5330. Φαρισαῖος (Pharisaios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5330. Φαρισαῖος (Pharisaios) — 99 Occurrences

Matthew 3:7 N-GMP
GRK: πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων
NAS: many of the Pharisees and Sadducees
KJV: many of the Pharisees and
INT: many of the Pharisees and Sadducees

Matthew 5:20 N-GMP
GRK: γραμματέων καὶ Φαρισαίων οὐ μὴ
NAS: [that] of the scribes and Pharisees, you will not enter
KJV: and Pharisees, ye shall in no case
INT: scribes and Pharisees no not

Matthew 9:11 N-NMP
GRK: ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον τοῖς
NAS: When the Pharisees saw
KJV: And when the Pharisees saw
INT: having seen [it] the Pharisees said to

Matthew 9:14 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν πολλά
NAS: Why do we and the Pharisees fast,
KJV: do we and the Pharisees fast oft,
INT: and the Pharisees do fast often

Matthew 9:34 N-NMP
GRK: οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον Ἐν
NAS: But the Pharisees were saying,
KJV: But the Pharisees said, He casteth out
INT: moreover Pharisees said By

Matthew 12:2 N-NMP
GRK: οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπαν
NAS: But when the Pharisees saw
KJV: But when the Pharisees saw
INT: and [the] Pharisees having seen said

Matthew 12:14 N-NMP
GRK: δὲ οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον
NAS: But the Pharisees went
KJV: Then the Pharisees went out, and held
INT: moreover the Pharisees a counsel held

Matthew 12:24 N-NMP
GRK: οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον
NAS: But when the Pharisees heard
KJV: But when the Pharisees heard
INT: and [the] Pharisees having heard said

Matthew 12:38 N-GMP
GRK: γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες Διδάσκαλε
NAS: of the scribes and Pharisees said
KJV: and of the Pharisees answered,
INT: scribes and Pharisees saying Teacher

Matthew 15:1 N-NMP
GRK: ἀπὸ Ἰεροσολύμων Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς
NAS: Then some Pharisees and scribes came
KJV: and Pharisees, which were of
INT: from Jerusalem Pharisees and scribes

Matthew 15:12 N-NMP
GRK: ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν
NAS: to Him, Do You know that the Pharisees were offended
KJV: that the Pharisees were offended,
INT: that the Pharisees having heard the

Matthew 16:1 N-NMP
GRK: προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι
NAS: The Pharisees and Sadducees came
KJV: The Pharisees also with the Sadducees
INT: having come to [him] the Pharisees and Sadducees

Matthew 16:6 N-GMP
GRK: ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων
NAS: of the leaven of the Pharisees and Sadducees.
KJV: the leaven of the Pharisees and
INT: leaven of the Pharisees and Sadducees

Matthew 16:11 N-GMP
GRK: ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων
NAS: of the leaven of the Pharisees and Sadducees.
KJV: the leaven of the Pharisees and
INT: leaven of the Pharisees and Sadducees

Matthew 16:12 N-GMP
GRK: διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων
NAS: but of the teaching of the Pharisees and Sadducees.
KJV: the doctrine of the Pharisees and
INT: teaching of the Pharisees and Sadducees

Matthew 19:3 N-NMP
GRK: προσῆλθον αὐτῷ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν
NAS: [Some] Pharisees came
KJV: The Pharisees also came
INT: came to him Pharisees testing him

Matthew 21:45 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς
NAS: When the chief priests and the Pharisees heard
KJV: and Pharisees had heard
INT: and the Pharisees the parables

Matthew 22:15 N-NMP
GRK: πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον
NAS: Then the Pharisees went
KJV: went the Pharisees, and took
INT: having gone the Pharisees counsel took

Matthew 22:34 N-NMP
GRK: Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι
NAS: But when the Pharisees heard
KJV: But when the Pharisees had heard that
INT: moreover [the] Pharisees having heard that

