μέλλῃ
Englishman's Concordance
μέλλῃ (mellē) — 3 Occurrences

Mark 13:4 V-PSA-3S
GRK: σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι
NAS: these things are going to be fulfilled?
KJV: all these things shall be fulfilled?
INT: sign when are going these things to bring to conclusion

Luke 21:7 V-PSA-3S
GRK: σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι
NAS: these things are about to take place?
KJV: these things shall come to pass?
INT: sign when are about these things to take place

Revelation 10:7 V-PSA-3S
GRK: ἀγγέλου ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν καὶ
NAS: angel, when he is about to sound, then
KJV: angel, when he shall begin to sound,
INT: angel when he is about to sound [the] trumpet also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page