3195. μέλλω (melló)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3195. μέλλω (melló) — 110 Occurrences

Matthew 2:13 V-PIA-3S
GRK: εἴπω σοι μέλλει γὰρ Ἡρῴδης
NAS: you; for Herod is going to search
KJV: for Herod will seek the young child
INT: I should tell you is about for Herod

Matthew 3:7 V-PPA-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς
NAS: you to flee from the wrath to come?
KJV: from the wrath to come?
INT: from the coming wrath

Matthew 11:14 V-PPA-NMS
GRK: Ἠλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι
KJV: Elias, which was for to come.
INT: Elijah who is about to come

Matthew 12:32 V-PPA-DMS
GRK: ἐν τῷ μέλλοντι
NAS: age or in the [age] to come.
KJV: neither in the [world] to come.
INT: in the coming [one]

Matthew 16:27 V-PIA-3S
GRK: μέλλει γὰρ ὁ
NAS: of Man is going to come
KJV: the Son of man shall come in
INT: is about indeed the

Matthew 17:12 V-PIA-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ'
NAS: of Man is going to suffer
KJV: Likewise shall also
INT: of man is about to suffer from

Matthew 17:22 V-PIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Μέλλει ὁ υἱὸς
NAS: of Man is going to be delivered
KJV: The Son of man shall be betrayed into
INT: Jesus is about the Son

Matthew 20:17 V-PPA-NMS
GRK: καὶ Μέλλων δὲ ἀναβαίνων
NAS: As Jesus was about to go
INT: and [as] was moreover going up

Matthew 20:22 V-PIA-1S
GRK: ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν καὶ
NAS: the cup that I am about to drink?
KJV: that I shall drink of, and
INT: which I am about to drink and

Matthew 24:6 V-FIA-2P
GRK: μελλήσετε δὲ ἀκούειν
NAS: You will be hearing of wars
KJV: And ye shall hear of wars
INT: you will be about moreover to hear of

Mark 10:32 V-PPA-ANP
GRK: λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν
NAS: them what was going to happen
KJV: them what things should happen
INT: to tell the things which were about to him to happen

Mark 13:4 V-PSA-3S
GRK: σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι
NAS: these things are going to be fulfilled?
KJV: all these things shall be fulfilled?
INT: sign when are going these things to bring to conclusion

Luke 3:7 V-PPA-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς
NAS: you to flee from the wrath to come?
KJV: from the wrath to come?
INT: from the coming wrath

Luke 7:2 V-IIA-3S
GRK: κακῶς ἔχων ἤμελλεν τελευτᾷν ὃς
NAS: by him, was sick and about to die.
KJV: was sick, and ready to die.
INT: sick being was about to die who

Luke 9:31 V-IIA-3S
GRK: αὐτοῦ ἣν ἤμελλεν πληροῦν ἐν
NAS: which He was about to accomplish
KJV: decease which he should accomplish at
INT: of him which he was about to accomplish in

Luke 9:44 V-PIA-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς
NAS: of Man is going to be delivered
KJV: the Son of man shall be delivered into
INT: of man is about to be betrayed into

Luke 10:1 V-IIA-3S
GRK: τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι
NAS: where He Himself was going to come.
KJV: whither he himself would come.
INT: place where he was about himself to come

Luke 13:9 V-PPA-ANS
GRK: εἰς τὸ μέλλον εἰ δὲ
INT: to fine if however

Luke 19:4 V-IIA-3S
GRK: ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι
NAS: to see Him, for He was about to pass through
KJV: him: for he was to pass that
INT: for that [way] he was about to pass

Luke 19:11 V-PIA-3S
GRK: ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία
NAS: of God was going to appear
KJV: of God should immediately
INT: that immediately was about the kingdom

Luke 21:7 V-PSA-3S
GRK: σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι
NAS: these things are about to take place?
KJV: these things shall come to pass?
INT: sign when are about these things to take place

Luke 21:36 V-PPA-ANP
GRK: πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι καὶ
NAS: these things that are about to take place,
KJV: these things that shall come to pass,
INT: all which are about to come to pass and

Luke 22:23 V-PPA-NMS
GRK: ὁ τοῦτο μέλλων πράσσειν
NAS: which one of them it might be who was going to do
KJV: them it was that should do this thing.
INT: who this was about to do

Luke 24:21 V-PPA-NMS
GRK: ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν
NAS: But we were hoping that it was He who was going to redeem
KJV: he which should have redeemed
INT: it is who is about to redeem

