Hebrews 11:21
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4102 [e]Πίστει
Pistei
By faithN-DFS
2384 [e]Ἰακὼβ
Iakōb
Jacob,N-NMS
599 [e]ἀποθνῄσκων
apothnēskōn
dying,V-PPA-NMS
1538 [e]ἕκαστον
hekaston
eachAdj-AMS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
5207 [e]υἱῶν
huiōn
sonsN-GMP
2501 [e]Ἰωσὴφ
Iōsēph
of JosephN-GMS
2127 [e]εὐλόγησεν,
eulogēsen
blessed,V-AIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4352 [e]προσεκύνησεν
prosekynēsen
worshipedV-AIA-3S
1909 [e]ἐπὶ
epi
onPrep
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
206 [e]ἄκρον
akron
topN-ANS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
4464 [e]ῥάβδου
rhabdou
staffN-GFS
846 [e]αὐτοῦ.
autou
of him.PPro-GM3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:21 Greek NT: Nestle 1904
Πίστει Ἰακὼβ ἀποθνῄσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησεν, καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:21 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Πίστει Ἰακὼβ ἀποθνήσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησεν, καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:21 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Πίστει Ἰακὼβ ἀποθνήσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησεν, καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:21 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Πίστει Ἰακὼβ ἀποθνῄσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησεν, καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:21 Greek NT: Greek Orthodox Church
Πίστει Ἰακὼβ ἀποθνῄσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησεν, καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:21 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
πίστις Ἰακώβ ἀποθνήσκω ἕκαστος ὁ υἱός Ἰωσήφ εὐλογέω καί προσκυνέω ἐπί ὁ ἄκρον ὁ ῥάβδος αὐτός

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:21 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
πίστει Ἰακὼβ ἀποθνῄσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησε, καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:21 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Πίστει Ἰακὼβ ἀποθνῄσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησεν καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ

Hebrews 11:21 Hebrew Bible
באמונה ברך יעקב את שני בני יוסף לפני מותו וישתחו על ראש המטה׃

Hebrews 11:21 Aramaic NT: Peshitta
ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܟܕ ܡܐܬ ܝܥܩܘܒ ܒܪܟ ܠܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܒܢܘܗܝ ܕܝܘܤܦ ܘܤܓܕ ܥܠ ܪܝܫ ܚܘܛܪܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
By faith Jacob, as he was dying, blessed each of the sons of Joseph, and worshiped, leaning on the top of his staff.

King James Bible
By faith Jacob, when he was a dying, blessed both the sons of Joseph; and worshipped, leaning upon the top of his staff.

Holman Christian Standard Bible
By faith Jacob, when he was dying, blessed each of the sons of Joseph, and he worshiped, leaning on the top of his staff.
Treasury of Scripture Knowledge

faith.

Genesis 48:5-22 And now your two sons, Ephraim and Manasseh, which were born to you …

and worshipped.

Genesis 47:31 And he said, Swear to me. And he swore to him. And Israel bowed himself …

Links
Hebrews 11:21Hebrews 11:21 NIVHebrews 11:21 NLTHebrews 11:21 ESVHebrews 11:21 NASBHebrews 11:21 KJVHebrews 11:21 Bible AppsHebrews 11:21 Biblia ParalelaHebrews 11:21 Chinese BibleHebrews 11:21 French BibleHebrews 11:21 German BibleBible Hub
Hebrews 11:20
Top of Page
Top of Page