John 9:16
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Ἔλεγον
elegon
Were sayingV-IIA-3P
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
5330 [e]Φαρισαίων
Pharisaiōn
PhariseesN-GMP
5100 [e]τινές
tines
some,IPro-NMP
3756 [e]Οὐκ
Ouk
NotAdv
1510 [e]ἔστιν
estin
isV-PIA-3S
3778 [e]οὗτος
houtos
thisDPro-NMS
3844 [e]παρὰ
para
fromPrep
2316 [e]Θεοῦ
Theou
GodN-GMS
3588 [e]
ho
theArt-NMS
444 [e]ἄνθρωπος,
anthrōpos
man,N-NMS
3754 [e]ὅτι
hoti
forConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
4521 [e]σάββατον
sabbaton
SabbathN-ANS
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
5083 [e]τηρεῖ.
tērei
He does keep.V-PIA-3S
243 [e]Ἄλλοι
alloi
OthersAdj-NMP
1161 [e][δὲ]
de
howeverConj
3004 [e]ἔλεγον
elegon
were saying,V-IIA-3P
4459 [e]Πῶς
Pōs
HowAdv
1410 [e]δύναται
dynatai
is ableV-PIM/P-3S
444 [e]ἄνθρωπος
anthrōpos
a manN-NMS
268 [e]ἁμαρτωλὸς
hamartōlos
sinfulAdj-NMS
5108 [e]τοιαῦτα
toiauta
suchDPro-ANP
4592 [e]σημεῖα
sēmeia
signsN-ANP
4160 [e]ποιεῖν;
poiein
to do?V-PNA
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
4978 [e]σχίσμα
schisma
divisionN-NNS
1510 [e]ἦν
ēn
there wasV-IIA-3S
1722 [e]ἐν
en
amongPrep
846 [e]αὐτοῖς.
autois
them.PPro-DM3P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:16 Greek NT: Nestle 1904
ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές Οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι ἔλεγον Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:16 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές Οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ θεοῦ ὁ ἄνθρωπος, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι δὲ ἔλεγον Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:16 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές Οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ θεοῦ ὁ ἄνθρωπος, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι δὲ ἔλεγον Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:16 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές, Οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἔστιν παρὰ τοῦ θεοῦ, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. Ἄλλοι ἔλεγον, Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; Καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:16 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές· Οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἔστι παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι ἔλεγον· Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:16 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές· οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ θεοῦ ὁ ἄνθρωπος, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι ἔλεγον· πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:16 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές, Οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἔστι παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι ἔλεγον, Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:16 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές οὗτος ὁ ἄνθρωπος Οὐκ ἔστιν παρὰ τοῦ θεοῦ ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ ἄλλοι ἔλεγον Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς

John 9:16 Hebrew Bible
ויאמרו מקצת הפרושים זה האיש לא מאלהים הוא כי לא ישמר את השבת ואחרים אמרו איכה יוכל איש חטא לעשות אתות כאלה ויהי ריב ביניהם׃

John 9:16 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܐܢܫܐ ܡܢ ܦܪܝܫܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܫܒܬܐ ܠܐ ܢܛܪ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܓܒܪܐ ܚܛܝܐ ܗܠܝܢ ܐܬܘܬܐ ܠܡܥܒܕ ܘܦܠܓܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܒܝܢܬܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Therefore some of the Pharisees were saying, "This man is not from God, because He does not keep the Sabbath." But others were saying, "How can a man who is a sinner perform such signs?" And there was a division among them.

King James Bible
Therefore said some of the Pharisees, This man is not of God, because he keepeth not the sabbath day. Others said, How can a man that is a sinner do such miracles? And there was a division among them.

Holman Christian Standard Bible
Therefore some of the Pharisees said, "This man is not from God, for He doesn't keep the Sabbath!" But others were saying, "How can a sinful man perform such signs?" And there was a division among them.
Treasury of Scripture Knowledge

This man.

John 9:24,30-33 Then again called they the man that was blind, and said to him, Give …

John 3:2 The same came to Jesus by night, and said to him, Rabbi, we know …

John 5:36 But I have greater witness than that of John: for the works which …

John 14:11 Believe me that I am in the Father, and the Father in me: or else …

John 15:24 If I had not done among them the works which none other man did, …

And there.

John 7:12,43 And there was much murmuring among the people concerning him: for …

John 10:19 There was a division therefore again among the Jews for these sayings.

Luke 13:31-33 The same day there came certain of the Pharisees, saying to him, …

Acts 14:4 But the multitude of the city was divided: and part held with the …

Links
John 9:16John 9:16 NIVJohn 9:16 NLTJohn 9:16 ESVJohn 9:16 NASBJohn 9:16 KJVJohn 9:16 Bible AppsJohn 9:16 Biblia ParalelaJohn 9:16 Chinese BibleJohn 9:16 French BibleJohn 9:16 German BibleBible Hub
John 9:15
Top of Page
Top of Page