matthew 6:6 PPro-G2S
GRK: τῷ πατρί σου τῷ ἐν
INT: to Father of you who [is] in

Matthew 6:6 PPro-G2S
GRK: ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων
INT: the Father of you who sees

Matthew 6:6 PPro-D2S
GRK: κρυπτῷ ἀποδώσει σοι
INT: secret will reward you

Matthew 6:8 PPro-G2P
GRK: ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν
INT: the Father of you of what things need

Matthew 6:8 PPro-A2P
GRK: πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν
INT: before you ask him

Matthew 6:9 PPro-N2P
GRK: οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς Πάτερ ἡμῶν
INT: therefore pray you Father of us

Matthew 6:9 PPro-G2S
GRK: τὸ ὄνομά σου
INT: the name of you

Matthew 6:10 PPro-G2S
GRK: ἡ βασιλεία σου γενηθήτω τὸ
INT: the kingdom of you let be done the

Matthew 6:10 PPro-G2S
GRK: τὸ θέλημά σου ὡς ἐν
INT: the will of you as in

Matthew 6:13 Ppro-G2S
GRK: πονηροῦ ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ
INT: evil For yours is the

Matthew 6:14 PPro-D2P
GRK: ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ
INT: will forgive also you the Father

Matthew 6:14 PPro-G2P
GRK: ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος
INT: the Father of you heavenly

Matthew 6:15 PPro-G2P
GRK: ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ
INT: the Father of you will forgive the

Matthew 6:15 PPro-G2P
GRK: τὰ παραπτώματα ὑμῶν
INT: the trespasses of you

Matthew 6:16 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τὸν
INT: Truly I say to you they have the

Matthew 6:17 PPro-N2S
GRK: σὺ δὲ νηστεύων
KJV: But thou, when thou fastest, anoint
INT: you moreover fasting

Matthew 6:17 PPro-G2S
GRK: νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν
INT: fasting anoint your head

Matthew 6:17 PPro-G2S
GRK: τὸ πρόσωπόν σου νίψαι
INT: the face of you wash

Matthew 6:18 PPro-G2S
GRK: τῷ πατρί σου τῷ ἐν
INT: to Father your who [is] in

Matthew 6:18 PPro-G2S
GRK: ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων
INT: the Father of you who sees

Matthew 6:18 PPro-D2S
GRK: κρυφαίῳ ἀποδώσει σοι
INT: secret will reward you

Matthew 6:19 PPro-D2P
GRK: Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ
INT: not store up up for yourselves treasures upon

Matthew 6:20 PPro-D2P
GRK: θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν
INT: store up however for youselves treasures in

Matthew 6:21 PPro-G2S
GRK: ὁ θησαυρός σου ἐκεῖ ἔσται
INT: the treasure of you there will be

Matthew 6:21 PPro-G2S
GRK: ἡ καρδία σου
INT: the heart of you

Matthew 6:22 PPro-G2S
GRK: ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ὅλον
INT: the eye of you clear [the] whole

Matthew 6:22 PPro-G2S
GRK: τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται
INT: body of you light will be

Matthew 6:23 PPro-G2S
GRK: ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ
INT: the eye of you bad be

Matthew 6:23 PPro-G2S
GRK: τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται
INT: the body of you dark will be

Matthew 6:23 PPro-D2S
GRK: τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν
INT: that [is] in you darkness is

Matthew 6:25 PPro-D2P
GRK: τοῦτο λέγω ὑμῖν μὴ μεριμνᾶτε
INT: this I say to you not be anxious about

Matthew 6:25 PPro-G2P
GRK: τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε
INT: the life of you what you should eat

Matthew 6:25 PPro-G2P
GRK: τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε
INT: the body of you what you should put on

Matthew 6:26 PPro-G2P
GRK: ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος
INT: the Father of you Heavenly

Matthew 6:26 PPro-N2P
GRK: αὐτά οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε
INT: them not you much are more valuable

Matthew 6:27 PPro-G2P
GRK: δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται
INT: moreover out of you by being anxious is able

Matthew 6:29 PPro-D2P
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ
INT: I say moreover to you that not even

