ἐναντίον
Englishman's Concordance
ἐναντίον (enantion) — 5 Occurrences

Luke 1:6 Adv
GRK: δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ θεοῦ
INT: righteous both before God

Luke 20:26 Adv
GRK: αὐτοῦ ῥήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ
KJV: of his words before the people: and
INT: his word before the people

Luke 24:19 Adv
GRK: καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦ
KJV: and word before God and
INT: and word before God

Acts 7:10 Adv
GRK: καὶ σοφίαν ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως
KJV: wisdom in the sight of Pharaoh
INT: and wisdom before Pharoah king

Acts 8:32 Adv
GRK: ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείραντος
KJV: a lamb dumb before his shearer,
INT: as a lamb before him who shears

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page