5207. υἱός (huios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5207. υἱός (huios) — 382 Occurrences

Matthew 1:1 N-GMS
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ
NAS: the Messiah, the son of David,
KJV: Christ, the son of David,
INT: of Jesus Christ son of David son

Matthew 1:1 N-GMS
GRK: υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ
NAS: the son of David, the son of Abraham:
KJV: the son of David, the son of Abraham.
INT: son of David son of Abraham

Matthew 1:20 N-NMS
GRK: λέγων Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ μὴ
NAS: Joseph, son of David,
KJV: Joseph, thou son of David,
INT: saying Joseph son of David not

Matthew 1:21 N-AMS
GRK: τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις
NAS: She will bear a Son; and you shall call
KJV: she shall bring forth a son, and
INT: she will bear moreover a son and you will call

Matthew 1:23 N-AMS
GRK: καὶ τέξεται υἱόν καὶ καλέσουσιν
NAS: AND SHALL BEAR A SON, AND THEY SHALL CALL
KJV: shall bring forth a son, and
INT: and will bear a son and they will call

Matthew 1:25 N-AMS
GRK: οὗ ἔτεκεν υἱόν καὶ ἐκάλεσεν
NAS: she gave birth to a Son; and he called
KJV: her firstborn son: and he called
INT: that she brought forth a son and he called

Matthew 2:15 N-AMS
GRK: ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου
NAS: OUT OF EGYPT I CALLED MY SON.
KJV: have I called my son.
INT: have I called the Son of me

Matthew 3:17 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ
NAS: is My beloved Son, in whom
KJV: my beloved Son, in whom
INT: is the Son of me the

Matthew 4:3 N-NMS
GRK: αὐτῷ Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ
NAS: to Him, If You are the Son of God,
KJV: If thou be the Son of God, command
INT: to him If Son you are

Matthew 4:6 N-NMS
GRK: αὐτῷ Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ
NAS: to Him, If You are the Son of God,
KJV: If thou be the Son of God, cast
INT: to him If Son you are

Matthew 5:9 N-NMP
GRK: ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται
NAS: for they shall be called sons of God.
KJV: shall be called the children of God.
INT: for they sons of God will be called

Matthew 5:45 N-NMP
GRK: ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς
NAS: so that you may be sons of your Father
KJV: ye may be the children of your
INT: so that you might be sons of the Father

Matthew 7:9 N-NMS
GRK: αἰτήσει ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον
NAS: you who, when his son asks
KJV: if his son ask bread,
INT: should ask the son of him bread

Matthew 8:12 N-NMP
GRK: οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας
NAS: but the sons of the kingdom
KJV: But the children of the kingdom
INT: moreover sons of the kingdom

Matthew 8:20 N-NMS
GRK: ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: [have] nests, but the Son of Man
KJV: [have] nests; but the Son of man hath
INT: and [the] Son of man

Matthew 8:29 N-VMS
GRK: καὶ σοί υἱὲ τοῦ θεοῦ
NAS: What business do we have with each other, Son of God?
KJV: Jesus, thou Son of God?
INT: and to you Son of God

Matthew 9:6 N-NMS
GRK: ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: that you may know that the Son of Man
KJV: ye may know that the Son of man hath
INT: has the Son of man

Matthew 9:15 N-NMP
GRK: δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος
NAS: said to them, The attendants of the bridegroom
KJV: Can the children of the bridechamber
INT: Can the sons of the bridechamber

Matthew 9:27 N-VMS
GRK: Ἐλέησον ἡμᾶς υἱὸς Δαυίδ
NAS: out, Have mercy on us, Son of David!
KJV: saying, [Thou] Son of David,
INT: Have mercy on us Son of David

Matthew 10:23 N-NMS
GRK: ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: of Israel until the Son of Man comes.
KJV: of Israel, till the Son of man be
INT: be come the Son of man

Matthew 10:37 N-AMS
GRK: ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα
NAS: of Me; and he who loves son or
KJV: and he that loveth son or daughter
INT: he that loves son or daughter

Matthew 11:19 N-NMS
GRK: ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: The Son of Man came
KJV: The Son of man came
INT: Came the Son the of man

Matthew 11:27 N-AMS
GRK: ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ
NAS: knows the Son except
KJV: knoweth the Son, but
INT: knows the Son if not

Matthew 11:27 N-NMS
GRK: μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ
NAS: except the Son, and anyone to whom
KJV: the Father, save the Son, and [he] to
INT: not the Son and to whom

Matthew 11:27 N-NMS
GRK: βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι
NAS: and anyone to whom the Son wills
KJV: to whomsoever the Son will reveal
INT: might resolve the Son to reveal [him]

Matthew 12:8 N-NMS
GRK: σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: For the Son of Man is Lord
KJV: For the Son of man is
INT: Sabbath the son of the man

Matthew 12:23 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ υἱὸς Δαυίδ
NAS: man cannot be the Son of David,
KJV: not this the son of David?
INT: is the son of David

Matthew 12:27 N-NMP
GRK: δαιμόνια οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν
NAS: by whom do your sons cast
KJV: do your children cast [them] out?
INT: demons the sons of you by

Matthew 12:32 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: against the Son of Man,
KJV: against the Son of man,
INT: against the Son the of man

Matthew 12:40 N-NMS
GRK: ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: so will the Son of Man
KJV: belly; so shall the Son of man be
INT: will be the Son the of man

Matthew 13:37 N-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: the good seed is the Son of Man,
KJV: seed is the Son of man;
INT: is the Son of man

Matthew 13:38 N-NMP
GRK: εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας
NAS: these are the sons of the kingdom;
KJV: are the children of the kingdom;
INT: are the sons of the kingdom

Matthew 13:38 N-NMP
GRK: εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ
NAS: and the tares are the sons of the evil
KJV: are the children of the wicked
INT: are the sons of the evil [one]

Matthew 13:41 N-NMS
GRK: ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: The Son of Man will send forth
KJV: The Son of man shall send forth
INT: will send forth the Son the of man

Matthew 13:55 N-NMS
GRK: τοῦ τέκτονος υἱός οὐχ ἡ
NAS: the carpenter's son? Is not His mother
KJV: this the carpenter's son? is not
INT: of the carpenter son [Is] not the

Matthew 14:33 N-NMS
GRK: Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς εἶ
NAS: You are certainly God's Son!
KJV: Of a truth thou art the Son of God.
INT: Truly of God Son you are

Matthew 15:22 N-NMS
GRK: με κύριε υἱὸς Δαυίδ ἡ
NAS: on me, Lord, Son of David;
KJV: on me, O Lord, [thou] Son of David; my
INT: me master Son of David the

