υἱοῖς
Englishman's Concordance
υἱοῖς (huiois) — 7 Occurrences

Mark 3:28 N-DMP
GRK: ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων
NAS: shall be forgiven the sons of men,
KJV: shall be forgiven unto the sons of men,
INT: will be forgiven the sons the of men

Acts 7:37 N-DMP
GRK: εἴπας τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ Προφήτην
NAS: who said to the sons of Israel,
KJV: said unto the children of Israel,
INT: having said to the sons of Israel A prophet

Acts 10:36 N-DMP
GRK: ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ εὐαγγελιζόμενος
NAS: He sent to the sons of Israel,
KJV: [God] sent unto the children of Israel,
INT: he sent to the sons of Israel proclaiming the gospel

Ephesians 2:2 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας
NAS: working in the sons of disobedience.
KJV: in the children of disobedience:
INT: in the sons of disobedience

Ephesians 3:5 N-DMP
GRK: ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων
NAS: was not made known to the sons of men,
KJV: made known unto the sons of men,
INT: was made known to the sons of men

Hebrews 12:5 N-DMP
GRK: ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται Υἱέ
NAS: is addressed to you as sons, MY SON,
KJV: unto you as unto children, My son,
INT: to you as to sons he addresses son

Hebrews 12:7 N-DMP
GRK: ὑπομένετε ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται
NAS: deals with you as with sons; for what
KJV: with you as with sons; for what
INT: you endure as with sons with you is dealing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page