ὑδάτων
Englishman's Concordance
ὑδάτων (hydatōn) — 12 Occurrences

Revelation 1:15 N-GNP
GRK: ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν
NAS: the sound of many waters.
KJV: the sound of many waters.
INT: as [the] voice of waters many

Revelation 7:17 N-GNP
GRK: ζωῆς πηγὰς ὑδάτων καὶ ἐξαλείψει
NAS: them to springs of the water of life;
KJV: living fountains of waters: and God
INT: living fountains of waters and will wipe away

Revelation 8:10 N-GNP
GRK: πηγὰς τῶν ὑδάτων
NAS: and on the springs of waters.
KJV: upon the fountains of waters;
INT: fountains of waters

Revelation 8:11 N-GNP
GRK: τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον
NAS: and a third of the waters became
KJV: the third part of the waters became
INT: third into waters to wormwood

Revelation 8:11 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν ὑδάτων ὅτι ἐπικράνθησαν
NAS: died from the waters, because
KJV: of the waters, because
INT: of the waters because they were made bitter

Revelation 11:6 N-GNP
GRK: ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ
NAS: over the waters to turn
KJV: power over waters to turn them
INT: over the waters to turn them

Revelation 14:2 N-GNP
GRK: ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ
NAS: of many waters and like
KJV: the voice of many waters, and as
INT: as a voice of waters many and

Revelation 14:7 N-GNP
GRK: καὶ πηγὰς ὑδάτων
KJV: and the fountains of waters.
INT: and fountains of waters

Revelation 16:4 N-GNP
GRK: πηγὰς τῶν ὑδάτων καὶ ἐγένετο
NAS: and the springs of waters; and they became
KJV: fountains of waters; and
INT: fountains of the of waters and they became

Revelation 16:5 N-GNP
GRK: ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος Δίκαιος
NAS: the angel of the waters saying,
KJV: the angel of the waters say,
INT: angel of the waters saying Righteous

Revelation 17:1 N-GNP
GRK: καθημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν
NAS: who sits on many waters,
KJV: upon many waters:
INT: sits upon waters many

Revelation 19:6 N-GNP
GRK: ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ
NAS: of many waters and like
KJV: the voice of many waters, and as
INT: as a voice of waters many and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page