Matthew 9:14
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5119 [e]Τότε
Tote
ThenAdv
4334 [e]προσέρχονται
proserchontai
comeV-PIM/P-3P
846 [e]αὐτῷ
autō
to HimPPro-DM3S
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
3101 [e]μαθηταὶ
mathētai
disciplesN-NMP
2491 [e]Ἰωάννου
Iōannou
of John,N-GMS
3004 [e]λέγοντες
legontes
saying,V-PPA-NMP
1223 [e]Διὰ
Dia
Because ofPrep
5101 [e]τί
ti
whyIPro-ANS
1473 [e]ἡμεῖς
hēmeis
wePPro-N1P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
5330 [e]Φαρισαῖοι
Pharisaioi
PhariseesN-NMP
3522 [e]νηστεύομεν,
nēsteuomen
do fastV-PIA-1P
4183 [e]‹πολλά›
polla
many times;Adj-ANP
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
3101 [e]μαθηταί
mathētai
disciplesN-NMP
4771 [e]σου
sou
of YouPPro-G2S
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
3522 [e]νηστεύουσιν;
nēsteuousin
fast?V-PIA-3P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:14 Greek NT: Nestle 1904
Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου λέγοντες Διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν, οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσιν;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:14 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου λέγοντες Διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν, οἱ δὲ μαθηταὶ σοῦ οὐ νηστεύουσιν;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:14 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου / Ἰωάννου λέγοντες Διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν, [πολλά] οἱ δὲ μαθηταὶ σοῦ οὐ νηστεύουσιν;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:14 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου, λέγοντες, Διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν πολλά, οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσιν;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:14 Greek NT: Greek Orthodox Church
Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες· Διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν πολλά, οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσι;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:14 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες, διατί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν, οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσιν;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:14 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου, λέγοντες, Διατί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν πολλά, οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσι;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:14 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες Διατί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν πολλά οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσιν

Matthew 9:14 Hebrew Bible
ויגשו אליו תלמידי יוחנן ויאמרו מדוע אנחנו והפרושים צמים הרבה ותלמידיך אינם צמים׃

Matthew 9:14 Aramaic NT: Peshitta
ܗܝܕܝܢ ܩܪܒܘ ܠܗ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܕܝܘܚܢܢ ܘܐܡܪܝܢ ܠܡܢܐ ܚܢܢ ܘܦܪܝܫܐ ܨܝܡܝܢ ܚܢܢ ܤܓܝ ܘܬܠܡܝܕܝܟ ܠܐ ܨܝܡܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the disciples of John came to Him, asking, "Why do we and the Pharisees fast, but Your disciples do not fast?"

King James Bible
Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not?

Holman Christian Standard Bible
Then John's disciples came to Him, saying, "Why do we and the Pharisees fast often, but Your disciples do not fast?"
Treasury of Scripture Knowledge

the disciples.

Matthew 11:2 Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent …

John 3:25 Then there arose a question between some of John's disciples and …

John 4:1 When therefore the LORD knew how the Pharisees had heard that Jesus …

Why.

Matthew 6:16 Moreover when you fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: …

Matthew 11:18,19 For John came neither eating nor drinking, and they say, He has a devil…

Proverbs 20:6 Most men will proclaim every one his own goodness: but a faithful …

Mark 2:18-22 And the disciples of John and of the Pharisees used to fast: and …

Luke 5:33-39 And they said to him, Why do the disciples of John fast often, and …

Luke 18:9-12 And he spoke this parable to certain which trusted in themselves …

Links
Matthew 9:14Matthew 9:14 NIVMatthew 9:14 NLTMatthew 9:14 ESVMatthew 9:14 NASBMatthew 9:14 KJVMatthew 9:14 Bible AppsMatthew 9:14 Biblia ParalelaMatthew 9:14 Chinese BibleMatthew 9:14 French BibleMatthew 9:14 German BibleBible Hub
Matthew 9:13
Top of Page
Top of Page