3686. ὄνομα (onoma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3686. ὄνομα (onoma) — 231 Occurrences

Matthew 1:21 N-ANS
GRK: καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν
NAS: and you shall call His name Jesus,
KJV: thou shalt call his name JESUS: for
INT: you will call the name of him Jesus

Matthew 1:23 N-ANS
GRK: καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ
NAS: AND THEY SHALL CALL HIS NAME IMMANUEL,
KJV: his name Emmanuel,
INT: they will call the name of him Immanuel

Matthew 1:25 N-ANS
GRK: ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν
NAS: and he called His name Jesus.
KJV: he called his name JESUS.
INT: he called the name of him Jesus

Matthew 6:9 N-NNS
GRK: Ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου
NAS: is in heaven, Hallowed be Your name.
KJV: Hallowed be thy name.
INT: hallowed be the name of you

Matthew 7:22 N-DNS
GRK: τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν καὶ
NAS: did we not prophesy in Your name, and in Your name
KJV: prophesied in thy name? and in thy
INT: your name did we prophesy and

Matthew 7:22 N-DNS
GRK: τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν
NAS: in Your name, and in Your name cast
KJV: and in thy name have cast out devils?
INT: [in] your name demons cast out

Matthew 7:22 N-DNS
GRK: τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς
NAS: out demons, and in Your name perform
KJV: and in thy name done many
INT: [in] your name works of power many

Matthew 10:2 N-NNP
GRK: ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα
NAS: Now the names of the twelve apostles
KJV: Now the names of the twelve apostles
INT: apostles the names are these

Matthew 10:22 N-ANS
GRK: διὰ τὸ ὄνομά μου ὁ
NAS: because of My name, but it is the one who has endured
KJV: [men] for my name's sake: but he that
INT: on account of the name of me the [one who]

Matthew 10:41 N-ANS
GRK: προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν
NAS: a prophet in [the] name of a prophet
KJV: in the name of a prophet
INT: a prophet in [the] name of a prophet [the] reward

Matthew 10:41 N-ANS
GRK: δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν
NAS: man in the name of a righteous man
KJV: in the name of a righteous man
INT: a righteous [man] in [the] name of a righteous [man] the reward

Matthew 10:42 N-ANS
GRK: μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ ἀμὴν
NAS: And whoever in the name of a disciple
KJV: in the name of a disciple,
INT: only in [the] name of a disciple truly

Matthew 12:21 N-DNS
GRK: καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη
NAS: AND IN HIS NAME THE GENTILES
KJV: in his name shall the Gentiles
INT: And in the name of him [the] Gentiles

Matthew 18:5 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ
NAS: such child in My name receives Me;
KJV: in my name receiveth me.
INT: in the name of me me

Matthew 18:20 N-ANS
GRK: τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐκεῖ εἰμὶ
NAS: have gathered together in My name, I am
KJV: in my name, there am I
INT: my name there am I

Matthew 19:29 N-GNS
GRK: τοῦ μου ὀνόματος ἑκατονταπλασίονα λήμψεται
NAS: farms for My name's sake,
KJV: for my name's sake,
INT: my name a hundredfold will receive

Matthew 21:9 N-DNS
GRK: ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου Ὡσαννὰ
NAS: IS HE WHO COMES IN THE NAME OF THE LORD;
KJV: in the name of the Lord;
INT: comes in [the] name of [the] Lord Hosanna

Matthew 23:39 N-DNS
GRK: ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου
NAS: IS HE WHO COMES IN THE NAME OF THE LORD!'
KJV: in the name of the Lord.
INT: comes in [the] name of [the] Lord

Matthew 24:5 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες
NAS: will come in My name, saying,
KJV: in my name, saying, I
INT: in the name of me saying

Matthew 24:9 N-ANS
GRK: διὰ τὸ ὄνομά μου
NAS: nations because of My name.
KJV: for my name's sake.
INT: on account of the name of me

Matthew 27:32 N-DNS
GRK: ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα τοῦτον
NAS: a man of Cyrene named Simon, whom
KJV: Simon by name: him
INT: a man of Cyrene by name Simon him

Matthew 28:19 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς
NAS: baptizing them in the name of the Father
KJV: them in the name of the Father, and
INT: in the name of the Father

Mark 3:16 N-ANS
GRK: καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ Σίμωνι
NAS: (to whom He gave the name Peter),
INT: And he added [the] name to Simon

Mark 3:17 N-ANS
GRK: ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα Βοανηργές ὅ
NAS: (to them He gave the name Boanerges,
INT: he added to them [the] name Boanerges which

Mark 5:9 N-NNS
GRK: αὐτόν Τί ὄνομά σοι καὶ
NAS: him, What is your name? And he said
KJV: What [is] thy name? And he answered,
INT: him what [is] name your name And

Mark 5:9 N-NNS
GRK: αὐτῷ Λεγιὼν ὄνομά μοι ὅτι
NAS: And he said to Him, My name is Legion;
KJV: saying, My name [is] Legion: for
INT: he answered Legion [is] name to me because