Matthew 16:13 N-AMS
GRK: εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: do people say that the Son of Man is?
KJV: say that I the Son of man am?
INT: to be the Son of man

Matthew 16:16 N-NMS
GRK: χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: You are the Christ, the Son of the living
KJV: the Christ, the Son of the living
INT: Christ the Son of God

Matthew 16:27 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: For the Son of Man is going
KJV: For the Son of man shall
INT: indeed the Son of the man

Matthew 16:28 N-AMS
GRK: ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: until they see the Son of Man coming
KJV: till they see the Son of man coming
INT: they have seen the Son the of man

Matthew 17:5 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ
NAS: is My beloved Son, with whom
KJV: my beloved Son, in whom
INT: is the Son of me the

Matthew 17:9 N-NMS
GRK: οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: until the Son of Man
KJV: until the Son of man
INT: that the Son of man

Matthew 17:12 N-NMS
GRK: καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: So also the Son of Man is going
KJV: shall also the Son of man suffer
INT: also the Son of man

Matthew 17:15 N-AMS
GRK: μου τὸν υἱόν ὅτι σεληνιάζεται
NAS: have mercy on my son, for he is a lunatic
KJV: on my son: for
INT: my son for he is epileptic

Matthew 17:22 N-NMS
GRK: Μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: said to them, The Son of Man
KJV: unto them, The Son of man
INT: is about the Son the of man

Matthew 17:25 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ
NAS: poll-tax, from their sons or
KJV: of their own children, or of
INT: from the sons of them or

Matthew 17:26 N-NMP
GRK: εἰσιν οἱ υἱοί
NAS: to him, Then the sons are exempt.
KJV: Then are the children free.
INT: are the sons

Matthew 18:11 Noun-NMS
GRK: γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
KJV: For the Son of man is come
INT: indeed the Son of man

Matthew 19:28 N-NMS
GRK: καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: when the Son of Man
KJV: when the Son of man
INT: shall sit down the Son the of man

Matthew 20:18 N-NMS
GRK: καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: up to Jerusalem; and the Son of Man
KJV: and the Son of man
INT: and the Son the of man

Matthew 20:20 N-GMP
GRK: μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου μετὰ
NAS: the mother of the sons of Zebedee
KJV: of Zebedee's children with
INT: mother of the sons of Zebedee with

Matthew 20:20 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς προσκυνοῦσα
NAS: came to Jesus with her sons, bowing down
KJV: with her sons, worshipping [him], and
INT: with the sons of her kneeling down

Matthew 20:21 N-NMP
GRK: οἱ δύο υἱοί μου εἷς
NAS: these two sons of mine may sit
KJV: my two sons may sit, the one
INT: two sons of me one

Matthew 20:28 N-NMS
GRK: ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: just as the Son of Man did not come
KJV: Even as the Son of man came
INT: even as the Son the of man

Matthew 20:30 N-NMS
GRK: ἐλέησον ἡμᾶς υἱὸς Δαυίδ
NAS: have mercy on us, Son of David!
KJV: on us, O Lord, [thou] Son of David.
INT: Have mercy on us Son of David

Matthew 20:31 N-NMS
GRK: ἐλέησον ἡμᾶς υἱὸς Δαυίδ
NAS: Lord, Son of David,
KJV: on us, O Lord, [thou] Son of David.
INT: Have mercy on us Son of David

Matthew 21:5 N-AMS
GRK: ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου
NAS: ON A COLT, THE FOAL OF A BEAST OF BURDEN.'
KJV: and a colt the foal of an ass.
INT: upon a colt [the] foal of a beast of burden

Matthew 21:9 N-DMS
GRK: Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ Εὐλογημένος
NAS: Hosanna to the Son of David;
KJV: Hosanna to the Son of David:
INT: Hosanna to the Son of David blessed [is]

Matthew 21:15 N-DMS
GRK: Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ ἠγανάκτησαν
NAS: Hosanna to the Son of David,
KJV: Hosanna to the Son of David;
INT: Hosanna to the Son of David they were indignant

Matthew 21:37 N-AMS
GRK: αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων
NAS: he sent his son to them, saying,
KJV: his son, saying,
INT: them the son of him saying

Matthew 21:37 N-AMS
GRK: Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου
NAS: They will respect my son.'
KJV: They will reverence my son.
INT: They will have respect for the son of me

Matthew 21:38 N-AMS
GRK: ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν
NAS: saw the son, they said
KJV: saw the son, they said
INT: having seen the son said among

Matthew 22:2 N-DMS
GRK: γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ
NAS: gave a wedding feast for his son.
KJV: a marriage for his son,
INT: a wedding feast for the son of him

Matthew 22:42 N-NMS
GRK: χριστοῦ τίνος υἱός ἐστιν λέγουσιν
NAS: whose son is He? They said
KJV: Christ? whose son is he? They say
INT: Christ of whom son is he They say

Matthew 22:45 N-NMS
GRK: κύριον πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστίν
NAS: Him 'Lord,' how is He his son?
KJV: is he his son?
INT: Lord how son of him is he

Matthew 23:15 N-AMS
GRK: ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον
NAS: him twice as much a son of hell
KJV: twofold more the child of hell
INT: you make him a son of hell twofold more

Matthew 23:31 N-NMP
GRK: ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν
NAS: against yourselves, that you are sons of those
KJV: ye are the children of them which killed
INT: to yourselves that sons you are of the [ones]

Matthew 23:35 N-GMS
GRK: αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου ὃν
NAS: of Zechariah, the son of Berechiah,
KJV: of Zacharias son of Barachias,
INT: blood of Zechariah son of Berekiah whom

Matthew 24:27 N-GMS
GRK: παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: will the coming of the Son of Man
KJV: also the coming of the Son of man be.
INT: coming of the Son of man

Matthew 24:30 N-GMS
GRK: σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: the sign of the Son of Man
KJV: the sign of the Son of man
INT: sign of the Son the of man

Matthew 24:30 N-AMS
GRK: ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: and they will see the SON OF MAN
KJV: they shall see the Son of man
INT: they will see the Son of man

Matthew 24:36 N-NMS
GRK: οὐδὲ ὁ υἱός εἰ μὴ
NAS: nor the Son, but the Father
INT: nor the Son if not

Matthew 24:37 N-GMS
GRK: παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: For the coming of the Son of Man
KJV: also the coming of the Son of man be.
INT: coming of the Son of man

Matthew 24:39 N-GMS
GRK: παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: will the coming of the Son of Man
KJV: also the coming of the Son of man be.
INT: coming of the Son of man

