1722. ἐν (en)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1722. ἐν (en) — 2777 Occurrences

Matthew 1:18 Prep
GRK: αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα
NAS: she was found to be with child by the Holy
KJV: she was found with child of
INT: they she was found in womb to have [child]

Matthew 1:20 Prep
GRK: τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν
KJV: for that which is conceived in her is
INT: that which indeed in her having been conceived

Matthew 1:23 Prep
GRK: ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει
NAS: THE VIRGIN SHALL BE WITH CHILD AND SHALL BEAR
KJV: a virgin shall be with child, and
INT: the virgin in womb [child] will have

Matthew 2:1 Prep
GRK: Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς
KJV: was born in Bethlehem
INT: Jesus having been born in Bethlehem

Matthew 2:1 Prep
GRK: τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου
KJV: of Judaea in the days
INT: of Judea in [the] days of Herod

Matthew 2:2 Prep
GRK: τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ
KJV: his star in the east, and
INT: the star in the east

Matthew 2:5 Prep
GRK: εἶπαν αὐτῷ Ἐν Βηθλεὲμ τῆς
KJV: unto him, In Bethlehem
INT: they said to him In Bethlehem

Matthew 2:6 Prep
GRK: ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν
NAS: LEAST AMONG THE LEADERS
KJV: the least among the princes
INT: least are among the rulers

Matthew 2:9 Prep
GRK: ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ
KJV: they saw in the east,
INT: which they saw in the east

Matthew 2:16 Prep
GRK: παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ
KJV: the children that were in Bethlehem,
INT: boys that [were] in Bethlehem and

Matthew 2:16 Prep
GRK: Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς
KJV: Bethlehem, and in all the coasts
INT: Bethlehem and in all the

Matthew 2:18 Prep
GRK: Φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη
KJV: In Rama was there
INT: A voice in Ramah was heard

Matthew 2:19 Prep
GRK: τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ
KJV: a dream to Joseph in Egypt,
INT: to Joseph in Egypt

Matthew 3:1 Prep
GRK: ΕΝ ΔΕ ΤΑΙΣ
KJV: In those days
INT: in moreover the

Matthew 3:1 Prep
GRK: βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ
KJV: preaching in the wilderness
INT: Baptist proclaiming in the wilderness

Matthew 3:3 Prep
GRK: Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ
KJV: of one crying in the wilderness,
INT: [The] voice of one crying in the wilderness

Matthew 3:6 Prep
GRK: καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ
KJV: of him in Jordan, confessing
INT: and were baptized in the Jordan

Matthew 3:9 Prep
GRK: δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς Πατέρα
KJV: not to say within yourselves, We have
INT: think to say within yourselves [For] father

Matthew 3:11 Prep
GRK: ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς
KJV: baptize you with water unto
INT: you baptize with water to

Matthew 3:11 Prep
GRK: ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ
KJV: shall baptize you with the Holy Ghost,
INT: you will baptize with [the] Spirit Holy

Matthew 3:12 Prep
GRK: τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ
KJV: Whose fan [is] in his hand,
INT: the winnowing fork [is] in the hand

Matthew 3:17 Prep
GRK: ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ εὐδόκησα
KJV: Son, in whom
INT: the beloved in whom I am well pleased

Matthew 4:13 Prep
GRK: τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν
KJV: is upon the sea coast, in the borders
INT: which [is] on the sea-side in [the] region of Zebulun

Matthew 4:16 Prep
GRK: ὁ καθήμενος ἐν σκότει φῶς
KJV: which sat in darkness saw
INT: who were sitting in darkness a light

Matthew 4:16 Prep
GRK: τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ
KJV: to them which sat in the region and
INT: to those who were sitting in [the] land and

Matthew 4:21 Prep
GRK: ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ πλοίῳ
KJV: his brother, in a ship with
INT: brother of him in the boat

Matthew 4:23 Prep
GRK: Καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ
NAS: of sickness among the people.
KJV: Galilee, teaching in their synagogues,
INT: And he went throughout all

Matthew 4:23 Prep
GRK: Γαλιλαίᾳ διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς
KJV: manner of disease among the people.
INT: Galilee teaching in the synagogues

Matthew 4:23 Prep
GRK: πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ
INT: every sickness among the people

Matthew 5:12 Prep
GRK: ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς
KJV: [is] your reward in heaven: for
INT: of you [is] great in the heavens

Matthew 5:13 Prep
GRK: ἅλας μωρανθῇ ἐν τίνι ἁλισθήσεται
NAS: has become tasteless, how can it be made salty
KJV: have lost his savour, wherewith shall it be salted?
INT: salt become tasteless with what will it be salted

Matthew 5:15 Prep
GRK: πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ
KJV: unto all that are in the house.
INT: for all who [are] in the house

Matthew 5:16 Prep
GRK: ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς
KJV: Father which is in heaven.
INT: of you who [is] in the heavens

Matthew 5:19 Prep
GRK: ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ
KJV: the least in the kingdom
INT: least he will be called in the kingdom

Matthew 5:19 Prep
GRK: μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ
KJV: great in the kingdom
INT: great will be called in the kingdom

