υἱὸν
Englishman's Concordance
υἱὸν (huion) — 86 Occurrences

Matthew 1:21 N-AMS
GRK: τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις
NAS: She will bear a Son; and you shall call
KJV: she shall bring forth a son, and
INT: she will bear moreover a son and you will call

Matthew 1:23 N-AMS
GRK: καὶ τέξεται υἱόν καὶ καλέσουσιν
NAS: AND SHALL BEAR A SON, AND THEY SHALL CALL
KJV: shall bring forth a son, and
INT: and will bear a son and they will call

Matthew 1:25 N-AMS
GRK: οὗ ἔτεκεν υἱόν καὶ ἐκάλεσεν
NAS: she gave birth to a Son; and he called
KJV: her firstborn son: and he called
INT: that she brought forth a son and he called

Matthew 2:15 N-AMS
GRK: ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου
NAS: OUT OF EGYPT I CALLED MY SON.
KJV: have I called my son.
INT: have I called the Son of me

Matthew 10:37 N-AMS
GRK: ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα
NAS: of Me; and he who loves son or
KJV: and he that loveth son or daughter
INT: he that loves son or daughter

Matthew 11:27 N-AMS
GRK: ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ
NAS: knows the Son except
KJV: knoweth the Son, but
INT: knows the Son if not

Matthew 16:13 N-AMS
GRK: εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: do people say that the Son of Man is?
KJV: say that I the Son of man am?
INT: to be the Son of man

Matthew 16:28 N-AMS
GRK: ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: until they see the Son of Man coming
KJV: till they see the Son of man coming
INT: they have seen the Son the of man

Matthew 17:15 N-AMS
GRK: μου τὸν υἱόν ὅτι σεληνιάζεται
NAS: have mercy on my son, for he is a lunatic
KJV: on my son: for
INT: my son for he is epileptic

Matthew 21:5 N-AMS
GRK: ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου
NAS: ON A COLT, THE FOAL OF A BEAST OF BURDEN.'
KJV: and a colt the foal of an ass.
INT: upon a colt [the] foal of a beast of burden

Matthew 21:37 N-AMS
GRK: αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων
NAS: he sent his son to them, saying,
KJV: his son, saying,
INT: them the son of him saying

Matthew 21:37 N-AMS
GRK: Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου
NAS: They will respect my son.'
KJV: They will reverence my son.
INT: They will have respect for the son of me

Matthew 21:38 N-AMS
GRK: ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν
NAS: saw the son, they said
KJV: saw the son, they said
INT: having seen the son said among

Matthew 23:15 N-AMS
GRK: ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον
NAS: him twice as much a son of hell
KJV: twofold more the child of hell
INT: you make him a son of hell twofold more

Matthew 24:30 N-AMS
GRK: ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: and they will see the SON OF MAN
KJV: they shall see the Son of man
INT: they will see the Son of man

Matthew 26:64 N-AMS
GRK: ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: you will see THE SON OF MAN
KJV: shall ye see the Son of man
INT: you will see the Son of man

Mark 8:31 N-AMS
GRK: δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: to teach them that the Son of Man
KJV: them, that the Son of man must
INT: it is necessary for the Son of man

Mark 9:12 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: is it written of the Son of Man
KJV: it is written of the Son of man, that
INT: of the Son of man

Mark 9:17 N-AMS
GRK: ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρὸς
NAS: I brought You my son, possessed
KJV: thee my son, which hath a dumb
INT: I brought the son of me to

Mark 12:6 N-AMS
GRK: ἕνα εἶχεν υἱὸν ἀγαπητόν ἀπέστειλεν
NAS: [to send], a beloved son; he sent
KJV: therefore one son, his wellbeloved,
INT: one having son beloved he sent

Mark 12:6 N-AMS
GRK: Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου
NAS: They will respect my son.'
KJV: They will reverence my son.
INT: They will have respect for the son of me

