Matthew 16:27
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3195 [e]μέλλει
mellei
Is aboutV-PIA-3S
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5207 [e]Υἱὸς
Huios
SonN-NMS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
444 [e]ἀνθρώπου
anthrōpou
manN-GMS
2064 [e]ἔρχεσθαι
erchesthai
to comeV-PNM/P
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
1391 [e]δόξῃ
doxē
gloryN-DFS
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
3962 [e]Πατρὸς
Patros
FatherN-GMS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of Him,PPro-GM3S
3326 [e]μετὰ
meta
withPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
32 [e]ἀγγέλων
angelōn
angelsN-GMP
846 [e]αὐτοῦ,
autou
of Him;PPro-GM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5119 [e]τότε
tote
thenAdv
591 [e]ἀποδώσει
apodōsei
He will giveV-FIA-3S
1538 [e]ἑκάστῳ
hekastō
to eachAdj-DMS
2596 [e]κατὰ
kata
according toPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
4234 [e]πρᾶξιν
praxin
deedsN-AFS
846 [e]αὐτοῦ.
autou
of him.PPro-GM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:27 Greek NT: Nestle 1904
μέλλει γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:27 Greek NT: Westcott and Hort 1881
μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:27 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:27 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:27 Greek NT: Greek Orthodox Church
μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:27 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:27 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:27 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ

Matthew 16:27 Hebrew Bible
כי עתיד בן האדם לבוא בכבוד אביו עם מלאכיו ואז ישלם לכל איש כמעשהו׃

Matthew 16:27 Aramaic NT: Peshitta
ܥܬܝܕ ܗܘ ܓܝܪ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܕܢܐܬܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܒܘܗܝ ܥܡ ܡܠܐܟܘܗܝ ܩܕܝܫܐ ܘܗܝܕܝܢ ܢܦܪܘܥ ܠܐܢܫ ܐܢܫ ܐܝܟ ܥܒܕܘܗܝ ܀ 28 ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܐܝܬ ܐܢܫܐ ܕܩܝܡܝܢ ܬܢܢ ܕܠܐ ܢܛܥܡܘܢ ܡܘܬܐ ܥܕܡܐ ܕܢܚܙܘܢ ܠܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܕܐܬܐ ܒܡܠܟܘܬܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"For the Son of Man is going to come in the glory of His Father with His angels, and WILL THEN REPAY EVERY MAN ACCORDING TO HIS DEEDS.

King James Bible
For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then he shall reward every man according to his works.

Holman Christian Standard Bible
For the Son of Man is going to come with His angels in the glory of His Father, and then He will reward each according to what he has done.
Treasury of Scripture Knowledge

the Son.

Matthew 24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then …

Matthew 25:31 When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels …

Matthew 26:64 Jesus said to him, You have said: nevertheless I say to you, Hereafter …

Mark 8:38 Whoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this …

Mark 14:62 And Jesus said, I am: and you shall see the Son of man sitting on …

Luke 9:26 For whoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall …

Luke 21:27 And then shall they see the Son of man coming in a cloud with power …

Luke 22:69 Hereafter shall the Son of man sit on the right hand of the power of God.

with.

Matthew 13:41,49 The Son of man shall send forth his angels, and they shall gather …

Daniel 7:10 A fiery stream issued and came forth from before him: thousand thousands …

Zechariah 14:5 And you shall flee to the valley of the mountains; for the valley …

2 Thessalonians 1:7-10 And to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus shall …

Jude 1:14 And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, …

and then.

Matthew 10:41,42 He that receives a prophet in the name of a prophet shall receive …

Job 34:11 For the work of a man shall he render to him, and cause every man …

Psalm 62:12 Also to you, O Lord, belongs mercy: for you render to every man according …

Proverbs 24:12 If you say, Behold, we knew it not; does not he that ponders the …

Isaiah 3:10,11 Say you to the righteous, that it shall be well with him: for they …

Jeremiah 17:10 I the LORD search the heart, I try the reins, even to give every …

Jeremiah 32:19 Great in counsel, and mighty in work: for your eyes are open on all …

Ezekiel 7:27 The king shall mourn, and the prince shall be clothed with desolation, …

Romans 2:6 Who will render to every man according to his deeds:

1 Corinthians 8:8 But meat commends us not to God: for neither, if we eat, are we the …

2 Corinthians 5:10 For we must all appear before the judgment seat of Christ; that every …

Ephesians 6:8 Knowing that whatever good thing any man does, the same shall he …

1 Peter 1:17 And if you call on the Father, who without respect of persons judges …

Revelation 2:23 And I will kill her children with death; and all the churches shall …

Revelation 22:12-15 And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every …

Links
Matthew 16:27Matthew 16:27 NIVMatthew 16:27 NLTMatthew 16:27 ESVMatthew 16:27 NASBMatthew 16:27 KJVMatthew 16:27 Bible AppsMatthew 16:27 Biblia ParalelaMatthew 16:27 Chinese BibleMatthew 16:27 French BibleMatthew 16:27 German BibleBible Hub
Matthew 16:26
Top of Page
Top of Page