Strong's Greek: 5083. τηρέω (téreó) -- to watch over, to guard
5083. téreó
Strong's Concordance
téreó: to watch over, to guard
Original Word: τηρέω
Part of Speech: Verb
Transliteration: téreó
Phonetic Spelling: (tay-reh'-o)
Short Definition: I keep, guard, observe
Definition: I keep, guard, observe, watch over.
HELPS Word-studies

5083 tēréō (from tēros, "a guard") – properly, maintain (preserve); (figuratively) spiritually guard (watch), keep intact.

NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
from a prim. word téros (a guard)
Definition
to watch over, to guard
NASB Translation
continue (1), guard (1), guards (1), heed (2), heeds (1), held in custody (1), keep (27), keep watch over (1), keeping (1), keeping guard over (1), keeps (9), kept (12), kept in custody (3), observe (3), preserve (1), preserved (1), reserved (4), watching over (1).

Thayer's Greek Lexicon
STRONGS NT 5083: τηρέω

τηρέω, τηρῶ; imperfect ἐτήρουν; future τηρήσω; 1 aorist ἐτήρησα; perfect τετήρηκα, 3 person plural τετηρήκασιν (John 17:6 R G) and τετήρηκαν (ibid. L T Tr WH (see γίνομαι, at the beginning)); passive, present τηροῦμαι; imperfect ἐτηρουμην; perfect τετήρημαι; 1 aorist ἐτηρήθην; (τηρός, found only once, Aeschylus suppl. 248, where it is doubtful whether it means 'guarding' or 'watching'), from Pindar, Sophocles, Thucydides down; the Sept. several times for שָׁמַר, נָצַר, etc.; to attend to carefully, take care of; i. e.

a. properly, to guard: τινα, a prisoner, Matthew 27:36, 54; Acts 16:23; passive, Acts 12:5; (); (b); τί, ; οἱ τηροῦντες ((R. V.) the watchers) the guards, Matthew 28:4 (Song of Solomon 3:3).

b. metaphorically, to keep: τινα, one in that state in which he is, τήν ἑαυτοῦ παρθένον, his own virgin daughter, namely, as a virgin i. e. unmarried, 1 Corinthians 7:37; ἑαυτόν, himself such as he is, i. e. begotten of God, 1 John 5:18 (but here T Tr WH αὐτόν); with a predicate accusative added: ἁγνόν, 1 Timothy 5:22; ἄσπιλον ἀπό τοῦ κόσμου, James 1:27; ἀβαρῆ τίνι, 2 Corinthians 11:9 (ἁπλουν, Antoninus 6, 30; τινα ἄμεμπτον τῷ Θεῷ, Wis. 10:5); τί with a predicate accusative 1 Timothy 6:14 (but see in c. below); passive, τηροῦμαι, with an adverb, ἀμέμπτως, 1 Thessalonians 5:23; with a dative of the person, Χριστῷ, devoted to Christ (Winer's Grammar, 421 (392)), Jude 1:1; τηρεῖν τινα ἐν τίνι: to keep in i. e. cause one to persevere or stand firm in a thing: ἐν τῷ ὀνόματι Θεοῦ (see p. 447b bottom), John 17:11f; ἐν ἀγάπη Θεοῦ, Jude 1:21; τινα ἐκ τίνος, by guarding to cause one to escape in safety out of etc.: ἐκ τοῦ πονηροῦ, out of the power and assaults of Satan, John 17:15 (cf. Buttmann, 327 (281); Winer's Grammar, 410 (383)); ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ, Revelation 3:10. to keep: i. e. not to leave, τήν ἀρχήν, Jude 1:6; not to throw away, τά ἱμάτια, Revelation 16:15. to hold firmly: τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος, Ephesians 4:3; anything as a mental deposit, τήν πίστιν, 2 Timothy 4:7; Revelation 14:12 (cf. Winers Grammar, 536 (499); Buttmann, 78 (68)). to show oneself to be actually holding a thing fast, i. e.