Mark 13:26 N-AMS
GRK: ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: they will see THE SON OF MAN
KJV: shall they see the Son of man
INT: will they see the Son of man

Mark 14:62 N-AMS
GRK: ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: and you shall see THE SON OF MAN
KJV: ye shall see the Son of man
INT: you will see the Son of man

Luke 1:13 N-AMS
GRK: Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι καὶ
NAS: will bear you a son, and you will give
KJV: thee a son, and
INT: Elizabeth will bear a son to you and

Luke 1:31 N-AMS
GRK: καὶ τέξῃ υἱόν καὶ καλέσεις
NAS: and bear a son, and you shall name
KJV: and bring forth a son, and shalt call
INT: and bring forth a son and you will call

Luke 1:36 N-AMS
GRK: αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει
NAS: conceived a son in her old age;
KJV: also conceived a son in her
INT: she has conceived a son in old age

Luke 1:57 N-AMS
GRK: καὶ ἐγέννησεν υἱόν
NAS: and she gave birth to a son.
KJV: and she brought forth a son.
INT: and she bore a son

Luke 2:7 N-AMS
GRK: ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν
NAS: to her firstborn son; and she wrapped Him in cloths,
KJV: her firstborn son, and wrapped
INT: she brought forth the son of her the

Luke 3:2 N-AMS
GRK: τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ
NAS: to John, the son of Zacharias,
KJV: unto John the son of Zacharias in
INT: of Zechariah son in the

Luke 9:22 N-AMS
GRK: Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: saying, The Son of Man must
KJV: Saying, The Son of man must
INT: It is necessary for the Son of man

Luke 9:38 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν υἱόν μου ὅτι
NAS: You to look at my son, for he is my only
KJV: upon my son: for he is
INT: upon the son of me for

Luke 9:41 N-AMS
GRK: ὧδε τὸν υἱόν σου
NAS: up with you? Bring your son here.
KJV: Bring thy son hither.
INT: here the son of you

Luke 12:10 N-AMS
GRK: εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: against the Son of Man,
KJV: against the Son of man,
INT: against the Son of man

Luke 20:13 N-AMS
GRK: πέμψω τὸν υἱόν μου τὸν
NAS: my beloved son; perhaps
KJV: beloved son: it may be
INT: I will send the son of me the

Luke 20:41 N-AMS
GRK: εἶναι Δαυὶδ υἱόν
NAS: the Christ is David's son?
KJV: is David's son?
INT: is of David Son

Luke 21:27 N-AMS
GRK: ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: they will see THE SON OF MAN
KJV: shall they see the Son of man
INT: will they see the Son of man

Luke 22:48 N-AMS
GRK: φιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: are you betraying the Son of Man
KJV: betrayest thou the Son of man
INT: with a kiss the Son of man

Luke 24:7 N-AMS
GRK: λέγων τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: saying that the Son of Man must
KJV: Saying, The Son of man must
INT: saying the Son of man

John 1:45 N-AMS
GRK: εὑρήκαμεν Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ
NAS: Jesus of Nazareth, the son of Joseph.
KJV: of Nazareth, the son of Joseph.
INT: we have found Jesus son of Joseph

John 1:51 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: and descending on the Son of Man.
KJV: descending upon the Son of man.
INT: on the Son of man

John 3:14 N-AMS
GRK: δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: even so must the Son of Man be lifted
KJV: must the Son of man
INT: it behoves the Son of man

John 3:16 N-AMS
GRK: ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ
NAS: His only begotten Son, that whoever
KJV: his only begotten Son, that whosoever
INT: that the Son the only begotten

John 3:17 N-AMS
GRK: θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν
NAS: did not send the Son into the world
KJV: not his Son into the world
INT: God his Son into the

John 3:35 N-AMS
GRK: ἀγαπᾷ τὸν υἱόν καὶ πάντα
NAS: loves the Son and has given
KJV: loveth the Son, and
INT: loves the Son and all things