Mark 5:22 N-DNS
GRK: τῶν ἀρχισυναγώγων ὀνόματι Ἰάϊρος καὶ
NAS: of the synagogue officials named Jairus
KJV: Jairus by name; and
INT: of the rulers of synagogue by name Jarius and

Mark 6:14 N-NNS
GRK: ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ
NAS: heard [of it], for His name had become
KJV: his name was
INT: became these name of him and

Mark 9:37 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ
NAS: like this in My name receives
KJV: in my name, receiveth me:
INT: in the name of me me

Mark 9:38 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα
NAS: out demons in Your name, and we tried to prevent
KJV: devils in thy name, and he followeth
INT: in the name of you casting out

Mark 9:39 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου καὶ
NAS: a miracle in My name, and be able
KJV: in my name, that can
INT: in the name of me and

Mark 9:41 N-DNS
GRK: ὕδατος ἐν ὀνόματι ὅτι Χριστοῦ
NAS: because of your name as [followers] of Christ,
KJV: in my name, because ye belong
INT: of water in name because Christ's

Mark 11:9 N-DNS
GRK: ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου
NAS: IS HE WHO COMES IN THE NAME OF THE LORD;
KJV: in the name of the Lord:
INT: comes in [the] name of [the] Lord

Mark 13:6 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες
NAS: will come in My name, saying,
KJV: in my name, saying,
INT: in the name of me saying

Mark 13:13 N-ANS
GRK: διὰ τὸ ὄνομά μου ὁ
NAS: because of My name, but the one who endures
INT: on account of the name of me the [one]

Mark 14:32 N-NNS
GRK: οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανί καὶ
NAS: to a place named Gethsemane;
KJV: which was named Gethsemane:
INT: of which the name [is] Gethsemane and

Mark 16:17 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια
NAS: who have believed: in My name they will cast
KJV: In my name shall they cast out devils;
INT: In the name of me demons

Luke 1:5 N-DNS
GRK: ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ
NAS: there was a priest named Zacharias,
KJV: a certain priest named Zacharias, of
INT: a priest certain by name Zechariah of [the]

Luke 1:5 N-NNS
GRK: καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ
NAS: of Aaron, and her name was Elizabeth.
KJV: and her name [was] Elisabeth.
INT: and the name of her Elizabeth

Luke 1:13 N-ANS
GRK: καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην
NAS: and you will give him the name John.
KJV: thou shalt call his name John.
INT: you will call the name of him John

Luke 1:26 N-NNS
GRK: Γαλιλαίας ᾗ ὄνομα Ναζαρὲθ
NAS: to a city in Galilee called Nazareth,
INT: of Galilee whose name [was] Nazareth

Luke 1:27 N-NNS
GRK: ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ ἐξ
NAS: whose name was Joseph,
KJV: to a man whose name was Joseph, of
INT: to a man whose name [was] Joseph of

Luke 1:27 N-NNS
GRK: καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου
NAS: and the virgin's name was Mary.
KJV: and the virgin's name [was] Mary.
INT: and the name of the virgin

Luke 1:31 N-ANS
GRK: καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν
NAS: a son, and you shall name Him Jesus.
KJV: shalt call his name JESUS.
INT: you will call the name of him Jesus

Luke 1:49 N-NNS
GRK: ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ
NAS: for me; And holy is His name.
KJV: holy [is] his name.
INT: holy [is] the name of him

Luke 1:59 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς
KJV: after the name of his
INT: after the name the father

Luke 1:61 N-DNS
GRK: καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ
NAS: who is called by that name.
KJV: is called by this name.
INT: is called the name by this

Luke 1:63 N-NNS
GRK: Ἰωάννης ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ καὶ
NAS: as follows, His name is John.
KJV: saying, His name is John.
INT: John is [the] name of him And

Luke 2:21 N-NNS
GRK: ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς
NAS: before His circumcision, His name was [then] called
KJV: his name was called JESUS,
INT: was called the name of him Jesus

Luke 2:25 N-NNS
GRK: Ἰερουσαλὴμ ᾧ ὄνομα Συμεών καὶ
NAS: whose name was Simeon;
KJV: whose name [was] Simeon;
INT: Jerusalem whose name [was] Simon and

Luke 5:27 N-DNS
GRK: ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευὶν καθήμενον
NAS: a tax collector named Levi sitting
KJV: saw a publican, named Levi, sitting
INT: saw a tax collector by name Levi sitting

Luke 6:22 N-ANS
GRK: ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς
NAS: you, and scorn your name as evil,
KJV: cast out your name as evil,
INT: cast out the name of you as

Luke 8:30 N-NNS
GRK: Τί σοὶ ὄνομά ἐστιν ὁ
NAS: him, What is your name? And he said,
KJV: is thy name? And he said,
INT: What your name is

Luke 8:41 N-NNS
GRK: ἀνὴρ ᾧ ὄνομα Ἰάϊρος καὶ
NAS: a man named Jairus,
INT: a man whose name [was] Jarius and

Luke 9:48 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ
NAS: child in My name receives
KJV: in my name receiveth me:
INT: in the name of me me

Luke 9:49 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα
NAS: out demons in Your name; and we tried to prevent
KJV: in thy name; and we forbad
INT: in the name of you casting out

