προσεκύνησεν
Englishman's Concordance
προσεκύνησεν (prosekynēsen) — 4 Occurrences

Mark 5:6 V-AIA-3S
GRK: ἔδραμεν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ
NAS: he ran up and bowed down before Him;
KJV: he ran and worshipped him,
INT: he ran and fell on his knees before him

John 9:38 V-AIA-3S
GRK: κύριε καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ
NAS: I believe. And he worshiped Him.
KJV: I believe. And he worshipped him.
INT: Lord and he worshipped him

Acts 10:25 V-AIA-3S
GRK: τοὺς πόδας προσεκύνησεν
NAS: at his feet and worshiped [him].
KJV: at his feet, and worshipped [him].
INT: the feet worshipped

Hebrews 11:21 V-AIA-3S
GRK: εὐλόγησεν καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ
NAS: of Joseph, and worshiped, [leaning] on the top
KJV: and worshipped, [leaning] upon
INT: blessed and worshipped on the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4352
60 Occurrences


προσεκύνησαν — 12 Occ.
προσεκύνησεν — 4 Occ.
προσεκύνει — 4 Occ.
προσεκύνουν — 1 Occ.
προσκυνῆσαι — 3 Occ.
προσκυνήσαντες — 1 Occ.
προσκυνήσατε — 1 Occ.
προσκυνησάτωσαν — 1 Occ.
προσκυνήσῃς — 2 Occ.
προσκυνήσει — 1 Occ.
προσκυνήσεις — 2 Occ.
προσκυνήσετε — 1 Occ.
προσκυνήσω — 1 Occ.
προσκυνήσων — 2 Occ.
προσκυνήσωσιν — 2 Occ.
προσκύνησον — 2 Occ.
προσκυνήσουσιν — 7 Occ.
προσκυνεῖ — 1 Occ.
προσκυνεῖν — 3 Occ.
προσκυνεῖτε — 1 Occ.
προσκυνοῦμεν — 1 Occ.
προσκυνοῦντας — 5 Occ.
προσκυνοῦντες — 1 Occ.
προσκυνοῦσα — 1 Occ.
Additional Entries
πρόσκομμα — 2 Occ.
προσκόμματος — 4 Occ.
προσκοπήν — 1 Occ.
προσέκοψαν — 2 Occ.
προσκόψῃς — 2 Occ.
προσκόπτει — 3 Occ.
προσκόπτουσιν — 1 Occ.
προσεκύλισεν — 1 Occ.
προσκυλίσας — 1 Occ.
προσεκύνησαν — 12 Occ.
προσεκύνει — 4 Occ.
προσεκύνουν — 1 Occ.
προσκυνῆσαι — 3 Occ.
προσκυνήσαντες — 1 Occ.
προσκυνήσατε — 1 Occ.
προσκυνησάτωσαν — 1 Occ.
προσκυνήσῃς — 2 Occ.
προσκυνήσει — 1 Occ.
προσκυνήσεις — 2 Occ.
προσκυνήσετε — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page