Matthew 6:30 PPro-A2P
GRK: πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς ὀλιγόπιστοι
INT: much more you O [you] of little faith

Matthew 6:32 PPro-G2P
GRK: ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος
INT: the Father of you Heavenly

Matthew 6:33 PPro-D2P
GRK: πάντα προστεθήσεται ὑμῖν
INT: all will be added to you

Matthew 7:2 PPro-D2P
GRK: μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν
INT: you measure it will be measured again to you

Matthew 7:3 PPro-G2S
GRK: τοῦ ἀδελφοῦ σου τὴν δὲ
INT: the brother of you and

Matthew 7:4 PPro-G2S
GRK: τῷ ἀδελφῷ σου Ἄφες ἐκβάλω
INT: to the brother of you Allow [that] I might cast out

Matthew 7:4 PPro-G2S
GRK: τοῦ ὀφθαλμοῦ σου καὶ ἰδοὺ
INT: the eye of you and behold

Matthew 7:4 PPro-G2S
GRK: τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ
INT: the eye of you

Matthew 7:5 PPro-G2S
GRK: τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκόν
INT: the eye of you the beam

Matthew 7:5 PPro-G2S
GRK: τοῦ ἀδελφοῦ σου
INT: of the brother of you

Matthew 7:6 PPro-G2P
GRK: τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν
INT: the pearls of you before the

Matthew 7:6 PPro-A2P
GRK: στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς
INT: having turned they tear to pieces you

Matthew 7:7 PPro-D2P
GRK: καὶ δοθήσεται ὑμῖν ζητεῖτε καὶ
INT: and it will be given to you seek and

Matthew 7:7 PPro-D2P
GRK: καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν
INT: and it will be opened to you

Matthew 7:9 PPro-G2P
GRK: ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃν
INT: is of you a man who

Matthew 7:11 PPro-N2P
GRK: εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες
INT: If therefore you evil being

Matthew 7:11 PPro-G2P
GRK: τοῖς τέκνοις ὑμῶν πόσῳ μᾶλλον
INT: to the children of you how much more

Matthew 7:11 PPro-G2P
GRK: ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν
INT: the Father of you who [is] in

Matthew 7:12 PPro-D2P
GRK: ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι
INT: that should do to you the men

Matthew 7:12 PPro-N2P
GRK: οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς
INT: so also you do to them

Matthew 7:15 PPro-A2P
GRK: ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν
INT: come to you in clothing

Matthew 7:23 PPro-A2P
GRK: Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς ἀποχωρεῖτε ἀπ'
INT: Never knew I you depart you from

Matthew 8:10 PPro-D2P
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν παρ' οὐδενὶ
INT: Truly I say to you except no one

Matthew 8:11 PPro-D2P
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ
INT: I say moreover to you that many

Matthew 8:13 PPro-D2S
GRK: ἐπίστευσας γενηθήτω σοι καὶ ἰάθη
INT: you have believed be it to you And was healed

Matthew 8:19 PPro-D2S
GRK: Διδάσκαλε ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν
INT: Teacher I will follow you wherever if

Matthew 8:29 PPro-D2S
GRK: ἡμῖν καὶ σοί υἱὲ τοῦ
INT: to us and to you Son

Matthew 9:2 PPro-G2S
GRK: τέκνον ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι
INT: son have been forgiven you the sins

Matthew 9:4 PPro-G2P
GRK: ταῖς καρδίαις ὑμῶν
INT: the hearts of you

Matthew 9:5 PPro-G2S
GRK: εἰπεῖν Ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι
INT: to say Have been forgiven you [your] sins

Matthew 9:6 PPro-G2S
GRK: ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην
INT: Having arisen take up your mat

Matthew 9:6 PPro-G2S
GRK: τὸν οἶκόν σου
INT: the house of you

Matthew 9:11 PPro-G2P
GRK: ὁ διδάσκαλος ὑμῶν
INT: the teacher of you

Matthew 9:14 PPro-G2S
GRK: δὲ μαθηταὶ σοῦ οὐ νηστεύουσιν
INT: however disciples of you not fast