Luke 10:17 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί σου
NAS: are subject to us in Your name.
KJV: through thy name.
INT: through the name of you

Luke 10:20 N-NNP
GRK: ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐνγέγραπται
NAS: to you, but rejoice that your names are recorded
KJV: because your names are written in
INT: that the names of you are written

Luke 10:38 N-DNS
GRK: δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο
NAS: and a woman named Martha
KJV: a certain woman named Martha received
INT: moreover certain by name Martha received

Luke 11:2 N-NNS
GRK: ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου ἐλθέτω
NAS: hallowed be Your name. Your kingdom
KJV: Hallowed be thy name. Thy kingdom
INT: hallowed be the name of you let come

Luke 13:35 N-DNS
GRK: ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου
NAS: IS HE WHO COMES IN THE NAME OF THE LORD!'
KJV: in the name of the Lord.
INT: comes in [the] name of [the] Lord

Luke 16:20 N-DNS
GRK: δέ τις ὀνόματι Λάζαρος ἐβέβλητο
NAS: And a poor man named Lazarus was laid
KJV: a certain beggar named Lazarus, which
INT: moreover certain by name Lazarus was laid

Luke 19:2 N-DNS
GRK: ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος
NAS: called by the name of Zaccheus;
KJV: [there was] a man named Zacchaeus,
INT: behold a man by name called Zacchaeus

Luke 19:38 N-DNS
GRK: βασιλεύς ἐν ὀνόματι Κυρίου ἐν
NAS: WHO COMES IN THE NAME OF THE LORD;
KJV: in the name of the Lord:
INT: king in [the] name of [the] Lord In

Luke 21:8 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες
NAS: will come in My name, saying,
KJV: in my name, saying,
INT: in the name of me saying

Luke 21:12 N-GNS
GRK: ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου
NAS: and governors for My name's sake.
KJV: for my name's sake.
INT: on account of the name of me

Luke 21:17 N-ANS
GRK: διὰ τὸ ὄνομά μου
NAS: by all because of My name.
KJV: [men] for my name's sake.
INT: because of the name of me

Luke 23:50 N-DNS
GRK: ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ βουλευτὴς
NAS: And a man named Joseph,
KJV: [there was] a man named Joseph,
INT: behold a man by name Joseph a Council member

Luke 24:13 N-NNS
GRK: Ἰερουσαλήμ ᾗ ὄνομα Ἐμμαούς
NAS: to a village named Emmaus,
INT: Jerusalem whose name [is] Emmaus

Luke 24:18 N-DNS
GRK: δὲ εἷς ὀνόματι Κλεόπας εἶπεν
NAS: One [of them], named Cleopas, answered
KJV: whose name was Cleopas,
INT: moreover one named Cleopas said

Luke 24:47 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν
NAS: would be proclaimed in His name to all
KJV: in his name among all
INT: in the name of him repentance

John 1:6 N-NNS
GRK: παρὰ θεοῦ ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης
NAS: from God, whose name was John.
KJV: God, whose name [was] John.
INT: from God name to him John

John 1:12 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ
NAS: who believe in His name,
KJV: on his name:
INT: on the name of him

John 2:23 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ θεωροῦντες
NAS: believed in His name, observing
KJV: his name, when they saw
INT: on the name of him beholding

John 3:1 N-NNS
GRK: Φαρισαίων Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ ἄρχων
NAS: of the Pharisees, named Nicodemus,
KJV: the Pharisees, named Nicodemus,
INT: Pharisees Nicodemus name to him a ruler

John 3:18 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς
NAS: he has not believed in the name of the only begotten
KJV: in the name of the only begotten
INT: on the name of the only begotten

John 5:43 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός
NAS: in My Father's name, and you do not receive
KJV: my Father's name, and ye receive
INT: in the name of the father

John 5:43 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ
NAS: in his own name, you will receive
KJV: in his own name, him ye will receive.
INT: in the name the own

John 10:3 N-ANS
GRK: φωνεῖ κατ' ὄνομα καὶ ἐξάγει
NAS: sheep by name and leads
KJV: sheep by name, and leadeth
INT: he calls by name and leads out

John 10:25 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός
NAS: in My Father's name, these
KJV: my Father's name, they bear witness
INT: in the name of the Father

John 12:13 N-DNS
GRK: ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου καὶ
NAS: IS HE WHO COMES IN THE NAME OF THE LORD,
KJV: that cometh in the name of the Lord.
INT: comes in [the] name of [the] Lord even

John 12:28 N-ANS
GRK: σου τὸ ὄνομα ἦλθεν οὖν
NAS: glorify Your name. Then
KJV: glorify thy name. Then came there
INT: of you the name came Therefore

John 14:13 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί μου τοῦτο
NAS: you ask in My name, that will I do,
KJV: in my name, that will I do,
INT: in the name of me this

John 14:14 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐγὼ
NAS: Me anything in My name, I will do
KJV: in my name, I will do
INT: in the name of me I

John 14:26 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐκεῖνος
NAS: will send in My name, He will teach
KJV: in my name, he shall teach
INT: in the name of me he