Matthew 22:41 N-GMP
GRK: δὲ τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς
NAS: Now while the Pharisees were gathered together,
KJV: While the Pharisees were gathered together,
INT: moreover the Pharisees questioned them

Matthew 23:2 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι
NAS: The scribes and the Pharisees have seated themselves
KJV: The scribes and the Pharisees sit in
INT: and the Pharisees

Matthew 23:13 N-VMP
GRK: γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι
NAS: to you, scribes and Pharisees, hypocrites,
KJV: scribes and Pharisees, hypocrites! for
INT: scribes and Pharisees hypocrites for

Matthew 23:14 Noun-VMP
GRK: γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι
KJV: scribes and Pharisees, hypocrites! for
INT: scribes and Pharisees hypocrites for

Matthew 23:15 N-VMP
GRK: γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι
NAS: to you, scribes and Pharisees, hypocrites,
KJV: scribes and Pharisees, hypocrites! for
INT: scribes and Pharisees hypocrites for

Matthew 23:23 N-VMP
GRK: γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι
NAS: to you, scribes and Pharisees, hypocrites!
KJV: scribes and Pharisees, hypocrites! for
INT: scribes and Pharisees hypocrites for

Matthew 23:25 N-VMP
GRK: γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι
NAS: to you, scribes and Pharisees, hypocrites!
KJV: scribes and Pharisees, hypocrites! for
INT: scribes and Pharisees hypocrites for

Matthew 23:26 N-VMS
GRK: Φαρισαῖε τυφλέ καθάρισον
NAS: You blind Pharisee, first clean
KJV: [Thou] blind Pharisee, cleanse first
INT: Pharisee blind cleanse

Matthew 23:27 N-VMP
GRK: γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι
NAS: to you, scribes and Pharisees, hypocrites!
KJV: scribes and Pharisees, hypocrites! for
INT: scribes and Pharisees hypocrites for

Matthew 23:29 N-VMP
GRK: γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι
NAS: to you, scribes and Pharisees, hypocrites!
KJV: and Pharisees, hypocrites!
INT: scribes and Pharisees hypocrites for

Matthew 27:62 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον
NAS: the chief priests and the Pharisees gathered together
KJV: and Pharisees came together
INT: and the Pharisees before Pilate

Mark 2:16 N-GMP
GRK: γραμματεῖς τῶν Φαρισαίων ἰδόντες ὅτι
NAS: When the scribes of the Pharisees saw
KJV: when the scribes and Pharisees saw him
INT: scribes the Pharisees having seen him

Mark 2:18 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύοντες καὶ
NAS: disciples and the Pharisees were fasting;
KJV: and of the Pharisees used
INT: and those of the Pharisees fasting and

Mark 2:18 N-GMP
GRK: μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν οἱ
NAS: and the disciples of the Pharisees fast,
KJV: of John and of the Pharisees fast, but
INT: disciples of the Pharisees fast

Mark 2:24 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ
NAS: The Pharisees were saying
KJV: And the Pharisees said unto him,
INT: And the Pharisees said to him

Mark 3:6 N-NMP
GRK: ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι εὐθὺς μετὰ
NAS: The Pharisees went out and immediately
KJV: And the Pharisees went forth,
INT: having gone out the Pharisees immediately with

Mark 7:1 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καί τινες
NAS: The Pharisees and some of the scribes
KJV: unto him the Pharisees, and certain
INT: him the Pharisees and some

Mark 7:3 N-NMP
GRK: οἱ γὰρ Φαρισαῖοι καὶ πάντες
NAS: (For the Pharisees and all the Jews
KJV: For the Pharisees, and all
INT: indeed [the] Pharisees and all

Mark 7:5 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ
NAS: The Pharisees and the scribes asked
KJV: Then the Pharisees and scribes
INT: him the Pharisees and the

Mark 8:11 N-NMP
GRK: ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι καὶ ἤρξαντο
NAS: The Pharisees came out and began
KJV: And the Pharisees came forth, and
INT: went out the Pharisees and began

