μέλλον
Englishman's Concordance
μέλλον (mellon) — 3 Occurrences

Luke 13:9 V-PPA-ANS
GRK: εἰς τὸ μέλλον εἰ δὲ
INT: to fine if however

Acts 23:20 V-PPA-NMS
GRK: συνέδριον ὡς μέλλον τι ἀκριβέστερον
NAS: as though they were going to inquire
KJV: as though they would enquire
INT: Council as being about something more earnestly

1 Timothy 6:19 V-PPA-ANS
GRK: εἰς τὸ μέλλον ἵνα ἐπιλάβωνται
NAS: foundation for the future, so
KJV: against the time to come, that
INT: for the future that they might lay hold

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page