Matthew 24:44 N-NMS
GRK: ὥρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: must be ready; for the Son of Man
KJV: as ye think not the Son of man cometh.
INT: hour the Son the of man

Matthew 25:13 Noun-NMS
GRK: ᾗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
KJV: wherein the Son of man
INT: which the Son of man

Matthew 25:31 N-NMS
GRK: ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: But when the Son of Man comes
KJV: When the Son of man shall come
INT: comes the Son of man

Matthew 26:2 N-NMS
GRK: καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: is coming, and the Son of Man
KJV: and the Son of man
INT: and the Son of man

Matthew 26:24 N-NMS
GRK: ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: The Son of Man [is to] go,
KJV: The Son of man goeth
INT: indeed [the] Son of man

Matthew 26:24 N-NMS
GRK: οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: by whom the Son of Man
KJV: by whom the Son of man is betrayed!
INT: whom the Son of man

Matthew 26:37 N-AMP
GRK: τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου ἤρξατο
NAS: and the two sons of Zebedee,
KJV: and the two sons of Zebedee, and began
INT: the two sons of Zebedee he began

Matthew 26:45 N-NMS
GRK: καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: is at hand and the Son of Man
KJV: and the Son of man
INT: and the Son of man

Matthew 26:63 N-NMS
GRK: χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: You are the Christ, the Son of God.
KJV: be the Christ, the Son of God.
INT: Christ the Son of God

Matthew 26:64 N-AMS
GRK: ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: you will see THE SON OF MAN
KJV: shall ye see the Son of man
INT: you will see the Son of man

Matthew 27:9 N-GMP
GRK: ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ
NAS: HAD BEEN SET by the sons of Israel;
KJV: they of the children of Israel
INT: they set a price on by [the] sons of Israel

Matthew 27:40 N-NMS
GRK: σεαυτόν εἰ υἱὸς εἶ τοῦ
NAS: If You are the Son of God,
KJV: If thou be the Son of God, come down
INT: yourself If son you are

Matthew 27:43 N-NMS
GRK: Θεοῦ εἰμὶ υἱός
NAS: I am the Son of God.'
KJV: I am the Son of God.
INT: Of God I am Son

Matthew 27:54 N-NMS
GRK: Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος
NAS: Truly this was the Son of God!
KJV: this was the Son of God.
INT: Truly God's Son was this

Matthew 27:56 N-GMP
GRK: μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου
NAS: and the mother of the sons of Zebedee.
KJV: the mother of Zebedee's children.
INT: mother of the sons of Zebedee

Matthew 28:19 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ
NAS: of the Father and the Son and the Holy
KJV: and of the Son, and
INT: and of the Son and of the

Mark 1:1 Noun-GMS
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ θεοῦ
INT: of Jesus Christ Son of God

Mark 1:11 N-NMS
GRK: εἶ ὁ υἱός μου ὁ
NAS: You are My beloved Son, in You I am well-pleased.
KJV: my beloved Son, in whom
INT: are the Son of me the

Mark 2:10 N-NMS
GRK: ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: that you may know that the Son of Man
KJV: ye may know that the Son of man hath
INT: has the Son of man

Mark 2:19 N-NMP
GRK: δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος
NAS: the bridegroom is with them, the attendants of the bridegroom
KJV: Can the children of the bridechamber
INT: Can the sons of the bridechamber

Mark 2:28 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: So the Son of Man is Lord
KJV: Therefore the Son of man is
INT: is the Son of man

Mark 3:11 N-NMS
GRK: εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: Him and shout, You are the Son of God!
KJV: Thou art the Son of God.
INT: are the Son of God

Mark 3:17 N-NMP
GRK: ὅ ἐστιν Υἱοὶ Βροντῆς
NAS: which means, Sons of Thunder);
KJV: which is, The sons of thunder:
INT: which is Sons of thunder

Mark 3:28 N-DMP
GRK: ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων
NAS: shall be forgiven the sons of men,
KJV: shall be forgiven unto the sons of men,
INT: will be forgiven the sons the of men

Mark 5:7 N-VMS
GRK: σοί Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ
NAS: business do we have with each other, Jesus, Son of the Most High
KJV: Jesus, [thou] Son of the most high
INT: to you Jesus Son of God

Mark 6:3 N-NMS
GRK: τέκτων ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας
NAS: the carpenter, the son of Mary,
KJV: this the carpenter, the son of Mary,
INT: carpenter the son the of Mary

Mark 8:31 N-AMS
GRK: δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: to teach them that the Son of Man
KJV: them, that the Son of man must
INT: it is necessary for the Son of man

Mark 8:38 N-NMS
GRK: καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: generation, the Son of Man
KJV: also shall the Son of man be ashamed,
INT: also the Son of man

Mark 9:7 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ
NAS: is My beloved Son, listen
KJV: my beloved Son: hear him.
INT: is the Son of me the

Mark 9:9 N-NMS
GRK: ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: until the Son of Man
KJV: till the Son of man
INT: until the Son of man

Mark 9:12 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: is it written of the Son of Man
KJV: it is written of the Son of man, that
INT: of the Son of man

Mark 9:17 N-AMS
GRK: ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρὸς
NAS: I brought You my son, possessed
KJV: thee my son, which hath a dumb
INT: I brought the son of me to

Mark 9:31 N-NMS
GRK: ὅτι Ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: and telling them, The Son of Man
KJV: unto them, The Son of man is delivered
INT: the Son of man

Mark 10:33 N-NMS
GRK: καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: up to Jerusalem, and the Son of Man
KJV: and the Son of man
INT: and the Son of man

Mark 10:35 N-NMP
GRK: οἱ δύο υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες
NAS: the two sons of Zebedee,
KJV: and John, the sons of Zebedee, come
INT: the two sons of Zebedee saying to

Mark 10:45 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: For even the Son of Man did not come
KJV: For even the Son of man came
INT: indeed the Son of man

Mark 10:46 N-NMS
GRK: ἱκανοῦ ὁ υἱὸς Τιμαίου Βαρτίμαιος
NAS: [named] Bartimaeus, the son of Timaeus,
KJV: Bartimaeus, the son of Timaeus,
INT: large a son of Timaeus Bartimaeus

Mark 10:47 N-VMS
GRK: καὶ λέγειν Υἱὲ Δαυὶδ Ἰησοῦ
KJV: Jesus, [thou] Son of David,
INT: and to say Son of David Jesus

Mark 10:48 N-VMS
GRK: μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ Δαυίδ ἐλέησόν
NAS: the more, Son of David,
KJV: a great deal, [Thou] Son of David,
INT: more cried out Son of David have mercy on