Matthew 5:25 Prep
GRK: μετ' αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ
KJV: whiles thou art in the way with
INT: with him on the way

Matthew 5:28 Prep
GRK: ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ
KJV: with her already in his heart.
INT: has committed adultery with her in the heart

Matthew 5:34 Prep
GRK: ὅλως μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ
KJV: at all; neither by heaven; for
INT: at all neither by the heaven

Matthew 5:35 Prep
GRK: μήτε ἐν τῇ γῇ
KJV: Nor by the earth; for
INT: nor by the earth

Matthew 5:36 Prep
GRK: μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ
KJV: Neither shalt thou swear by thy head,
INT: Neither by the head

Matthew 5:45 Prep
GRK: ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ὅτι
KJV: Father which is in heaven: for
INT: of you who isin [the] heavens for

Matthew 6:1 Prep
GRK: ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
KJV: Father which is in heaven.
INT: of you who [is] in the heavens

Matthew 6:2 Prep
GRK: ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς
KJV: do in the synagogues
INT: hypocrites do in the synagogues

Matthew 6:2 Prep
GRK: συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις
KJV: and in the streets,
INT: synagogues and in the streets

Matthew 6:4 Prep
GRK: ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ
KJV: alms may be in secret: and
INT: giving in secret

Matthew 6:4 Prep
GRK: ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ
KJV: which seeth in secret himself
INT: who sees in secret

Matthew 6:5 Prep
GRK: ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς
KJV: to pray standing in the synagogues and
INT: for they love in the synagogues

Matthew 6:5 Prep
GRK: συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις
KJV: and in the corners
INT: synagogues and on the corners

Matthew 6:6 Prep
GRK: σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ
KJV: Father which is in secret; and
INT: of you who [is] in secret

Matthew 6:6 Prep
GRK: ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ
KJV: which seeth in secret shall reward
INT: who sees in secret

Matthew 6:7 Prep
GRK: γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ
KJV: they shall be heard for their
INT: indeed that in the many words

Matthew 6:9 Prep
GRK: ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
KJV: which art in heaven,
INT: of us who [is] in the heavens

Matthew 6:10 Prep
GRK: σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ
KJV: earth, as [it is] in heaven.
INT: of you as in heaven [so] also

Matthew 6:18 Prep
GRK: σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ
KJV: Father which is in secret: and
INT: your who [is] in secret

Matthew 6:18 Prep
GRK: ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ
KJV: which seeth in secret, shall reward
INT: who sees in secret

Matthew 6:20 Prep
GRK: ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ ὅπου
KJV: treasures in heaven,
INT: for youselves treasures in heaven where

Matthew 6:23 Prep
GRK: φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος
KJV: the light that is in thee be darkness,
INT: light that [is] in you darkness

Matthew 6:29 Prep
GRK: οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ
KJV: even Solomon in all his
INT: not even Solomon in all the

Matthew 7:2 Prep
GRK: ἐν ᾧ γὰρ
KJV: For with what
INT: with that which for

Matthew 7:2 Prep
GRK: κριθήσεσθε καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ
KJV: and with what
INT: you will be judged and with what measure

Matthew 7:3 Prep
GRK: κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ
KJV: thou the mote that is in thy
INT: speck that [is] in the eye

Matthew 7:3 Prep
GRK: τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ
KJV: not the beam that is in thine own eye?
INT: and [the] in your [own]

Matthew 7:4 Prep
GRK: ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ
KJV: behold, a beam [is] in thine own eye?
INT: the beam [is] in the eye

Matthew 7:6 Prep
GRK: καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν
KJV: they trample them under their feet,
INT: they should trample upon them with the feet

Matthew 7:11 Prep
GRK: ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
KJV: Father which is in heaven give
INT: of you who [is] in the heavens

Matthew 7:15 Prep
GRK: πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν προβάτων
KJV: to you in sheep's clothing,
INT: to you in clothing of sheep

Matthew 7:21 Prep
GRK: μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
KJV: of my Father which is in heaven.
INT: of me who [is] in the heavens

Matthew 7:22 Prep
GRK: ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ
KJV: will say to me in that day,
INT: will say to me on that the

Matthew 8:6 Prep
GRK: μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ
KJV: lieth at home
INT: of me is laid in the house

Matthew 8:10 Prep
GRK: τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ
KJV: faith, no, not in Israel.
INT: so great faith in Israel

Matthew 8:11 Prep
GRK: καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ
KJV: and Jacob, in the kingdom of heaven.
INT: and Jacob in the kingdom

Matthew 8:13 Prep
GRK: παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ
KJV: was healed in the selfsame
INT: servant of him in the hour

Matthew 8:24 Prep
GRK: μέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ
KJV: tempest in the sea,
INT: great arose in the sea

Matthew 8:32 Prep
GRK: καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν
KJV: and perished in the waters.
INT: and perished in the waters

Matthew 9:3 Prep
GRK: γραμματέων εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς Οὗτος
KJV: said within themselves,
INT: scribes said to themselves This [man]