Mark 8:15 N-GMP
GRK: ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ τῆς
NAS: of the leaven of the Pharisees and the leaven
KJV: the leaven of the Pharisees, and
INT: leaven of the Pharisees and of the

Mark 10:2 N-NMP
GRK: Καὶ προσελθόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτὸν
NAS: [Some] Pharisees came
KJV: And the Pharisees came to him,
INT: And having come to [him] the Pharisees demanded of him

Mark 12:13 N-GMP
GRK: τινας τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν
NAS: some of the Pharisees and Herodians
KJV: certain of the Pharisees and
INT: some of the Pharisees and of the

Luke 5:17 N-NMP
GRK: ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι
NAS: He was teaching; and there were [some] Pharisees and teachers of the law
KJV: there were Pharisees and
INT: there were sitting by Pharisees and teachers of the law

Luke 5:21 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες Τίς
NAS: The scribes and the Pharisees began
KJV: and the Pharisees began
INT: and the Pharisees saying Who

Luke 5:30 N-NMP
GRK: ἐγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ
NAS: The Pharisees and their scribes
KJV: scribes and Pharisees murmured against
INT: grumbled the Pharisees and the

Luke 5:33 N-GMP
GRK: οἱ τῶν Φαρισαίων οἱ δὲ
NAS: prayers, the [disciples] of the Pharisees also
KJV: [the disciples] of the Pharisees; but
INT: those of the Pharisees those however

Luke 6:2 N-GMP
GRK: δὲ τῶν Φαρισαίων εἶπαν Τί
NAS: But some of the Pharisees said, Why
KJV: certain of the Pharisees said
INT: however of the Pharisees said Why

Luke 6:7 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι εἰ ἐν
NAS: The scribes and the Pharisees were watching Him closely
KJV: the scribes and Pharisees watched him,
INT: and the Pharisees whether on

Luke 7:30 N-NMP
GRK: οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ
NAS: But the Pharisees and the lawyers
KJV: But the Pharisees and lawyers
INT: but [the] Pharisees and the

Luke 7:36 N-GMP
GRK: αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγῃ
NAS: one of the Pharisees was requesting
KJV: And one of the Pharisees desired him
INT: him of the Pharisees that he should eat

Luke 7:36 N-GMS
GRK: οἶκον τοῦ Φαρισαίου κατεκλίθη
NAS: with him, and He entered the Pharisee's house
KJV: into the Pharisee's house,
INT: house of the Pharisee he reclined [at table]

Luke 7:37 N-GMS
GRK: οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου κομίσασα ἀλάβαστρον
NAS: that He was reclining [at the table] in the Pharisee's house,
KJV: in the Pharisee's house,
INT: house of the Pharisee having taken an alabaster flask

Luke 7:39 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Φαρισαῖος ὁ καλέσας
NAS: Now when the Pharisee who had invited
KJV: Now when the Pharisee which had bidden
INT: moreover the Pharisee the [one] having invited

Luke 11:37 N-NMS
GRK: ἐρωτᾷ αὐτὸν Φαρισαῖος ὅπως ἀριστήσῃ
NAS: He had spoken, a Pharisee asked
KJV: a certain Pharisee besought
INT: asked him a Pharisee that he would dine

Luke 11:38 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν
NAS: When the Pharisee saw
KJV: And when the Pharisee saw
INT: moreover [the] Pharisee having seen [it] marveled

Luke 11:39 N-NMP
GRK: ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν
NAS: to him, Now you Pharisees clean
KJV: do ye Pharisees make clean the outside
INT: you Pharisees the outside

Luke 11:42 N-DMP
GRK: ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις ὅτι ἀποδεκατοῦτε
NAS: But woe to you Pharisees! For you pay tithe
KJV: woe unto you, Pharisees! for ye tithe
INT: to you Pharisees for you pay tithes of

Luke 11:43 N-DMP
GRK: ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις ὅτι ἀγαπᾶτε
NAS: Woe to you Pharisees! For you love
KJV: Woe unto you, Pharisees! for ye love
INT: to you Pharisees for you love