c. to observe: namely, πῶς κτλ., Revelation 3:3; τί Matthew 23:3; Acts 21:25 (Rec.); τήν παράδοσιν, Mark 7:9 (WH (rejected) marginal reading στήσητε) (τά ἐκ παραδοσεως τῶν πατέρων, Josephus, Antiquities 13, 10, 6); τόν νόμον, Acts 15:5 and Rec. in Acts 15:24; James 2:10; τό σάββατον, the command respecting sabbath-keeping, John 9:16; τάς ἐντολάς (of either God or Christ), Matthew 19:17; John 14:15, 21; John 15:10; 1 John 2:3; 1 John 3:22, 24; 1 John 5:2 (where L T Tr WH ποιῶμεν); ; Revelation 12:17; Revelation 14:12 (see above,

b. at the end); τήν ἐντολήν, 1 Timothy 6:14 (see in b. above; πάντα ὅσα ἐνετειλάμην, Matthew 28:20); τόν λόγον, either of Christ or of God, John 8:51f, 55; John 14:23; John 15:20; John 17:6; 1 John 2:5; Revelation 3:8; τούς λόγους, of Christ, John 14:24; τόν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου (i. e. Ἰησοῦ), Revelation 3:10; τά ἔργα μου, the works that I command, Revelation 2:26; τούς λόγους τῆς προφητείας, Revelation 22:7; τοῦ βιβλίου τούτου, Revelation 22:9; τά ἐν τῇ προφητεία γεγραμμένα, Revelation 1:3; cf. Lipsius, Paulin. Rechtfertigungsl., p. 194f,

d. to reserve: τινα εἰς τί, to undergo something, 2 Peter 2:4 (cf. Winer's Grammar, 342 (321); εἰς τήν τοῦ Σεβαστοῦ διάγνωσιν, Acts 25:21a); Jude 1:6; τινα εἰς ἡμέραν κρίσεως, 2 Peter 2:9; τούς οὐρανούς πυρί; (to be burned with fire) εἰς ἡμέραν κρίσεως, 2 Peter 3:7; τί εἰς τινα, a thing for one's advantage, 1 Peter 1:4; τί εἰς ἡμέραν τινα, to be used some day for some purpose, John 12:7; τί ἕως ἄρτι, John 2:10; τί with the dative of the person, for rewarding or punishing one, passive, 2 Peter 2:17; Jude 1:13. (Compare: διατηρέω, παρατηρέω, συντηρέω.) [SYNONYMS: τηρέω, φυλάσσω: τηρέω to watch or keep, φυλάσσω to guard; τηρέω expresses watchful care and is suggestive of present possession, φυλάσσω indicates safe custody and often implies assault from without; τηρέω may mark the result of which φυλάσσω is the means (e. g. John 17:12 where the words occur together, cf. Wisd. 10:5). See Westcott on John 8:51; Schmidt, chapter 208, especially § 4.]

Strong's Exhaustive Concordance
hold fast, keep

From teros (a watch; perhaps akin to theoreo); to guard (from loss or injury, properly, by keeping the eye upon; and thus differing from phulasso, which is properly to prevent escaping; and from koustodia, which implies a fortress or full military lines of apparatus), i.e. To note (a prophecy; figuratively, to fulfil a command); by implication, to detain (in custody; figuratively, to maintain); by extension, to withhold (for personal ends; figuratively, to keep unmarried); by extension, to withhold (for personal ends; figuratively, to keep unmarried) -- hold fast, keep(- er), (pre-, re-)serve, watch.