Matthew 9:4 Prep
GRK: ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις
KJV: ye evil in your hearts?
INT: think you evil in the hearts

Matthew 9:10 Prep
GRK: αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ
KJV: as Jesus sat at meat in the house,
INT: at his reclining [at table] in the house

Matthew 9:21 Prep
GRK: ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ Ἐὰν
KJV: For she said within herself, If
INT: she said indeed within herself If

Matthew 9:31 Prep
GRK: διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ
NAS: out and spread the news about Him throughout all
KJV: his fame in all that
INT: they make known him in all the

Matthew 9:33 Prep
GRK: ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ
KJV: so seen in Israel.
INT: was it seen thus in Israel

Matthew 9:34 Prep
GRK: Φαρισαῖοι ἔλεγον Ἐν τῷ ἄρχοντι
KJV: devils through the prince
INT: Pharisees said By the prince

Matthew 9:35 Prep
GRK: κώμας διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς
KJV: teaching in their
INT: villages teaching in the synagogues

Matthew 10:11 Prep
GRK: ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός
KJV: enquire who in it is
INT: inquire who in it worthy

Matthew 10:15 Prep
GRK: καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως
KJV: and Gomorrha in the day of judgment,
INT: and of Gomorrah on day of judgment

Matthew 10:16 Prep
GRK: ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων
KJV: as sheep in the midst of wolves:
INT: as sheep in [the] midst of wolves

Matthew 10:17 Prep
GRK: συνέδρια καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς
KJV: you in their
INT: courts and in the synagogues

Matthew 10:19 Prep
GRK: γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ
KJV: you in that same
INT: indeed you in that

Matthew 10:20 Prep
GRK: τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν
KJV: which speaketh in you.
INT: which speaks through you

Matthew 10:23 Prep
GRK: διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει
KJV: they persecute you in this city,
INT: they persecute you in the city

Matthew 10:27 Prep
GRK: λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ
KJV: you in darkness,
INT: I tell you in the darkness

Matthew 10:27 Prep
GRK: σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτί
KJV: [that] speak ye in light:
INT: darkness speak in the light

Matthew 10:28 Prep
GRK: σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ
KJV: and body in hell.
INT: body to destroy in hell

Matthew 10:32 Prep
GRK: ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν
KJV: before men, him will I confess
INT: who will confess in me before

Matthew 10:32 Prep
GRK: ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν
KJV: Father which is in heaven.
INT: will confess also I in him before

Matthew 10:32 Prep
GRK: μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
INT: of me who [is] in the heavens

Matthew 10:33 Prep
GRK: μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
KJV: Father which is in heaven.
INT: of me who [is] in the heavens

Matthew 11:1 Prep
GRK: καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν
KJV: and to preach in their cities.
INT: and to preach in the cities

Matthew 11:2 Prep
GRK: Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ
NAS: Now when John, while imprisoned, heard
KJV: had heard in the prison
INT: John having heard in the prison

Matthew 11:6 Prep
GRK: μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί
KJV: not be offended in me.
INT: not shall fall away in me

Matthew 11:8 Prep
GRK: ἰδεῖν ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον
KJV: A man clothed in soft raiment?
INT: to see a man in fine [clothes] having been dressed

Matthew 11:8 Prep
GRK: μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις
KJV: soft [clothing] are in kings' houses.
INT: fine [clothes] wear in the houses

Matthew 11:11 Prep
GRK: οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν
NAS: I say to you, among those born
KJV: unto you, Among them that are born
INT: not there has risen among [those] born of women

Matthew 11:11 Prep
GRK: δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ
KJV: he that is least in the kingdom
INT: and [the] least in the kingdom

Matthew 11:16 Prep
GRK: παιδίοις καθημένοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς
KJV: sitting in the markets,
INT: to little children sitting in the markets

Matthew 11:20 Prep
GRK: τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο
KJV: the cities wherein most
INT: the cities in which had taken place

Matthew 11:21 Prep
GRK: ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ
KJV: which were done in you, had been done
INT: for if in Tyre and

Matthew 11:21 Prep
GRK: αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν πάλαι
KJV: you, had been done in Tyre and
INT: which having taken place in you long ago

Matthew 11:21 Prep
GRK: πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ
KJV: long ago in sackcloth
INT: long ago anyhow in sackcloth and

Matthew 11:22 Prep
GRK: ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως
KJV: and Sidon at the day of judgment,
INT: more tolerable will it be in day of judgment

Matthew 11:23 Prep
GRK: ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν
KJV: have been done in thee,
INT: for if in Sodom had taken place

Matthew 11:23 Prep
GRK: αἱ γενόμεναι ἐν σοί ἔμεινεν
KJV: had been done in Sodom,
INT: which having taken place in you it had remained

Matthew 11:24 Prep
GRK: ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως
KJV: of Sodom in the day
INT: more tolerable will it be in day of judgment