Mark 12:6 N-AMS
GRK: ἕνα εἶχεν υἱὸν ἀγαπητόν ἀπέστειλεν
NAS: [to send], a beloved son; he sent
KJV: therefore one son, his wellbeloved,
INT: one having son beloved he sent

Mark 12:6 N-AMS
GRK: Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου
NAS: They will respect my son.'
KJV: They will reverence my son.
INT: They will have respect for the son of me

Mark 12:35 N-NMS
GRK: ὁ χριστὸς υἱὸς Δαυίδ ἐστιν
NAS: that the Christ is the son of David?
KJV: Christ is the Son of David?
INT: the Christ [the] son of David is

Mark 12:37 N-NMS
GRK: αὐτοῦ ἐστὶν υἱός Καὶ ὁ
NAS: in what sense is He his son? And the large
KJV: is he [then] his son? And the common
INT: of him is he his son And the

Mark 13:26 N-AMS
GRK: ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: they will see THE SON OF MAN
KJV: shall they see the Son of man
INT: will they see the Son of man

Mark 13:32 N-NMS
GRK: οὐδὲ ὁ υἱός εἰ μὴ
NAS: nor the Son, but the Father
KJV: neither the Son, but
INT: nor the Son if not

Mark 14:21 N-NMS
GRK: ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: For the Son of Man [is to] go
KJV: The Son of man indeed
INT: indeed [the] Son of man

Mark 14:21 N-NMS
GRK: οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: by whom the Son of Man
KJV: by whom the Son of man is betrayed!
INT: whom the Son of man

Mark 14:41 N-NMS
GRK: παραδίδοται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: behold, the Son of Man
KJV: behold, the Son of man
INT: is delivered up the Son of man

Mark 14:61 N-NMS
GRK: χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ
NAS: to Him, Are You the Christ, the Son of the Blessed
KJV: the Christ, the Son of the Blessed?
INT: Christ the Son of the Blessed [One]

Mark 14:62 N-AMS
GRK: ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: and you shall see THE SON OF MAN
KJV: ye shall see the Son of man
INT: you will see the Son of man

Mark 15:39 N-NMS
GRK: ὁ ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ ἦν
NAS: this man was the Son of God!
KJV: man was the Son of God.
INT: man Son of God was

Luke 1:13 N-AMS
GRK: Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι καὶ
NAS: will bear you a son, and you will give
KJV: thee a son, and
INT: Elizabeth will bear a son to you and

Luke 1:16 N-GMP
GRK: πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει
NAS: many of the sons of Israel
KJV: many of the children of Israel
INT: many of the sons of Israel will he turn

Luke 1:31 N-AMS
GRK: καὶ τέξῃ υἱόν καὶ καλέσεις
NAS: and bear a son, and you shall name
KJV: and bring forth a son, and shalt call
INT: and bring forth a son and you will call

Luke 1:32 N-NMS
GRK: μέγας καὶ υἱὸς Ὑψίστου κληθήσεται
NAS: and will be called the Son of the Most High;
KJV: shall be called the Son of the Highest:
INT: great and Son of [the] Most High will he be called

Luke 1:35 N-NMS
GRK: ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ
NAS: Child shall be called the Son of God.
KJV: thee shall be called the Son of God.
INT: holy one will be called Son of God

Luke 1:36 N-AMS
GRK: αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει
NAS: conceived a son in her old age;
KJV: also conceived a son in her
INT: she has conceived a son in old age

Luke 1:57 N-AMS
GRK: καὶ ἐγέννησεν υἱόν
NAS: and she gave birth to a son.
KJV: and she brought forth a son.
INT: and she bore a son

Luke 2:7 N-AMS
GRK: ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν
NAS: to her firstborn son; and she wrapped Him in cloths,
KJV: her firstborn son, and wrapped
INT: she brought forth the son of her the

Luke 3:2 N-AMS
GRK: τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ
NAS: to John, the son of Zacharias,
KJV: unto John the son of Zacharias in
INT: of Zechariah son in the

Luke 3:22 N-NMS
GRK: εἶ ὁ υἱός μου ὁ
NAS: You are My beloved Son, in You I am well-pleased.
KJV: my beloved Son; in thee
INT: are the Son of me the

Luke 3:23 N-NMS
GRK: τριάκοντα ὢν υἱός ὡς ἐνομίζετο
NAS: as was supposed, the son of Joseph,
KJV: was supposed) the son of Joseph,
INT: thirty being son as was supposed

Luke 4:3 N-NMS
GRK: διάβολος Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ
NAS: to Him, If You are the Son of God,
KJV: If thou be the Son of God, command
INT: devil If Son you are

Luke 4:9 N-NMS
GRK: αὐτῷ Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ
NAS: to Him, If You are the Son of God,
KJV: If thou be the Son of God, cast
INT: to him If Son you are

Luke 4:22 N-NMS
GRK: ἔλεγον Οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ
NAS: Is this not Joseph's son?
KJV: this Joseph's son?
INT: they said Not the son is of Joseph

Luke 4:41 N-NMS
GRK: εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: shouting, You are the Son of God!
KJV: art Christ the Son of God. And
INT: are the Son of God

Luke 5:10 N-AMP
GRK: καὶ Ἰωάννην υἱοὺς Ζεβεδαίου οἳ
NAS: and John, sons of Zebedee,
KJV: and John, the sons of Zebedee, which
INT: and John sons of Zebedee who

Luke 5:24 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: that you may know that the Son of Man
KJV: ye may know that the Son of man hath
INT: that the Son of man

Luke 5:34 N-AMP
GRK: δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος
NAS: make the attendants of the bridegroom
KJV: make the children of the bridechamber
INT: Are you able the sons of the bridechamber

Luke 6:5 N-NMS
GRK: σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: And He was saying to them, The Son of Man
KJV: unto them, That the Son of man is
INT: Sabbath the Son of man

Luke 6:22 N-GMS
GRK: ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: for the sake of the Son of Man.
KJV: as evil, for the Son of man's sake.
INT: on account of the Son of man

Luke 6:35 N-NMP
GRK: καὶ ἔσεσθε υἱοὶ Ὑψίστου ὅτι
NAS: will be great, and you will be sons of the Most High;
KJV: ye shall be the children of the Highest:
INT: and you will be sons of the Most High for

Luke 7:12 N-NMS
GRK: τεθνηκὼς μονογενὴς υἱὸς τῇ μητρὶ
NAS: out, the only son of his mother,
KJV: the only son of his
INT: who had died only begotten son of the mother

Luke 7:34 N-NMS
GRK: ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: The Son of Man has come
KJV: The Son of man is come
INT: Has come the Son of man