John 4:47 V-IIA-3S
GRK: τὸν υἱόν ἤμελλεν γὰρ ἀποθνήσκειν
NAS: his son; for he was at the point of death.
KJV: son: for he was at the point of death.
INT: son he was about indeed to die

John 6:6 V-IIA-3S
GRK: ᾔδει τί ἔμελλεν ποιεῖν
NAS: knew what He was intending to do.
KJV: knew what he would do.
INT: knew what he was about to do

John 6:15 V-PIA-3P
GRK: γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ
NAS: perceiving that they were intending to come
KJV: perceived that they would come and
INT: having known that they are about to come and

John 6:71 V-IIA-3S
GRK: οὗτος γὰρ ἔμελλεν παραδιδόναι αὐτόν
NAS: of the twelve, was going to betray
KJV: for he it was that should betray him,
INT: he indeed was about to betray him

John 7:35 V-PIA-3S
GRK: Ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι ὅτι
NAS: does this man intend to go
KJV: themselves, Whither will he go,
INT: Where he is about to go that

John 7:35 V-PIA-3S
GRK: τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ
NAS: that we will not find Him? He is not intending to go
INT: among the Greeks is he about to go and

John 7:39 V-IIA-3P
GRK: πνεύματος ὃ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ
KJV: on him should receive: for
INT: Spirit which were about to receive those

John 11:51 V-IIA-3S
GRK: ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν
NAS: that Jesus was going to die
KJV: that Jesus should die for that
INT: prophesied that was about Jesus to die

John 12:4 V-PPA-NMS
GRK: αὐτοῦ ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι
NAS: of His disciples, who was intending to betray
KJV: [son], which should betray
INT: of him who was about him to betray

John 12:33 V-IIA-3S
GRK: ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν
KJV: what death he should die.
INT: by what [kind of] death he was about to die

John 14:22 V-PIA-2S
GRK: ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν
NAS: has happened that You are going to disclose
KJV: is it that thou wilt manifest thyself
INT: that to us you are about to manifest yourself

John 18:32 V-IIA-3S
GRK: ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν
NAS: of death He was about to die.
KJV: what death he should die.
INT: by what death he was about to die

Acts 3:3 V-PPA-AMP
GRK: καὶ Ἰωάννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς
NAS: and John about to go
KJV: and John about to go into
INT: and John being about to enter into

Acts 5:35 V-PIA-2P
GRK: τούτοις τί μέλλετε πράσσειν
NAS: what you propose to do
KJV: what ye intend to do
INT: these what you are about to do

Acts 11:28 V-PNA
GRK: λιμὸν μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ'
NAS: by the Spirit that there would certainly be a great
KJV: the Spirit that there should be great
INT: A famine great is about to be over

Acts 12:6 V-IIA-3S
GRK: Ὅτε δὲ ἤμελλεν προαγαγεῖν αὐτὸν
NAS: Herod was about to bring him forward,
KJV: when Herod would have brought him
INT: when moreover was about to bring forth him

Acts 13:34 V-PPA-AMS
GRK: νεκρῶν μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς
KJV: the dead, [now] no more to return to
INT: [the] dead no more to be about to return to

Acts 16:27 V-IIA-3S
GRK: τὴν μάχαιραν ἤμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν
NAS: his sword and was about to kill
KJV: his sword, and would have killed
INT: his sword was about himself to put to death

Acts 17:31 V-PIA-3S
GRK: ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν
NAS: a day in which He will judge the world
KJV: in the which he will judge the world
INT: in which he is about to judge the

Acts 18:14 V-PPA-GMS
GRK: μέλλοντος δὲ τοῦ
NAS: But when Paul was about to open
KJV: when Paul was now about to open
INT: being about moreover

Acts 19:27 V-PNA
GRK: οὐθὲν λογισθῆναι μέλλειν τε καὶ
KJV: magnificence should be destroyed,
INT: nothing be reckoned be about and also

Acts 20:3 V-PPA-DMS
GRK: τῶν Ἰουδαίων μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς
NAS: him by the Jews as he was about to set sail
KJV: for him, as he was about to sail
INT: the Jews being about to sail into

Acts 20:7 V-PPA-NMS
GRK: διελέγετο αὐτοῖς μέλλων ἐξιέναι τῇ
NAS: [began] talking to them, intending to leave
KJV: unto them, ready to depart
INT: talked to them about to depart on the