Matthew 11:25 Prep
GRK: Ἐν ἐκείνῳ τῷ
KJV: At that time
INT: At that

Matthew 12:1 Prep
GRK: Ἐν ἐκείνῳ τῷ
KJV: At that time
INT: At that

Matthew 12:2 Prep
GRK: ἔξεστιν ποιεῖν ἐν σαββάτῳ
KJV: lawful to do upon the sabbath day.
INT: it is lawful to do on Sabbath

Matthew 12:5 Prep
GRK: οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ
KJV: not read in the law, how that
INT: not have you read in the law

Matthew 12:5 Prep
GRK: οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ
KJV: the priests in the temple
INT: the priests in the temple

Matthew 12:19 Prep
GRK: ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις
KJV: his voice in the streets.
INT: will hear any one in the streets

Matthew 12:24 Prep
GRK: εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεβοὺλ
KJV: devils, but by Beelzebub the prince
INT: if not by Beelzebul

Matthew 12:27 Prep
GRK: εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω
KJV: if I by Beelzebub cast out
INT: if I by Beelzebul cast out

Matthew 12:27 Prep
GRK: υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν
KJV: cast out devils, by whom do your
INT: sons of you by whom do they cast out

Matthew 12:28 Prep
GRK: εἰ δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ
KJV: cast out devils by the Spirit of God,
INT: if moreover by [the] Spirit of God

Matthew 12:32 Prep
GRK: αὐτῷ οὔτε ἐν τούτῳ τῷ
KJV: him, neither in this world,
INT: him neither in this the

Matthew 12:32 Prep
GRK: αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι
KJV: world, neither in the [world] to come.
INT: age nor in the coming [one]

Matthew 12:36 Prep
GRK: αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως
KJV: thereof in the day
INT: it an account in day of judgment

Matthew 12:40 Prep
GRK: ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ
KJV: three nights in the whale's belly;
INT: was Jonah in the belly

Matthew 12:40 Prep
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ
KJV: nights in the heart
INT: the of man in the heart

Matthew 12:41 Prep
GRK: Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει
KJV: of Nineveh shall rise in judgment with
INT: of nineveh will stand up in the judgment

Matthew 12:42 Prep
GRK: νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει
KJV: shall rise up in the judgment
INT: of [the] south will rise up in the judgment

Matthew 12:50 Prep
GRK: μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς αὐτός
KJV: Father which is in heaven, the same
INT: of me who [is] in [the] heavens he

Matthew 13:1 Prep
GRK: Ἐν τῇ ἡμέρᾳ
KJV: The same day went
INT: And in the [same] day

Matthew 13:3 Prep
GRK: αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς λέγων
KJV: unto them in parables,
INT: to them many things in parables saying

Matthew 13:4 Prep
GRK: καὶ ἐν τῷ σπείρειν
KJV: And when he sowed,
INT: And as sowed

Matthew 13:10 Prep
GRK: Διὰ τί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς
KJV: speakest thou unto them in parables?
INT: because of why in parables speak you

Matthew 13:13 Prep
GRK: διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς
KJV: speak I to them in parables: because
INT: Because of this in parables to them

Matthew 13:19 Prep
GRK: τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδίᾳ
KJV: that which was sown in his heart.
INT: that which was sown in the heart

Matthew 13:21 Prep
GRK: δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ ἀλλὰ
KJV: not root in himself, but
INT: moreover root in himself but

Matthew 13:24 Prep
GRK: καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ
KJV: good seed in his field:
INT: good seed in the field

Matthew 13:25 Prep
GRK: ἐν δὲ τῷ
NAS: But while his men were sleeping,
KJV: But while men slept,
INT: in moreover the [time]

Matthew 13:27 Prep
GRK: σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ
KJV: good seed in thy field?
INT: seed did you sow in your

Matthew 13:30 Prep
GRK: θερισμοῦ καὶ ἐν καιρῷ τοῦ
KJV: and in the time
INT: harvest and in the time of the

Matthew 13:31 Prep
GRK: ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ
KJV: took, and sowed in his field:
INT: a man sowed in the field

Matthew 13:32 Prep
GRK: καὶ κατασκηνοῦν ἐν τοῖς κλάδοις
KJV: and lodge in the branches thereof.
INT: and perch in the branches

Matthew 13:34 Prep
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς
KJV: unto the multitude in parables;
INT: Jesus in parables to the

Matthew 13:35 Prep
GRK: λέγοντος Ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ
KJV: my mouth in parables; I will utter
INT: saying I will open in parables the

Matthew 13:40 Prep
GRK: οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ
KJV: so shall it be in the end of this
INT: thus it will be in the completion

Matthew 13:43 Prep
GRK: ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ
KJV: as the sun in the kingdom of their
INT: the sun in the kingdom

Matthew 13:44 Prep
GRK: θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ
KJV: hid in a field;
INT: to treasure hidden in the field

Matthew 13:49 Prep
GRK: οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ
KJV: shall it be at the end
INT: Thus will it be in the completion

Matthew 13:54 Prep
GRK: ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ
KJV: he taught them in their synagogue,
INT: he taught them in the synagogue

Matthew 13:57 Prep
GRK: καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ ὁ
KJV: And they were offended in him. But
INT: And they were offended at him