Luke 8:28 N-VMS
GRK: σοί Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ
NAS: business do we have with each other, Jesus, Son of the Most High
KJV: Jesus, [thou] Son of God
INT: to you Jesus Son of God

Luke 9:22 N-AMS
GRK: Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: saying, The Son of Man must
KJV: Saying, The Son of man must
INT: It is necessary for the Son of man

Luke 9:26 N-NMS
GRK: τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: of Me and My words, the Son of Man
KJV: shall the Son of man
INT: him the Son of man

Luke 9:35 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ
NAS: This is My Son, [My] Chosen
KJV: my beloved Son: hear him.
INT: is the Son of me

Luke 9:38 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν υἱόν μου ὅτι
NAS: You to look at my son, for he is my only
KJV: upon my son: for he is
INT: upon the son of me for

Luke 9:41 N-AMS
GRK: ὧδε τὸν υἱόν σου
NAS: up with you? Bring your son here.
KJV: Bring thy son hither.
INT: here the son of you

Luke 9:44 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: into your ears; for the Son of Man
KJV: ears: for the Son of man shall be
INT: indeed [the] Son of man

Luke 9:56 Noun-NMS
GRK: ὁ γὰρ ὑιὸς τοῦ ἀνθρώπου
KJV: For the Son of man is
INT: indeed [thr] Son of man

Luke 9:58 N-NMS
GRK: ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: [have] nests, but the Son of Man
KJV: [have] nests; but the Son of man hath
INT: but [the] Son the of man

Luke 10:6 N-NMS
GRK: ἐκεῖ ᾖ υἱὸς εἰρήνης ἐπαναπαήσεται
NAS: If a man of peace is there,
KJV: And if the son of peace be
INT: there be a son of peace will rest

Luke 10:22 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ υἱὸς εἰ μὴ
NAS: who the Son is except
KJV: knoweth who the Son is, but
INT: is the Son if not

Luke 10:22 N-NMS
GRK: μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ
NAS: is except the Son, and anyone to whom
KJV: is, but the Son, and [he] to whom
INT: not the Son and to whom

Luke 10:22 N-NMS
GRK: βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι
NAS: and anyone to whom the Son wills
KJV: and [he] to whom the Son will reveal
INT: might resolve the Son to reveal [him]

Luke 11:11 N-NMS
GRK: αἰτήσει ὁ υἱὸς ἰχθύν καὶ
NAS: is asked by his son for a fish;
KJV: If a son shall ask bread
INT: will ask for the son a fish also

Luke 11:19 N-NMP
GRK: δαιμόνια οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν
NAS: by whom do your sons cast
KJV: your sons cast [them] out?
INT: demons the sons of you by

Luke 11:30 N-NMS
GRK: καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: so will the Son of Man
KJV: shall also the Son of man be
INT: also the Son of man

Luke 12:8 N-NMS
GRK: καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: men, the Son of Man
KJV: him shall the Son of man also
INT: also the Son of man

Luke 12:10 N-AMS
GRK: εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: against the Son of Man,
KJV: against the Son of man,
INT: against the Son of man

Luke 12:40 N-NMS
GRK: δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: be ready; for the Son of Man
KJV: also: for the Son of man cometh
INT: you expect the Son of man

Luke 12:53 N-DMS
GRK: πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς
NAS: father against son and son against
KJV: against the son, and
INT: father against son and son

Luke 12:53 N-NMS
GRK: υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί
NAS: against son and son against father,
KJV: and the son against
INT: son and son against father

Luke 14:5 N-NMS
GRK: Τίνος ὑμῶν υἱὸς ἢ βοῦς
NAS: to them, Which one of you will have a son or
INT: Of which of you son or an ox

Luke 15:11 N-AMP
GRK: εἶχεν δύο υἱούς
NAS: had two sons.
KJV: had two sons:
INT: had two sons

Luke 15:13 N-NMS
GRK: ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς
NAS: the younger son gathered
KJV: after the younger son gathered all
INT: the younger son went away into

Luke 15:19 N-NMS
GRK: ἄξιος κληθῆναι υἱός σου ποίησόν
NAS: to be called your son; make
KJV: to be called thy son: make me
INT: worthy to be called son of you make

Luke 15:21 N-NMS
GRK: δὲ ὁ υἱὸς αὐτῷ Πάτερ
NAS: And the son said to him, 'Father,
KJV: And the son said unto him,
INT: moreover the son to him Father

Luke 15:21 N-NMS
GRK: ἄξιος κληθῆναι υἱός σου ποίησόν
NAS: worthy to be called your son.'
KJV: to be called thy son.
INT: worthy to be called son of you make

Luke 15:24 N-NMS
GRK: οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς
NAS: for this son of mine was dead
KJV: this my son was dead,
INT: this son of me dead

Luke 15:25 N-NMS
GRK: δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ
NAS: his older son was in the field,
KJV: his elder son was in
INT: moreover the son of him the

Luke 15:30 N-NMS
GRK: δὲ ὁ υἱός σου οὗτος
NAS: but when this son of yours came,
KJV: this thy son was come, which
INT: however the son of you this

Luke 16:8 N-NMP
GRK: ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος
NAS: shrewdly; for the sons of this
KJV: wisely: for the children of this world
INT: For the sons the age

Luke 16:8 N-AMP
GRK: ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς
NAS: kind than the sons of light.
KJV: wiser than the children of light.
INT: than the sons of the light

Luke 17:22 N-GMS
GRK: ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: of the days of the Son of Man,
KJV: one of the days of the Son of man, and
INT: days of the Son of man

Luke 17:24 N-NMS
GRK: ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: so will the Son of Man
KJV: so shall also the Son of man be
INT: will be the Son of man

Luke 17:26 N-GMS
GRK: ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: in the days of the Son of Man:
KJV: in the days of the Son of man.
INT: days of the Son of man

Luke 17:30 N-NMS
GRK: ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: on the day that the Son of Man
KJV: in the day when the Son of man
INT: day the Son of man

Luke 18:8 N-NMS
GRK: πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: However, when the Son of Man
KJV: when the Son of man
INT: Nevertheless the Son of man

Luke 18:31 N-DMS
GRK: προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: the prophets about the Son of Man
KJV: the prophets concerning the Son of man
INT: prophets about the Son of man

Luke 18:38 N-VMS
GRK: λέγων Ἰησοῦ υἱὲ Δαυίδ ἐλέησόν
NAS: Jesus, Son of David,
KJV: Jesus, [thou] Son of David,
INT: saying Jesus Son of David have mercy on

Luke 18:39 N-VMS
GRK: μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ Δαυίδ ἐλέησόν
NAS: the more, Son of David,
KJV: the more, [Thou] Son of David,
INT: more cried out Son of David have mercy on