Matthew 9:18 PPro-G2S
GRK: τὴν χεῖρά σου ἐπ' αὐτήν
INT: the hand of you upon her

Matthew 9:22 PPro-G2S
GRK: ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
INT: the faith of you has cured you

Matthew 9:22 PPro-A2S
GRK: σου σέσωκέν σε καὶ ἐσώθη
INT: of you has cured you And was cured

Matthew 9:29 PPro-G2P
GRK: τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν
INT: the faith of you be it to you

Matthew 9:29 PPro-D2P
GRK: ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν
INT: of you be it to you

Matthew 10:9 PPro-G2P
GRK: τὰς ζώνας ὑμῶν
INT: the belts of you

Matthew 10:13 PPro-G2P
GRK: ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ' αὐτήν
INT: the peace of you upon it

Matthew 10:13 PPro-G2P
GRK: ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς
INT: the peace of you to you

Matthew 10:13 PPro-A2P
GRK: ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω
INT: of you to you let return

Matthew 10:14 PPro-A2P
GRK: μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ
INT: not will receive you nor will hear

Matthew 10:14 PPro-G2P
GRK: τοὺς λόγους ὑμῶν ἐξερχόμενοι ἔξω
INT: the words of you going forth away

Matthew 10:14 PPro-G2P
GRK: τῶν ποδῶν ὑμῶν
INT: of the feet of you

Matthew 10:15 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀνεκτότερον ἔσται
INT: Truly I say to you More tolerable it will be

Matthew 10:16 PPro-A2P
GRK: ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα
INT: I send forth you as sheep

Matthew 10:17 PPro-A2P
GRK: παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια
INT: they will deliver indeed you into courts

Matthew 10:17 PPro-A2P
GRK: αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς
INT: of them they will flog you

Matthew 10:19 PPro-A2P
GRK: δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς μὴ μεριμνήσητε
INT: moreover they betray you not be anxious

Matthew 10:19 PPro-D2P
GRK: δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ
INT: it will be given indeed you in that

Matthew 10:20 PPro-N2P
GRK: οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ οἱ
INT: not indeed you are they who

Matthew 10:20 PPro-G2P
GRK: τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν
INT: of the Father of you which speaks

Matthew 10:20 PPro-D2P
GRK: λαλοῦν ἐν ὑμῖν
INT: speaks through you

Matthew 10:23 PPro-A2P
GRK: δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ
INT: moreover they persecute you in the

Matthew 10:23 PPro-D2P
GRK: γὰρ λέγω ὑμῖν οὐ μὴ
INT: indeed I say to you no not

Matthew 10:27 PPro-D2P
GRK: ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ
INT: What I tell you in the

Matthew 10:29 PPro-G2P
GRK: τοῦ πατρὸς ὑμῶν
INT: the Father of you

Matthew 10:30 PPro-G2P
GRK: ὑμῶν δὲ καὶ
INT: of you moreover even

Matthew 10:31 PPro-N2P
GRK: στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς
INT: sparrows are worth more you

Matthew 10:40 PPro-A2P
GRK: Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται
INT: He that receives you me receives

Matthew 10:42 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ μὴ
INT: truly I say to you no not

Matthew 11:3 PPro-N2S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ
KJV: Art thou he that should come,
INT: said to him you are the

Matthew 11:9 PPro-D2P
GRK: ναί λέγω ὑμῖν καὶ περισσότερον
INT: Yes I say to you and [one] more excellent

Matthew 11:10 PPro-G2S
GRK: πρὸ προσώπου σου ὃς κατασκευάσει
INT: before [the] face of you who will prepare

Matthew 11:10 PPro-G2S
GRK: τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου
INT: the way of you before you

Matthew 11:10 PPro-G2S
GRK: σου ἔμπροσθέν σου
INT: of you before you

Matthew 11:11 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐκ ἐγήγερται
INT: Truly I say to you not there has risen

Matthew 11:17 PPro-D2P
GRK: λέγουσιν Ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ
INT: saying We piped for you and not

Matthew 11:21 PPro-D2S
GRK: Οὐαί σοι Χοραζίν οὐαί
INT: Woe to you Chorazin woe

Matthew 11:21 PPro-D2S
GRK: Χοραζίν οὐαί σοι Βηθσαϊδά ὅτι
INT: Chorazin woe to you Bethsaida for