Matthew 13:57 Prep
GRK: εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι
KJV: save in his own
INT: if not in the hometown

Matthew 13:57 Prep
GRK: πατρίδι καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ
KJV: country, and in his own house.
INT: hometown and in the household

Matthew 14:1 Prep
GRK: Ἐν ἐκείνῳ τῷ
KJV: At that time
INT: At that the

Matthew 14:2 Prep
GRK: δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ
KJV: do shew forth themselves in him.
INT: miraculous powers work in him

Matthew 14:3 Prep
GRK: αὐτὸν καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο
KJV: and put [him] in prison for
INT: him and in prison put [him]

Matthew 14:6 Prep
GRK: τῆς Ἡρῳδιάδος ἐν τῷ μέσῳ
NAS: danced before [them] and pleased
KJV: danced before them, and
INT: of the Herodias in the midst

Matthew 14:10 Prep
GRK: τὸν Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ
KJV: and beheaded John in the prison.
INT: John in the prison

Matthew 14:13 Prep
GRK: ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς
KJV: thence by ship
INT: withdrew from there by boat to

Matthew 14:33 Prep
GRK: οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ
KJV: Then they that were in the ship came
INT: those moreover in the boat

Matthew 15:32 Prep
GRK: ποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ
KJV: lest they faint in the way.
INT: lesst they faint on the way

Matthew 15:33 Prep
GRK: Πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι
KJV: bread in the wilderness,
INT: from where to us in a secluded place loaves

Matthew 16:7 Prep
GRK: δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες
NAS: They began to discuss [this] among themselves,
KJV: they reasoned among themselves,
INT: moreover they reasoned among themselves saying

Matthew 16:8 Prep
GRK: Τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς ὀλιγόπιστοι
NAS: do you discuss among yourselves
KJV: reason ye among yourselves,
INT: Why reason you among yourselves O [you] of little faith

Matthew 16:17 Prep
GRK: μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
KJV: Father which is in heaven.
INT: of me who [is] in the heavens

Matthew 16:19 Prep
GRK: ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς
KJV: shall be bound in heaven: and
INT: will be bound in the heavens

Matthew 16:19 Prep
GRK: ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς
KJV: shall be loosed in heaven.
INT: will be loosed in the heavens

Matthew 16:27 Prep
GRK: ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ
KJV: shall come in the glory of his
INT: man to come in the glory

Matthew 16:28 Prep
GRK: ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ
KJV: of man coming in his kingdom.
INT: of man coming in the kingdom

Matthew 17:5 Prep
GRK: ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ εὐδόκησα
KJV: Son, in whom
INT: the beloved in whom I am well pleased

Matthew 17:12 Prep
GRK: ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα
KJV: but have done unto him whatsoever
INT: but did to him whatever

Matthew 17:21 Prep
GRK: εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ
KJV: out but by prayer and
INT: except but by prayer and

Matthew 17:22 Prep
GRK: δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ
KJV: while they abode in Galilee, Jesus
INT: moreover they in Galilee

Matthew 18:1 Prep
GRK: Ἐν ἐκείνῃ τῇ
KJV: At the same time
INT: In that

Matthew 18:1 Prep
GRK: μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ
KJV: the greatest in the kingdom
INT: [the] greatest is in the kingdom

Matthew 18:2 Prep
GRK: ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν
NAS: to Himself and set him before them,
KJV: and set him in the midst of them,
INT: he set it in midst of them

Matthew 18:4 Prep
GRK: ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ
KJV: is greatest in the kingdom of heaven.
INT: the greatest in the kingdom

Matthew 18:6 Prep
GRK: καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει
KJV: [that] he were drowned in the depth
INT: and he be sunk in the depth

Matthew 18:10 Prep
GRK: ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ
KJV: unto you, That in heaven their
INT: angels of them in [the] heavens continually

Matthew 18:10 Prep
GRK: μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς
KJV: Father which is in heaven.
INT: of me who [is] in [the] heavens

Matthew 18:14 Prep
GRK: ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα
KJV: Father which is in heaven, that
INT: of you who [is] in [the] heavens that

Matthew 18:18 Prep
GRK: ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ καὶ
KJV: shall be bound in heaven: and
INT: will be bound in heaven and

Matthew 18:18 Prep
GRK: ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ
KJV: shall be loosed in heaven.
INT: will be loosed in heaven

Matthew 18:19 Prep
GRK: μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς
KJV: Father which is in heaven.
INT: of me who [is] in [the] heavens

Matthew 18:20 Prep
GRK: ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν
KJV: there am I in the midst of them.
INT: there am I in [the] midst of them

Matthew 19:21 Prep
GRK: ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς καὶ
KJV: treasure in heaven:
INT: you will have treasure in [the] heavens and

Matthew 19:28 Prep
GRK: ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλινγενεσίᾳ
KJV: me, in the regeneration
INT: having followed me in the regeneration

Matthew 20:3 Prep
GRK: ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ
KJV: standing idle in the marketplace,
INT: others standing in the marketplace

