John 17:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3753 [e]ὅτε
hote
WhenAdv
1510 [e]ἤμην
ēmēn
I wasV-IIM-1S
3326 [e]μετ’
met’
withPrep
846 [e]αὐτῶν,
autōn
them,PPro-GM3P
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
5083 [e]ἐτήρουν
etēroun
was keepingV-IIA-1S
846 [e]αὐτοὺς
autous
themPPro-AM3P
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
3686 [e]ὀνόματί
onomati
nameN-DNS
4771 [e]σου
sou
of You,PPro-G2S
3739 [e]
whichRelPro-DNS
1325 [e]δέδωκάς
dedōkas
You have givenV-RIA-2S
1473 [e]μοι,
moi
Me.PPro-D1S
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
5442 [e]ἐφύλαξα,
ephylaxa
I guarded [them],V-AIA-1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3762 [e]οὐδεὶς
oudeis
noneAdj-NMS
1537 [e]ἐξ
ex
ofPrep
846 [e]αὐτῶν
autōn
themPPro-GM3P
622 [e]ἀπώλετο
apōleto
has perished,V-AIM-3S
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
3361 [e]μὴ
notAdv
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5207 [e]υἱὸς
huios
sonN-NMS
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
684 [e]ἀπωλείας,
apōleias
of destruction,N-GFS
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
3588 [e]
theArt-NFS
1124 [e]γραφὴ
graphē
ScriptureN-NFS
4137 [e]πληρωθῇ.
plērōthē
might be fulfilled.V-ASP-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:12 Greek NT: Nestle 1904
ὅτε ἤμην μετ’ αὐτῶν, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, καὶ ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ὅτε ἤμην μετ' αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, καὶ ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ὅτε ἤμην μετ' αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, καὶ ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὅτε ἤμην μετ’ αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου· οὓς δέδωκάς μοι, ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο, εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὅτε ἤμην μετ’ αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὅτε ἤμην μετ’ αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, καὶ ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅτε ἤμην μετ’ αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου· οὓς δέδωκάς μοι, ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο, εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὅτε ἤμην μετ' αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ

John 17:12 Hebrew Bible
בהיותי עמהם בעולם אני נצרתי אתם בשמך את אשר נתתם לי שמרתי ולא אבד מהם איש זולתי בן האבדון למלאת דבר הכתוב׃

John 17:12 Aramaic NT: Peshitta
ܟܕ ܥܡܗܘܢ ܗܘܝܬ ܒܥܠܡܐ ܐܢܐ ܢܛܪ ܗܘܝܬ ܠܗܘܢ ܒܫܡܟ ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܗܒܬ ܠܝ ܢܛܪܬ ܘܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܐܒܕ ܐܠܐ ܒܪܗ ܕܐܒܕܢܐ ܕܢܬܡܠܐ ܟܬܒܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"While I was with them, I was keeping them in Your name which You have given Me; and I guarded them and not one of them perished but the son of perdition, so that the Scripture would be fulfilled.

King James Bible
While I was with them in the world, I kept them in thy name: those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition; that the scripture might be fulfilled.

Holman Christian Standard Bible
While I was with them, I was protecting them by Your name that You have given Me. I guarded them and not one of them is lost, except the son of destruction, so that the Scripture may be fulfilled.
Treasury of Scripture Knowledge

I kept.

John 6:37,39,40 All that the Father gives me shall come to me; and him that comes …

John 10:27,28 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me…

Hebrews 2:13 And again, I will put my trust in him. And again, Behold I and the …

and.

John 13:18 I speak not of you all: I know whom I have chosen: but that the scripture …

John 18:9 That the saying might be fulfilled, which he spoke, Of them which …

Luke 4:26,27 But to none of them was Elias sent, save to Sarepta, a city of Sidon, …

1 John 2:19 They went out from us, but they were not of us; for if they had been …

the son.

John 6:70,71 Jesus answered them, Have not I chosen you twelve, and one of you is a devil…

John 13:18 I speak not of you all: I know whom I have chosen: but that the scripture …

2 Thessalonians 2:3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, …

that.

Psalm 109:6-19 Set you a wicked man over him: and let Satan stand at his right hand…

Acts 1:16-20,25 Men and brothers, this scripture must needs have been fulfilled…

Links
John 17:12John 17:12 NIVJohn 17:12 NLTJohn 17:12 ESVJohn 17:12 NASBJohn 17:12 KJVJohn 17:12 Bible AppsJohn 17:12 Biblia ParalelaJohn 17:12 Chinese BibleJohn 17:12 French BibleJohn 17:12 German BibleBible Hub
John 17:11
Top of Page
Top of Page