John 3:36 N-AMS
GRK: εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν
NAS: He who believes in the Son has
KJV: on the Son hath
INT: on the Son has life

John 4:47 N-AMS
GRK: αὐτοῦ τὸν υἱόν ἤμελλεν γὰρ
NAS: and heal his son; for he was at the point
KJV: heal his son: for he was at the point
INT: his son he was about indeed

John 5:20 N-AMS
GRK: φιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ πάντα
NAS: loves the Son, and shows
KJV: the Father loveth the Son, and sheweth
INT: loves the Son and all things

John 5:23 N-AMS
GRK: τιμῶσι τὸν υἱὸν καθὼς τιμῶσι
NAS: will honor the Son even
KJV: [men] should honour the Son, even as
INT: might honor the Son even as they honor

John 5:23 N-AMS
GRK: τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ
NAS: He who does not honor the Son does not honor
KJV: not the Son honoureth
INT: is honoring the Son not honors

John 6:40 N-AMS
GRK: θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων
NAS: who beholds the Son and believes
KJV: which seeth the Son, and believeth
INT: sees the Son and believes

John 6:62 N-AMS
GRK: θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: if you see the Son of Man ascending
KJV: ye shall see the Son of man
INT: you should see the Son of man

John 8:28 N-AMS
GRK: ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: When you lift up the Son of Man, then
KJV: ye have lifted up the Son of man,
INT: you shall have lifted up the Son of man

John 9:35 N-AMS
GRK: εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: Do you believe in the Son of Man?
KJV: believe on the Son of God?
INT: on the Son of Man

John 12:34 N-AMS
GRK: ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: can You say, The Son of Man
KJV: thou, The Son of man must
INT: be lifted up the Son of man

John 17:1 N-AMS
GRK: σου τὸν υἱόν ἵνα ὁ
NAS: glorify Your Son, that the Son
KJV: glorify thy Son, that thy
INT: your Son that the

John 19:7 N-AMS
GRK: ἀποθανεῖν ὅτι υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν
NAS: Himself out [to] [be] the Son of God.
KJV: he made himself the Son of God.
INT: to die because Son of God himself

Acts 7:21 N-AMS
GRK: ἑαυτῇ εἰς υἱόν
NAS: and nurtured him as her own son.
KJV: for her own son.
INT: for herself for a son

Acts 7:56 N-AMS
GRK: καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: opened up and the Son of Man
KJV: opened, and the Son of man standing
INT: and the Son of man

Acts 8:37 Noun-AMS
GRK: Πιστεύω τὸν ὑιὸν τοῦ Θεοῦ
KJV: Christ is the Son of God.
INT: I believe the Son of God

Acts 13:21 N-AMS
GRK: τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κίς ἄνδρα
NAS: gave them Saul the son of Kish, a man
KJV: unto them Saul the son of Cis, a man
INT: Saul son of kish a man

Romans 8:3 N-AMS
GRK: τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν
NAS: His own Son in the likeness
KJV: sending his own Son in the likeness
INT: of himself Son having sent in

Galatians 1:16 N-AMS
GRK: ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν
NAS: to reveal His Son in me so
KJV: To reveal his Son in me,
INT: to reveal the Son of him in

Galatians 4:4 N-AMS
GRK: θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ γενόμενον
NAS: sent forth His Son, born
KJV: sent forth his Son, made of
INT: God the Son of him having been born

Galatians 4:30 N-AMS
GRK: καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς οὐ
NAS: OUT THE BONDWOMAN AND HER SON, FOR THE SON
KJV: and her son: for the son
INT: and the Son of her no

1 Thessalonians 1:10 N-AMS
GRK: ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ
NAS: and to wait for His Son from heaven,
KJV: to wait for his Son from heaven,
INT: to await the Son of him from

