μέλλοντα
Englishman's Concordance
μέλλοντα (mellonta) — 6 Occurrences

Mark 10:32 V-PPA-ANP
GRK: λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν
NAS: them what was going to happen
KJV: them what things should happen
INT: to tell the things which were about to him to happen

Luke 21:36 V-PPA-ANP
GRK: πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι καὶ
NAS: these things that are about to take place,
KJV: these things that shall come to pass,
INT: all which are about to come to pass and

Acts 13:34 V-PPA-AMS
GRK: νεκρῶν μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς
KJV: the dead, [now] no more to return to
INT: [the] dead no more to be about to return to

Acts 23:27 V-PPA-AMS
GRK: Ἰουδαίων καὶ μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ'
NAS: by the Jews and was about to be slain
KJV: and should have been killed
INT: Jews and being about to be put to death by

Romans 8:38 V-PPA-NNP
GRK: ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε δυνάμεις
NAS: nor things to come, nor
KJV: things present, nor things to come,
INT: things present nor things to be nor powers

1 Corinthians 3:22 V-PPA-NNP
GRK: ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα πάντα ὑμῶν
NAS: or things to come; all things
KJV: or things to come; all
INT: present things or coming things all yours

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page