Matthew 20:15 Prep
GRK: θέλω ποιῆσαι ἐν τοῖς ἐμοῖς
KJV: what I will with mine own?
INT: I will to do with that which [is] mine

Matthew 20:17 Prep
GRK: ἰδίαν καὶ ἐν τῇ ὁδῷ
KJV: disciples apart in the way, and
INT: themselves and on the way

Matthew 20:21 Prep
GRK: εὐωνύμων σου ἐν τῇ βασιλείᾳ
KJV: on the left, in thy kingdom.
INT: [the] left hand of you in the kingdom

Matthew 20:26 Prep
GRK: οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν ἀλλ'
NAS: It is not this way among you, but whoever
KJV: be so among you: but
INT: thus will it be among you but

Matthew 20:26 Prep
GRK: ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας
NAS: great among you shall be your servant,
KJV: be great among you, let him be
INT: if would among you great

Matthew 20:27 Prep
GRK: ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι
NAS: to be first among you shall be your slave;
KJV: be chief among you, let him be
INT: anyhow would among you be

Matthew 21:8 Prep
GRK: τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ
KJV: their garments in the way; others
INT: the cloaks on the road

Matthew 21:8 Prep
GRK: καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ
KJV: and strawed [them] in the way.
INT: and were spreading [them] on the road

Matthew 21:9 Prep
GRK: ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου
KJV: [is] he that cometh in the name
INT: he who comes in [the] name of [the] Lord

Matthew 21:9 Prep
GRK: Κυρίου Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις
KJV: of the Lord; Hosanna in the highest.
INT: of [the] Lord Hosanna in the highest

Matthew 21:12 Prep
GRK: καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ
KJV: and bought in the temple, and
INT: and buying in the temple

Matthew 21:14 Prep
GRK: καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ
KJV: came to him in the temple; and
INT: and lame in the temple

Matthew 21:15 Prep
GRK: τοὺς κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ
KJV: the children crying in the temple, and
INT: the crying in the temple

Matthew 21:19 Prep
GRK: οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ
KJV: found nothing thereon, but leaves
INT: nothing found on it if

Matthew 21:22 Prep
GRK: ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ
KJV: ye shall ask in prayer,
INT: anyhow you might ask in prayer

Matthew 21:23 Prep
GRK: λαοῦ λέγοντες Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ
KJV: and said, By what
INT: people saying By what authority

Matthew 21:24 Prep
GRK: ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ
KJV: will tell you by what authority
INT: to you will say by what authority

Matthew 21:25 Prep
GRK: δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες
NAS: And they [began] reasoning among themselves,
INT: and they reasoned with themselves saying

Matthew 21:27 Prep
GRK: λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ
KJV: I you by what authority
INT: tell you by what authority

Matthew 21:28 Prep
GRK: σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι
KJV: work to day in my vineyard.
INT: today work in the vineyard

Matthew 21:32 Prep
GRK: πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης
KJV: unto you in the way of righteousness,
INT: to you in [the] way of righteousness

Matthew 21:33 Prep
GRK: καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν
KJV: digged a winepress in it, and
INT: and dug in it a winepress

Matthew 21:38 Prep
GRK: υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς Οὗτός
NAS: they said among themselves,
KJV: they said among themselves,
INT: son said among themselves This

Matthew 21:41 Prep
GRK: τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς
KJV: him the fruits in their seasons.
INT: the fruits in the seasons

Matthew 21:42 Prep
GRK: Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς
KJV: read in the scriptures,
INT: never Did you read in the Scriptures

Matthew 21:42 Prep
GRK: ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν
KJV: it is marvellous in our eyes?
INT: it is marvelous in [the] eyes of us

Matthew 22:1 Prep
GRK: πάλιν εἶπεν ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς
KJV: unto them again by parables, and said,
INT: again spoke in parables to them

Matthew 22:15 Prep
GRK: αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ
KJV: they might entangle him in [his] talk.
INT: him they might trap in his words

Matthew 22:16 Prep
GRK: τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις
KJV: the way of God in truth,
INT: of God in truth teach

Matthew 22:23 Prep
GRK: Ἐν ἐκείνῃ τῇ
KJV: The same day came
INT: On that

Matthew 22:28 Prep
GRK: ἐν τῇ ἀναστάσει
KJV: Therefore in the resurrection whose
INT: In the resurrection

Matthew 22:30 Prep
GRK: ἐν γὰρ τῇ
KJV: For in the resurrection they neither
INT: in indeed the

Matthew 22:30 Prep
GRK: ὡς ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ
KJV: the angels of God in heaven.
INT: like angels in heaven

Matthew 22:36 Prep
GRK: ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ
KJV: [is] the great commandment in the law?
INT: commandment [is the] greatest in the law

Matthew 22:37 Prep
GRK: θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ
KJV: thy God with all thy
INT: God of you with all the

Matthew 22:37 Prep
GRK: σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ
KJV: heart, and with all thy
INT: of you and with all the

Matthew 22:37 Prep
GRK: σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ
KJV: soul, and with all thy
INT: of you and with all the