Acts 20:13 V-PPA-NMP
GRK: Ἄσσον ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν
NAS: for Assos, intending from there
KJV: there intending to take in
INT: Assos there being about to take in

Acts 20:13 V-PPA-NMS
GRK: διατεταγμένος ἦν μέλλων αὐτὸς πεζεύειν
NAS: he had arranged it, intending himself
KJV: appointed, minding himself
INT: he had arranged he is being about himself to go on foot

Acts 20:38 V-PIA-3P
GRK: ὅτι οὐκέτι μέλλουσιν τὸ πρόσωπον
NAS: he had spoken, that they would not see
KJV: he spake, that they should see his
INT: that no more they are about the face

Acts 21:27 V-IIA-3P
GRK: Ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ
NAS: days were almost over,
KJV: days were almost ended,
INT: when moreover were about the seven

Acts 21:37 V-PPA-NMS
GRK: Μέλλων τε εἰσάγεσθαι
NAS: As Paul was about to be brought
KJV: And as Paul was to be led into
INT: being about moreover to be brought

Acts 22:16 V-PIA-2S
GRK: νῦν τί μέλλεις ἀναστὰς βάπτισαι
NAS: why do you delay? Get
KJV: why tarriest thou? arise,
INT: now why delay you Having arisen be baptized

Acts 22:26 V-PIA-2S
GRK: λέγων Τί μέλλεις ποιεῖν ὁ
NAS: What are you about to do?
KJV: Take heed what thou doest: for this
INT: saying what are you about to do

Acts 22:29 V-PPA-NMP
GRK: αὐτοῦ οἱ μέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζειν
NAS: those who were about to examine
KJV: him which should have examined him:
INT: him those being about him to examine

Acts 23:3 V-PIA-3S
GRK: Τύπτειν σε μέλλει ὁ θεός
NAS: to him, God is going to strike
KJV: him, God shall smite thee,
INT: To strike you is about God

Acts 23:15 V-PPA-AMP
GRK: ὑμᾶς ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον
NAS: to you, as though you were going to determine
KJV: as though ye would enquire
INT: you as being about to examine more earnestly

Acts 23:20 V-PPA-NMS
GRK: συνέδριον ὡς μέλλον τι ἀκριβέστερον
NAS: as though they were going to inquire
KJV: as though they would enquire
INT: Council as being about something more earnestly

Acts 23:27 V-PPA-AMS
GRK: Ἰουδαίων καὶ μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ'
NAS: by the Jews and was about to be slain
KJV: and should have been killed
INT: Jews and being about to be put to death by

Acts 24:15 V-PNA
GRK: προσδέχονται ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι δικαίων
NAS: themselves, that there shall certainly be a resurrection
KJV: allow, that there shall be a resurrection
INT: receive [that] a resurrection is about to be of just

Acts 24:25 V-PPA-GNS
GRK: κρίματος τοῦ μέλλοντος ἔμφοβος γενόμενος
NAS: and the judgment to come, Felix
KJV: and judgment to come, Felix trembled,
INT: judgment is about to be frightened having become

Acts 25:4 V-PNA
GRK: ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν τάχει
NAS: and that he himself was about to leave
KJV: that he himself would depart
INT: himself moreover was about in quickness

Acts 26:2 V-PPA-NMS
GRK: ἐπὶ σοῦ μέλλων σήμερον ἀπολογεῖσθαι
NAS: Agrippa, that I am about to make my defense
KJV: Agrippa, because I shall answer for myself
INT: before you being about today to make defense

Acts 26:22 V-PPA-GNP
GRK: προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσθαι καὶ
NAS: said was going to take place;
KJV: Moses did say should come:
INT: prophets said was about to happen and

Acts 26:23 V-PIA-3S
GRK: νεκρῶν φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ
NAS: from the dead He would be the first
KJV: from the dead, and should shew light
INT: of [the] dead light is about to preach to

Acts 27:2 V-PPA-DMS
GRK: πλοίῳ Ἀδραμυττηνῷ μέλλοντι πλεῖν εἰς
NAS: ship, which was about to sail
KJV: we launched, meaning to sail
INT: a ship of Adramyttium about to navigate to

Acts 27:10 V-PNA
GRK: ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν ἔσεσθαι τὸν
NAS: that the voyage will certainly be with damage
KJV: that this voyage will be with hurt
INT: lives of us is about to be the

Acts 27:30 V-PPA-GMP
GRK: πρῴρης ἀγκύρας μελλόντων ἐκτείνειν
NAS: on the pretense of intending to lay
KJV: as though they would have cast
INT: [the] bow anchors being about to cast out