John 15:16 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί μου δῷ
NAS: of the Father in My name He may give
KJV: in my name, he may give it you.
INT: in the name of me he might give

John 15:21 N-ANS
GRK: διὰ τὸ ὄνομά μου ὅτι
NAS: they will do to you for My name's sake,
KJV: for my name's sake, because
INT: on account of the name of me because

John 16:23 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί μου
NAS: for anything in My name, He will give
KJV: in my name, he will give [it] you.
INT: in the name of me

John 16:24 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτεῖτε
NAS: for nothing in My name; ask
KJV: in my name: ask, and
INT: in the name of me ask

John 16:26 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε
NAS: you will ask in My name, and I do not say
KJV: in my name: and I say
INT: in the name of me you will ask

John 17:6 N-ANS
GRK: σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις
NAS: I have manifested Your name to the men
KJV: thy name unto the men
INT: your name to the men

John 17:11 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ
NAS: keep them in Your name, [the name] which
KJV: through thine own name those whom
INT: in the name of you which

John 17:12 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ
NAS: I was with them, I was keeping them in Your name which
KJV: in thy name: those that thou gavest
INT: in the name of you which

John 17:26 N-ANS
GRK: αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ
NAS: and I have made Your name known to them, and will make it known,
KJV: unto them thy name, and will declare
INT: to them the name of you and

John 18:10 N-NNS
GRK: ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ
NAS: ear; and the slave's name was Malchus.
KJV: The servant's name was Malchus.
INT: was moreover name the servant's

John 20:31 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ
NAS: you may have life in His name.
KJV: through his name.
INT: in the name of him

Acts 1:15 N-GNP
GRK: τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ
NAS: and twenty persons was there together),
KJV: (the number of names together were
INT: moreover [the] number of names together the

Acts 2:21 N-ANS
GRK: ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται
NAS: CALLS ON THE NAME OF THE LORD
KJV: shall call on the name of the Lord
INT: shall call upon the name of [the] Lord will be saved

Acts 2:38 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of you be baptized in the name of Jesus
KJV: of you in the name of Jesus Christ
INT: in the name of Jesus Christ

Acts 3:6 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: I give to you: In the name of Jesus
KJV: thee: In the name of Jesus Christ
INT: In the name of Jesus Christ

Acts 3:16 N-GNS
GRK: πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον
NAS: of faith in His name, [it is] the name
KJV: And his name through faith
INT: faith in the name of him this [man]

Acts 3:16 N-NNS
GRK: ἐστερέωσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ
NAS: in His name, [it is] the name of Jesus which has strengthened
KJV: faith in his name hath made this man
INT: is made strong the name of him and

Acts 4:7 N-DNS
GRK: ἐν ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο
NAS: or in what name, have you done this?
KJV: by what name, have ye
INT: in what name did this

Acts 4:10 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of Israel, that by the name of Jesus
KJV: that by the name of Jesus Christ
INT: in the name of Jesus Christ

Acts 4:12 N-NNS
GRK: οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον
NAS: other name under
KJV: none other name under heaven
INT: not indeed name is there another

Acts 4:17 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ
NAS: man in this name.
KJV: in this name.
INT: in the name this to no

Acts 4:18 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ
NAS: teach at all in the name of Jesus.
KJV: teach in the name of Jesus.
INT: in the name of Jesus

Acts 4:30 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου
NAS: through the name of Your holy
KJV: may be done by the name of thy holy
INT: through the name of the holy

Acts 5:1 N-DNS
GRK: τις Ἁνανίας ὀνόματι σὺν Σαπφίρῃ
NAS: But a man named Ananias, with his wife
KJV: a certain man named Ananias, with
INT: a certain Ananias by name with Sapphira

Acts 5:28 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ καὶ
NAS: in this name, and yet,
KJV: in this name? and, behold,
INT: in the name this and

Acts 5:34 N-DNS
GRK: συνεδρίῳ Φαρισαῖος ὀνόματι Γαμαλιήλ νομοδιδάσκαλος
NAS: But a Pharisee named Gamaliel,
KJV: a Pharisee, named Gamaliel,
INT: Council a Pharisee by name Gamaliel a teacher of the law

Acts 5:40 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ
NAS: them not to speak in the name of Jesus,
KJV: speak in the name of Jesus, and
INT: in the name of Jesus

Acts 5:41 N-GNS
GRK: ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος ἀτιμασθῆναι
NAS: to suffer shame for [His] name.
KJV: for his name.
INT: for the name to be dishonored

Acts 8:9 N-DNS
GRK: δέ τις ὀνόματι Σίμων προυπῆρχεν
NAS: there was a man named Simon,
KJV: man, called Simon,
INT: moreover a certain by name Simon was formerly

Acts 8:12 N-GNS
GRK: καὶ τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of God and the name of Jesus
KJV: of God, and the name of Jesus Christ,
INT: and the name of Jesus Christ

Acts 8:16 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου
NAS: baptized in the name of the Lord
KJV: in the name of the Lord
INT: to the name of the Lord

Acts 9:10 N-DNS
GRK: ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι Ἁνανίας καὶ
NAS: at Damascus named Ananias;
KJV: at Damascus, named Ananias; and
INT: in Damascus by name Ananias And