Luke 19:9 N-NMS
GRK: καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν
NAS: because he, too, is a son of Abraham.
KJV: also is a son of Abraham.
INT: also he a son of Abraham is

Luke 19:10 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: For the Son of Man has come
KJV: For the Son of man is come
INT: indeed the Son of man

Luke 20:13 N-AMS
GRK: πέμψω τὸν υἱόν μου τὸν
NAS: my beloved son; perhaps
KJV: beloved son: it may be
INT: I will send the son of me the

Luke 20:34 N-NMP
GRK: Ἰησοῦς Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος
NAS: said to them, The sons of this
KJV: unto them, The children of this
INT: Jesus The sons of the age

Luke 20:36 N-NMP
GRK: εἰσιν καὶ υἱοί εἰσιν θεοῦ
NAS: they are like angels, and are sons of God,
KJV: and are the children of God, being
INT: they are and sons are of God

Luke 20:36 N-NMP
GRK: τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες
NAS: being sons of the resurrection.
KJV: being the children of the resurrection.
INT: of the resurrection sons being

Luke 20:41 N-AMS
GRK: εἶναι Δαυὶδ υἱόν
NAS: the Christ is David's son?
KJV: is David's son?
INT: is of David Son

Luke 20:44 N-NMS
GRK: πῶς αὐτοῦ υἱός ἐστιν
NAS: Him 'Lord,' and how is He his son?
KJV: then his son?
INT: how of him son is he

Luke 21:27 N-AMS
GRK: ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: they will see THE SON OF MAN
KJV: shall they see the Son of man
INT: will they see the Son of man

Luke 21:36 N-GMS
GRK: ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: and to stand before the Son of Man.
KJV: to stand before the Son of man.
INT: before the Son of man

Luke 22:22 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ υἱὸς μὲν τοῦ
NAS: For indeed, the Son of Man is going
KJV: And truly the Son of man goeth,
INT: because the Son indeed of

Luke 22:48 N-AMS
GRK: φιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: are you betraying the Son of Man
KJV: betrayest thou the Son of man
INT: with a kiss the Son of man

Luke 22:69 N-NMS
GRK: ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: But from now on THE SON OF MAN
KJV: Hereafter shall the Son of man sit
INT: will be the Son of man

Luke 22:70 N-NMS
GRK: εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: said, Are You the Son of God,
KJV: thou then the Son of God? And
INT: are the Son of God

Luke 24:7 N-AMS
GRK: λέγων τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: saying that the Son of Man must
KJV: Saying, The Son of man must
INT: saying the Son of man

John 1:34 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: that this is the Son of God.
KJV: this is the Son of God.
INT: is the Son of God

John 1:42 N-NMS
GRK: Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάννου σὺ
NAS: You are Simon the son of John;
KJV: art Simon the son of Jona: thou
INT: Simon the son of Jonah you

John 1:45 N-AMS
GRK: εὑρήκαμεν Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ
NAS: Jesus of Nazareth, the son of Joseph.
KJV: of Nazareth, the son of Joseph.
INT: we have found Jesus son of Joseph

John 1:49 N-NMS
GRK: εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: Him, Rabbi, You are the Son of God;
KJV: thou art the Son of God; thou
INT: are the Son of God

John 1:51 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: and descending on the Son of Man.
KJV: descending upon the Son of man.
INT: on the Son of man

John 3:13 N-NMS
GRK: καταβάς ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: from heaven: the Son of Man.
KJV: heaven, [even] the Son of man
INT: having come down the Son of man

John 3:14 N-AMS
GRK: δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: even so must the Son of Man be lifted
KJV: must the Son of man
INT: it behoves the Son of man

John 3:16 N-AMS
GRK: ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ
NAS: His only begotten Son, that whoever
KJV: his only begotten Son, that whosoever
INT: that the Son the only begotten

John 3:17 N-AMS
GRK: θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν
NAS: did not send the Son into the world
KJV: not his Son into the world
INT: God his Son into the

John 3:18 N-GMS
GRK: τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ
NAS: of the only begotten Son of God.
KJV: of the only begotten Son of God.
INT: of the only begotten Son of God

John 3:35 N-AMS
GRK: ἀγαπᾷ τὸν υἱόν καὶ πάντα
NAS: loves the Son and has given
KJV: loveth the Son, and
INT: loves the Son and all things

John 3:36 N-AMS
GRK: εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν
NAS: He who believes in the Son has
KJV: on the Son hath
INT: on the Son has life

John 3:36 N-DMS
GRK: ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται
NAS: but he who does not obey the Son will not see
KJV: he that believeth not the Son shall
INT: is not subject to the Son not will see

John 4:5 N-DMS
GRK: Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ
NAS: that Jacob gave to his son Joseph;
KJV: gave to his son Joseph.
INT: Joseph the son of him

John 4:12 N-NMP
GRK: καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: of it himself and his sons and his cattle?
KJV: and his children, and his
INT: and the sons of him and

John 4:46 N-NMS
GRK: οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν
NAS: whose son was sick
KJV: nobleman, whose son was sick at
INT: whose son was sick in

John 4:47 N-AMS
GRK: αὐτοῦ τὸν υἱόν ἤμελλεν γὰρ
NAS: and heal his son; for he was at the point
KJV: heal his son: for he was at the point
INT: his son he was about indeed

John 4:50 N-NMS
GRK: Πορεύου ὁ υἱός σου ζῇ
NAS: to him, Go; your son lives.
KJV: Go thy way; thy son liveth. And
INT: Go the son of you lives

John 4:53 N-NMS
GRK: Ἰησοῦς Ὁ υἱός σου ζῇ
NAS: said to him, Your son lives;
KJV: Thy son liveth: and
INT: Jesus the son of you lives

John 5:19 N-NMS
GRK: δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ'
NAS: truly, I say to you, the Son can do
KJV: I say unto you, The Son can do
INT: is able the Son to do from

John 5:19 N-NMS
GRK: καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ
NAS: does, these things the Son also does
KJV: also doeth the Son likewise.
INT: also the Son likewise does

John 5:20 N-AMS
GRK: φιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ πάντα
NAS: loves the Son, and shows
KJV: the Father loveth the Son, and sheweth
INT: loves the Son and all things

John 5:21 N-NMS
GRK: καὶ ὁ υἱὸς οὓς θέλει
NAS: even so the Son also gives life
KJV: so the Son quickeneth
INT: also the Son to whom he will

John 5:22 N-DMS
GRK: δέδωκεν τῷ υἱῷ
NAS: all judgment to the Son,
KJV: all judgment unto the Son:
INT: has given to the Son

