μέλλει
Englishman's Concordance
μέλλει (mellei) — 16 Occurrences

Matthew 2:13 V-PIA-3S
GRK: εἴπω σοι μέλλει γὰρ Ἡρῴδης
NAS: you; for Herod is going to search
KJV: for Herod will seek the young child
INT: I should tell you is about for Herod

Matthew 16:27 V-PIA-3S
GRK: μέλλει γὰρ ὁ
NAS: of Man is going to come
KJV: the Son of man shall come in
INT: is about indeed the

Matthew 17:12 V-PIA-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ'
NAS: of Man is going to suffer
KJV: Likewise shall also
INT: of man is about to suffer from

Matthew 17:22 V-PIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Μέλλει ὁ υἱὸς
NAS: of Man is going to be delivered
KJV: The Son of man shall be betrayed into
INT: Jesus is about the Son

Luke 9:44 V-PIA-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς
NAS: of Man is going to be delivered
KJV: the Son of man shall be delivered into
INT: of man is about to be betrayed into

Luke 19:11 V-PIA-3S
GRK: ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία
NAS: of God was going to appear
KJV: of God should immediately
INT: that immediately was about the kingdom

John 7:35 V-PIA-3S
GRK: Ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι ὅτι
NAS: does this man intend to go
KJV: themselves, Whither will he go,
INT: Where he is about to go that

John 7:35 V-PIA-3S
GRK: τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ
NAS: that we will not find Him? He is not intending to go
INT: among the Greeks is he about to go and

Acts 17:31 V-PIA-3S
GRK: ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν
NAS: a day in which He will judge the world
KJV: in the which he will judge the world
INT: in which he is about to judge the

Acts 23:3 V-PIA-3S
GRK: Τύπτειν σε μέλλει ὁ θεός
NAS: to him, God is going to strike
KJV: him, God shall smite thee,
INT: To strike you is about God

Acts 26:23 V-PIA-3S
GRK: νεκρῶν φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ
NAS: from the dead He would be the first
KJV: from the dead, and should shew light
INT: of [the] dead light is about to preach to

Romans 4:24 V-PIA-3S
GRK: ἡμᾶς οἷς μέλλει λογίζεσθαι τοῖς
NAS: to whom it will be credited,
KJV: to whom it shall be imputed,
INT: us to whom it is about to be credited to those that

Revelation 1:19 V-PIA-3S
GRK: καὶ ἃ μέλλει γενέσθαι μετὰ
KJV: the things which shall be
INT: and the things which are about to take place after

Revelation 2:10 V-PIA-3S
GRK: πάσχειν ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ
NAS: the devil is about to cast
KJV: behold, the devil shall cast [some] of
INT: to suffer Behold is about to cast the

Revelation 12:5 V-PIA-3S
GRK: ἄρσεν ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα
KJV: child, who was to rule all
INT: male who is about to shepherd all

Revelation 17:8 V-PIA-3S
GRK: ἔστιν καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ
NAS: that you saw was, and is not, and is about to come
KJV: not; and shall ascend out of
INT: is and is about to come up out of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page