Acts 9:11 N-DNS
GRK: Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα ἰδοὺ
NAS: for a man from Tarsus named Saul,
KJV: of Judas for [one] called Saul,
INT: of Judas Saul by name of Tarsus Behold

Acts 9:12 N-DNS
GRK: ὁράματι Ἁνανίαν ὀνόματι εἰσελθόντα καὶ
NAS: in a vision a man named Ananias come
KJV: a man named Ananias
INT: a vision Ananias by name having come and

Acts 9:14 N-ANS
GRK: ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου
NAS: all who call on Your name.
KJV: that call on thy name.
INT: call on the name of you

Acts 9:15 N-ANS
GRK: βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον
NAS: to bear My name before
KJV: to bear my name before the Gentiles,
INT: to carry the name of me before

Acts 9:16 N-GNS
GRK: ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου παθεῖν
NAS: he must suffer for My name's sake.
KJV: for my name's sake.
INT: for the name of me to suffer

Acts 9:21 N-ANS
GRK: ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο καὶ
NAS: on this name, and [who] had come
KJV: called on this name in Jerusalem,
INT: called on the name this and

Acts 9:27 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ
NAS: he had spoken out boldly in the name of Jesus.
KJV: Damascus in the name of Jesus.
INT: in the name of Jesus

Acts 9:28 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου
NAS: speaking out boldly in the name of the Lord.
INT: in the name of Lord

Acts 9:33 N-DNS
GRK: ἄνθρωπόν τινα ὀνόματι Αἰνέαν ἐξ
NAS: a man named Aeneas,
KJV: man named Aeneas,
INT: a man certain by name Aeneas for

Acts 9:36 N-DNS
GRK: ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά ἣ
NAS: there was a disciple named Tabitha
KJV: disciple named Tabitha,
INT: was disicple by name Tabitha which

Acts 10:1 N-DNS
GRK: ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος ἑκατοντάρχης
NAS: at Caesarea named Cornelius,
KJV: Caesarea called Cornelius,
INT: in Ceasarea by name Cornelius a centurion

Acts 10:43 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα
NAS: that through His name everyone
KJV: his name whosoever
INT: through the name his every one

Acts 10:48 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: them to be baptized in the name of Jesus
KJV: in the name of the Lord.
INT: in the name Jesus Christ

Acts 11:28 N-DNS
GRK: ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἄγαβος ἐσήμανεν
NAS: One of them named Agabus stood
KJV: of them named Agabus, and signified
INT: from among them by name Agabus he signified

Acts 12:13 N-DNS
GRK: παιδίσκη ὑπακοῦσαι ὀνόματι Ῥόδη
NAS: a servant-girl named Rhoda
KJV: came to hearken, named Rhoda.
INT: a girl to listen by name Rhoda

Acts 13:6 N-NNS
GRK: Ἰουδαῖον ᾧ ὄνομα Βαριησοῦ
NAS: whose name was Bar-Jesus,
KJV: a Jew, whose name [was] Barjesus:
INT: a Jew whose name [was] Bar-Jesus

Acts 13:8 N-NNS
GRK: μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ζητῶν
NAS: (for so his name is translated)
KJV: is his name by interpretation)
INT: means the name of him seeking

Acts 15:14 N-DNS
GRK: λαὸν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ
NAS: the Gentiles a people for His name.
KJV: for his name.
INT: a people for the name of him

Acts 15:17 N-ANS
GRK: ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ'
NAS: WHO ARE CALLED BY MY NAME,'
KJV: whom my name is called, saith
INT: has been called the name of me upon

Acts 15:26 N-GNS
GRK: ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου
NAS: their lives for the name of our Lord
KJV: lives for the name of our Lord
INT: for the name of the Lord

Acts 16:1 N-DNS
GRK: ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος υἱὸς
NAS: was there, named Timothy,
KJV: was there, named Timotheus, the son
INT: was there by name Timothy son

Acts 16:14 N-DNS
GRK: τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία πορφυρόπωλις
NAS: A woman named Lydia, from the city
KJV: woman named Lydia,
INT: a certain woman by name Lydia a seller of purple

Acts 16:18 N-DNS
GRK: σοι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: I command you in the name of Jesus
KJV: thee in the name of Jesus Christ
INT: you in name of Jesus Christ

Acts 17:34 N-DNS
GRK: καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις καὶ
NAS: and a woman named Damaris
KJV: and a woman named Damaris, and
INT: and a woman by name Damaris and

Acts 18:2 N-DNS
GRK: τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν Ποντικὸν
NAS: a Jew named Aquila,
KJV: a certain Jew named Aquila, born
INT: a certain Jew by name Aquila of Pontus

Acts 18:7 N-DNS
GRK: οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Τιτίου Ἰούστου
NAS: of a man named Titius
KJV: [man's] house, named Justus,
INT: house of a certain one by name Titius Justus

Acts 18:15 N-GNP
GRK: λόγου καὶ ὀνομάτων καὶ νόμου
NAS: words and names and your own law,
KJV: words and names, and [of]
INT: a word and names and a law

