προσεκύνει
Englishman's Concordance
προσεκύνει (prosekynei) — 4 Occurrences

Matthew 8:2 V-IIA-3S
GRK: λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων
NAS: came to Him and bowed down before Him, and said,
KJV: a leper and worshipped him,
INT: a leper having come worshipped him saying

Matthew 9:18 V-IIA-3S
GRK: εἷς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων
NAS: came and bowed down before Him, and said,
KJV: ruler, and worshipped him,
INT: certain having come knelt down to him saying

Matthew 15:25 V-IIA-3S
GRK: δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα
NAS: But she came and [began] to bow down before Him, saying,
KJV: came she and worshipped him,
INT: moreover having come she worshipped him saying

Matthew 18:26 V-IIA-3S
GRK: ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων
NAS: fell [to the ground] and prostrated himself before him, saying,
KJV: fell down, and worshipped him,
INT: the servant fell on his knees to him saying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4352
60 Occurrences


προσεκύνησαν — 12 Occ.
προσεκύνησεν — 4 Occ.
προσεκύνει — 4 Occ.
προσεκύνουν — 1 Occ.
προσκυνῆσαι — 3 Occ.
προσκυνήσαντες — 1 Occ.
προσκυνήσατε — 1 Occ.
προσκυνησάτωσαν — 1 Occ.
προσκυνήσῃς — 2 Occ.
προσκυνήσει — 1 Occ.
προσκυνήσεις — 2 Occ.
προσκυνήσετε — 1 Occ.
προσκυνήσω — 1 Occ.
προσκυνήσων — 2 Occ.
προσκυνήσωσιν — 2 Occ.
προσκύνησον — 2 Occ.
προσκυνήσουσιν — 7 Occ.
προσκυνεῖ — 1 Occ.
προσκυνεῖν — 3 Occ.
προσκυνεῖτε — 1 Occ.
προσκυνοῦμεν — 1 Occ.
προσκυνοῦντας — 5 Occ.
προσκυνοῦντες — 1 Occ.
προσκυνοῦσα — 1 Occ.
Additional Entries
προσκόμματος — 4 Occ.
προσκοπήν — 1 Occ.
προσέκοψαν — 2 Occ.
προσκόψῃς — 2 Occ.
προσκόπτει — 3 Occ.
προσκόπτουσιν — 1 Occ.
προσεκύλισεν — 1 Occ.
προσκυλίσας — 1 Occ.
προσεκύνησαν — 12 Occ.
προσεκύνησεν — 4 Occ.
προσεκύνουν — 1 Occ.
προσκυνῆσαι — 3 Occ.
προσκυνήσαντες — 1 Occ.
προσκυνήσατε — 1 Occ.
προσκυνησάτωσαν — 1 Occ.
προσκυνήσῃς — 2 Occ.
προσκυνήσει — 1 Occ.
προσκυνήσεις — 2 Occ.
προσκυνήσετε — 1 Occ.
προσκυνήσω — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page