John 5:23 N-AMS
GRK: τιμῶσι τὸν υἱὸν καθὼς τιμῶσι
NAS: will honor the Son even
KJV: [men] should honour the Son, even as
INT: might honor the Son even as they honor

John 5:23 N-AMS
GRK: τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ
NAS: He who does not honor the Son does not honor
KJV: not the Son honoureth
INT: is honoring the Son not honors

John 5:25 N-GMS
GRK: φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ
NAS: the voice of the Son of God,
KJV: the voice of the Son of God:
INT: voice of the Son of God

John 5:26 N-DMS
GRK: καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν
NAS: so He gave to the Son also to have
KJV: hath he given to the Son to have
INT: also to the Son he gave life

John 5:27 N-NMS
GRK: ποιεῖν ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν
NAS: because He is [the] Son of Man.
KJV: because he is the Son of man.
INT: to execute because Son of man he is

John 6:27 N-NMS
GRK: ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: life, which the Son of Man will give
KJV: life, which the Son of man shall give
INT: which the Son of man

John 6:40 N-AMS
GRK: θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων
NAS: who beholds the Son and believes
KJV: which seeth the Son, and believeth
INT: sees the Son and believes

John 6:42 N-NMS
GRK: Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ οὗ
NAS: Jesus, the son of Joseph,
KJV: this Jesus, the son of Joseph, whose
INT: Jesus the Son of Joseph of whom

John 6:53 N-GMS
GRK: σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: the flesh of the Son of Man
KJV: the flesh of the Son of man,
INT: flesh of the Son of man

John 6:62 N-AMS
GRK: θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: if you see the Son of Man ascending
KJV: ye shall see the Son of man
INT: you should see the Son of man

John 8:28 N-AMS
GRK: ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: When you lift up the Son of Man, then
KJV: ye have lifted up the Son of man,
INT: you shall have lifted up the Son of man

John 8:35 N-NMS
GRK: αἰῶνα ὁ υἱὸς μένει εἰς
NAS: forever; the son does remain
KJV: for ever: [but] the Son abideth ever.
INT: age the Son abides to

John 8:36 N-NMS
GRK: οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ
NAS: if the Son makes you free,
KJV: If the Son therefore shall make
INT: therefore the Son you shall set free

John 9:19 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν ὃν
NAS: Is this your son, who
KJV: this your son, who ye
INT: is the son of you of whom

John 9:20 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ
NAS: that this is our son, and that he was born
KJV: is our son, and that
INT: is the son of us and

John 9:35 N-AMS
GRK: εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: Do you believe in the Son of Man?
KJV: believe on the Son of God?
INT: on the Son of Man

John 10:36 N-NMS
GRK: ὅτι εἶπον Υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: I said, I am the Son of God'?
KJV: I said, I am the Son of God?
INT: because I said Son of God

John 11:4 N-NMS
GRK: δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: so that the Son of God
KJV: that the Son of God
INT: might be glorified the Son of God

John 11:27 N-NMS
GRK: χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: that You are the Christ, the Son of God,
KJV: art the Christ, the Son of God, which
INT: Christ the Son of God

John 12:23 N-NMS
GRK: δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: has come for the Son of Man
KJV: that the Son of man
INT: should be glorified the Son of man

John 12:34 N-AMS
GRK: ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: can You say, The Son of Man
KJV: thou, The Son of man must
INT: be lifted up the Son of man

John 12:34 N-NMS
GRK: οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: up'? Who is this Son of Man?
KJV: is this Son of man?
INT: this Son of man

John 12:36 N-NMP
GRK: φῶς ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε
NAS: that you may become sons of Light.
KJV: ye may be the children of light.
INT: light that sons of light you might become

John 13:31 N-NMS
GRK: ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: Now is the Son of Man
KJV: Now is the Son of man glorified,
INT: has been glorified the Son of man

John 14:13 N-DMS
GRK: ἐν τῷ υἱῷ
NAS: may be glorified in the Son.
KJV: may be glorified in the Son.
INT: in the Son

John 17:1 N-AMS
GRK: σου τὸν υἱόν ἵνα ὁ
NAS: glorify Your Son, that the Son
KJV: glorify thy Son, that thy
INT: your Son that the

John 17:1 N-NMS
GRK: ἵνα ὁ υἱὸς δοξάσῃ σέ
NAS: Your Son, that the Son may glorify
KJV: that thy Son also may glorify
INT: that the Son might glorify you

John 17:12 N-NMS
GRK: μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας
NAS: of them perished but the son of perdition,
KJV: but the son of perdition;
INT: not the son of destruction

John 19:7 N-AMS
GRK: ἀποθανεῖν ὅτι υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν
NAS: Himself out [to] [be] the Son of God.
KJV: he made himself the Son of God.
INT: to die because Son of God himself

John 19:26 N-NMS
GRK: ἴδε ὁ υἱός σου
NAS: Woman, behold, your son!
KJV: behold thy son!
INT: behold the son of you

John 20:31 N-NMS
GRK: χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: is the Christ, the Son of God;
KJV: is the Christ, the Son of God; and
INT: Christ the Son of God

Acts 2:17 N-NMP
GRK: προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ
NAS: MANKIND; AND YOUR SONS AND YOUR DAUGHTERS
KJV: and your sons and your
INT: will prophesy the sons of you and

Acts 3:25 N-NMP
GRK: ἐστὲ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν
NAS: It is you who are the sons of the prophets
KJV: are the children of the prophets,
INT: are the sons of the prophets

Acts 4:36 N-NMS
GRK: ἐστιν μεθερμηνευόμενον Υἱὸς Παρακλήσεως Λευίτης
NAS: means Son of Encouragement),
KJV: being interpreted, The son of consolation,)
INT: is translated Son of encouragement a Levite

Acts 5:21 N-GMP
GRK: γερουσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ καὶ
NAS: the Senate of the sons of Israel,
KJV: the senate of the children of Israel,
INT: senate of the sons of Israel and

Acts 7:16 N-GMP
GRK: παρὰ τῶν υἱῶν Ἑμμὼρ ἐν
NAS: of money from the sons of Hamor
KJV: of the sons of Emmor
INT: from the sons of Hamor in

Acts 7:21 N-AMS
GRK: ἑαυτῇ εἰς υἱόν
NAS: and nurtured him as her own son.
KJV: for her own son.
INT: for herself for a son

Acts 7:23 N-AMP
GRK: αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ
NAS: his brethren, the sons of Israel.
KJV: his brethren the children of Israel.
INT: of him the sons of Israel

Acts 7:29 N-AMP
GRK: οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο
NAS: he became the father of two sons.
KJV: he begat two sons.
INT: where he fathered sons two