Matthew 22:40 Prep
GRK: ἐν ταύταις ταῖς
KJV: On these two
INT: On these

Matthew 22:43 Prep
GRK: οὖν Δαυὶδ ἐν πνεύματι καλεῖ
KJV: then doth David in spirit call
INT: then David in spirit does call

Matthew 23:6 Prep
GRK: τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις
KJV: the uppermost rooms at feasts,
INT: the chief place at the banquets

Matthew 23:6 Prep
GRK: τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς
KJV: and the chief seats in the synagogues,
INT: the first seats in the synagogues

Matthew 23:7 Prep
GRK: τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς
KJV: And greetings in the markets, and
INT: the greetings in the marketplaces

Matthew 23:16 Prep
GRK: ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ
KJV: shall swear by the temple,
INT: anyhow shall swear by the temple

Matthew 23:16 Prep
GRK: ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ
KJV: shall swear by the gold
INT: anyhow shall swear by the gold

Matthew 23:18 Prep
GRK: ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ
KJV: shall swear by the altar,
INT: anyhow shall swear by the altar

Matthew 23:18 Prep
GRK: ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ
KJV: sweareth by the gift
INT: anyhow shall swear by the gift

Matthew 23:20 Prep
GRK: οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ
KJV: shall swear by the altar,
INT: therefore having sworn by the altar

Matthew 23:20 Prep
GRK: θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ
KJV: the altar, sweareth by it, and
INT: altar swears by it and

Matthew 23:20 Prep
GRK: αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς
KJV: it, and by all things thereon.
INT: it and by all things that [are]

Matthew 23:21 Prep
GRK: ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ
KJV: whoso shall swear by the temple,
INT: he that having sworn by the temple

Matthew 23:21 Prep
GRK: ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ
KJV: the temple, sweareth by it, and
INT: temple swears by it and

Matthew 23:21 Prep
GRK: αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικοῦντι
KJV: it, and by him that dwelleth therein.
INT: it and by him who dwells in

Matthew 23:22 Prep
GRK: ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ
KJV: he that shall swear by heaven,
INT: he that having sworn by heaven

Matthew 23:22 Prep
GRK: οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ
KJV: heaven, sweareth by the throne of God,
INT: heaven swears by the throne

Matthew 23:22 Prep
GRK: θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ
KJV: and by him that sitteth
INT: of God and by him who sits

Matthew 23:30 Prep
GRK: Εἰ ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις
KJV: If we had been in the days of our
INT: If we had been in the days

Matthew 23:30 Prep
GRK: αὐτῶν κοινωνοὶ ἐν τῷ αἵματι
KJV: with them in the blood
INT: with them partakers in the blood

Matthew 23:34 Prep
GRK: αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς
KJV: shall ye scourge in your
INT: them you will flog in the synagogues

Matthew 23:39 Prep
GRK: ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου
KJV: [is] he that cometh in the name
INT: [is] he who comes in [the] name of [the] Lord

Matthew 24:14 Prep
GRK: τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ
KJV: shall be preached in all
INT: of the kingdom in all the

Matthew 24:15 Prep
GRK: προφήτου ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ
KJV: the prophet, stand in the holy place,
INT: prophet standing in [the] place holy

Matthew 24:16 Prep
GRK: τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ
KJV: Then let them which be in Judaea flee
INT: then those in Judea

Matthew 24:18 Prep
GRK: καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ
KJV: Neither let him which is in the field
INT: and the [one] in the field

Matthew 24:19 Prep
GRK: δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις
KJV: woe unto them that are with child, and
INT: moreover to those that in womb have [child]

Matthew 24:19 Prep
GRK: ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς
KJV: to them that give suck in those
INT: to those that nurse infants in those the

Matthew 24:26 Prep
GRK: ὑμῖν Ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ
KJV: Behold, he is in the desert; go
INT: to you Behold in the wilderness

Matthew 24:26 Prep
GRK: ἐξέλθητε Ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις
KJV: behold, [he is] in the secret chambers;
INT: go forth [or] Behold [he is] in the inner rooms

Matthew 24:30 Prep
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ καὶ
KJV: of the Son of man in heaven: and
INT: the of man in heaven and

Matthew 24:38 Prep
GRK: γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις
KJV: For as in the days that were
INT: indeed they were in the days

Matthew 24:40 Prep
GRK: ἔσονται δύο ἐν τῷ ἀγρῷ
KJV: two be in the field; the one
INT: will be two in the field

Matthew 24:41 Prep
GRK: δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μύλῳ
KJV: [women shall be] grinding at the mill;
INT: two [women] grinding at the mill

Matthew 24:45 Prep
GRK: τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ
KJV: them meat in due season?
INT: the food in season

Matthew 24:48 Prep
GRK: δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ
KJV: servant shall say in his heart,
INT: servant that in the heart

Matthew 24:50 Prep
GRK: δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ
KJV: servant shall come in a day when
INT: servant of that in a day in which

Matthew 24:50 Prep
GRK: προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ
KJV: not for [him], and in an hour that
INT: he does expect and in an hour which