Acts 27:33 V-IIA-3S
GRK: οὗ ἡμέρα ἤμελλεν γίνεσθαι παρεκάλει
NAS: Until the day was about to dawn, Paul
KJV: the day was coming on, Paul besought
INT: which day was about to come exhorted

Acts 28:6 V-PNA
GRK: προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν πίμπρασθαι ἢ
NAS: But they were expecting that he was about to swell
KJV: when he should have swollen,
INT: they were expecting him to be going to become inflamed or

Romans 4:24 V-PIA-3S
GRK: ἡμᾶς οἷς μέλλει λογίζεσθαι τοῖς
NAS: to whom it will be credited,
KJV: to whom it shall be imputed,
INT: us to whom it is about to be credited to those that

Romans 5:14 V-PPA-GMS
GRK: τύπος τοῦ μέλλοντος
NAS: who is a type of Him who was to come.
KJV: is the figure of him that was to come.
INT: a type of the coming [one]

Romans 8:13 V-PIA-2P
GRK: σάρκα ζῆτε μέλλετε ἀποθνήσκειν εἰ
NAS: to the flesh, you must die;
KJV: after the flesh, ye shall die: but
INT: flesh you live you are about to die if

Romans 8:18 V-PPA-AFS
GRK: πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι
KJV: the glory which shall be revealed
INT: with the about glory to be revealed

Romans 8:38 V-PPA-NNP
GRK: ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε δυνάμεις
NAS: nor things to come, nor
KJV: things present, nor things to come,
INT: things present nor things to be nor powers

1 Corinthians 3:22 V-PPA-NNP
GRK: ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα πάντα ὑμῶν
NAS: or things to come; all things
KJV: or things to come; all
INT: present things or coming things all yours

Galatians 3:23 V-PPA-AFS
GRK: εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι
NAS: up to the faith which was later to be revealed.
KJV: the faith which should afterwards be revealed.
INT: to the being about to faith to be revealed

Ephesians 1:21 V-PPA-DMS
GRK: ἐν τῷ μέλλοντι
NAS: age but also in the one to come.
KJV: also in that which is to come:
INT: in the coming [one]

Colossians 2:17 V-PPA-GNP
GRK: σκιὰ τῶν μελλόντων τὸ δὲ
NAS: are a [mere] shadow of what is to come; but the substance
KJV: a shadow of things to come; but
INT: a shadow the things to come but

1 Thessalonians 3:4 V-PIA-1P
GRK: ὑμῖν ὅτι μέλλομεν θλίβεσθαι καθὼς
NAS: we were with you, we [kept] telling you in advance that we were going to suffer affliction;
KJV: that we should suffer tribulation;
INT: you we are about to suffer tribulation even as

1 Timothy 1:16 V-PPA-GMP
GRK: ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ'
NAS: for those who would believe
KJV: a pattern to them which should hereafter believe
INT: a pattern of those being about to believe on

1 Timothy 4:8 V-PPA-GFS
GRK: καὶ τῆς μελλούσης
NAS: life and [also] for the [life] to come.
KJV: and of that which is to come.
INT: and of that which [is] coming

1 Timothy 6:19 V-PPA-ANS
GRK: εἰς τὸ μέλλον ἵνα ἐπιλάβωνται
NAS: foundation for the future, so
KJV: against the time to come, that
INT: for the future that they might lay hold

2 Timothy 4:1 V-PPA-GMS
GRK: Ἰησοῦ τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας
KJV: Christ, who shall judge the quick
INT: Jesus who is about to judge living

Hebrews 1:14 V-PPA-AMP
GRK: διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν
NAS: of those who will inherit
KJV: for them who shall be heirs of
INT: on account of those being about to inherit salvation

Hebrews 2:5 V-PPA-AFS
GRK: οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν περὶ ἧς
NAS: the world to come, concerning
KJV: the world to come, whereof
INT: world which is to come of which

Hebrews 6:5 V-PPA-GMS
GRK: δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος
NAS: and the powers of the age to come,
KJV: the powers of the world to come,
INT: [the] power moreover of [the] to come age

Hebrews 8:5 V-PPA-NMS
GRK: κεχρημάτισται Μωυσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν
NAS: was warned [by God] when he was about to erect
KJV: was admonished of God when he was about to make
INT: was divinely instructed Moses being about to complete the