see GREEK theoreo

see GREEK phulasso

see GREEK koustodia

Forms and Transliterations
ετηρειτο ετηρείτο ἐτηρεῖτο ετηρησα ετήρησα ετήρησά ἐτήρησα ετηρησαν ετήρησαν ἐτήρησαν ετηρησας ετήρησας ετήρησάς ἐτήρησας ἐτήρησάς ετήρησε ετηρουν ετήρουν ἐτήρουν στήσητε τετηρηκα τετήρηκα τετηρηκαν τετήρηκαν τετηρηκας τετήρηκας τετηρήκασι τετηρηκεν τετήρηκεν τετηρημενην τετηρημένην τετηρημενοις τετηρημένοις τετηρημένους τετηρηται τετήρηται τηρει τηρεί τηρεῖ τήρει τηρειν τηρείν τηρεῖν τηρεισθαι τηρείσθαι τηρεῖσθαι τηρειτε τηρείτε τηρεῖτε τηρείτω τηρείτωσαν τηρη τηρή τηρῇ τηρηθειη τηρηθείη τηρηθηναι τηρηθήναι τηρηθῆναι τηρησαι τηρήσαί τηρῆσαί τηρησαντας τηρήσαντας τηρησατε τηρήσατε τηρησει τηρήσει τηρήσεις τηρησετε τηρήσετε τηρηση τηρήση τηρήσῃ τηρησης τηρήσης τηρήσῃς τηρησητε τηρήσητε τήρησον τηρησουσιν τηρήσουσιν τηρησω τηρήσω τηρουμεν τηρούμεν τηροῦμεν τηρουμενοι τηρούμενοι τηρουμενους τηρουμένους τηρουντες τηρούντες τηροῦντες τηρουντων τηρούντων τηρούσι τηρούσιν τηρω τηρώ τηρῶ τηρωμεν τηρώμεν τηρῶμεν τηρων τηρών τηρῶν etereito etereîto etēreito etēreîto eteresa etērēsa etḗresa etḗrēsa eteresan etērēsan etḗresan etḗrēsan eteresas etērēsas etḗresas etḗresás etḗrēsas etḗrēsás eteroun etēroun etḗroun stesete stēsēte stḗsete stḗsēte tere tērē terei tereî terêi tērei tēreî tērē̂i tḗrei terein tereîn tērein tēreîn tereisthai tereîsthai tēreisthai tēreîsthai tereite tereîte tēreite tēreîte teresai terêsaí tērēsai tērē̂saí teresantas terḗsantas tērēsantas tērḗsantas teresate terḗsate tērēsate tērḗsate terese tērēsē teresei terḗsei tērēsei tērḗsei tērḗsēi terḗseis tērḗsēis tereses tērēsēs teresete terḗsete tērēsete tērēsēte tērḗsete tērḗsēte tereso terḗso tērēsō tērḗsō tereson tērēson tḗreson tḗrēson teresousin terḗsousin tērēsousin tērḗsousin teretheie teretheíe tērētheiē tērētheíē terethenai terethênai tērēthēnai tērēthē̂nai tero terô tērō tērō̂ teromen terômen tērōmen tērō̂men teron terôn tērōn tērō̂n teroumen teroûmen tēroumen tēroûmen teroumenoi teroúmenoi tēroumenoi tēroúmenoi teroumenous terouménous tēroumenous tērouménous terountes teroûntes tērountes tēroûntes terounton teroúnton tērountōn tēroúntōn tetereka tetērēka tetḗreka tetḗrēka teterekan tetērēkan tetḗrekan tetḗrēkan teterekas tetērēkas tetḗrekas tetḗrēkas tetereken tetērēken tetḗreken tetḗrēken teteremenen tetereménen tetērēmenēn tetērēménēn teteremenois tetereménois tetērēmenois tetērēménois teteretai tetērētai tetḗretai tetḗrētai
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Strong's Greek 5083
71 Occurrences


ἐτήρησα — 1 Occ.
ἐτήρησαν — 1 Occ.
ἐτήρησάς — 2 Occ.
ἐτηρεῖτο — 1 Occ.
ἐτήρουν — 3 Occ.
τηρῇ — 1 Occ.
τηρῆσαί — 1 Occ.
τηρήσαντας — 1 Occ.
τηρήσατε — 1 Occ.
τηρήσῃ — 4 Occ.
τηρήσῃς — 1 Occ.
τηρήσητε — 1 Occ.
τηρήσει — 1 Occ.
τηρήσετε — 1 Occ.
τηρήσω — 2 Occ.
τήρησον — 2 Occ.
τηρήσουσιν — 1 Occ.
τηρηθῆναι — 1 Occ.
τηρηθείη — 1 Occ.
τηρεῖ — 5 Occ.
τηρεῖν — 8 Occ.
τηρεῖσθαι — 3 Occ.
τηρεῖτε — 1 Occ.
τηρῶ — 1 Occ.
τηρῶμεν — 2 Occ.
τηρῶν — 6 Occ.
τηροῦμεν — 1 Occ.
τηρούμενοι — 1 Occ.
τηρουμένους — 1 Occ.
τηροῦντες — 4 Occ.
τηρούντων — 2 Occ.
τετήρηκα — 2 Occ.
τετήρηκαν — 1 Occ.
τετήρηκας — 1 Occ.
τετήρηκεν — 1 Occ.
τετηρημένην — 1 Occ.
τετηρημένοις — 1 Occ.
τετήρηται — 2 Occ.

Matthew 19:17 V-PMA-2S
GRK: ζωὴν εἰσελθεῖν τήρησον τὰς ἐντολάς
NAS: into life, keep the commandments.
KJV: into life, keep the commandments.
INT: life to enter keep the commandments

Matthew 23:3 V-PMA-2P
GRK: ποιήσατε καὶ τηρεῖτε κατὰ δὲ
NAS: you, do and observe, but do not do
KJV: you observe, [that] observe
INT: to keep also keep after however

Matthew 27:36 V-IIA-3P
GRK: καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ
NAS: And sitting down, they [began] to keep watch over Him there.
KJV: sitting down they watched him
INT: And sitting down they kept guard over him there