Acts 18:24 N-DNS
GRK: τις Ἀπολλὼς ὀνόματι Ἀλεξανδρεὺς τῷ
NAS: a Jew named Apollos,
KJV: a certain Jew named Apollos, born
INT: certain Apollos by name an Alexandrian

Acts 19:5 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου
NAS: this, they were baptized in the name of the Lord
KJV: in the name of the Lord
INT: in the name of the Lord

Acts 19:13 N-ANS
GRK: πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου
NAS: spirits the name of the Lord
KJV: spirits the name of the Lord
INT: evil the name of the Lord

Acts 19:17 N-ANS
GRK: ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου
NAS: upon them all and the name of the Lord
KJV: all, and the name of the Lord Jesus
INT: was magnified the name of the Lord

Acts 19:24 N-DNS
GRK: γάρ τις ὀνόματι ἀργυροκόπος ποιῶν
NAS: For a man named Demetrius,
KJV: a certain [man] named Demetrius,
INT: indeed a certain [man] by name a silversmith making

Acts 20:9 N-DNS
GRK: τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ
NAS: And there was a young man named Eutychus
KJV: young man named Eutychus,
INT: a certain youth by name Eutychus by

Acts 21:10 N-DNS
GRK: Ἰουδαίας προφήτης ὀνόματι Ἄγαβος
NAS: days, a prophet named Agabus came down
KJV: a certain prophet, named Agabus.
INT: Judea a prophet by name Agabus

Acts 21:13 N-GNS
GRK: ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου
NAS: at Jerusalem for the name of the Lord
KJV: for the name of the Lord
INT: for the name of the Lord

Acts 22:16 N-ANS
GRK: ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα αὐτοῦ
NAS: your sins, calling on His name.'
KJV: sins, calling on the name of the Lord.
INT: having called on the name of him

Acts 26:9 N-ANS
GRK: πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ τοῦ
NAS: hostile to the name of Jesus
KJV: to the name of Jesus
INT: to the name of Jesus the

Acts 27:1 N-DNS
GRK: δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι Ἰουλίῳ σπείρης
NAS: of the Augustan cohort named Julius.
KJV: prisoners unto [one] named Julius,
INT: prisoners to a centurion by name Julius of the cohort

Acts 28:7 N-DNS
GRK: τῆς νήσου ὀνόματι Ποπλίῳ ὃς
NAS: of the island, named Publius,
KJV: of the island, whose name was Publius;
INT: of the island by name Publius who

Romans 1:5 N-GNS
GRK: ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ
NAS: all the Gentiles for His name's sake,
KJV: for his name:
INT: in behalf of the name of him

Romans 2:24 N-NNS
GRK: τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ θεοῦ
NAS: For THE NAME OF GOD IS BLASPHEMED
KJV: For the name of God is blasphemed
INT: the indeed name of God

Romans 9:17 N-NNS
GRK: διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν
NAS: MY POWER IN YOU, AND THAT MY NAME MIGHT BE PROCLAIMED
KJV: my name might be declared
INT: should be declared the name of me in

Romans 10:13 N-ANS
GRK: ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται
NAS: WILL CALL ON THE NAME OF THE LORD
KJV: shall call upon the name of the Lord
INT: might call on the name of [the] Lord will be saved

Romans 15:9 N-DNS
GRK: καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ
NAS: AND I WILL SING TO YOUR NAME.
KJV: sing unto thy name.
INT: and to the name of you will I sing

1 Corinthians 1:2 N-ANS
GRK: ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου
NAS: call on the name of our Lord
KJV: call upon the name of Jesus
INT: calling on the name of the Lord

1 Corinthians 1:10 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου
NAS: you, brethren, by the name of our Lord
KJV: brethren, by the name of our Lord
INT: by the name the Lord

1 Corinthians 1:13 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε
NAS: were you baptized in the name of Paul?
KJV: were ye baptized in the name of Paul?
INT: to the name of Paul were you baptized

1 Corinthians 1:15 N-ANS
GRK: τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβαπτίσθητε
NAS: you were baptized in my name.
KJV: in mine own name.
INT: my name you were baptized

1 Corinthians 5:4 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου
NAS: In the name of our Lord Jesus,
KJV: In the name of our Lord
INT: in the name of the Lord

1 Corinthians 6:11 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου
NAS: but you were justified in the name of the Lord
KJV: in the name of the Lord
INT: in the name of the Lord

Ephesians 1:21 N-GNS
GRK: καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ
NAS: and every name that is named,
KJV: and every name that is named, not
INT: and every name named not

Ephesians 5:20 N-DNS
GRK: πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου
NAS: for all things in the name of our Lord
KJV: the Father in the name of our Lord
INT: all things in [the] name the Lord

Philippians 2:9 N-ANS
GRK: αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ
NAS: Him, and bestowed on Him the name which is above
KJV: given him a name which is above
INT: to him a name which [is] above

Philippians 2:9 N-ANS
GRK: ὑπὲρ πᾶν ὄνομα
NAS: which is above every name,
KJV: is above every name:
INT: [is] above every name

Philippians 2:10 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν
NAS: so that at the name of Jesus EVERY
KJV: That at the name of Jesus every
INT: at the name of Jesus every