Matthew 25:4 Prep
GRK: ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις
KJV: took oil in their vessels
INT: took oil in the vessels

Matthew 25:13 Prep
GRK: τὴν ὥραν ἐν ᾗ ὁ
KJV: nor the hour wherein the Son of man
INT: the hour in which the

Matthew 25:16 Prep
GRK: λαβὼν ἠργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ
KJV: went and traded with the same, and
INT: having received traded with them and

Matthew 25:25 Prep
GRK: τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ
KJV: thy talent in the earth: lo,
INT: talent of you in the ground

Matthew 25:31 Prep
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ
KJV: of man shall come in his glory,
INT: of man in the glory

Matthew 25:36 Prep
GRK: ἐπεσκέψασθέ με ἐν φυλακῇ ἤμην
KJV: me: I was in prison, and
INT: you visited me in prison I was

Matthew 25:39 Prep
GRK: ἀσθενοῦντα ἢ ἐν φυλακῇ καὶ
KJV: sick, or in prison, and
INT: sick or in prison and

Matthew 25:43 Prep
GRK: ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ
KJV: sick, and in prison, and
INT: sick and in prison and

Matthew 25:44 Prep
GRK: ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ
KJV: sick, or in prison, and
INT: sick or in prison and

Matthew 26:5 Prep
GRK: δέ Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ
NAS: But they were saying, Not during the festival,
KJV: Not on the feast
INT: however Not during the feast

Matthew 26:5 Prep
GRK: θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ
NAS: a riot might occur among the people.
KJV: there be an uproar among the people.
INT: a riot there be among the people

Matthew 26:6 Prep
GRK: Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν
KJV: when Jesus was in Bethany, in
INT: Jesus having been in Bethany in [the]

Matthew 26:6 Prep
GRK: ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος
KJV: in Bethany, in the house of Simon
INT: in Bethany in [the] house of Simon

Matthew 26:13 Prep
GRK: εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ
KJV: shall be preached in the whole
INT: gospel this in all the

Matthew 26:23 Prep
GRK: τὴν χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ
KJV: with me in the dish, the same
INT: the hand in the dish

Matthew 26:29 Prep
GRK: ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ
KJV: with you in my Father's
INT: you new in the kingdom

Matthew 26:31 Prep
GRK: ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν
NAS: fall away because of Me this
KJV: shall be offended because of me
INT: you will fall away because of me during

Matthew 26:31 Prep
GRK: ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ
KJV: because of me this
INT: because of me during the night

Matthew 26:33 Prep
GRK: πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί ἐγὼ
NAS: away because of You, I will never
KJV: [men] shall be offended because of thee,
INT: all will fall away because of you I

Matthew 26:34 Prep
GRK: σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ
KJV: unto thee, That this night, before
INT: to you that during this

Matthew 26:52 Prep
GRK: λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται
KJV: the sword shall perish with the sword.
INT: having taken [the] sword by [the] sword will perish

Matthew 26:55 Prep
GRK: Ἐν ἐκείνῃ τῇ
KJV: In that same hour
INT: In that

Matthew 26:55 Prep
GRK: καθ' ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ
KJV: you teaching in the temple, and
INT: every day in the temple

Matthew 26:69 Prep
GRK: ἐκάθητο ἔξω ἐν τῇ αὐλῇ
KJV: sat without in the palace: and
INT: was sitting outside in the court

Matthew 27:12 Prep
GRK: καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι
NAS: And while He was being accused
KJV: And when he was accused
INT: And in the [time when] was accused

Matthew 27:29 Prep
GRK: καὶ κάλαμον ἐν τῇ δεξιᾷ
INT: and a reed in the right hand

Matthew 27:40 Prep
GRK: ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις
KJV: and buildest [it] in three days,
INT: temple and in three days

Matthew 27:56 Prep
GRK: ἐν αἷς ἦν
NAS: Among them was Mary Magdalene,
KJV: Among which was
INT: among whom was

Matthew 27:59 Prep
GRK: ἐνετύλιξεν αὐτὸ ἐν σινδόνι καθαρᾷ
INT: wrapped it in a linen cloth clean

Matthew 27:60 Prep
GRK: ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ
KJV: laid it in his own new
INT: placed it in the new

Matthew 27:60 Prep
GRK: ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ
KJV: which he had hewn out in the rock: and
INT: which he had cut in the rock

Matthew 28:18 Prep
GRK: πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ
KJV: is given unto me in heaven and
INT: all authority in heaven and

Mark 1:2 Prep
GRK: Καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαίᾳ
KJV: it is written in the prophets,
INT: as it has been written in Isaiah

Mark 1:3 Prep
GRK: Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ
KJV: of one crying in the wilderness,
INT: [The] voice of one crying in the wilderness

Mark 1:4 Prep
GRK: ὁ βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ
KJV: did baptize in the wilderness, and
INT: baptizing in the wilderness

Mark 1:5 Prep
GRK: ὑπ' αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ
KJV: of him in the river of Jordan,
INT: by him in the Jordan

Mark 1:8 Prep
GRK: βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ
INT: will baptize you with Spirit Holy

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page