Luke 11:53 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν
NAS: the scribes and the Pharisees began
KJV: and the Pharisees began
INT: and the Pharisees urgently to press upon [him]

Luke 12:1 N-GMP
GRK: ὑπόκρισις τῶν Φαρισαίων
NAS: of the leaven of the Pharisees, which
KJV: the leaven of the Pharisees, which
INT: hyprocrisy of the Pharisees

Luke 13:31 N-NMP
GRK: προσῆλθάν τινες Φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ
NAS: some Pharisees approached,
KJV: certain of the Pharisees, saying
INT: came to [him] certain Pharisees saying to him

Luke 14:1 N-GMP
GRK: ἀρχόντων τῶν Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν
NAS: of the leaders of the Pharisees on [the] Sabbath
KJV: of the chief Pharisees to eat
INT: rulers of the Pharisees on a Sabbath to eat

Luke 14:3 N-AMP
GRK: νομικοὺς καὶ Φαρισαίους λέγων Ἔξεστιν
NAS: to the lawyers and Pharisees, saying,
KJV: and Pharisees, saying,
INT: lawyers and to [the] Pharisees saying Is it lawful

Luke 15:2 N-NMP
GRK: οἵ τε Φαρισαῖοι καὶ οἱ
NAS: Both the Pharisees and the scribes
KJV: And the Pharisees and scribes
INT: both Pharisees and the

Luke 16:14 N-NMP
GRK: πάντα οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες
NAS: Now the Pharisees, who were lovers of money,
KJV: And the Pharisees also, who were
INT: all the Pharisees lovers of money being

Luke 17:20 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται
NAS: having been questioned by the Pharisees as to when
KJV: of the Pharisees, when
INT: by the Pharisees when is coming

Luke 18:10 N-NMS
GRK: ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ
NAS: one a Pharisee and the other
KJV: the one a Pharisee, and
INT: the one a Pharisee and the

Luke 18:11 N-NMS
GRK: Φαρισαῖος σταθεὶς ταῦτα
NAS: The Pharisee stood and was praying
KJV: The Pharisee stood and prayed
INT: The Pharisee having stood thus

Luke 19:39 N-GMP
GRK: τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ
NAS: Some of the Pharisees in the crowd
KJV: some of the Pharisees from
INT: some of the Pharisees from the

John 1:24 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν Φαρισαίων
NAS: they had been sent from the Pharisees.
KJV: were of the Pharisees.
INT: from among the Pharisees

John 3:1 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν Φαρισαίων Νικόδημος ὄνομα
NAS: there was a man of the Pharisees, named
KJV: of the Pharisees, named
INT: of the Pharisees Nicodemus name

John 4:1 N-NMP
GRK: ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς
NAS: knew that the Pharisees had heard
KJV: knew how the Pharisees had heard that
INT: heard the Pharisees that Jesus

John 7:32 N-NMP
GRK: Ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου
NAS: The Pharisees heard the crowd
KJV: The Pharisees heard that the people
INT: Heard the Pharisees of the crowd

John 7:32 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὑπηρέτας ἵνα
NAS: Him, and the chief priests and the Pharisees sent
KJV: and the Pharisees and
INT: and the Pharisees officers that

John 7:45 N-AMP
GRK: ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους καὶ εἶπον
NAS: to the chief priests and Pharisees, and they said
KJV: and Pharisees; and
INT: chief priests and Pharisees and said

John 7:47 N-NMP
GRK: αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι Μὴ καὶ
NAS: The Pharisees then answered
KJV: answered them the Pharisees, Are ye
INT: them the Pharisees not also

John 7:48 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν Φαρισαίων
NAS: or Pharisees has believed
KJV: or of the Pharisees believed on
INT: of the Pharisees

John 8:3 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ
NAS: The scribes and the Pharisees brought
KJV: the scribes and Pharisees brought unto
INT: and the Pharisees a women in

John 8:13 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι Σὺ περὶ
NAS: So the Pharisees said
KJV: The Pharisees therefore said
INT: to him the Pharisees You concerning