Matthew 11:21 PPro-D2P
GRK: γενόμεναι ἐν ὑμῖν πάλαι ἂν
INT: having taken place in you long ago anyhow

Matthew 11:22 PPro-D2P
GRK: πλὴν λέγω ὑμῖν Τύρῳ καὶ
INT: But I say to you For Tyre and

Matthew 11:22 PPro-D2P
GRK: κρίσεως ἢ ὑμῖν
INT: of judgment than for you

Matthew 11:23 PPro-N2S
GRK: Καὶ σύ Καφαρναούμ μὴ
KJV: And thou, Capernaum, which
INT: And you Capernaum who

Matthew 11:23 PPro-D2S
GRK: γενόμεναι ἐν σοί ἔμεινεν ἂν
INT: having taken place in you it had remained anyhow

Matthew 11:24 PPro-D2P
GRK: πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ
INT: But I say to you that for [the] land

Matthew 11:24 PPro-D2S
GRK: κρίσεως ἢ σοί
INT: of judgment than for you

Matthew 11:25 PPro-D2S
GRK: εἶπεν Ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ κύριε
INT: said I praise you O Father Lord

Matthew 11:26 PPro-G2S
GRK: ἐγένετο ἔμπροσθέν σου
INT: it was before you

Matthew 11:28 PPro-A2P
GRK: κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς
INT: and I will give rest you

Matthew 11:29 PPro-A2P
GRK: μου ἐφ' ὑμᾶς καὶ μάθετε
INT: of me upon you and learn

Matthew 11:29 PPro-G2P
GRK: ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν
INT: [for] the souls of you

Matthew 12:2 PPro-G2S
GRK: οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ
INT: the disciples of you are doing what

Matthew 12:6 PPro-D2P
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ
INT: I say moreover to you that the

Matthew 12:11 PPro-G2P
GRK: ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς
INT: will there be of you man who

Matthew 12:13 PPro-G2S
GRK: ἀνθρώπῳ Ἔκτεινόν σου τὴν χεῖρα
INT: man Stretch out your hand

Matthew 12:27 PPro-G2P
GRK: οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι
INT: the sons of you by whom

Matthew 12:27 PPro-G2P
GRK: κριταὶ ἔσονται ὑμῶν
INT: judges will be of you

Matthew 12:28 PPro-A2P
GRK: ἔφθασεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ βασιλεία
INT: has come upon you the kingdom

Matthew 12:31 PPro-D2P
GRK: τοῦτο λέγω ὑμῖν πᾶσα ἁμαρτία
INT: this I say to you Every sin

Matthew 12:36 PPro-D2P
GRK: Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν
INT: I say moreover to you that every

Matthew 12:37 PPro-G2S
GRK: τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ καὶ
INT: the words of you you will be justified and

Matthew 12:37 PPro-G2S
GRK: τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ
INT: the words of you you will be condemned

Matthew 12:38 PPro-G2S
GRK: θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν
INT: we wish from you a sign to see

Matthew 12:47 Ppro-G2S
GRK: ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ
INT: the mother of you and the

Matthew 12:47 Ppro-G2S
GRK: οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν
INT: the brothers of you outside are standing

Matthew 12:47 Ppro-D2S
GRK: ἑστήκασιν ζητοῦντές σοι λαλῆσαι ὁ
INT: are standing seeking to you to speak

Matthew 13:11 PPro-D2P
GRK: αὐτοῖς ὅτι Ὑμῖν δέδοται γνῶναι
INT: to them Because to you it has been given to know

Matthew 13:16 PPro-G2P
GRK: ὑμῶν δὲ μακάριοι
INT: of you moreover blessed

Matthew 13:16 PPro-G2P
GRK: τὰ ὦτα ὑμῶν ὅτι ἀκούουσιν
INT: the ears of you because they hear

Matthew 13:17 PPro-D2P
GRK: γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ
INT: indeed I say to you that many

Matthew 13:18 PPro-N2P
GRK: Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε
INT: You therefore hear

