ἤμελλεν
Englishman's Concordance
ἤμελλεν (ēmellen) — 11 Occurrences

Luke 7:2 V-IIA-3S
GRK: κακῶς ἔχων ἤμελλεν τελευτᾷν ὃς
NAS: by him, was sick and about to die.
KJV: was sick, and ready to die.
INT: sick being was about to die who

Luke 9:31 V-IIA-3S
GRK: αὐτοῦ ἣν ἤμελλεν πληροῦν ἐν
NAS: which He was about to accomplish
KJV: decease which he should accomplish at
INT: of him which he was about to accomplish in

Luke 10:1 V-IIA-3S
GRK: τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι
NAS: where He Himself was going to come.
KJV: whither he himself would come.
INT: place where he was about himself to come

Luke 19:4 V-IIA-3S
GRK: ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι
NAS: to see Him, for He was about to pass through
KJV: him: for he was to pass that
INT: for that [way] he was about to pass

John 4:47 V-IIA-3S
GRK: τὸν υἱόν ἤμελλεν γὰρ ἀποθνήσκειν
NAS: his son; for he was at the point of death.
KJV: son: for he was at the point of death.
INT: son he was about indeed to die

John 12:33 V-IIA-3S
GRK: ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν
KJV: what death he should die.
INT: by what [kind of] death he was about to die

John 18:32 V-IIA-3S
GRK: ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν
NAS: of death He was about to die.
KJV: what death he should die.
INT: by what death he was about to die

Acts 12:6 V-IIA-3S
GRK: Ὅτε δὲ ἤμελλεν προαγαγεῖν αὐτὸν
NAS: Herod was about to bring him forward,
KJV: when Herod would have brought him
INT: when moreover was about to bring forth him

Acts 16:27 V-IIA-3S
GRK: τὴν μάχαιραν ἤμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν
NAS: his sword and was about to kill
KJV: his sword, and would have killed
INT: his sword was about himself to put to death

Acts 27:33 V-IIA-3S
GRK: οὗ ἡμέρα ἤμελλεν γίνεσθαι παρεκάλει
NAS: Until the day was about to dawn, Paul
KJV: the day was coming on, Paul besought
INT: which day was about to come exhorted

Hebrews 11:8 V-IIA-3S
GRK: τόπον ὃν ἤμελλεν λαμβάνειν εἰς
KJV: which he should after receive
INT: place which he was about to receive for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page