Acts 7:37 N-DMP
GRK: εἴπας τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ Προφήτην
NAS: who said to the sons of Israel,
KJV: said unto the children of Israel,
INT: having said to the sons of Israel A prophet

Acts 7:56 N-AMS
GRK: καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: opened up and the Son of Man
KJV: opened, and the Son of man standing
INT: and the Son of man

Acts 8:37 Noun-AMS
GRK: Πιστεύω τὸν ὑιὸν τοῦ Θεοῦ
KJV: Christ is the Son of God.
INT: I believe the Son of God

Acts 9:15 N-GMP
GRK: καὶ βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ
NAS: and kings and the sons of Israel;
KJV: kings, and the children of Israel:
INT: also kings [the] children moreover of Israel

Acts 9:20 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: saying, He is the Son of God.
KJV: he is the Son of God.
INT: is the Son of God

Acts 10:36 N-DMP
GRK: ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ εὐαγγελιζόμενος
NAS: He sent to the sons of Israel,
KJV: [God] sent unto the children of Israel,
INT: he sent to the sons of Israel proclaiming the gospel

Acts 13:10 N-VMS
GRK: πάσης ῥᾳδιουργίας υἱὲ διαβόλου ἐχθρὲ
NAS: and fraud, you son of the devil,
KJV: mischief, [thou] child of the devil,
INT: all craft son of [the] devil enemy

Acts 13:21 N-AMS
GRK: τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κίς ἄνδρα
NAS: gave them Saul the son of Kish, a man
KJV: unto them Saul the son of Cis, a man
INT: Saul son of kish a man

Acts 13:26 N-VMP
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοί υἱοὶ γένους Ἀβραὰμ
NAS: Brethren, sons of Abraham's family,
KJV: [and] brethren, children of the stock
INT: Men brothers sons of [the] race of Abraham

Acts 13:33 N-NMS
GRK: τῷ δευτέρῳ Υἱός μου εἶ
NAS: Psalm, YOU ARE MY SON; TODAY
KJV: art my Son, this day have I
INT: second Son my are

Acts 16:1 N-NMS
GRK: ὀνόματι Τιμόθεος υἱὸς γυναικὸς Ἰουδαίας
NAS: Timothy, the son of a Jewish
KJV: Timotheus, the son of a certain
INT: by name Timothy son of a woman Jewish

Acts 19:14 N-NMP
GRK: ἀρχιερέως ἑπτὰ υἱοὶ τοῦτο ποιοῦντες
NAS: Seven sons of one Sceva,
KJV: seven sons of [one] Sceva,
INT: a high priest seven sons this were doing

Acts 23:6 N-NMS
GRK: Φαρισαῖός εἰμι υἱὸς Φαρισαίων περὶ
NAS: a Pharisee, a son of Pharisees;
KJV: a Pharisee, the son of a Pharisee:
INT: a Pharisee am son of a Pharisee concerning

Acts 23:16 N-NMS
GRK: δὲ ὁ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς
NAS: But the son of Paul's sister
KJV: sister's son heard
INT: moreover the son of the sister

Romans 1:3 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ
NAS: concerning His Son, who was born
KJV: Concerning his Son Jesus Christ
INT: concerning the Son of him

Romans 1:4 N-GMS
GRK: τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν
NAS: who was declared the Son of God
KJV: And declared [to be] the Son of God
INT: having been declared Son of God in

Romans 1:9 N-GMS
GRK: εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ὡς
NAS: in the [preaching of the] gospel of His Son, is my witness
KJV: of his Son, that
INT: gospel of the Son of him how

Romans 5:10 N-GMS
GRK: θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ πολλῷ
NAS: the death of His Son, much
KJV: the death of his Son, much more,
INT: death of the Son of him much

Romans 8:3 N-AMS
GRK: τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν
NAS: His own Son in the likeness
KJV: sending his own Son in the likeness
INT: of himself Son having sent in

Romans 8:14 N-NMP
GRK: ἄγονται οὗτοι υἱοὶ θεοῦ εἰσίν
NAS: of God, these are sons of God.
KJV: they are the sons of God.
INT: are led these sons of God are

Romans 8:19 N-GMP
GRK: ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ
NAS: for the revealing of the sons of God.
KJV: for the manifestation of the sons of God.
INT: revelation of the sons of God

Romans 8:29 N-GMS
GRK: εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς
NAS: to the image of His Son, so
KJV: to the image of his Son, that he
INT: image of the Son of him for

Romans 8:32 N-GMS
GRK: τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο
NAS: His own Son, but delivered
KJV: not his own Son, but delivered
INT: the own Son not spared

Romans 9:9 N-NMS
GRK: τῇ Σάρρᾳ υἱός
NAS: AND SARAH SHALL HAVE A SON.
KJV: Sara shall have a son.
INT: to Sarah a son

Romans 9:26 N-NMP
GRK: ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ ζῶντος
NAS: THEY SHALL BE CALLED SONS OF THE LIVING
KJV: shall they be called the children of the living
INT: there they will be called sons of God [the] living

Romans 9:27 N-GMP
GRK: ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς
NAS: THE NUMBER OF THE SONS OF ISRAEL
KJV: the number of the children of Israel
INT: number of the sons of Israel as

1 Corinthians 1:9 N-GMS
GRK: κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ
NAS: into fellowship with His Son, Jesus
KJV: the fellowship of his Son Jesus Christ
INT: fellowship of the Son of him Jesus

1 Corinthians 15:28 N-NMS
GRK: αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ
NAS: to Him, then the Son Himself
KJV: then shall the Son also himself
INT: himself the Son will be put in subjection to the [one]

2 Corinthians 1:19 N-NMS
GRK: θεοῦ γὰρ υἱὸς Χριστὸς Ἰησοῦς
NAS: For the Son of God, Christ
KJV: For the Son of God, Jesus
INT: of God indeed Son Christ Jesus

2 Corinthians 3:7 N-AMP
GRK: ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς
NAS: so that the sons of Israel
KJV: so that the children of Israel
INT: to look intently the children of Israel into

2 Corinthians 3:13 N-AMP
GRK: ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς
NAS: so that the sons of Israel
KJV: that the children of Israel
INT: to look intently the sons of Israel to

2 Corinthians 6:18 N-AMP
GRK: μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας
NAS: And I will be a father to you, And you shall be sons and daughters
KJV: shall be my sons and daughters,
INT: to me for sons and daughters

Galatians 1:16 N-AMS
GRK: ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν
NAS: to reveal His Son in me so
KJV: To reveal his Son in me,
INT: to reveal the Son of him in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page