Revelation 17:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]Τὸ
to
TheArt-NNS
2342 [e]θηρίον
thērion
beastN-NNS
3739 [e]
ho
thatRelPro-ANS
3708 [e]εἶδες
eides
you sawV-AIA-2S
1510 [e]ἦν
ēn
was,V-IIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]ἔστιν,
estin
is,V-PIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3195 [e]μέλλει
mellei
is aboutV-PIA-3S
305 [e]ἀναβαίνειν
anabainein
to come upV-PNA
1537 [e]ἐκ
ek
out ofPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
12 [e]ἀβύσσου
abyssou
abyssN-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
684 [e]ἀπώλειαν
apōleian
destructionN-AFS
5217 [e]ὑπάγει·
hypagei
go;V-PIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2296 [e]θαυμασθήσονται
thaumasthēsontai
will wonderV-FIP-3P
3588 [e]οἱ
hoi
thoseArt-NMP
2730 [e]κατοικοῦντες
katoikountes
dwellingV-PPA-NMP
1909 [e]ἐπὶ
epi
onPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
1093 [e]γῆς,
gēs
earth,N-GFS
3739 [e]ὧν
hōn
whoseRelPro-GMP
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
1125 [e]γέγραπται
gegraptai
are writtenV-RIM/P-3S
3588 [e]τὸ
to
- Art-NNS
3686 [e]ὄνομα
onoma
namesN-NNS
1909 [e]ἐπὶ
epi
inPrep
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
975 [e]βιβλίον
biblion
bookN-ANS
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
2222 [e]ζωῆς
zōēs
of lifeN-GFS
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
2602 [e]καταβολῆς
katabolēs
[the] foundationN-GFS
2889 [e]κόσμου,
kosmou
of [the] world,N-GMS
991 [e]βλεπόντων
blepontōn
seeingV-PPA-GMP
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
2342 [e]θηρίον
thērion
beastN-ANS
3754 [e]ὅτι
hoti
whichConj
1510 [e]ἦν
ēn
was,V-IIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]ἔστιν
estin
is,V-PIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
and yetConj
3918 [e]παρέσται.
parestai
will be.V-FIM-3S

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:8 Greek NT: Nestle 1904
τὸ θηρίον ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει· καὶ θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ παρέσται.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τὸ θηρίον ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει· καὶ θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ πάρεσται.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τὸ θηρίον ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει· καὶ θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ πάρεσται.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tὸ θηρίον, ὃ εἴδες, ἦν, καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγειν. Καὶ θαυμάσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὰ ὀνόματα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων ὅτι ἦν τὸ θηρίον, καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ παρέσται.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
Τὸ θηρίον ὃ εἶδες, ἦν καὶ οὐκ ἔστι, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγειν· καὶ θαυμάσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν, καὶ οὐκ ἔστι καὶ παρέσται.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ θηρίον ὅς ὁράω εἰμί καί οὐ εἰμί καί μέλλω ἀναβαίνω ἐκ ὁ ἄβυσσος καί εἰς ἀπώλεια ὑπάγω καί θαυμάζω ὁ κατοικέω ἐπί ὁ γῆ ὅς οὐ γράφω ὁ ὄνομα ἐπί ὁ βιβλίον ὁ ζωή ἀπό καταβολή κόσμος βλέπω ὁ θηρίον ὅτι εἰμί καί οὐ εἰμί καί πάρειμι

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τὸ θηρίον, ὃ εἶδες, ἦν, καὶ οὐκ ἔστι, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγειν· καὶ θαυμάσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὰ ὀνόματα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντες τὸ θηρίον ὅ, τι ἦν, καὶ οὐκ ἔστι, καὶπερ ἔστιν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
θηρίον ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγειν· καὶ θαυμάσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς ὧν οὐ γέγραπται τὰ ὀνόματα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου βλεπόντες τὸ θηρίον ὃ τι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶπερ ἔστιν

