υἱὲ
Englishman's Concordance
υἱὲ (huie) — 9 Occurrences

Matthew 8:29 N-VMS
GRK: καὶ σοί υἱὲ τοῦ θεοῦ
NAS: What business do we have with each other, Son of God?
KJV: Jesus, thou Son of God?
INT: and to you Son of God

Mark 5:7 N-VMS
GRK: σοί Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ
NAS: business do we have with each other, Jesus, Son of the Most High
KJV: Jesus, [thou] Son of the most high
INT: to you Jesus Son of God

Mark 10:47 N-VMS
GRK: καὶ λέγειν Υἱὲ Δαυὶδ Ἰησοῦ
KJV: Jesus, [thou] Son of David,
INT: and to say Son of David Jesus

Mark 10:48 N-VMS
GRK: μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ Δαυίδ ἐλέησόν
NAS: the more, Son of David,
KJV: a great deal, [Thou] Son of David,
INT: more cried out Son of David have mercy on

Luke 8:28 N-VMS
GRK: σοί Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ
NAS: business do we have with each other, Jesus, Son of the Most High
KJV: Jesus, [thou] Son of God
INT: to you Jesus Son of God

Luke 18:38 N-VMS
GRK: λέγων Ἰησοῦ υἱὲ Δαυίδ ἐλέησόν
NAS: Jesus, Son of David,
KJV: Jesus, [thou] Son of David,
INT: saying Jesus Son of David have mercy on

Luke 18:39 N-VMS
GRK: μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ Δαυίδ ἐλέησόν
NAS: the more, Son of David,
KJV: the more, [Thou] Son of David,
INT: more cried out Son of David have mercy on

Acts 13:10 N-VMS
GRK: πάσης ῥᾳδιουργίας υἱὲ διαβόλου ἐχθρὲ
NAS: and fraud, you son of the devil,
KJV: mischief, [thou] child of the devil,
INT: all craft son of [the] devil enemy

Hebrews 12:5 N-VMS
GRK: υἱοῖς διαλέγεται Υἱέ μου μὴ
NAS: to you as sons, MY SON, DO NOT REGARD LIGHTLY
KJV: unto children, My son, despise not
INT: to sons he addresses son of me not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page