Philippians 4:3 N-NNP
GRK: ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ
NAS: whose names are in the book
KJV: whose names [are] in
INT: whose names [are] in [the] book

Colossians 3:17 N-DNS
GRK: πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου Ἰησοῦ
NAS: [do] all in the name of the Lord
KJV: in the name of the Lord
INT: [do] all in [the] name of [the] Lord Jesus

2 Thessalonians 1:12 N-NNS
GRK: ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου
NAS: so that the name of our Lord Jesus
KJV: That the name of our Lord
INT: might be glorified the name of the Lord

2 Thessalonians 3:6 N-DNS
GRK: ἀδελφοί ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου
NAS: you, brethren, in the name of our Lord
KJV: brethren, in the name of our Lord
INT: brothers in [the] name of the Lord

1 Timothy 6:1 N-NNS
GRK: μὴ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ
NAS: so that the name of God
KJV: honour, that the name of God and
INT: not the name of God

2 Timothy 2:19 N-ANS
GRK: ὀνομάζων τὸ ὄνομα Κυρίου
NAS: who names the name of the Lord
KJV: that nameth the name of Christ
INT: names the name of the Lord

Hebrews 1:4 N-ANS
GRK: αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν ὄνομα
NAS: a more excellent name than
KJV: a more excellent name than
INT: them he has inherited a name

Hebrews 2:12 N-ANS
GRK: Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς
NAS: I WILL PROCLAIM YOUR NAME TO MY BRETHREN,
KJV: thy name unto my
INT: I will declare the name of you to the

Hebrews 6:10 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ διακονήσαντες
NAS: toward His name, in having ministered
KJV: his name, in that ye have ministered
INT: to the name of him having ministered

Hebrews 13:15 N-DNS
GRK: ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ
NAS: of lips that give thanks to His name.
KJV: giving thanks to his name.
INT: confessing the name of him

James 2:7 N-ANS
GRK: τὸ καλὸν ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν
NAS: the fair name by which you have been called?
KJV: that worthy name by
INT: the good name having been called

James 5:10 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι Κυρίου
NAS: who spoke in the name of the Lord.
KJV: have spoken in the name of the Lord,
INT: in the name of [the] Lord

James 5:14 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου
NAS: him with oil in the name of the Lord;
KJV: with oil in the name of the Lord:
INT: in the name of the Lord

1 Peter 4:14 N-DNS
GRK: ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ μακάριοι
NAS: you are reviled for the name of Christ,
KJV: for the name of Christ,
INT: you are insulted in [the] name of Christ blessed [are you]

1 Peter 4:16 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι τούτῳ
NAS: God in this name.
INT: in the name this

1 John 2:12 N-ANS
GRK: διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ
NAS: have been forgiven you for His name's sake.
KJV: for his name's sake.
INT: for the sake of the name of him

1 John 3:23 N-DNS
GRK: πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ
NAS: that we believe in the name of His Son
KJV: we should believe on the name of his
INT: we should believe on the name the Son

1 John 5:13 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ
NAS: to you who believe in the name of the Son
KJV: on the name of the Son
INT: on the name of the Son

1 John 5:13 Noun-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄνομα τοῦ ὑιοῦ
KJV: on the name of the Son
INT: on the name of the Son

3 John 1:7 N-GNS
GRK: γὰρ τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθον μηδὲν
NAS: out for the sake of the Name, accepting
KJV: for his name's sake they went forth,
INT: indeed of the name they went forth nothing

3 John 1:14 N-ANS
GRK: φίλους κατ' ὄνομα
NAS: you. Greet the friends by name.
KJV: the friends by name.
INT: friends by name

Revelation 2:3 N-ANS
GRK: διὰ τὸ ὄνομά μου καὶ
NAS: and have endured for My name's sake,
INT: for the sake of the name of me and

Revelation 2:13 N-ANS
GRK: κρατεῖς τὸ ὄνομά μου καὶ
NAS: is; and you hold fast My name, and did not deny
KJV: thou holdest fast my name, and hast
INT: you hold fast the name of me and

Revelation 2:17 N-NNS
GRK: τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον
NAS: and a new name written
KJV: the stone a new name written, which
INT: the pebble a name new written

Revelation 3:1 N-ANS
GRK: ἔργα ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι
NAS: that you have a name that you are alive,
KJV: thou hast a name that
INT: works that name you have that

Revelation 3:4 N-ANP
GRK: ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν
NAS: a few people in Sardis
KJV: Thou hast a few names even in
INT: you have a few names in Sardis

Revelation 3:5 N-ANS
GRK: ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ
NAS: and I will not erase his name from the book
KJV: blot out his name out of the book
INT: will I blot out the name of him from

Revelation 3:5 N-ANS
GRK: ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον
NAS: and I will confess his name before
KJV: I will confess his name before my
INT: will confess the name of him before

Revelation 3:8 N-ANS
GRK: ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου
NAS: My word, and have not denied My name.
KJV: denied my name.
INT: did deny the name of me

Revelation 3:12 N-ANS
GRK: αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ
NAS: and I will write on him the name of My God,
KJV: upon him the name of my God,
INT: him the name of the God