Revelation 17:8 Hebrew Bible
החיה אשר ראיתה היתה ואיננה ועתידה לעלות מן התהום וללכת לאבדון וישבי הארץ אשר שמם איננו נכתב בספר החיים מיום הוסד תבל ישתוממו בראתם את החיה אשר היתה ואיננה ותבוא׃

Revelation 17:8 Aramaic NT: Peshitta
ܚܝܘܬܐ ܕܚܙܝܬ ܐܝܬܝܗ ܗܘܬ ܘܠܝܬܝܗ ܥܬܝܕܐ ܕܬܤܩ ܡܢ ܝܡܐ ܘܠܐܒܕܢܐ ܐܙܠܐ ܘܢܬܕܡܪܘܢ ܥܡܪܝ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܟܬܝܒܝܢ ܫܡܗܝܗܘܢ ܒܤܦܪܐ ܕܚܝܐ ܡܢ ܬܪܡܝܬܗ ܕܥܠܡܐ ܕܚܙܝܢ ܚܝܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗ ܗܘܬ ܘܠܝܬܝܗ ܘܩܪܒܬ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"The beast that you saw was, and is not, and is about to come up out of the abyss and go to destruction. And those who dwell on the earth, whose name has not been written in the book of life from the foundation of the world, will wonder when they see the beast, that he was and is not and will come.

King James Bible
The beast that thou sawest was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is.

Holman Christian Standard Bible
The beast that you saw was, and is not, and is about to come up from the abyss and go to destruction. Those who live on the earth whose names have not been written in the book of life from the foundation of the world will be astonished when they see the beast that was, and is not, and will be present again."
Treasury of Scripture Knowledge

beast that thou. The Roman empire was the beast, or idolatrous persecuting power, when under the Pagan emperors; it ceased to be so when it became Christian; and became so again under the Roman pontiffs, and shall 'go into perdition.'

Revelation 9:2 And he opened the bottomless pit; and there arose a smoke out of …

Revelation 11:7 And when they shall have finished their testimony, the beast that …

Revelation 13:1-11 And I stood on the sand of the sea, and saw a beast rise up out of …

go.

Revelation 17:11 And the beast that was, and is not, even he is the eighth, and is …

Revelation 14:8-20 And there followed another angel, saying, Babylon is fallen, is fallen, …

Revelation 16:1-18:24 And I heard a great voice out of the temple saying to the seven angels, …

Revelation 19:15-21 And out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should smite …

Revelation 20:10 And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and …

Daniel 7:11,26 I beheld then because of the voice of the great words which the horn …

Daniel 11:45 And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas …

2 Thessalonians 2:3-8 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, …

shall wonder.

Revelation 13:3,4 And I saw one of his heads as it were wounded to death; and his deadly …

whose.

Revelation 13:8 And all that dwell on the earth shall worship him…

Revelation 20:12,15 And I saw the dead, small and great, stand before God; and the books …

from.

Matthew 25:34 Then shall the King say to them on his right hand, Come, you blessed …

John 17:24 Father, I will that they also, whom you have given me, be with me …

Acts 15:18 Known to God are all his works from the beginning of the world.

Ephesians 1:4 According as he has chosen us in him before the foundation of the …

Titus 1:2 In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before …

1 Peter 1:20 Who truly was foreordained before the foundation of the world, but …

the beast that was.

Revelation 13:1-4,11,12 And I stood on the sand of the sea, and saw a beast rise up out of …

Links
Revelation 17:8Revelation 17:8 NIVRevelation 17:8 NLTRevelation 17:8 ESVRevelation 17:8 NASBRevelation 17:8 KJVRevelation 17:8 Bible AppsRevelation 17:8 Biblia ParalelaRevelation 17:8 Chinese BibleRevelation 17:8 French BibleRevelation 17:8 German BibleBible Hub
Revelation 17:7
Top of Page
Top of Page