μέλλειν
Englishman's Concordance
μέλλειν (mellein) — 6 Occurrences

Acts 11:28 V-PNA
GRK: λιμὸν μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ'
NAS: by the Spirit that there would certainly be a great
KJV: the Spirit that there should be great
INT: A famine great is about to be over

Acts 19:27 V-PNA
GRK: οὐθὲν λογισθῆναι μέλλειν τε καὶ
KJV: magnificence should be destroyed,
INT: nothing be reckoned be about and also

Acts 24:15 V-PNA
GRK: προσδέχονται ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι δικαίων
NAS: themselves, that there shall certainly be a resurrection
KJV: allow, that there shall be a resurrection
INT: receive [that] a resurrection is about to be of just

Acts 25:4 V-PNA
GRK: ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν τάχει
NAS: and that he himself was about to leave
KJV: that he himself would depart
INT: himself moreover was about in quickness

Acts 27:10 V-PNA
GRK: ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν ἔσεσθαι τὸν
NAS: that the voyage will certainly be with damage
KJV: that this voyage will be with hurt
INT: lives of us is about to be the

Acts 28:6 V-PNA
GRK: προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν πίμπρασθαι ἢ
NAS: But they were expecting that he was about to swell
KJV: when he should have swollen,
INT: they were expecting him to be going to become inflamed or

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page