John 9:13 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς Φαρισαίους τόν ποτε
NAS: They brought to the Pharisees the man who was formerly
KJV: to the Pharisees him
INT: to the Pharisees who once [was]

John 9:15 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν
NAS: Then the Pharisees also were asking
KJV: Then again the Pharisees also asked
INT: also the Pharisees how he received sight

John 9:16 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές Οὐκ
NAS: some of the Pharisees were saying,
KJV: some of the Pharisees, This man
INT: of the Pharisees some not

John 9:40 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν Φαρισαίων ταῦτα οἱ
NAS: Those of the Pharisees who were with Him heard
KJV: And [some] of the Pharisees which were
INT: of the Pharisees these things those who

John 11:46 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπαν
NAS: of them went to the Pharisees and told
KJV: to the Pharisees, and
INT: to the Pharisees and told

John 11:47 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον καὶ
NAS: the chief priests and the Pharisees convened
KJV: and the Pharisees a council,
INT: and the Pharisees a council and

John 11:57 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα
NAS: the chief priests and the Pharisees had given
KJV: and the Pharisees had given
INT: and the Pharisees a command that

John 12:19 N-NMP
GRK: οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς
NAS: So the Pharisees said to one another,
KJV: The Pharisees therefore said
INT: Therefore [the] Pharisees said among

John 12:42 N-AMP
GRK: διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν
NAS: in Him, but because of the Pharisees they were not confessing
KJV: because of the Pharisees they did
INT: on account of the Pharisees not they confessed

John 18:3 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται
NAS: from the chief priests and the Pharisees, came
KJV: and Pharisees, cometh
INT: from the Pharisees officers comes

Acts 5:34 N-NMS
GRK: τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος ὀνόματι Γαμαλιήλ
NAS: But a Pharisee named Gamaliel,
KJV: the council, a Pharisee, named
INT: the Council a Pharisee by name Gamaliel

Acts 15:5 N-GMP
GRK: αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων πεπιστευκότες λέγοντες
NAS: of the sect of the Pharisees who had believed
KJV: the sect of the Pharisees which believed,
INT: sect of the Pharisees who believed saying

Acts 23:6 N-GMP
GRK: δὲ ἕτερον Φαρισαίων ἔκραζεν ἐν
NAS: and the other Pharisees, Paul
KJV: the other Pharisees, he cried out
INT: and [the] other of Pharisees cried out in

Acts 23:6 N-NMS
GRK: ἀδελφοί ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι υἱὸς
NAS: I am a Pharisee, a son
KJV: am a Pharisee, the son
INT: brothers I a Pharisee am son

Acts 23:6 N-GMP
GRK: εἰμι υἱὸς Φαρισαίων περὶ ἐλπίδος
NAS: a son of Pharisees; I am on trial
KJV: the son of a Pharisee: of
INT: am son of a Pharisee concerning [the] hope

Acts 23:7 N-GMP
GRK: στάσις τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων
NAS: a dissension between the Pharisees and Sadducees,
KJV: a dissension between the Pharisees and
INT: a dissension of the Pharisees and Sadducees

Acts 23:8 N-NMP
GRK: μήτε πνεῦμα Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν
NAS: a spirit, but the Pharisees acknowledge
KJV: but the Pharisees confess
INT: nor spirit Pharisees however acknowledge

Acts 23:9 N-GMP
GRK: μέρους τῶν Φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες
NAS: of the scribes of the Pharisaic party
KJV: the scribes [that were] of the Pharisees' part
INT: part of the Pharisees they were contending saying

Acts 26:5 N-NMS
GRK: θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος
NAS: that I lived [as] a Pharisee according
KJV: religion I lived a Pharisee.
INT: religion I lived a Pharisee

Philippians 3:5 N-NMS
GRK: κατὰ νόμον Φαρισαῖος
NAS: of Hebrews; as to the Law, a Pharisee;
KJV: as touching the law, a Pharisee;
INT: according to [the] law a Pharisee

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page