υἱῶν
Englishman's Concordance
υἱῶν (huiōn) — 17 Occurrences

Matthew 17:25 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ
NAS: poll-tax, from their sons or
KJV: of their own children, or of
INT: from the sons of them or

Matthew 20:20 N-GMP
GRK: μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου μετὰ
NAS: the mother of the sons of Zebedee
KJV: of Zebedee's children with
INT: mother of the sons of Zebedee with

Matthew 20:20 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς προσκυνοῦσα
NAS: came to Jesus with her sons, bowing down
KJV: with her sons, worshipping [him], and
INT: with the sons of her kneeling down

Matthew 27:9 N-GMP
GRK: ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ
NAS: HAD BEEN SET by the sons of Israel;
KJV: they of the children of Israel
INT: they set a price on by [the] sons of Israel

Matthew 27:56 N-GMP
GRK: μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου
NAS: and the mother of the sons of Zebedee.
KJV: the mother of Zebedee's children.
INT: mother of the sons of Zebedee

Luke 1:16 N-GMP
GRK: πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει
NAS: many of the sons of Israel
KJV: many of the children of Israel
INT: many of the sons of Israel will he turn

Acts 5:21 N-GMP
GRK: γερουσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ καὶ
NAS: the Senate of the sons of Israel,
KJV: the senate of the children of Israel,
INT: senate of the sons of Israel and

Acts 7:16 N-GMP
GRK: παρὰ τῶν υἱῶν Ἑμμὼρ ἐν
NAS: of money from the sons of Hamor
KJV: of the sons of Emmor
INT: from the sons of Hamor in

Acts 9:15 N-GMP
GRK: καὶ βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ
NAS: and kings and the sons of Israel;
KJV: kings, and the children of Israel:
INT: also kings [the] children moreover of Israel

Romans 8:19 N-GMP
GRK: ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ
NAS: for the revealing of the sons of God.
KJV: for the manifestation of the sons of God.
INT: revelation of the sons of God

Romans 9:27 N-GMP
GRK: ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς
NAS: THE NUMBER OF THE SONS OF ISRAEL
KJV: the number of the children of Israel
INT: number of the sons of Israel as

Hebrews 7:5 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν υἱῶν Λευὶ τὴν
NAS: indeed of the sons of Levi
KJV: they that are of the sons of Levi,
INT: from among the sons of Levi the

Hebrews 11:21 N-GMP
GRK: ἕκαστον τῶν υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησεν
NAS: each of the sons of Joseph,
KJV: blessed both the sons of Joseph; and
INT: each of the sons of Joseph blessed

Hebrews 11:22 N-GMP
GRK: ἐξόδου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐμνημόνευσεν
NAS: of the exodus of the sons of Israel,
KJV: the departing of the children of Israel;
INT: going forth of the sons of Israel made mention

Revelation 2:14 N-GMP
GRK: ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ φαγεῖν
NAS: before the sons of Israel,
KJV: before the children of Israel,
INT: before the sons of Israel to eat

Revelation 7:4 N-GMP
GRK: πάσης φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ
NAS: tribe of the sons of Israel:
KJV: the tribes of the children of Israel.
INT: every tribe of [the] sons of Israel

Revelation 21:12 N-GMP
GRK: δώδεκα φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ
NAS: tribes of the sons of Israel.
KJV: tribes of the children of Israel:
INT: twelve tribes sons of Israel

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page