Hebrews 10:1 V-PPA-GNP
GRK: νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν οὐκ
NAS: of the good things to come [and] not the very
KJV: of good things to come, [and] not
INT: law of the coming good things not

Hebrews 10:27 V-PPA-GNS
GRK: ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους
NAS: OF A FIRE WHICH WILL CONSUME
KJV: indignation, which shall devour
INT: fury to devour about the adversaries

Hebrews 11:8 V-IIA-3S
GRK: τόπον ὃν ἤμελλεν λαμβάνειν εἰς
KJV: which he should after receive
INT: place which he was about to receive for

Hebrews 11:20 V-PPA-GNP
GRK: καὶ περὶ μελλόντων εὐλόγησεν Ἰσαὰκ
NAS: even regarding things to come.
KJV: Esau concerning things to come.
INT: and concerning things coming blessed Isaac

Hebrews 13:14 V-PPA-AFS
GRK: ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν
NAS: but we are seeking [the city] which is to come.
KJV: but we seek one to come.
INT: but the coming one we are seeking for

James 2:12 V-PPA-NMP
GRK: νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες κρίνεσθαι
KJV: do, as they that shall be judged by
INT: [the] law of freedom being about to be judged

1 Peter 5:1 V-PPA-GFS
GRK: καὶ τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης
KJV: of the glory that shall be revealed:
INT: also of the about to be revealed glory

2 Peter 1:12 V-FIA-1S
GRK: Διὸ μελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς
NAS: I will always be ready to remind
INT: Therefore I remind always you

2 Peter 2:6 V-PPA-GMP
GRK: κατέκρινεν ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβέσιν τεθεικώς
NAS: them an example to those who would live ungodly
KJV: [them] an ensample unto those that after should live ungodly;
INT: condemned [them] an example [to those] being about to live ungodly having set

Revelation 1:19 V-PIA-3S
GRK: καὶ ἃ μέλλει γενέσθαι μετὰ
KJV: the things which shall be
INT: and the things which are about to take place after

Revelation 2:10 V-PIA-2S
GRK: φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν ἰδοὺ
NAS: what you are about to suffer.
KJV: of those things which thou shalt suffer:
INT: fear the things which you are about to suffer Behold

Revelation 2:10 V-PIA-3S
GRK: πάσχειν ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ
NAS: the devil is about to cast
KJV: behold, the devil shall cast [some] of
INT: to suffer Behold is about to cast the

Revelation 3:2 V-IIA-3P
GRK: λοιπὰ ἃ ἔμελλον ἀποθανεῖν οὐ
NAS: which were about to die;
KJV: that are ready to die:
INT: that remain which are about to die not

Revelation 3:10 V-PPA-GFS
GRK: πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ
NAS: of testing, that [hour] which is about to come
KJV: which shall come upon
INT: of trial which [is] about to come upon

Revelation 3:16 V-PIA-1S
GRK: οὔτε ψυχρός μέλλω σε ἐμέσαι
NAS: cold, I will spit
KJV: nor hot, I will spue thee
INT: nor cold I am about you to spit

Revelation 6:11 V-PPA-NMP
GRK: αὐτῶν οἱ μέλλοντες ἀποκτέννεσθαι ὡς
KJV: brethren, that should be killed
INT: of them those being about to be killed as

Revelation 8:13 V-PPA-GMP
GRK: ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν
NAS: angels who are about to sound!
KJV: angels, which are yet to sound!
INT: angels who [are] about to sound [their] trumpets

Revelation 10:4 V-IIA-1S
GRK: ἑπτὰ βρονταί ἤμελλον γράφειν καὶ
NAS: had spoken, I was about to write;
KJV: voices, I was about to write:
INT: seven thunders I was about to write but

Revelation 10:7 V-PSA-3S
GRK: ἀγγέλου ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν καὶ
NAS: angel, when he is about to sound, then
KJV: angel, when he shall begin to sound,
INT: angel when he is about to sound [the] trumpet also

Revelation 12:4 V-PPA-GFS
GRK: γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν ἵνα
NAS: the woman who was about to give
KJV: which was ready to be delivered,
INT: woman who is about to bring forth that

Revelation 12:5 V-PIA-3S
GRK: ἄρσεν ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα
KJV: child, who was to rule all
INT: male who is about to shepherd all

Revelation 17:8 V-PIA-3S
GRK: ἔστιν καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ
NAS: that you saw was, and is not, and is about to come
KJV: not; and shall ascend out of
INT: is and is about to come up out of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page