προσκόμματος
Englishman's Concordance
προσκόμματος (proskommatos) — 4 Occurrences

Romans 9:32 N-GNS
GRK: λίθῳ τοῦ προσκόμματος
NAS: They stumbled over the stumbling stone,
INT: stone of stumbling

Romans 9:33 N-GNS
GRK: Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ πέτραν
NAS: A STONE OF STUMBLING AND A ROCK
INT: Zion a stone of stumbling and rock

Romans 14:20 N-GNS
GRK: τῷ διὰ προσκόμματος ἐσθίοντι
NAS: who eats and gives offense.
KJV: who eateth with offence.
INT: who through stumbling eats

1 Peter 2:8 N-GNS
GRK: καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα
NAS: and, A STONE OF STUMBLING AND A ROCK
KJV: And a stone of stumbling, and a rock
INT: and a stone of stumbling and a rock

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page