Hebrews 1:5 N-AMS
GRK: μοι εἰς υἱόν
NAS: I WILL BE A FATHER TO HIM AND HE SHALL BE A SON TO ME?
KJV: to me a Son?
INT: to me for Son

Hebrews 1:8 N-AMS
GRK: δὲ τὸν υἱόν Ὁ θρόνος
NAS: But of the Son [He says], YOUR THRONE,
KJV: unto the Son [he saith], Thy
INT: however the Son the throne

Hebrews 4:14 N-AMS
GRK: Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ
NAS: Jesus the Son of God,
KJV: Jesus the Son of God,
INT: Jesus the Son of God

Hebrews 6:6 N-AMS
GRK: ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ
NAS: to themselves the Son of God
KJV: to themselves the Son of God
INT: for themselves the Son of God

Hebrews 7:28 N-AMS
GRK: τὸν νόμον υἱόν εἰς τὸν
NAS: the Law, [appoints] a Son, made perfect
KJV: the law, [maketh] the Son, who is consecrated
INT: the law a Son for the

Hebrews 10:29 N-AMS
GRK: ὁ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ
NAS: who has trampled under foot the Son of God,
KJV: hath trodden under foot the Son of God,
INT: the [one] the Son of God

Hebrews 12:6 N-AMS
GRK: δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται
NAS: EVERY SON WHOM
KJV: scourgeth every son whom he receiveth.
INT: moreover every son whom he receives

James 2:21 N-AMS
GRK: Ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: up Isaac his son on the altar?
KJV: Isaac his son upon the altar?
INT: Isaac the son of him upon

1 John 2:22 N-AMS
GRK: καὶ τὸν υἱόν
NAS: the Father and the Son.
KJV: the Father and the Son.
INT: and the Son

1 John 2:23 N-AMS
GRK: ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν
NAS: denies the Son does not have
KJV: denieth the Son, the same hath
INT: denies the Son neither the

1 John 2:23 N-AMS
GRK: ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν
NAS: the one who confesses the Son has
KJV: [(but) he that acknowledgeth the Son hath
INT: confesses the Son also the

1 John 4:9 N-AMS
GRK: ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν
NAS: His only begotten Son into the world
KJV: his only begotten Son into the world,
INT: that the Son of him the

1 John 4:10 N-AMS
GRK: ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν
NAS: us and sent His Son [to be] the propitiation
KJV: his Son [to be] the propitiation
INT: sent the Son of him a propitiation

1 John 4:14 N-AMS
GRK: ἀπέσταλκεν τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ
NAS: has sent the Son [to be] the Savior
KJV: sent the Son [to be] the Saviour
INT: has sent the Son [as] Savior of the

1 John 5:10 N-AMS
GRK: εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ
NAS: The one who believes in the Son of God
KJV: on the Son of God
INT: on the Son of God

1 John 5:12 N-AMS
GRK: ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν
NAS: He who has the Son has the life;
KJV: He that hath the Son hath life;
INT: has the Son has the

1 John 5:12 N-AMS
GRK: ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ
NAS: he who does not have the Son of God
KJV: not the Son of God
INT: has the Son of God

2 John 1:9 N-AMS
GRK: καὶ τὸν υἱὸν ἔχει
NAS: both the Father and the Son.
KJV: the Father and the Son.
INT: and the Son has

Revelation 1:13 N-AMS
GRK: λυχνιῶν ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου ἐνδεδυμένον
NAS: [I saw] one like a son of man,
KJV: [one] like unto the Son of man,
INT: lampstands [one] like [a] Son of man clothed in [a garment]

Revelation 12:5 N-AMS
GRK: καὶ ἔτεκεν υἱόν ἄρσεν ὃς
NAS: And she gave birth to a son, a male
KJV: she brought forth a man child, who was
INT: And she brought forth a son male who

Revelation 14:14 N-AMS
GRK: καθήμενον ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου ἔχων
NAS: [was] one like a son of man,
KJV: like unto the Son of man,
INT: [one] sitting like [a] son of man having

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page