Matthew 14:4 PPro-D2S
GRK: Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν
INT: Not it is lawful for you to have her

Matthew 14:16 PPro-N2P
GRK: δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν
INT: give to them you to eat

Matthew 14:28 PPro-N2S
GRK: Κύριε εἰ σὺ εἶ κέλευσόν
KJV: if it be thou, bid me
INT: master if you [it] be you bid

Matthew 14:28 PPro-A2S
GRK: ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐπὶ τὰ
INT: to come to you upon the

Matthew 15:2 PPro-G2S
GRK: οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσιν τὴν
INT: the disciples of you break the

Matthew 15:3 PPro-N2P
GRK: τί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν
INT: why also you break the

Matthew 15:3 PPro-G2P
GRK: τὴν παράδοσιν ὑμῶν
INT: the tradition of you

Matthew 15:5 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς δὲ λέγετε
INT: you moreover say

Matthew 15:6 PPro-G2P
GRK: τὴν παράδοσιν ὑμῶν
INT: the tradition of you

Matthew 15:7 PPro-G2P
GRK: ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν Ἠσαίας λέγων
INT: prophesied concerning you Isaiah saying

Matthew 15:16 PPro-N2P
GRK: Ἀκμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε
INT: Still also you without understanding are

Matthew 15:28 PPro-G2S
GRK: γύναι μεγάλη σου ἡ πίστις
INT: woman great [is] of you the faith

Matthew 15:28 PPro-D2S
GRK: πίστις γενηθήτω σοι ὡς θέλεις
INT: faith be it to you as you desire

Matthew 16:11 PPro-D2P
GRK: ἄρτων εἶπον ὑμῖν προσέχετε δὲ
INT: bread I spoke to you to beware also

Matthew 16:15 PPro-N2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα
INT: He says to them you moreover whom

Matthew 16:16 PPro-N2S
GRK: Πέτρος εἶπεν Σὺ εἶ ὁ
KJV: and said, Thou art
INT: Peter said You are the

Matthew 16:17 PPro-D2S
GRK: οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι ἀλλ' ὁ
INT: not revealed [it] to you but the

Matthew 16:18 PPro-D2S
GRK: κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι
KJV: unto thee, That thou art Peter,
INT: I also moreover to you say That

Matthew 16:18 PPro-N2S
GRK: λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος
INT: say That you are Peter

Matthew 16:19 PPro-D2S
GRK: δώσω σοι τὰς κλεῖδας
INT: I will give to you the keys

Matthew 16:22 PPro-D2S
GRK: λέγων Ἵλεώς σοι κύριε οὐ
INT: saying far be it from you master never

Matthew 16:22 PPro-D2S
GRK: μὴ ἔσται σοι τοῦτο
INT: not will be to you this

Matthew 16:28 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν
INT: Truly I say to you There are

Matthew 17:4 PPro-D2S
GRK: τρεῖς σκηνάς σοὶ μίαν καὶ
INT: three tabernacles for you one and

Matthew 17:12 PPro-D2P
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλίας
INT: I say however to you that Elijah

Matthew 17:16 PPro-G2S
GRK: τοῖς μαθηταῖς σου καὶ οὐκ
INT: to the disciples of you and not

Matthew 17:17 PPro-G2P
GRK: πότε μεθ' ὑμῶν ἔσομαι ἕως
INT: when with you will I be how long

Matthew 17:17 PPro-G2P
GRK: πότε ἀνέξομαι ὑμῶν φέρετέ μοι
INT: when will I bear with you Bring to me

Matthew 17:20 PPro-G2P
GRK: τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν ἀμὴν γὰρ
INT: the little faith of you truly indeed

Matthew 17:20 PPro-D2P
GRK: γὰρ λέγω ὑμῖν ἐὰν ἔχητε
INT: indeed I say to you If you have

Matthew 17:20 PPro-D2P
GRK: οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν
INT: nothing will be impossible for you

Matthew 17:24 PPro-G2P
GRK: Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ
INT: the Teacher of you not does he pay

Matthew 17:25 PPro-D2S
GRK: λέγων Τί σοι δοκεῖ Σίμων
INT: saying What you think Simon