Revelation 3:12 N-ANS
GRK: καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως
NAS: of My God, and the name of the city
KJV: God, and the name of the city of my
INT: and the name of the city

Revelation 3:12 N-ANS
GRK: καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ
NAS: from My God, and My new name.
KJV: [I will write upon him] my new name.
INT: and the name of me

Revelation 6:8 N-NNS
GRK: ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτῷ Ὁ
NAS: and he who sat on it had the name Death;
KJV: and his name that sat on
INT: on it name his [was]

Revelation 8:11 N-NNS
GRK: καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος
NAS: The name of the star is called
KJV: And the name of the star is called
INT: And the name the star

Revelation 9:11 N-NNS
GRK: τῆς ἀβύσσου ὄνομα αὐτῷ Ἐβραϊστὶ
NAS: of the abyss; his name in Hebrew
KJV: whose name in the Hebrew tongue
INT: of the abyss name for him in Hebrew

Revelation 9:11 N-NNS
GRK: τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει Ἀπολλύων
NAS: he has the name Apollyon.
KJV: hath [his] name Apollyon.
INT: the Greek name he has [is] Apollyon

Revelation 11:13 N-ANP
GRK: τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες
NAS: thousand people were killed
INT: the earthquake names of men thousand

Revelation 11:18 N-ANS
GRK: φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου τοὺς
NAS: who fear Your name, the small
KJV: them that fear thy name, small and
INT: fear the name of you the

Revelation 13:1 N-ANP
GRK: κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας
NAS: [were] blasphemous names.
KJV: his heads the name of blasphemy.
INT: heads of it [the] name of blasphemy

Revelation 13:6 N-ANS
GRK: βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ
NAS: to blaspheme His name and His tabernacle,
KJV: to blaspheme his name, and his
INT: to blaspheme the name of him and

Revelation 13:8 N-NNS
GRK: γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν
NAS: him, [everyone] whose name has not been written
KJV: him, whose names are not
INT: have been written the names of them in

Revelation 13:17 N-ANS
GRK: χάραγμα τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου
NAS: the mark, [either] the name of the beast
KJV: the mark, or the name of the beast, or
INT: mark the name of the beast

Revelation 13:17 N-GNS
GRK: ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ
NAS: or the number of his name.
KJV: the number of his name.
INT: number of the name of it

Revelation 14:1 N-ANS
GRK: ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ
NAS: having His name and the name
KJV: his Father's name written in
INT: having the name of him and

Revelation 14:1 N-ANS
GRK: καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς
NAS: His name and the name of His Father
INT: and the name of the Father

Revelation 14:11 N-GNS
GRK: χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ
NAS: receives the mark of his name.
KJV: the mark of his name.
INT: mark of the name of it

Revelation 15:2 N-GNS
GRK: ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας
NAS: and the number of his name, standing
KJV: the number of his name, stand on
INT: number of the name of it standing

Revelation 15:4 N-ANS
GRK: δοξάσει τὸ ὄνομά σου ὅτι
NAS: and glorify Your name? For You alone
KJV: glorify thy name? for [thou] only
INT: glorify the name of you for [you]

Revelation 16:9 N-ANS
GRK: ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ
NAS: and they blasphemed the name of God
KJV: and blasphemed the name of God, which
INT: they blasphemed the name of God

Revelation 17:3 N-ANP
GRK: κόκκινον γέμοντα ὀνόματα βλασφημίας ἔχων
NAS: of blasphemous names, having
KJV: full of names of blasphemy,
INT: scarlet full of names of blasphemy having

Revelation 17:5 N-NNS
GRK: μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον μυστήριον
NAS: and on her forehead a name [was] written,
KJV: forehead [was] a name written,
INT: forehead of her a name written Mystery

Revelation 17:8 N-NNS
GRK: γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ
NAS: whose name has not been written
KJV: shall wonder, whose names were not
INT: are written the names in the

Revelation 19:12 N-ANS
GRK: πολλά ἔχων ὄνομα γεγραμμένον ὃ
NAS: and He has a name written
KJV: and he had a name written,
INT: many having a name written which

Revelation 19:13 N-NNS
GRK: κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ὁ
NAS: in blood, and His name is called
KJV: and his name is called The Word
INT: is called the name of him The

Revelation 19:16 N-ANS
GRK: μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον ΒΑΣΙΛΕΥΣ
NAS: He has a name written,
KJV: his thigh a name written, KING
INT: thigh of him a name written King

Revelation 21:12 N-ANP
GRK: δώδεκα καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα ἅ
NAS: angels; and names [were] written
KJV: and names written thereon,
INT: twelve and names inscribed which

Revelation 21:12 Noun-NNP
GRK: ἐστιν τὰ ὀνόματα τῶν δώδεκα
INT: are the names of the twelve

Revelation 21:14 N-ANP
GRK: αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα
NAS: and on them [were] the twelve names of the twelve
KJV: them the names of the twelve
INT: them twelve names of the twelve

Revelation 22:4 N-NNS
GRK: καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: His face, and His name [will be] on their foreheads.
KJV: and his name [shall be] in their
INT: and the name of him on

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page