Matthew 27:54 V-PPA-NMP
GRK: μετ' αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν
NAS: and those who were with him keeping guard over Jesus,
KJV: him, watching Jesus,
INT: with him kept guard over Jesus

Matthew 28:4 V-PPA-NMP
GRK: ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγενήθησαν
NAS: The guards shook for fear
KJV: fear of him the keepers did shake, and
INT: trembled those keeping guard and became

Matthew 28:20 V-PNA
GRK: διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα
NAS: teaching them to observe all
KJV: them to observe all things
INT: teaching them to observe all things whatever

John 2:10 V-RIA-2S
GRK: ἐλάσσω σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν
NAS: [then he serves] the poorer [wine]; [but] you have kept the good
KJV: [but] thou hast kept the good
INT: inferior you have kept the good

John 8:51 V-ASA-3S
GRK: ἐμὸν λόγον τηρήσῃ θάνατον οὐ
NAS: anyone keeps My word
KJV: If a man keep my saying,
INT: my word keep death never

John 8:52 V-ASA-3S
GRK: λόγον μου τηρήσῃ οὐ μὴ
NAS: anyone keeps My word,
KJV: If a man keep my saying,
INT: word of me keeps never not

John 8:55 V-PIA-1S
GRK: λόγον αὐτοῦ τηρῶ
NAS: you, but I do know Him and keep His word.
KJV: him, and keep his saying.
INT: word of him I keep

John 9:16 V-PIA-3S
GRK: σάββατον οὐ τηρεῖ ἄλλοι δὲ
NAS: because He does not keep the Sabbath.
KJV: because he keepeth not
INT: Sabbath not he does keep Others also

John 12:7 V-ASA-3S
GRK: ἐνταφιασμοῦ μου τηρήσῃ αὐτό
NAS: so that she may keep it for the day
KJV: of my burying hath she kept this.
INT: burial of me has she kept it

John 14:15 V-FIA-2P
GRK: τὰς ἐμὰς τηρήσετε
NAS: you love Me, you will keep My commandments.
KJV: ye love me, keep my commandments.
INT: my keep

John 14:21 V-PPA-NMS
GRK: μου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός
NAS: My commandments and keeps them is the one
KJV: commandments, and keepeth them, he
INT: of me and keeps them he

John 14:23 V-FIA-3S
GRK: λόγον μου τηρήσει καὶ ὁ
NAS: loves Me, he will keep My word;
KJV: love me, he will keep my words:
INT: word of me he will keep and the

John 14:24 V-PIA-3S
GRK: μου οὐ τηρεῖ καὶ ὁ
NAS: He who does not love Me does not keep My words;
KJV: me not keepeth not my
INT: of me not does keep and the

John 15:10 V-ASA-2P
GRK: ἐντολάς μου τηρήσητε μενεῖτε ἐν
NAS: If you keep My commandments,
KJV: If ye keep my commandments,
INT: commandments of me you keep you will abide in

John 15:10 V-RIA-1S
GRK: τὰς ἐντολὰς τετήρηκα καὶ μένω
NAS: just as I have kept My Father's
KJV: even as I have kept my Father's
INT: the commandments have kept and abide

John 15:20 V-AIA-3P
GRK: λόγον μου ἐτήρησαν καὶ τὸν
NAS: you; if they kept My word,
KJV: you; if they have kept my saying,
INT: word of me they kept also

John 15:20 V-FIA-3P
GRK: τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν
NAS: My word, they will keep yours
KJV: my saying, they will keep yours also.
INT: yours they will keep

John 17:6 V-RIA-3P
GRK: λόγον σου τετήρηκαν
NAS: and You gave them to Me, and they have kept Your word.
KJV: me; and they have kept thy word.
INT: word of you they have kept

John 17:11 V-AMA-2S
GRK: πάτερ ἅγιε τήρησον αὐτοὺς ἐν
NAS: Father, keep them in Your name,
KJV: Holy Father, keep through thine own
INT: Father Holy keep them in

John 17:12 V-IIA-1S
GRK: αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν
NAS: While I was with them, I was keeping them in Your name
KJV: the world, I kept them in
INT: them I was keeping them in

John 17:15 V-ASA-2S
GRK: ἀλλ' ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ
NAS: them out of the world, but to keep them from the evil
KJV: but that thou shouldest keep them from
INT: but that you should keep them from

Acts 12:5 V-IIM/P-3S
GRK: οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ
NAS: Peter was kept in the prison,
KJV: Peter therefore was kept in prison:
INT: Therefore Peter was kept in the

71 Occurrences

5082
Top of Page
Top of Page