Matthew 17:27 PPro-G2S
GRK: ἐμοῦ καὶ σοῦ
INT: me and you

Matthew 18:3 PPro-D2P
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν μὴ
INT: Truly I say to you if not

Matthew 18:8 PPro-G2S
GRK: ἡ χείρ σου ἢ ὁ
INT: the hand of you or the

Matthew 18:8 PPro-G2S
GRK: ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε
INT: the foot of you cause to sin you

Matthew 18:8 PPro-A2S
GRK: σου σκανδαλίζει σε ἔκκοψον αὐτὸν
INT: of you cause to sin you cut off them

Matthew 18:8 PPro-G2S
GRK: βάλε ἀπὸ σοῦ καλόν σοί
INT: cast [them] from you better for you

Matthew 18:8 PPro-D2S
GRK: σοῦ καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν
INT: you better for you it is to enter

Matthew 18:9 PPro-G2S
GRK: ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε
INT: the eye of you cause to sin you

Matthew 18:9 PPro-A2S
GRK: σου σκανδαλίζει σε ἔξελε αὐτὸν
INT: of you cause to sin you pluck out it

Matthew 18:9 PPro-G2S
GRK: βάλε ἀπὸ σοῦ καλόν σοί
INT: cast [it] from you good for you

Matthew 18:9 PPro-D2S
GRK: σοῦ καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον
INT: you good for you it is one-eyed

Matthew 18:10 PPro-D2P
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ
INT: I say indeed to you that the

Matthew 18:12 PPro-D2P
GRK: τί ὑμῖν δοκεῖ ἐὰν
INT: What you do think If

Matthew 18:13 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει
INT: truly I say to you that he rejoices

Matthew 18:14 PPro-G2P
GRK: τοῦ πατρός ὑμῶν τοῦ ἐν
INT: the Father of you who [is] in

Matthew 18:15 Ppro-A2S
GRK: ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός
INT: sins against you the brother

Matthew 18:15 PPro-G2S
GRK: ὁ ἀδελφός σου ὕπαγε ἔλεγξον
INT: the brother of you go reprove

Matthew 18:15 PPro-G2S
GRK: αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ
INT: him between you and him

Matthew 18:15 PPro-G2S
GRK: μόνου ἐάν σου ἀκούσῃ ἐκέρδησας
INT: alone If you he will hear you have gained

Matthew 18:15 PPro-G2S
GRK: τὸν ἀδελφόν σου
INT: the brother of you

Matthew 18:16 PPro-G2S
GRK: παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα
INT: take with you more one

Matthew 18:17 PPro-D2S
GRK: παρακούσῃ ἔστω σοι ὥσπερ ὁ
INT: he fail to listen to let him be to you as the

Matthew 18:18 PPro-D2P
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅσα ἐὰν
INT: Truly I say to you how many if

Matthew 18:19 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν
INT: truly I say to you that if

Matthew 18:19 PPro-G2P
GRK: συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς
INT: might agree of of you on the

Matthew 18:22 PPro-D2S
GRK: Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις
INT: not I say to you up to seven times

Matthew 18:26 PPro-D2S
GRK: πάντα ἀποδώσω σοι
INT: all I will pay to you

Matthew 18:29 PPro-D2S
GRK: καὶ ἀποδώσω σοι
INT: and I will pay you

Matthew 18:32 PPro-D2S
GRK: ἐκείνην ἀφῆκά σοι ἐπεὶ παρεκάλεσάς
INT: that I forgave you since you begged

Matthew 18:33 PPro-A2S
GRK: ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν
INT: did it behove also you to have pitied the

Matthew 18:33 PPro-G2S
GRK: τὸν σύνδουλόν σου ὡς κἀγὼ
INT: the fellow servant of you as also I

Matthew 18:33 PPro-A2S
GRK: ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα
INT: as also I you had pitied

Matthew 18:35 PPro-D2P
GRK: οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ
INT: Heavenly will do to you if not

Matthew 18:35 PPro-G2P
GRK: τῶν καρδιῶν ὑμῶν
INT: the heart of you

Matthew 19:8 PPro-G2P
GRK: τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν
INT: the hardness of heart of you allowed you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page